[Pályázatok] Út a szakmához

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Júl. 31., Cs, 10:46:14 CEST


Cím: Út a szakmához
Kiíró: Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határidő: 2008. 09. 25.
Pályázhat: A) Tanulók
Azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki Magyar Köztársaság területén
működő, hiányszakmát oktató szakiskolával tanulói jogviszonyban áll, és a
2008/2009. tanévben felzárkóztató oktatásban, vagy 9-10. évfolyamon tanul,
vagy a Magyar Köztársaság területén működő szakiskolával tanulói
jogviszonyban áll, és a 2008/2009. tanévben a szakiskola valamely szakképző
évfolyamán hiányszakmát tanul, és:
- halmozottan hátrányos helyzetű; vagy
- családba fogadott; vagy
- átmeneti nevelésbe; vagy
- ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
- utógondozásban; vagy
- utógondozói ellátásban részesül; vagy
- hátrányos helyzetű.
B) Mentorok
Mentorként pályázhat a szakiskolában, szakközépiskolában szakmai, szakmai
elméleti vagy gyakorlati tantárgyakat oktató
- pedagógus;
- szakoktató;
- pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki
tanári képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat
meghirdetését követő félévben kezdi meg.
-------------------------
I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja
A PISA vizsgálatok Magyarországra nézve megdöbbentő oktatáspolitikai
tanulságokkal szolgáltak: az európai országok közül legkevésbé a magyar
közoktatás biztosít egyenlő esélyeket a szegényebb családból származó,
alacsonyabb iskolai végzettségű szülők gyerekeinek. Súlyos különbségek
mutatkoznak a szegény és a gazdag családból származó gyermekek iskolai
eredményei között, az érettségihez jutás esélyeit tekintve például
ötvenszeres a különbség.
A Magyar Kormány biztosítani kívánja a mélyszegénységben élő, tartós
munkanélküli, gazdaságilag versenyképtelen társadalmi réteg gyermekei
számára az oktatási rendszeren keresztül a társadalmi és gazdasági életben
való sikeres integrációt, ezért a Kormány 1016/2005. (II. 25.) határozata
rendelkezett az Útravaló Ösztöndíjprogram elindításáról. A program átfogó
célja (1) a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a
számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint (2) a
természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.
Az ösztöndíjprogram hatása, eredményessége egyértelműen érezhető, hiszen a
2007/2008. tanévben több mint 20 000 hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű tanuló és mentora kapott támogatást az esélyegyenlőségi
alprogramok keretében.

Az Útravaló Ösztöndíjprogram az alábbi alprogramokból áll:
- Út a középiskolába ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók
felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra;
- Út az érettségihez ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók
támogatása a középiskola sikeres befejezése céljából;
- Út a szakmához ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő tanulók esetében
megteremteni a kapcsolatot a munkaerőpiac igényei és a beiskolázás között,
különös tekintettel a hiányszakmákra;
(a fenti alprogramok együtt: esélyegyenlőségi ösztöndíjak)
- Út a tudományhoz alprogram, amelynek célja a természettudományok, a
műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést
mutató tanulók tehetséggondozása.
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében
- a tanuló ösztöndíjban és - nem pénzügyi - mentori támogatásban;
- a mentor ösztöndíjban részesül;
- a pályázatot továbbító közoktatási intézmények lebonyolítási támogatásban
részesülnek.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával közösen 2008-ban ismételten
pályázatot hirdet az Útravaló Ösztöndíjprogramban való részvételre.
A pályázás feltételeit jelen pályázati felhívás, valamint a pályázati
dokumentáció (űrlapok, kitöltési útmutatók) tartalmazza.
Jelen pályázati felhívás az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi
ösztöndíjaira vonatkozik. Az Út a tudományhoz alprogram esetében külön
pályázati felhívás kerül megjelentetésre.
Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjai által kínált
lehetőségek, pályázási és egyéb feltételek a következőkben általánosan,
illetve az egyes alprogramok szerint csoportosítva részletesen is
bemutatásra kerülnek.
A pályázatra vonatkozó további feltételek tekintetében az Útravaló
Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (ideértve az
azt módosító 77/2006. (IV. 4.) Korm. rendeletet, a 38/2007. (III. 7.) Korm.
rendeletet, valamint a 155/2008. (VI. 6.) Korm. rendeletet is)
alkalmazandó.
II. Általános tudnivalók a pályázásról (jelen fejezetben található fogalmak
tartalma tekintetében a pályázati dokumentáció részét képező
"Esélyegyenlőségi ösztöndíjak - Fogalomtár" című dokumentum az irányadó.)
1. A pályázásra jogosultak köre
Tanulók:
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében (Út a középiskolába, Út az
érettségihez, Út a szakmához ösztöndíj) pályázhat a Magyar Köztársaság
területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon
magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2008/2009. tanévben:
- halmozottan hátrányos helyzetű; vagy
- családba fogadott; vagy
- átmeneti nevelésbe; vagy
- ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
- utógondozásban; vagy
- utógondozói ellátásban részesül; vagy
- hátrányos helyzetű,
és meghatározott intézményben és évfolyamon/képzésben tanul (ld. az
alprogramonkénti részletes feltételeknél).
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében - kivétel a tartós
nevelésbe vett tanulókat - a halmozottan hátrányos helyzet megállapításához
az alábbi dokumentumok valamelyikét a pályázó köteles az Ösztöndíjas
pályázati űrlaphoz csatolni:
- jegyző előtt tett nyilatkozat másolatát arról, hogy a törvényes
felügyeletet ellátó szülő/szülők vagy gyám/gyámok legfeljebb az iskolai
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte/fejezték be sikeresen;
vagy
- jegyző által a halmozottan hátrányos helyzet meglétéről kiállított
igazolást.

Figyelem!
- Évismétlő tanuló: abban az esetben, ha a tanuló a 2007/2008. tanévben
valamely esélyegyenlőségi ösztöndíjban részesült, és a 2008/2009. tanévben
is ugyanazon évfolyamon tanul, mint amelyre a korábbi ösztöndíja
vonatkozott, a 2008/2009. tanévben nem részesülhet esélyegyenlőségi
ösztöndíjban.
- Magántanuló: a tankötelezettség - a szülő választása alapján - iskolába
járással vagy magántanulóként is teljesíthető. Mivel a magántanuló a
közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, jogosult lehet az
Útravaló ösztöndíjra.
- Továbbfutó ösztöndíjas: abban az esetben, ha a tanuló a 2007/2008.
tanévben Útravaló ösztöndíjban részesült, és ugyanazon alprogramban
mentorával közösen folytatni kívánja ösztöndíjas jogviszonyát, nem
szükséges új pályázatot benyújtania, amennyiben ugyanazon alprogram
keretében a 2008/2009. tanévben is jogosult az ösztöndíjra, valamint a
folytatás szándékáról a 2007. évi közoktatási intézményi záró beszámoló
mellékletét képező "Tanulói szándéknyilatkozaton" - mentorával együtt -
nyilatkozott (A folytatás szándékáról a 2007/2008. tanévi közoktatási
intézményi záróbeszámoló mellékletében kell nyilatkozni.). Amennyiben a
tanuló mégis új pályázatot nyújt be a 2008. évi fordulóban, a továbbfutó
ösztöndíját automatikusan elveszíti, és az új pályázat alapján részesülhet
ösztöndíjban, amennyiben a pályázati feltételeknek megfelel.
- Alprogramok közötti váltás: az egyes esélyegyenlőségi ösztöndíjak
(alprogramok) közötti "átjárásra" nincs lehetőség újabb pályázat benyújtása
nélkül, mivel az egyes alprogramok pályázói köre eltér, így egy tanuló
értelemszerűen csak egy alprogram pályázati feltételeinek felel meg.
Mentorok:
Az Út a középiskolába és az Út az érettségihez ösztöndíjak esetében
mentorként pályázhat:
- a pedagógus végzettséggel rendelkező személy; vagy
- pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki
tanári képzésben vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének
teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg; vagy
- működő tanoda tanára; valamint
- az Út a középiskolába alprogramban az Oktatási és Kulturális Minisztérium
által a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet) 39/K §-a alapján 2008. május
29-én meghirdetett pályázat keretében a "Tehetséggondozó Középiskola" címet
elnyert középiskola tanára (ld. az alprogramonkénti részletes
feltételeknél).

Az Út a szakmához ösztöndíj esetében mentorként pályázhat a szakiskolában,
szakközépiskolában szakmai, szakmai elméleti vagy gyakorlati tantárgyakat
oktató
- pedagógus; vagy
- szakoktató, vagy
- pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki
tanári képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat
meghirdetését követő félévben kezdi meg.

Figyelem!
- Egy személy egyazon tanévben a 4 alprogramban (beleértve az Út a
tudományhoz alprogramot is) összesen legfeljebb 5 tanuló tekintetében
vállalhat mentori szerepet.
- Amennyiben azonban a mentorként pályázó személy kizárólag az
esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében kíván mentorként működni, egyazon
tanévben legfeljebb nyolc tanuló mentorálását vállalhatja, ha az általa
mentorálandó valamennyi pályázó tanuló közoktatási intézménye a településen
az egyetlen közoktatási intézmény, és a közoktatási intézményben a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot.
- A korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így a
korábbi pályázati fordulókban nyertes - továbbfutó ösztöndíjas - mentorok
sem vállalhatnak összesen 5 tanulónál többet!
- Amennyiben a mentorként pályázó személy a fent meghatározott számot
meghaladó számú pályázatot nyújt be, a pályáztató szerv felhívja arra, hogy
az általa megadott határidőn belül nevezze meg azon pályázatokat, amelyeket
érvénytelennek kell tekinteni a fenti szám túllépése miatt. Amennyiben a
mentorként pályázó személy e felhívásnak a megadott határidőn belül eleget
tesz, a pályáztató szerv erről írásban értesíti az érvénytelen pályázattal
érintett tanulót, illetve törvényes képviselőjét, valamint a közoktatási
intézményt, és tájékoztatja őket arról, hogy az általa megadott határidőn
belül újabb pályázatot nyújthatnak be. Amennyiben a mentorként pályázó
személy a felhívásnak a megadott határidőn belül nem tesz eleget,
valamennyi pályázat, amelyben részt vesz, érvénytelen. A pályáztató szerv
erről írásban értesíti az érintett tanulókat, illetve törvényes
képviselőjüket, a mentorként pályázó személyt, valamint a közoktatási
intézményt, és tájékoztatja az érintett tanulókat, illetve törvényes
képviselőjüket, valamint a közoktatási intézményt arról, hogy az általa
megadott határidőn belül újabb pályázatot nyújthatnak be, valamint a
mentorként pályázó személyt arról, hogy az adott pályáztatási időszakban
újabb pályázatot nem nyújthat be. Amennyiben az érvénytelenség úgy merül
fel, hogy a mentorként pályázó személy egy tanéven belül több pályáztatási
időszakban nyújt be a fenti számot meghaladó pályázatot, úgy az
érvénytelenség csak az utóbb benyújtott pályázatok tekintetében áll be, a
már létrejött ösztöndíjas jogviszonyok fennállását az nem érinti.
Közoktatási intézmények:
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak vonatkozásában közoktatási intézménynek
számít a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1)
bekezdésének b)-f) pontjában meghatározott, a Magyar Köztársaság területén
működő intézmény:
"20. § (1) A közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményei:
...
b) általános iskola;
c) szakiskola;
d) gimnázium, szakközépiskola (a továbbiakban együtt: középiskola);
e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak
együtt: iskola];
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
..."

Figyelem!
Minden esetben kizáró oknak számít, ha:
- a közoktatási intézmény végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-,
illetve felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
- a közoktatási intézménynek esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában
meghatározott köztartozása van, ideértve az államháztartás alrendszereiből
folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett
tartozást is.
2. Pályázati határidők
Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi ösztöndíjai esetében a
pályázat beadási határideje:
2008. szeptember 25. (postabélyegző dátuma!)
A fenti határidő jogvesztő, azaz a fenti határidőn túl beadott pályázatok
érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.
3. Támogatott időszak
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak - azaz az Út a középiskolába, Út az
érettségihez, Út a szakmához ösztöndíjak - esetében a 2008. évi pályázati
forduló során elnyerhető ösztöndíj a
2008. szeptember 1-jétől - a 2008-2009. évi költségvetési forrásoktól
függően - előreláthatólag a 2009. június 30-ig, de legalább a 2008.
december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik.
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak több alkalommal is elnyerhetők.
4. A pályázás módja
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjakra a tanuló és mentor közösen pályázhat
közös pályázati űrlap - az Ösztöndíjas űrlap - benyújtásával.
A pályázatot azon közoktatási intézmény továbbítja a pályáztató szervhez,
amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll, oly módon, hogy a
közoktatási intézmény a tanuló pályázók és mentorok pályázati űrlapjait,
nyilatkozataikat összegyűjti - beleértve a hozzá tartozó tagintézményektől
érkezett pályázatokat is - és alprogramonként egy-egy, összesített
intézményi pályázattá rendezi. Tagintézmény csak a székhelyen működő
közoktatási intézményen keresztül továbbíthatja a hozzá érkezett
pályázatokat. A közoktatási intézmény köteles a tagintézménye által
benyújtott pályázatokat a pályáztató szervhez továbbítani.
A közoktatási intézmény alprogramonként csak egy-egy összesített intézményi
pályázatot nyújthat be.

Figyelem!
- A halmozottan hátrányos helyzet igazolásául benyújtott dokumentum az
Ösztöndíjas űrlap kötelező mellékletét képezi.
- Amennyiben a tanuló kiskorú (azaz 18. életévét még nem töltötte be), vagy
egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (pl. a bíróság
gondnokság alá helyezte), a pályázat - illetve továbbfutó ösztöndíjas
esetén az ösztöndíj folytatására irányuló "Tanulói szándéknyilatkozat" -
érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám)
írásbeli hozzájárulása a tanulónak a programban való részvételéhez.
- Tagintézmény önálló pályázatot nem nyújthat be.
A) Elektronikus pályázás
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a pályázatot a közoktatási
intézmény a pályáztató szerv által működtetett elektronikus pályázati
rendszeren keresztül is benyújthatja a pályázati űrlapok és nyilatkozatok
kitöltésével.
A közoktatási intézmény a pályáztató szerv által postai úton megküldött
azonosítót felhasználva lép be az elektronikus pályázati rendszerbe. A
pályázat elektronikus úton való benyújtása esetén a közoktatási intézmény a
kitöltött, kinyomtatott és a közoktatási intézmény aláírásra jogosult
képviselőjének aláírásával és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával
ellátott pályázatot egy példányban postai úton is megküldi az adatlapon
szereplő címre. A papír-alapon megküldött pályázat az elektronikus
pályázati rendszerben rögzített pályázat pályáztató szerv általi
hitelesítésére szolgál. A pályázat csak hiánytalan kitöltés esetén
nyomtatható. Az elektronikus pályázati rendszer a pályázat elektronikus
úton való benyújtását kizárólag a pályázat teljes körű, hiánytalan
kitöltését követően teszi lehetővé. Részleges, illetve hiányos kitöltés
esetén az elektronikus pályázati rendszer figyelmezteti a pályázat
benyújtóját, hogy hiányos, illetve részleges kitöltés esetén a pályázat nem
fogadható el, illetőleg nem nyomtatható ki.

Amennyiben az elektronikusan rögzített és a postai úton eljuttatott
pályázat egymástól eltér, a pályáztató szerv 15 napos határidő tűzésével
hiánypótlási felhívást küld meg. Hiánypótlásnak egy ízben van helye, a
határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.

    Az elektronikus pályázati rendszer az alábbi címen érhető el:
           https://utravalo.okmt.hu/palyazat
Az elektronikusan kitöltött pályázati anyagot kinyomtatva papíralapon
alprogramonként külön csomagban, postai úton, ajánlott küldeményként, az
alábbi postacímre várjuk:

   Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
             Útravaló Ösztöndíjprogram
               "Alprogram neve"
             1374 Budapest, Pf. 564
B) Papír alapú pályázás
A pályázatok benyújthatóak kizárólag papír formátumban is. A pályázati
űrlapokat kérjük szövegszerkesztővel, vagy írógéppel kitölteni. Ha erre
nincs mód, a kézzel írott pályázatok is befogadásra kerülnek, de kizárólag
abban az esetben, ha kék színű tollal és nyomtatott nagybetűvel íródtak.
A papír alapú pályázatot a közoktatási intézmény aláírásra jogosult
képviselőjének aláírásával és az intézmény körbélyegzőjének lenyomatával
ellátva 1 példányban kell benyújtani.
A pályázati űrlapokhoz a következő módokon lehet hozzájutni:
- Az űrlapok letölthetőek az OKM Támogatáskezelő honlapjáról (
http://www.okmt.hu Útravaló menüpont)
- Az űrlapok igényelhetőek e-mailben, levélben vagy személyesen az OKM
Támogatáskezelőtől (elérhetőségeinket ld. 10. oldal).

A kizárólag papír alapon benyújtott pályázatok esetében hiánypótlásra, a
pályázati anyag postára adását követő utólagos javításra nincs mód.
A pályázati anyagot alprogramonként külön csomagban, postai úton, ajánlott
küldeményként, az alábbi postacímre várjuk:

   Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
             Útravaló Ösztöndíjprogram
               "Alprogram neve"
             1374 Budapest, Pf. 564

Figyelem!
- Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében az iskolák csak egy intézményi
összesítő űrlapot nyújthatnak be alprogramonként. Az intézményi összesítő
űrlapon minden olyan tanuló és mentor adatait fel kell tüntetni, akik az
adott alprogramban kívánnak pályázni.
- Abban az esetben, ha egy mentor több alprogramban is pályázni kíván,
adatait alprogramonként külön Ösztöndíjas űrlapon kell kitöltenie (egy
űrlapon csak az adott alprogramban pályázó, mentorálni kívánt tanulókat
lehet feltüntetni).
- A nem a pályázati felhívásban szereplő postacímre feladott pályázati
anyagok a pályázati eljárásból érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek.
5. A bírálat menete
Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a bírálat az előírt jogosultsági
és formai követelmények betartásának ellenőrzése.
A pályázatok érvényességének feltételei:
- a pályázó jogosultsága a pályázásra jelen Felhívás feltételeinek
megfelelően;
- a pályázati űrlapok hiánytalan kitöltése és elküldése jelen Felhívásban
meghatározott beadási határidőig és feltételekkel; - a tanulók (illetve
törvényes képviselőik - szülő, gyám) és a mentorok aláírásával hitelesített
Ösztöndíjas pályázati űrlap;
- az intézményi összesítő űrlap esetében a nyomtatott példány hitelesítése
a közoktatási intézmény aláírásra jogosult hivatalos képviselőjének
aláírásával és hivatalos körbélyegzőjével.

Figyelem!
- Amennyiben a közoktatási intézmény hibás dokumentumokat ad be, azzal az
összes tanulójának pályázata is formai hibássá válik!
- Az intézményi összesítő űrlapon minden tanulónak és mentornak szerepelnie
kell, az azon nem szereplő tanulók és mentorok pályázata érvénytelennek
minősül akkor is, ha pályázati űrlap érkezik be tőlük.
Amennyiben a pályázati keretet meghaladó támogatási igény érkezik, a
pályázatok elbírálásakor az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdése alapján előnyben
részesülnek azok a tanulók, akik az alábbi feltételek közül az itt
meghatározott sorrendben előbb álló feltételnek megfelelnek:
- a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű; családba fogadott, átmeneti
nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett; utógondozásban;
utógondozói ellátásban részesül (e feltételek a pályázat elbírálásakor
azonos súllyal veendők figyelembe!);
- a tanuló árvaellátásban részesül;
- a tanuló hátrányos helyzetben lévő településen, kistérségben él;
- a tanuló háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a többi
pályázóéhoz viszonyítva alacsonyabb;
- a tanulóval egy háztartásban élők száma a többi pályázóhoz viszonyítva
magasabb.
A beérkezett tanuló és mentor pályázatok egyenként és nem iskolánként
csoportosítva kerülnek elbírálásra.

A pályázatokról az Értékelő Bizottság előterjesztése alapján az oktatási és
kulturális miniszter 2008. november 14-ig hozza meg döntését.

Az Értékelő Bizottság tagjai:
- Hegyiné Pallaghy Szilvia (osztályvezető, OKM Esélyegyenlőségi
Főigazgatóság);
- Bicskei Edit (referens, OKM Esélyegyenlőségi Főigazgatóság);
- Sörös Iván (referens, OKM Esélyegyenlőségi Főigazgatóság);
- Kiss László (szakértő, OKM Államtitkári Titkárság);
- Orbán Anikó (referens, OKM Közoktatási Szakállamtitkárság).

A pályázatokról szóló döntésről az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) postai
úton értesíti a pályázó közoktatási intézményeket.

Az Útravaló Ösztöndíjprogramban a pályázatokról hozott döntés ellen - sem
méltányossági, sem más alapon - fellebbezésre nincs mód.
6. Szerződéskötés
Az OKM Támogatáskezelő az ösztöndíjak folyósításáról, felhasználásának
feltételeiről, a felhasználás ellenőrzéséről, a beszámolás, elszámolás
rendjéről, a szerződésszegés eseteiről és annak jogkövetkezményeiről, az
ösztöndíjas jogviszony megszűnésének eseteiről a közoktatási intézménnyel
támogatási szerződést köt, és ez alapján bocsátja rendelkezésére az
ösztöndíjak összegét.

A  közoktatási  intézmény  a  pályázat  lebonyolításával  kapcsolatos
költségeihez  történő hozzájárulásként támogatásban részesül, amelynek
mértéke  2000  Ft/tanuló/tanév,  de  minimum  5000  Ft/közoktatási
intézmény/tanév és maximum 200 000 Ft/közoktatási intézmény/tanév. A
támogatást az
OKM  Támogatáskezelő  a  közoktatási  intézménnyel  kötött támogatási
szerződésben foglaltak szerint - egy összegben, előfinanszírozás keretében
-  biztosítja  az  intézmények  részére.  A  lebonyolítási támogatás
felhasználásáról a közoktatási intézmény a jelen pályázati felhívásban
meghatározott  pénzügyi beszámoló keretében számol el. A közoktatási
intézmény a lebonyolítási támogatást a pályázatok kezelésével kapcsolatos
adminisztratív feladatok költségeinek fedezésére használhatja fel (így
különösen személyi kiadások, illetve dologi költségek - pl.: postaköltség,
irodaszerek stb.).
A lebonyolítási támogatás tárgyi eszközbeszerzésre nem használható fel.

Az  ösztöndíjasokkal (tanuló és mentor) a közoktatási intézmény köt
ösztöndíjszerződést, melynek szerződés-mintáját az OKM Támogatáskezelő
biztosítja  a  közoktatási  intézmények  számára.  Az ösztöndíjat az
ösztöndíjasok részére az ösztöndíjas időszak alatt a közoktatási intézmény
folyósítja. Az ösztöndíjszerződés a 2008. szeptember 1-től - a 2008-2009.
évi költségvetési forrásoktól függően - előreláthatólag a 2009. június
30-ig, de legalább a 2008. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik.
Amennyiben a 2008. évi költségvetési forrás nem biztosítja a teljes
2008/2009. tanévre (2009. június 30-ig) az ösztöndíjat, azonban a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény arra forrást biztosít,
az ösztöndíjasokkal újabb szerződéskötésre kerül sor a vonatkozó időszakra
nézve.
Amennyiben az ösztöndíjszerződés vagy a támogatási szerződés a pályázati
döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül - a
nyertes pályázóknak, illetve a közoktatási intézménynek felróható okból -
nem jön létre, a pályázati döntés hatályát veszti.
7. A beszámolás általános alapelvei
A támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról a közoktatási
intézménynek pénzügyi beszámolót kell készítenie a támogatási szerződésben
meghatározott határidőig. A közoktatási intézmény a pénzügyi beszámoló
megküldésével egyidejűleg továbbítja a támogatásban részesült mentorok
tanulónként  külön-külön  elkészített  szakmai beszámolóit (és egyéni
előrehaladási  naplóit)  is.  A  beszámolókat a támogatási szerződés
mellékletét képező formanyomtatványok kitöltésével kell elkészíteni.
A beszámolók ellenőrzését az OKM Támogatáskezelő végzi. A fel nem használt,
illetve nem a pályázat céljaira, vagy nem a jelen Felhívás és a támogatási
szerződés  feltételei  szerint  felhasznált  támogatást a közoktatási
intézménynek  vissza kell fizetnie az OKM Támogatáskezelő részére a
beszámoló benyújtásával egyidejűleg.
8. Információ
Információt a következő elérhetőségen lehet kérni:

   Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
             1374 Budapest, Pf. 564
          Telefon: (1) 301-3276; (1) 301-3271
               Fax: (1) 301-3220
             E-mail: utravalo at okmt.hu
            Internet: http://www.okmt.hu

III. Pályázattípusok (A jelen fejezetben található fogalmak tartalma
tekintetében a pályázati dokumentáció részét képező "Esélyegyenlőségi
ösztöndíjak - Fogalomtár" című dokumentum az irányadó)
Út a szakmához
A pályázat célja
A pályázat célja a részt vevő tanulók esetében megteremteni a kapcsolatot a
munkaerőpiac igényei és a beiskolázás között, különös tekintettel a
hiányszakmákra.
A 2008. évi pályázati körben az Út a szakmához ösztöndíjasok előirányzott
száma 2500 fő, amely az esélyegyenlőségi ösztöndíjakra beadott pályázatok
eloszlása és a keret függvényében még változhat.
A program tartalma
A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányai során és
felkészíti a szakmaválasztásra, tanulószerződés megkötésére. A program
során mind a mentor, mind a tanuló ösztöndíjban részesül a 2008/2009.
tanévben.
A pályázók köre
A) Tanulók
Azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki Magyar Köztársaság területén
működő, hiányszakmát oktató szakiskolával tanulói jogviszonyban áll, és a
2008/2009. tanévben felzárkóztató oktatásban, vagy 9-10. évfolyamon tanul,
vagy a Magyar Köztársaság területén működő szakiskolával tanulói
jogviszonyban áll, és a 2008/2009. tanévben a szakiskola valamely szakképző
évfolyamán hiányszakmát tanul, és:
- halmozottan hátrányos helyzetű; vagy
- családba fogadott; vagy
- átmeneti nevelésbe; vagy
- ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
- utógondozásban; vagy
- utógondozói ellátásban részesül; vagy
- hátrányos helyzetű.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében - kivétel a tartós
nevelésbe vett tanulókat - a halmozottan hátrányos helyzet megállapításához
az alábbi dokumentumok valamelyikét a pályázó köteles az Ösztöndíjas
pályázati űrlaphoz csatolva a pályázat részeként benyújtani:
- jegyző előtt tett nyilatkozat másolatát arról, hogy a törvényes
felügyeletet ellátó szülő/szülők vagy gyám/gyámok legfeljebb az iskolai
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte/fejezték be sikeresen;
vagy
- jegyző által a halmozottan hátrányos helyzet meglétéről kiállított
igazolást.

A hiányszakmák listáját régiónkénti bontásban a jelen pályázati felhívás 1.
számú melléklete tartalmazza.
Figyelem!
- Évismétlő tanuló: abban az esetben, ha a tanuló a 2007/2008. tanévben
valamely esélyegyenlőségi ösztöndíjban részesült, és a 2008/2009. tanévben
is ugyanazon évfolyamon tanul, mint amelyre a korábbi ösztöndíja
vonatkozott, a 2008/2009. tanévben nem részesülhet esélyegyenlőségi
ösztöndíjban.
- Magántanuló: a tankötelezettség - a szülő választása alapján - iskolába
járással vagy magántanulóként is teljesíthető. Mivel a magántanuló a
közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, jogosult lehet az
Útravaló ösztöndíjra.
- Továbbfutó ösztöndíjas: abban az esetben, ha a tanuló a 2007/2008.
tanévben Útravaló ösztöndíjban részesült, és ugyanazon alprogramban
mentorával közösen folytatni kívánja ösztöndíjas jogviszonyát, nem
szükséges új pályázatot benyújtania, amennyiben ugyanazon alprogram
keretében a 2008/2009. tanévben is jogosult az ösztöndíjra, valamint a
folytatás szándékáról a 2007. évi közoktatási intézményi záró beszámoló
mellékletét képező "Tanulói szándéknyilatkozaton" - mentorával együtt -
nyilatkozott (A folytatás szándékáról a 2007/2008. tanévi közoktatási
intézményi záróbeszámoló mellékletében kell nyilatkozni.). Amennyiben a
tanuló mégis új pályázatot nyújt be a 2008. évi fordulóban, a továbbfutó
ösztöndíját automatikusan elveszíti, és az új pályázat alapján részesülhet
ösztöndíjban, amennyiben a pályázati feltételeknek megfelel.
- Alprogramok közötti váltás: az egyes esélyegyenlőségi ösztöndíjak
(alprogramok) közötti "átjárásra" új pályázat benyújtása nélkül nincs
lehetőség, mivel az egyes alprogramok pályázói köre eltér, így egy tanuló
értelemszerűen csak egy alprogram pályázati feltételeinek felel meg.
B) Mentorok
Mentorként pályázhat a szakiskolában, szakközépiskolában szakmai, szakmai
elméleti vagy gyakorlati tantárgyakat oktató
- pedagógus;
- szakoktató;
- pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki
tanári képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat
meghirdetését követő félévben kezdi meg.
Figyelem!
- Egy személy egyazon tanévben a 4 alprogramban (beleértve az Út a
tudományhoz alprogramot is) összesen legfeljebb 5 tanuló tekintetében
vállalhat mentori szerepet.
- Amennyiben azonban a mentorként pályázó személy kizárólag az
esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében kíván mentorként működni, egyazon
tanévben legfeljebb nyolc tanuló mentorálását vállalhatja, ha az általa
mentorálandó valamennyi pályázó tanuló közoktatási intézménye a településen
az egyetlen közoktatási intézmény, és a közoktatási intézményben a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot.
- A korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így a
korábbi pályázati fordulókban nyertes - továbbfutó ösztöndíjas - mentorok
sem vállalhatnak összesen 5 tanulónál többet!
- Mentor lehet - a pályázati feltételek megléte mellett - azon személy is,
aki a mentorálandó tanuló közoktatási intézményével nincs közalkalmazotti
jogviszonyban vagy munkaviszonyban.
A mentor feladata
A mentor szerepe, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a
pályaválasztásban.
A mentor ennek érdekében - a pályázat benyújtásával - vállalja, hogy
amennyiben a pályázaton nyer, különösen az alábbi feladatokat köteles
ellátni:
- Az általa mentorált tanulóval kapcsolatosan egyéni fejlesztési tervet
készít, ez alapján az osztályfőnök és az érdekelt pedagógusok bevonásával
legalább három havonta értékeli a tanuló haladását, fejlődését, illetve az
ezeket hátráltató okokat. Az értékelésre meghívja a tanuló szülőjét, a
tanulót, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve
a nevelési tanácsadó képviselőjét. Az értékelés eredményét - kitérve az
értékelésen résztvevők észrevételeire is - a mentor az év végi beszámoló
részét képező előrehaladási naplóban írásban is rögzíti; továbbá az
ösztöndíjas időszak végén - ugyancsak tanulónként és a pályáztató szerv
által előre megadott formátumban - szakmai beszámolót készít az OKM
Támogatáskezelő számára.
- Rendszeresen személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval,
ezen belül legalább heti 3 órában köteles a mentorált tanuló
felkészítésével foglalkozni.
- Az általa mentorált tanuló családjánál családlátogatáson vesz részt.
- Részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb
rendezvényeken, amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása
érdekében szerveznek.
- Az OKM Támogatáskezelő által előre megadott formátumban a mentorált
tanuló tanulmányi előmenetelének nyomon követését, valamint a mentorálás
során alkalmazott pedagógiai eszközök hatékonyságának vizsgálatát lehetővé
tevő egyéni előrehaladási naplót vezet.
A pályázás menete
- Az ösztöndíjprogramba a tanuló és mentor közös - a tanuló közoktatási
intézménye által az összes érintett tanuló-mentor pár pályázatával
együttesen továbbított - pályázat útján, közös pályázati űrlap
benyújtásával kerülhet be. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a
tanuló és a mentor az Ösztöndíjas pályázati űrlapot aláírja.
- Amennyiben a tanuló kiskorú (azaz 18. életévét még nem töltötte be), vagy
egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (pl. a bíróság
gondnokság alá helyezte), a pályázat - illetve továbbfutó ösztöndíjas
esetén az ösztöndíj folytatására irányuló "Tanulói szándéknyilatkozat" -
érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám)
írásbeli hozzájárulása a tanulónak a programban való részvételéhez.
- A mentor az Ösztöndíjas pályázati űrlapon ismerteti az ösztöndíjas
időszakban a tanulóval közösen folytatandó tevékenységet.
- Az ösztöndíjra pályázó tanulók és a tanárok - a továbbiakban:
pályázó-párok - elkészítik pályázati anyagukat és azok szükséges
mellékleteit, és ezt a tanuló közoktatási intézményében az intézményvezető
által kijelölt személynek átadják, aki az iskola összes pályázatát egy
közös intézményi nyilatkozattal kiegészítve továbbítja az OKM
Támogatáskezelő postacímére. Az iskola a hozzá benyújtott pályázatok között
nem szelektál, azokat nem véleményezi. A pályázó-párok felelőssége, hogy a
dokumentációt hiánytalanul kitöltsék.
- Az intézményi összesítő űrlapon minden tanulónak és mentornak szerepelnie
kell, az azon nem szereplő tanulók és mentorok pályázata érvénytelennek
minősül akkor is, ha pályázati űrlap érkezik be tőlük.
- Amennyiben a közoktatási intézmény hibás dokumentumokat ad be, azzal az
összes tanulójának pályázata is formai hibássá válik.
- Elektronikus úton benyújtott pályázat esetében, ha az elektronikusan
rögzített és a postai úton eljuttatott pályázat egymástól eltér, az OKM
Támogatáskezelő 15 napos határidő tűzésével hiánypótlási felhívást bocsát
ki. Hiánypótlásnak egy ízben van helye, a határidő elmulasztása esetén
igazolásnak helye nincs.
- Kizárólag papír alapon benyújtott pályázat esetében hiánypótlásra, a
pályázati anyag postára adását követő utólagos javításra nincs mód.
- A határidőn túl beérkezett, vagy nem a pályázati felhívásban szereplő
postacímre feladott pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati
eljárásból kizárásra kerülnek.

Figyelem!
Minden esetben kizáró oknak számít, ha:
- a közoktatási intézmény végelszámolás alatt áll, vagy ellene csőd-,
illetve felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
- a közoktatási intézménynek esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában
meghatározott köztartozása van, ideértve az államháztartás alrendszereiből
folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett
tartozást is.
A pályázaton elnyerhető ösztöndíj
A tanulói ösztöndíjak összege a 2008. szeptember 1-től - a költségvetési
forrásoktól függően - előreláthatólag a 2009. június 30-ig, de legalább a
2008. december 31-ig terjedő időszakra, a mentori ösztöndíjak összege pedig
a 2008. november 1-től - a költségvetési forrásoktól függően -
előreláthatólag a 2009. június 30-ig, de legalább a 2008. december 31-ig
terjedő időszakra vonatkozik:

Tanulók ösztöndíja:
4000 Ft/hó egy összegben utalva
Mentorok ösztöndíja:
4000 Ft/hó/tanuló egy összegben utalva
Mentorok egyszeri kiegészítő ösztöndíja:
- 16 000 Ft/tanuló, amennyiben a tanuló felsőbb évfolyamba lépett
- 25 000 Ft/tanuló, amennyiben a tanuló sikeres szakma vizsgát tesz
Az ösztöndíjasok ösztöndíja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény rendelkezései szerint adóterhet nem viselő járandóságnak
minősül.
A mentori ösztöndíjak kiegészítő részletének folyósítási feltételei
A mentor ösztöndíjának kiegészítő részlete akkor folyósítható, ha:
- a 9. évfolyamos szakiskolai tanuló 10. évfolyamba, vagy a 10. évfolyamos
tanuló szakképző évfolyamba lép, és hiányszakmára iskolázták be; vagy
- szakképző évfolyamon hiányszakmát tanuló diák magasabb évfolyamba lép,
vagy sikeres szakmai vizsgát tesz.

Nem folyósítható a kiegészítő ösztöndíj a mentor részére, amennyiben:
- a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik;
- a tanulót évismétlésre kötelezik;
- a tanuló javítóvizsgát tesz (függetlenül attól, hogy a javítóvizsga
sikeres-e);
- a szakképző évfolyamra lépő tanulót nem hiányszakmára iskolázták be;
- a szakképző évfolyamra járó tanuló nem tesz sikeres szakmai vizsgát;
- a tanuló tanév végi tanulmányi átlagában fél jegyes vagy azt meghaladó
romlás áll be a 2007/2008. tanév végi átlaghoz képest (kivétel a 9.
évfolyamot mentorálók esetében);
- mentorváltás esetén a régi mentornak;
- mentorváltás esetén az új mentornak, ha a mentorváltásra (a tanuló
közoktatási intézményének erről történő értesítésére) a tanév hetedik
hónapját követően kerül sor.
Szerződéskötés:
Az OKM Támogatáskezelő az ösztöndíjak folyósításáról, felhasználásának
feltételeiről, a felhasználás ellenőrzéséről, a beszámolás, elszámolás
rendjéről, a szerződésszegés eseteiről és annak jogkövetkezményeiről, az
ösztöndíjas jogviszony megszűnésének eseteiről a közoktatási intézménnyel
támogatási szerződést köt, és ez alapján bocsátja rendelkezésére az
ösztöndíjak összegét.
A támogatott pályázóval a tanuló közoktatási intézménye ösztöndíjszerződést
köt. Amennyiben az ösztöndíjszerződés a pályázati döntés kézhezvételétől
számított 30 napon belül a nyertes pályázónak felróható okból nem jön
létre, a döntés a hatályát veszti.

Figyelem!
Amennyiben a tanuló 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyébként
korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen (pl. bíróság gondnokság
alá helyezte), az ösztöndíjszerződést mind a tanuló, mind törvényes
képviselője (szülő, gyám) köteles aláírni.
Mentorváltás
A tanuló az ösztöndíjszerződés megkötését megelőzően és az ösztöndíj
időtartama alatt az adott tanévben indokolt esetben - így különösen
iskolaváltás esetén, vagy, ha a mentor feladatát nem vagy nem megfelelően
látja el - két alkalommal mentorváltást kezdeményezhet az OKM
Támogatáskezelőnél.
- A mentorváltás menete
A tanuló vagy törvényes képviselője (szülő, gyám) írásban indokolt
"Mentorváltó űrlap"-ot nyújt be az OKM Támogatáskezelő postacímére. Az
űrlap rá vonatkozó részeit a mentor tölti ki és aláírja.
Amennyiben a mentorváltás a meghatározott tanulószám túllépésével jár, vagy
a kiválasztott mentor személye nem felel meg a mentorokra kiírt
feltételeknek, az OKM Támogatáskezelő elutasítja a kérelmet, és az
érintetteket értesíti.
Amennyiben az OKM Támogatáskezelő a mentorváltást indokoltnak tartja, erről
értesíti a tanuló közoktatási intézményét, hogy az kezdeményezze a tanuló
korábbi mentorával kötött ösztöndíjszerződés megszüntetését és a tanulóval
kötött ösztöndíjszerződés módosítását. Az új mentorral a közoktatási
intézmény ösztöndíjszerződést köt, illetve amennyiben a tanuló által
választott új mentor már rendelkezik a programban ösztöndíjas jogviszonnyal
az adott közoktatási intézményben, az új mentor ösztöndíjszerződését az
intézmény módosítja.
Mentorváltás esetén a régi mentor köteles az általa a mentorváltás
időpontjáig vezetett előrehaladási naplót a közoktatási intézménynek
átadni, amelyet az - az ösztöndíjas időszak végén - továbbít a pályáztató
szervnek.
Az ösztöndíjas jogviszony szünetelése
Amennyiben az ösztöndíjjal rendelkező tanuló tanulói jogviszonya 60 napot
meghaladóan szünetel, a 60. napot követően a tanuló ösztöndíjas jogviszonya
is szünetel, és sem a tanulót, sem a mentort nem illeti meg ösztöndíj az
ösztöndíjas jogviszony szünetelésének időtartama alatt.

Ahol az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VII. 2.) Korm.
rendelet feltételként az ösztöndíjjal rendelkező mentor közoktatási
intézményben, tanodában történő foglalkoztatását előírja, a mentor
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának szünetelése akkor nem érinti a
tanuló, illetve a mentor ösztöndíjas jogviszonyát, ha a mentor
foglalkoztatására irányuló jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is
ellátja a rendeletben meghatározott feladatait. Ha a mentor
foglalkoztatására irányuló jogviszonya szünetelésének időtartama alatt nem
látja el a rendeletben meghatározott feladatait, a mentor ösztöndíjas
jogviszonya szünetel, és - az ösztöndíjas jogviszony szünetelésének
időtartama alatt - a mentor nem, csak a tanuló jogosult ösztöndíjra.
Amennyiben a mentor ösztöndíjas jogviszonya a fentiek szerint, 60 napot
meghaladóan szünetel, erről értesíti a tanulót és a közoktatási intézményt,
a tanuló pedig haladéktalanul köteles mentorváltást kezdeményezni.

A tanuló, illetve a mentor ösztöndíjas jogviszonyának szüneteléséről a
közoktatási intézmény az OKM Támogatáskezelőt 8 munkanapon belül értesíti.

A szünetelés az ösztöndíjas jogviszony időtartamát nem hosszabbítja meg.
Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése
A közoktatási intézmény egyoldalúan megszünteti a tanuló
ösztöndíjszerződését, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike
bekövetkezik:
- a tanuló vagy törvényes képviselője (szülő, gyám) a "Lemondó nyilatkozat"
formanyomtatvány megküldésével írásban értesíti a tanuló közoktatási
intézményét és ezzel egyidejűleg az OKM Támogatáskezelőt arról, hogy a
tanuló lemond az ösztöndíjról;
- a tanuló iskolalátogatási kötelezettségének rendszeresen nem tesz eleget;
- az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele megszűnik ;
- a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik a közoktatási intézményben;
- a tanuló nem működik együtt a mentorral.

A közoktatási intézmény egyoldalúan megszünteti a mentor
ösztöndíjszerződését, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike
bekövetkezik:
- az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele megszűnik;
- a mentor nem vagy nem megfelelően látja el a feladatát.
Amennyiben a mentor ösztöndíjas jogviszonyát a közoktatási intézmény
megszünteti, a tanuló - ösztöndíjas jogviszonyának fennmaradása érdekében -
a jelen felhívásban rögzített módon mentorváltást kezdeményezhet. Ennek
hiányában a tanuló ösztöndíjas jogviszonyát is meg kell szüntetni.
Amennyiben a közoktatási intézmény a tanuló vagy a mentor ösztöndíjas
jogviszonyát megszünteti, erről 8 munkanapon belül írásban értesíti az OKM
Támogatáskezelőt.

Az ösztöndíjas jogviszonyt azon hónap utolsó napjával kell megszűntetni,
amely hónapban az ösztöndíjra való jogosultság feltétele megszűnt, illetve
a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezett.

Figyelem!
Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya a közoktatási intézményben
megszűnik, fennmarad az ösztöndíjas jogviszony, ha a tanuló tanulói
jogviszonyának megszűnését követő 30 napon belül az "Intézményváltó űrlap"
megküldésével írásban értesíti az OKM Támogatáskezelőt arról, hogy mely
közoktatási intézménnyel létesített tanulói jogviszonyt, és ezen új
közoktatási intézmény nyilatkozik arról, hogy vállalja az Ösztöndíjprogram
lebonyolításában való részvételt. Az a közoktatási intézmény, amellyel a
tanuló korábban tanulói jogviszonyban állt, írásban figyelmezteti a tanulót
az ösztöndíjas jogviszony fennmaradásának fent meghatározott feltételeire.
A figyelmeztetés megtörténtét a tanuló vagy - a kiskorú vagy egyébként
cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes tanuló esetén - törvényes
képviselője aláírásával ellátott nyilatkozatban kell rögzíteni.
Adatvédelem
A tanuló és a tanuló törvényes képviselője, valamint a mentor a pályázat
benyújtásával írásban hozzájárul a pályázat elbírálásához szükséges, az
Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII.2.) Korm. rendeletben
meghatározott személyes adatainak a Rendeletben meghatározottak szerinti
kezeléséhez.
A fent meghatározott személyek a pályázat benyújtásával vállalják azt is,
hogy haladéktalanul bejelentik a közoktatási intézménynek az olyan
személyes adatukban bekövetkezett változást, amely az ösztöndíjszerződést,
az ösztöndíjra való jogosultságot érinti.
Az Ösztöndíjprogrammal kapcsolatosan kezelt személyes adatok statisztikai
célra személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatóak és
továbbíthatóak.
- Figyelem!
A kiskorú (azaz a 18. életévét be nem töltött) vagy egyébként korlátozottan
cselekvőképes vagy cselekvőképtelen tanuló nyilatkozatához szükséges a
törvényes képviselő (szülő, gyám) írásbeli hozzájárulása.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról