[Pályázatok] Szükségletfelmérés, a 2008. évben kiírásra kerülő Segítő-háló programhoz / SH-Szükségletfelmérés/8142

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Május. 13., K, 10:15:15 CEST


Cím: Szükségletfelmérés, a 2008. évben kiírásra kerülő Segítő-háló
programhoz / SH-Szükségletfelmérés/8142
Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Határidő: 2008. 05. 22.
Pályázhat: a 2004. évi CXXXIV. törvény szerint meghatározott kutatóhelyek,
költségvetési kutatóhelyek, nonprofit kutatóhelyek, valamint azon forprofit
vagy nonprofit szervezetek, melyek legalább kettő darab referencia anyagot
tudnak mellékelni hasonló célcsoportra irányuló kutatással vagy
szükségletfelméréssel kapcsolatban.
-------------------------
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) Kuratóriuma nyilvános
pályázatot hirdet a 2008. évi Segítő-háló program elindítását segítő
szükségletfelmérés elkészítésére
                  (Azonosító: SH-Szükségletfelmérés/8142)

1) Támogatási program bemutatása:
Az újonnan alakuló és/vagy hátrányos területen létrehozott, korlátozott
erőforrásokkal bíró foglalkoztatási célú és/vagy szociális civil
szervezetek, sok esetben nem tudják elérni kitűzött céljaikat, nem
rendelkeznek elegendő tapasztalattal ahhoz, hogy megteremtsék pénzügyi
forrásaikat a megfelelő működés hatékonysága érdekében. E probléma
megoldására dolgozott ki az OFA a Segítő háló programot, mely elősegíti a
szervezetek megerősödését és továbbfejlődését.
A segítő háló programon belül egy országos, professzionális tanácsadói
hálózat nyújt segítséget a fent említett szervezetek projektjeinek sikeres
megvalósulásához, partnerségi együttműködésekhez, valamint ahhoz, hogy a
nonprofit szereplők - egyre inkább szolgáltatói minőségben is - szerepet
tudjanak vállalni a helyi foglalkoztatási és/vagy szociális feladatok
ellátásában.

A program főbb célja:
A szektor szociális és foglalkoztatási ágazatát érintő nonprofit
szervezetek fejlesztése, információk és térítésmentes szolgáltatások
hozzáférésének biztosítása, tanácsadói hálózaton valamint internetes
portálon keresztül. Együttműködés megvalósítása, szakmai konzorciumok
létrehozása, legjobb gyakorlatok eredményeinek és tapasztalatainak
terjesztése, adaptációja.

A program célcsoportja:
A 2004. december 31. után alakuló (jogerős bírósági bejegyzés), korlátozott
erőforrásokkal bíró, és a 2007. január 1.- 2008. május 31. között európai
uniós támogatásban nem részesülő foglalkoztatási célú és/vagy szociális
nonprofit szervezetek.

2) A szükségletfelmérés (kutatás) célja:
A 2008-ban induló Segítő háló program szakmai munkájának előkészítése, a
célcsoport szükségleteinek pontosítása:
- A célcsoport, külső segítséget nyújtó szervezet vagy tanácsadóktól elvárt
tevékenységekre, azok gyakoriságára, témájára.
- Szakmai, menedzsmenti szolgáltatási igényeinek felmérése.
- Egyéb igényelt külső segítség formájára.

3) A szükségletfelmérés (kutatás) eredménye
A szükségletfelmérés eredményeinek összegzése, a célcsoport
szükségleteinek/javaslatainak tapasztalatait összegző zárótanulmány
készítése.

4) Az szükségletfelmérés (kutatás) időtartama
2008. július-augusztus.

5) A szükségletfelmérés (kutatás) pénzügyi kerete: 3 000 000 Ft

6) A pályázók köre:
Pályázhatnak a 2004. évi CXXXIV. törvény szerint meghatározott
kutatóhelyek, költségvetési kutatóhelyek, nonprofit kutatóhelyek, valamint
azon forprofit vagy nonprofit szervezetek, melyek legalább kettő darab
referencia anyagot tudnak mellékelni hasonló célcsoportra irányuló
kutatással vagy szükségletfelméréssel kapcsolatban.

7) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) az OFA által rendszeresített és a pályázó által kitöltött pályázati
adatlapot;
b) a szükségletfelmérés részletes költségtervét, az egyes költségtételek
indoklását,
c) a kutatásban résztvevők szakmai önéletrajzát, tudományos publikációinak
jegyzékét,
d) a pályázati felhívásban előírt mellékletet (referencia).

8) A pályázat benyújtásának ideje és módja
A pályázatot, egy eredeti és két másolati példányban, valamint e-mailen (
banita at ofa.hu) kell benyújtani a megadott határidőig, 2008. május 22-ig
(postai bélyegző dátuma). Határidőn belül érkezett pályázatnak számít az,
amelyet a pályázat benyújtási határidejének utolsó napján adtak fel postán
vagy adnak át személyesen a Közalapítványi Irodában. A határidőn túl
érkezett pályázat érvénytelen.

A benyújtott (1 eredeti + 2 másolat+) példányokat lezárt borítékban
ajánlott postai küldemény formájában vagy futárpostával, illetve
személyesen kézbesítve kell az alábbi címre, hivatali időben (H-Cs
8:00-16:30-ig P. 8:00 -14:00-ig) eljuttatniuk (személyes kézbesítés esetén,
május 22-én 16:00 óráig fogadjuk be a pályázatokat):

Postacím
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1301 Budapest Pf. 84
Személyes és futárpostai kézbesítési cím
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1037 Budapest, Lajos u. 80.

Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon (pl. faxon vagy e-mail útján)
érkeznek be, szintén elutasításra kerülnek.

A pályázatot tartalmazó zárt borítékra írják rá, hogy :
- PÁLYÁZAT-,
- a pályázó teljes nevét és címét, valamint
- a -SH-Szükségletfelmérés/8142- pályázati kódot.

9) A pályázatok elbírálása, a szerződéskötés
A pályázatokról szóló döntés meghozatalára, a Közalapítványi Iroda
előterjesztése alapján - az OFA szakértőinek véleményének
figyelembevételével - az OFA Kuratóriuma jogosult, az OFA Szervezeti és
Működési Szabályzati szerint. A Kuratórium várhatóan 2008. júniusában dönt
a pályázatokról.
 A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
Az OFA Kuratóriumának döntését - pozitív döntés, elutasítás és
érvénytelenség esetén egyaránt - a Közalapítványi Iroda a
határozathozataltól számított legkésőbb 10 munkanapon belül írásban -
indoklás nélkül - a pályázó tudomására hozza.
A pályázati feltételeknek nem megfelelő vagy elutasított pályázatok egy
példányát a pályázó szükség esetén átveheti a Közalapítványi Irodában a
döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő egy hónapon belül. A
továbbiakban a Közalapítványi Iroda ezeket a pályázatokat nem őrzi meg és
nem küldi vissza.
A pozitív döntés a kutatási szerződés tervezetének kiküldésétől számított
90 napig érvényes. Amennyiben a kutatási szerződés aláírására a pályázó
hibájából e 90 nap alatt nem kerül sor, úgy a Kuratórium döntése érvényét
veszti.
Az OFA Kuratóriumának döntésétől számított 30 napon belül a Közalapítványi
Iroda kiküldi a nyertes pályázónak a kutatási szerződés tervezetét.
A szerződés és mellékletei szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit,
így különösen a pályázó kötelezettségeit, a kutató (szükséglet-felmérési)
díj részösszegeinek mértékét, a kutatási (szükséglet-felmérési) díj
átutalásának feltételeit, ütemezését, a kutatási záró tanulmány
megküldésének határidejét, a kutatás hasznosításának feltételeit.
A szükségletfelmérés (zárótanulmány) benyújtásának határideje: 2008.
augusztus 31.
A kutatási díj kifizetésére két részletben kerül sor. A kutatási díj
összegének 30%-át a kutatási szerződés mindkét fél által történt aláírását
követően utalja át az OFA, a második, 70%-ban előirányzott részlet
átutalására a záró tanulmánynak az OFA által történt elfogadása után kerül
sor. A kutató (szükségletfelmérés elkészítője) az előleg biztosítása
érdekében köteles azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot
kiállíttatni számlavezető hitelintézetével, a szerződés aláírásakor meglévő
valamennyi bankszámlájára. A kutatási szerződés megkötésének feltétele a
számlavezető által visszaigazolt felhatalmazó levelek OFA -hoz történő
benyújtása.
A kutatás lebonyolításához szükséges programinformációkat és dokumentumokat
a programvezető, Balázs Anita (555-2903) biztosítja. A programmal
kapcsolatos dokumentumokkal csak az OFA székhelyén (Budapest, III. Bokor u.
9-11.) lehet dolgozni, azokat elvinni nem lehet.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítást az OFA
programvezetője, Balázs Anita (tel.: 555-2903) ad.
http://www.ofa.huTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról