[Pályázatok] Pályázat a Hajléktalanokért Közalapítvány vagyonkezelői jogában lévő ingatlan ingyenes használatára

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Május. 9., P, 09:27:00 CEST


Cím: Pályázat a Hajléktalanokért Közalapítvány vagyonkezelői jogában lévő
ingatlan ingyenes használatára
Kiíró: Hajléktalanokért Közalapítvány
Határidő: 2008. 05. 30.
Pályázhat: szociális ellátásban, különösen a hajléktalan személyek
ellátásában részt vevő természetes és jogi személy
 Így pályázhat minden önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán
szolgáltatást végző nem állami szervezet (egyház, közalapítvány, közhasznú
alapítvány, közhasznú egyesület, egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kht.).
-------------------------
A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
              PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatot hirdet vagyonkezelői jogában
lévő, Budapest, XI. ker. Zenta u. 1. fszt. 13. sz. alatti ingatlan ingyenes
használatára, azzal a céllal, hogy a szociális ellátásban részt vevő
szervezetek munkáját segítse.

1. A támogatás alapjául szolgáló jogcím:
A Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött 641023-2006-0100 szerződésszámú
vagyonkezelési szerződés.

2. Az ingyenes használatra meghirdetett ingatlan jellemzőit, területét az
1. melléklet tartalmazza.
A használatra meghirdetett ingatlan esetében szigorúan betartásra kell
kerüljön, hogy az ingatlan közvetlenül hajléktalan ellátás megvalósítására
nem használható.

Az ingatlan csak rendeltetésszerűen és a jelen felhívásban meghatározott
feltételekkel használható.

A felhívásban megjelölt ingatlan felújított, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban van.

3. A használati jog hatálya:
Az ingyenes használati jog határozatlan időre szól. A pályázat támogatottja
tudomásul veszi, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlanok a 2000. évi
XCIV. Tv 12. § (1) bekezdés szerinti jegyzékben szerepelnek, amelyekre az
arra jogosult pártok ingyenes használati igényt nyújthatnak be. A
támogatott szervezet használati joga az adott ingatlanra rendkívüli
felmondással megszűnik, amennyiben az ingatlan használatára jogosult párt a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél használati jogát érvényesíteni
szeretné. A rendkívüli felmondást követő 30 napon belül az ingatlant
kiürített állapotban a vagyonkezelőnek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
részére át kell adnia.

4. Az ingatlant használati jogba vevő szervezet jogai és kötelezettségei:
4.1. Az ingatlannal vállalkozási tevékenység nem végezhető.
4.2. A használati jog nem ruházható át.
4.3. Az ingatlan nem értékesíthető, arra zálogjog, haszonélvezeti jog nem
alapítható.
4.4. Az ingatlant nem lehet megterhelni.
4.5. Az ingatlanban csak olyan tevékenység gyakorolható, amely annak
forgalmi értékét negatívan nem befolyásolhatja.
4.6. A támogatott szervezet köteles biztosítani az ingatlan fenntartását és
javítását célzó felújítását, karbantartását, állagvédelmét.
4.7. Az ingatlanhoz kapcsolódó közterheket, fizetési kötelezettségeket a
támogatott szervezet viseli.
4.8. A támogatott szervezet a polgári jog általános szabályai szerint
felelősséggel tartozik a használati jog időszaka alatt okozott károkért.
4.9. A működtetéssel kapcsolatos mindennemű költségeket a támogatott
szervezet viseli, beleértve az ingatlanra kötendő teljes körű biztosítás
díját is.

5. Támogatásban részesíthetők köre:
Pályázatot nyújthat be a szociális ellátásban, különösen a hajléktalan
személyek ellátásában részt vevő természetes és jogi személy. Így pályázhat
minden önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást
végző nem állami szervezet (egyház, közalapítvány, közhasznú alapítvány,
közhasznú egyesület, egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kht.).

6. A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot 2008. május 30-ig kell postára adni, melyet a postai
dátumbélyegző igazol.
A benyújtási határidő módosítására nincs lehetőség. A határidő után postára
adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

7. A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot határidőre, a mellékletekkel együtt 1 eredeti és 3 - az
eredetivel mindenben megegyező - másolati példányban és elektronikus
formában 1 db CD vagy DVD adathordozón, tértivevényes postai küldeményként
kell benyújtani a következő címre:


           Hajléktalanokért Közalapítvány
          1106 Budapest, Jászberényi út 47/a.

Az eredeti példányt a pályázó hivatalos képviselőjének aláírásával,
bélyegzőjével kell hitelesíteni, és nagy "E" betűvel jelölni.

A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikusan kell kitölteni, Times
New Roman betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, szimpla sorközzel. Az
adatlap formátumát megváltoztatni nem lehet.

Hiánypótlás: A hiánypótlásra a Közalapítványi Iroda szólítja föl a pályázót
a pályázat benyújtásától számított 8 napon belül. A hiánypótlásra csak a
csatolt mellékletek esetében, a hiánypótlásra történő felszólítást követő 8
napon belül van egyszeri lehetőség.

Pályázati regisztrációs díj nincs.

8. A pályázati dokumentáció, hozzáférésének helye, módja:
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és mellékletei együtt képezik a
pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes
feltételt.

A pályázati felhívás és a teljes dokumentáció letölthető a Hajléktalanokért
Közalapítvány honlapjáról:

           http://www.hajlektalanokert.hu

9. A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:
A Közalapítvány a beérkezett pályázatok elbírálását a pártatlanság, az
esélyegyenlőség és a szakmai nyilvánosság követelményeit betartva
bonyolítja. A pályázatok szakmai értékelését külön felkérésre, szakértői
csoport végzi. A támogatás megítéléséről a Közalapítvány Kuratóriuma a
beadási határidőt követő 30 napon belül dönt.

10. Az elbírálás szempontjai:
Jelen kiírás tartalmi és formai követelményeinek vizsgálata.
Formai követelmények:
- a pályázat határidőre történő benyújtása,
- a pályázati adatlap használata és hiánytalan kitöltése,
- a kötelezően megjelölt mellékletek benyújtása,
- előírt példányszám és elektronikus példány benyújtása,
- felszólításra hiánypótlások benyújtása.

Tartalmi követelmények:
- a szakmai program feleljen meg a pályázatban megjelölt program
célkitűzéseinek, a kiírás feltételeinek,
- a pályázati program indokoltsága, szakmai tartalma kellőképpen
kidolgozott és részletezett legyen, összhangban a szakmai jogszabályok
követelményeivel,
- a megvalósítás költségigénye, ütemezése reális és összehangolt, a
pénzügyi feltételei alátámasztottak legyenek.

11. A pályázatból kizáró okok:
- A pályázat határidőn túli beadása,
- A pályázati adatlap hiányos kitöltése,
- Hiánypótlások elmulasztása,
- A program kidolgozatlan szakmai kifejtése,
- A pályázó hamis adatokat közölt a szervezetre, programra vonatkozóan,
- A pályázó szervezetnek 60 napon túl fennálló köztartozása van,
- A pályázó szervezet a 2007. évi Hajléktalanokért Közalapítvány és az
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
Közalapítvány által támogatott pályázati programok megvalósítása során,
illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben
foglaltaktól, vagy nem tett eleget elszámolási kötelezettségének.

12. A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:
1. sz. melléklet: Alapító Okirat vagy azzal egyenértékű okirat
2. sz. melléklet: Bírósági cégkivonat (nem önkormányzati intézmények
esetén)
3. sz. melléklet: Nyilatkozat köztartozásról

13. Az ingatlanok megtekintése:
Az ingatlant előzetes egyeztetés után lehet megtekinteni 2008. május 29-ig.
         Időpont egyeztetés munkaidőben kérhető:

            Jakab Zoltán Tibor ügyintéző:
               06-30-628-30-38
                06-1-261-7704

A pályázat kidolgozásához segítség és pályázati tanácsadás munkaidőben
kérhető:

          Varga Péter, 30/962-46-44, 1/261-7704
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról