[Pályázatok] Gyermek- és ifjúsági fesztiválok, kiemelt rendezvények támogatása / IFJ-IF-08

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Május. 13., K, 10:12:44 CEST


Cím: Gyermek- és ifjúsági fesztiválok, kiemelt rendezvények támogatása /
IFJ-IF-08
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2008. 06. 09.
Pályázhat: a) társadalmi szervezetek,
b) egyházak és egyházi intézmények,
c) alapítványok, kivéve közalapítványok,
d) közhasznú társaságok, valamint nonprofit gazdasági társaságok és
intézményeik,
e) önkormányzati fenntartású intézmények,
f) alapítványi fenntartású intézmények,
g) kistérségi társulás intézményei,
h) központi költségvetési szervek intézményei,
i) helyi önkormányzatok,
j) kisebbségi önkormányzatok,
k) önkormányzati társulások,
l) többcélú kistérségi társulások,
m) központi költségvetési szervek,
n) gazdasági társaságok (egyéni és társas vállalkozások).
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
  Gyermek- és ifjúsági fesztiválok, kiemelt rendezvények támogatására
            (A pályázat kódja: IFJ-IF-08)


Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 2/2008. (III.31.) SZMM
rendelete alapján pályázatot hirdet gyermek- és ifjúsági célú kiemelt
rendezvények, fesztiválok támogatására.

1. A pályázat célja, kategóriái
A pályázat célja olyan Magyarországon megrendezésre kerülő
hagyományteremtő, országos, regionális, megyei, kistérségi hatókörű
gyermek- és ifjúsági fesztiválok, kiemelt rendezvények támogatása, melyek
lehetőséget kínálnak a szabadidő értékteremtő eltöltésére, továbbá a
program megvalósítása során legalább kettőt az alábbi szakmai prioritási
szempontok közül megvalósítanak:
- esélyegyenlőség követelményei (pl. fogyatékos és ép fiatalok integrált
szabadidő eltöltése, nemzeti- és etnikai kisebbségeket bemutató programok,
hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok részvétele);
- környezettudatos (természeti és épített környezet megóvása) magatartás
elsajátítása és gyakorlása a fesztivál/kiemelt rendezvény során;
- az emberi (gyermeki) jogoknak az ifjúsági munkában történő érvényesülése;
- a gyermekek és fiatalok társadalmi részvételének fejlesztése;
- prevenció, az egészséges életmódra nevelés.
Országos hatókörű rendezvény megvalósítása esetén minimum 3000 fő;
regionális, megyei, kistérségi hatókörű rendezvény esetén minimum 300 fő
részvételét kell vállalnia a pályázónak.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 100 000 000 Ft,
azaz egyszázmillió forint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről
szóló 2007. évi CLXIX. törvény SZMM fejezet 16/41/3/1 "Gyermek és ifjúsági
célú pályázatok" fejezeti kezelésű előirányzat
(ÁHT: 277190) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 10 000 000 Ft vissza
nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes
költségének 50%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a
bekerülési költségek 50%-a.
Önrésznek kizárólag a pályázó által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli
saját erő minősül, abba más forrás nem értendő bele. Az önrészen felüli
támogatás az államháztartás állami költségvetésen kívüli alrendszereiből is
igénybe vehető. A pénzbeli saját erőt a pályázónak szerződéskötéskor hitelt
érdemlően kell igazolnia.
Az önrész legalább 50%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a
fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi
feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével. A
pénzbeli saját erőt a pályázónak szerződéskötéskor hitelt érdemlően kell
igazolnia (pl. bankszámlakivonat, képviselő-testületi vagy közgyűlési
határozat).

5. A támogatás folyósítása
Két részletben, előleg finanszírozás formájában történik a pályázati
útmutató 13. pontja szerint. A Pályázatkezelő a támogatási összeg 25%-át a
támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően, további
75%-át a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó
pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az
elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2008. április 1. és 2008. november
15. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

8. A pályázók köre
8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be
pályázatot:
a) társadalmi szervezetek,
b) egyházak és egyházi intézmények,
c) alapítványok, kivéve közalapítványok,
d) közhasznú társaságok, valamint nonprofit gazdasági társaságok és
intézményeik,
e) önkormányzati fenntartású intézmények,
f) alapítványi fenntartású intézmények,
g) kistérségi társulás intézményei,
h) központi költségvetési szervek intézményei,
i) helyi önkormányzatok,
j) kisebbségi önkormányzatok,
k) önkormányzati társulások,
l) többcélú kistérségi társulások,
m) központi költségvetési szervek,
n) gazdasági társaságok (egyéni és társas vállalkozások).
amelyek az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben
(továbbiakban: EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 8.2. pontja
szerint.
Az a-d) pontban nevesített szervezetek közül kizárólag azok nyújthatnak be
pályázatot, melyek a létesítő okiratuk szerint gyermek és ifjúsági célokat
is megvalósítanak.
Az n) pontban szereplő gazdasági társaságok csak az a-m) pontban nevesített
szervezetekkel kötött együttműködési megállapodással vehetnek részt a
pályázatban.

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b) a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
f) csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás
alatt áll, vagy a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az
ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben,
h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
i) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése
szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn, valamint a Knyt. 8.§ (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a
Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményi.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő
által működtetett EPER rendszeren keresztül. Az internetes pályázati
adatlapot és űrlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt
elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esf.hu
honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell
egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
pályázati útmutató 8.2. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2008. június 9. 24:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő
internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő

          ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
          1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
               http://www.esf.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor a Pályázati Útmutató 10. pontjában meghatározott szempontrendszer
szerint

A pályázat beérkezését követően nincs lehetőség hiánypótlásra.

Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az
internetes adatlapban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat
érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus
értesítést küld a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen
jogorvoslat benyújtásának helye nincs.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 11.
pontjában meghatározott szempontrendszer szerint végzi.
A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől
számított 45 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális és
munkaügyi miniszter dönt a Bírálati Bizottság javaslatának megérkezését
követő 15 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg
megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben
meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó
feltételeket.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a Pályázatkezelő 15
napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és
az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia
kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések
a http://www.szmm.gov.hu és a http://www.esf.hu, honlapokon kerülnek
közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye
nincs.
 A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét,
módját.

15. Szerződéskötés
A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van
lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a
Kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.
A Pályázatkezelő a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben
szereplő határidőt, a Pályázatkezelő a kedvezményezettet 8-8 munkanapos
határidővel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló
értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki
felróható egyéb okból nem jön létre.
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a
Pályázatkezelő köti meg.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését
követő 30 nap.
A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az
éves és évközi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának
határidejét és a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének
szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri
rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 14. pontja
tartalmazza.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu
honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45.
"C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-16.00 óra között
hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas at esf.hu
e-mailcímen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról