[Pályázatok] Digitális iroda kialakításának támogatása / EP-2008-2.1

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Júl. 11., P, 09:45:46 CEST


Cím: Digitális iroda kialakításának támogatása / EP-2008-2.1
Kiíró: Canon Hungária Kft., Bravogroup Rendszerház Kf.,
netTeam-Magyarország Zrt., e-Public Program
Határidő: 2008. 07. 31., 2008. 09. 30.
Pályázhat: valamennyi közfeladatot ellátó szervezet számára elérhető, így
minden olyan intézmény és szervezet támogatásban részesülhet, aki vagy
amely közpénzből gazdálkodik és a köz érdekét szolgáló tevékenységet lát
el. Többek között:
- Önkormányzatok (helyi, helyi kisebbségi és megyei) és intézményeik,
- Önkormányzati társulások,
- Önkormányzatok tulajdonában lévő szervezetek,
- Közművek üzemeltetői,
- Civil szervezetek,
- Érdekképviseleti szervezetek, kamarák,
- Szövetségek,
- Gyógyfürdők,
- Oktatási intézmények
A pályázónak Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség
területen székhellyel és Magyarországon fiókteleppel kell rendelkeznie
-------------------------
A Digitális iroda kialakításának támogatása
              Kódszám: EP-2008-2.1

              Pályázati Felhívás
                - e-Public -

A Canon Hungária Kft., a Bravogroup Rendszerház Kft., és a
netTeam-Magyarország Zrt. az e-Public Program keretein belül együttműködve
pályázatot hirdet közfeladatot ellátó intézmények számára, digitális iroda
kialakításának támogatására: teljes körűen tanúsított iktató-,
ügyiratkezelő rendszerek, szkennerek, szövegfelismerő (OCR) alkalmazások
beszerzésére.
1. Háttér
A közszféra intézményeiben egyértelműen érzékelhető a szándék, munkájukat
sokkal inkább kiterjesztenék a papíralapú adathordozóról más, digitális
eszközökkel hozzáférhető tartalomtár felé.
Az e-Public program célja, hogy mindazon intézmények, amelyek szándékot
tettek amellett, hogy csatlakozva a szektorban elindult folyamathoz,
ügyviteli feladataikat korszerű, a jogszabályi elvárásokat teljes körűen
kiszolgáló informatikai rendszerekkel végezzék, hathatós, a megfogalmazott
aggályaikat leküzdő támogatással segítse. A kezdeményezés eredményeként
olyan intézményeket szeretnénk látni, amelyek azzal, hogy saját munkájuk
hatékonyságát növelik, a megmutatkozó teljesítményüket emelik, útmutatói,
példát szolgáltató irányítói is lesznek a hozzájuk hasonló területen
szolgáló társintézményeiknek. A közszférában ma élénk érdeklődésre tart
számot a szolgáltató intézmény stabil informatikai hátterének kialakítása,
ennek részeként a dokumentumok digitalizálása, a digitalizált
dokumentumokban való gyors és pontos keresés lehetősége, a 24/2006.
(IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelete és főleg annak gyakorlati
alkalmazása, azaz a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható
iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelmények érvényesítése.
Programunkat a digitális iroda kialakításának támogatására indítjuk.
2. Célkitűzés
A konstrukció a közfeladatokat ellátó szervezetek ügyviteli munkájának
támogatását tűzi ki célul, olyan eszközök és szoftverek beszerzésének
támogatásával, amelyek az intézmények közötti kapcsolatok, a belső
iratkezelési folyamatok hatékonyságának, a hálózatbiztonság és a
szolgáltatások minőségének javítását, a hatékony tudásmenedzsment érdekében
az elektronikus iratkezelési rendszerek, digitális irodai megoldások
kiépítését teremtik meg.
3. Pályázók köre
A pályázat valamennyi közfeladatot ellátó szervezet számára elérhető, így
minden olyan intézmény és szervezet támogatásban részesülhet, aki vagy
amely közpénzből gazdálkodik és a köz érdekét szolgáló tevékenységet lát
el. Többek között:
- Önkormányzatok (helyi, helyi kisebbségi és megyei) és intézményeik,
- Önkormányzati társulások,
- Önkormányzatok tulajdonában lévő szervezetek,
- Közművek üzemeltetői,
- Civil szervezetek,
- Érdekképviseleti szervezetek, kamarák,
- Szövetségek,
- Gyógyfürdők,
- Oktatási intézmények
A pályázónak Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség
területen székhellyel és Magyarországon fiókteleppel kell rendelkeznie.
4. Kizáró okok
Nem részesülhet támogatásban az a projekt, illetve pályázó:
- aki vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
- akiről vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy vele szemben
az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetését kötelező
határozata van érvényben, továbbá aki vagy amely a jelen konstrukcióra
benyújtott pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás
alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a
strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a
Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettséget neki felróható okból nem
teljesítette;
- aki vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem
felel meg;
- akiről vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat
szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot
szolgáltatott.
5. Támogatott pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 150 db.
6. Támogatható tevékenységek köre
1. Modern szervezet irányítási környezet kialakításához kapcsolódó
tanúsított komplex irat- és dokumentumkezelési rendszer bevezetése vagy
tanúsított elektronikus iktató rendszer bevezetése.
2. Dokumentumszkenner, lapolvasó beszerzése.
3. Szövegfelismerő szoftver beszerzése.
A 6.1 pontban szereplő szoftver beszerzés kötelezően részét kell, hogy
képezze a benyújtott pályázatnak. A 6. pontban szereplő beszerzéseken kívül
semmilyen egyéb beszerzés nem támogatható. Szinten tartás, helyettesítő
beruházás nem támogatható.
7. Támogatás mértéke és összege
A támogatás maximális mértéke pályázati célok szerinti bontásban:
1. a 6.1 pontban foglaltak beszerzése esetén a projekt során beszerzett
rendszer licensz alapárának 50 százaléka.
2. a 6.2 pontban foglaltaknak megfelelő eszköz végfelhasználói árának
13%-a.
Canon DR-2010c
Canon DR-2510c
Canon DR-2580c
Canon DR-4010c
Canon DR-5010c
3. a 6.3 pontban foglaltaknak megfelelő szoftver végfelhasználói árának
52%-a.
Abbyy FineReader 9.0 CE
A pályázat részcélok megvalósítását is támogatja. A pályázó az alábbi
ajánlott csomagok közül is választhat, illetve a csomagoktól függetlenül is
beszerezhet eszközöket.
- made-law Pack
- made-trend Pack
- made-far Pack
Az elbíráló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázó által igényelt
összegnél kisebb összegű támogatást ítéljen meg. A pályázó a pályázat
benyújtásával a maximális támogatást igényli. A pályázaton nyerhető
támogatás összege, minimum 50 ezer Ft; maximum 5 millió Ft lehet.
8. Pályázat benyújtási határideje
A pályázat benyújtásának határideje:
1. szakasz: 2008.07.01 - 2008.07.31.
2. szakasz: 2008.09.01 - 2008.09.30.
Az elbírálás a pályázatok beérkezésének sorrendjében, folyamatosan
történik, amennyibe az első szakaszban megfelelő számú nyertes pályázat
érkezik be, a második szakasz nem kerül kiírásra.
9. Pályázat benyújtásának módja
A pályázati anyagot az erre a pályázati célra és fordulóra kiadott,
"e-public" jelű pályázati formanyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni. A
pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően
hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ
adva kell benyújtani. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a pályázati
kódot fel kell tűntetni! A pályázati anyagot az aláírásra jogosult személy
aláírásával 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és 1 hitelesített másolat)
kell benyújtani és az alábbi postacíme eljuttatni. "e-Public Program" 1507
Budapest, Pf. 124
10. A pályázat menete:
   1. a beérkező pályázati anyagok regisztrálása
   2. pályázati anyagok formai értékelése
   3. a nyertes pályázatok kiválasztása
   4. a nyertes pályázók kiértesítése
   5. a támogatás elfogadó nyilatkozat visszaküldése (szolgáltatások,
árak ismeretében)
   6. szerződéskötés
   7. a rendszer bevezetése, eszközök szállítása
11. Projekt megkezdése, befejezése
A projektet 2008. 10. 31-ig meg kell kezdeni. A projekt megkezdésének a
megpályázott termékek, eszközök szállításáról, licencszeléséről szóló
szerződés aláírását tekintjük. A projektet 2008. 12. 31-ig be kell fejezni.
A projekt befejezésének az igénybe vett szállítók által kiállított
teljesítési igazolás aláírását, illetve az általuk, a szállított
termékekre, licenszekre, szolgáltatásokra vonatkozó számla teljesítését
tekintjük. Amennyiben a pályázattal kapcsolatban bármilyen kérdése van,
kérjük, az alábbi elérhetőségeken jelezze: Aszmann Judit Pályázati referens
Mobil: +36-70-364-3704
Tel.: +36-1-371-1128 Fax: +36-1-371-1129 E-mail: info at e-public.hu, http://
www.e-public.hu
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról