[Pályázatok] Települési Értékvédelmi Támogatás 2008

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Május. 21., Sze, 11:09:28 CEST


Cím: Települési Értékvédelmi Támogatás 2008
Kiíró: Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő: 2008. 06. 30.
Pályázhat: épületek tulajdonosai, használói
-------------------------
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budapest Főváros Önkormányzata a Közgyűlés 54/1993. (1994.II.1.) sz., a
főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet
védelméről szóló rendeletének 14-17. §. értelmében a rendelet hatálya alá
tartozó épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve
tartozékaik felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák segítésére
"települési értékvédelmi támogatás"-t hozott létre.
A támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az
épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit
újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést
indokolttá tették.

A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása,
restaurálása, visszaállítása.
Ilyenek többek között:
a., Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek,
mint
- kerítés
- kapuzat
- előlépcső, kertépítészeti elemek
- előtető
- homlokzat helyreállítása, színezése, falfirkák eltávolítása, falfirka -
mentesítése
- külső nyílászárók
- tető
- terasz
- valamint ezek tartozékai, díszítései.
b., Belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek, mint
- kapualj
- lépcsőház
- udvar
- belső közös terek
- valamint ezek díszítései és tartozékai.
c., Különösen indokolt esetben, helyiségen belüli építészeti,
iparművészeti, képzőművészeti tartozékok, berendezések. A támogatás
elnyerésében elsőbbséget élvez az az építtető, akit ilyen munka elvégzésére
jogerős hatósági döntés kötelez.

A rendelet hatálya alá eső épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak
mint építtetők.
A beküldött pályázatnak mellékletként tartalmaznia kell:

1. Általános feltételek:
- az építési engedélyhez kötött munka esetén: az építési engedélyezési
tervdokumentációt és a jogerős engedélyezési határozatot;
- fénykép-dokumentációt az épület jelenlegi állapotáról;
- kamatmentes kölcsön pályázata esetén előzetes hozzájáruló nyilatkozatot
arra vonatkozólag, hogy az elnyert kamatmentes kölcsönösszeg
visszafizetésének biztosítására az érintett ingatlanra a kölcsön teljes
összegének erejéig a kölcsönadó jelzálogjogot jegyeztessen be az
ingatlan-nyilvántartásba, a kölcsön visszafizetésének időtartamára;
- az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát;
- a szerződéskötésre vonatkozó meghatalmazást- amennyiben a képviseletet
cég látja el, akkor
 a megbízási szerződés és az aláírási címpéldány is szükséges;
- a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét;
- a megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségvetést;
- a megpályázott pénzösszeg megjelölését és felhasználásának tervezett
módját;
- előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a
kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel.
- kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a pályázat
szerinti felújítást legkésőbb 2009. december 30-ig elvégzik.

2. Társasházak és közös tulajdonú ingatlanok esetében az általános
feltételeken túl, az alábbi mellékletek is szükségesek:
- lakóközösségi közgyűlési határozat arról, hogy a pályázaton elnyert
támogatást, illetve kölcsönt igénybe kívánják venni;
- társasház esetén annak pontos megjelölése, hogy az egyes tulajdonosok
ingatlanát milyen összeg erejéig terhelje jelzálog;
- a szerződéskötésre vonatkozó, a tulajdonostársak képviseletére jogosító
meghatalmazás - amennyiben a képviseletet cég látja el, akkor a megbízási
szerződés és az aláírási címpéldány is szükséges;
- kamatmentes kölcsönre való pályázat esetén albetétenkénti tulajdoni lapok
30 napnál nem régebbi hiteles másolatát;
- kamatmentes kölcsön pályázata esetén, amennyiben bármely tulajdoni hányad
jelzálogjoggal illetve elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt, úgy a
jogosult (a tulajdoni lapra bejegyeztető) nyilatkozata arról, hogy a
Fővárosi Önkormányzat jelzálogjogának bejegyeztetéséhez hozzájárul;

A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés Városfejlesztési és Városképvédelmi
Bizottsága bírálja el, a Kulturális Bizottság egyetértésével. Az
elbírálásra a főjegyző előterjesztést tesz.
A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes
kölcsön nyerhető el. A kölcsön futamideje 2-5 év, az elnyert,
visszatérítendő kölcsön összegétől függően. (A visszafizetésre kölcsönadó
2009. október 1-ig fizetési moratóriumot enged.)

A kiíró Bizottságok határozzák meg, hogy az egyes pályázók a vissza nem
térítendő támogatást, a kamatmentes kölcsönt vagy a két támogatási formát
milyen arányban kapják. A Közgyűlés által e támogatásra jóváhagyott éves
keret legalább 50%-át kamatmentes kölcsönként kell felhasználni.
A nyertes pályázókkal a főjegyző megállapodást ill. kölcsönszerződést köt.
A megállapodásnak (kölcsönszerződésnek) tartalmaznia kell a megítélt
pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés
szabályait, törlesztési határidejét, feltételeit.
Kölcsönszerződés a nyertes pályázóval csak akkor köthető, ha a szerződést
kötő fél képviseletében eljáró személy rendelkezik a szerződéskötésre
jogosító, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazással, továbbá -
társasház esetén - a társasház-tulajdonosok ügyvédi ellenjegyzéssel
ellátott okiratban nyilatkoznak arról, hogy ingatlanukra milyen összeg
erejéig jegyezhető be jelzálogjog.
A kamatmentes kölcsön összegének erejéig - a hatályos jogszabályok keretei
között - az ingatlanra jelzálogot kell bejegyeztetni.
Az esedékes törlesztőrészlet teljesítési határidejének elmulasztása esetén
a kölcsön hátralevő összegét és annak mindenkori jegybanki kamatait a
pályázó egy összegben, haladéktalanul köteles a Fővárosi Önkormányzatnak
visszafizetni.
A főjegyző a pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását a bíráló
bizottságok, szükség esetén mások közreműködésével ellenőrzi.
A pályázatokat 2008. június 30-ig kell postán beküldeni vagy személyesen
benyújtani a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájába (1052
Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz. ), hétfőtől csütörtökig
8.00-16.30, pénteken 8.00-14.00 óráig.
A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani - akár postai úton küldik,
akár személyesen adják be-, a borítékra kérjük ráírni:
"Települési Értékvédelmi Támogatás 2008."
A beküldött pályázatokat a kiírók 2008. szeptember 30-ig elbírálják. A
döntésről ezt követően 20 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak. A
döntés végleges, felülbírálatát kérni nem lehet.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott pályázati anyag eredeti példánya
az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.
A határidőn túl érkező, valamint tartalmilag és formailag meg nem felelő
pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerülnek.
http://www.budapest.hu
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról