[Pályázatok] Civil szervezetek működésének támogatása (országos) / NCA-ORSZ-08

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Feb. 12., K, 09:31:30 CET


Témakör: Egyéb

Cím: Civil szervezetek működésének támogatása (országos) / NCA-ORSZ-08
Kiíró: Nemzeti Civil Alapprogram
Határidő: 2008. 03. 12.
Pályázhat: a) Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket
a bíróság 2007. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, az
alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják, és
b) amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény
szerint országos hatókörrel működnek (létesítő okiratuk szerinti
tevékenységüket legalább hét megyére kiterjedő hatókörrel végzik), valamint
c) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER)
regisztráltak a pályázati útmutató 4. pontja szerint.
-------------------------
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
  Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma
               pályázatot hirdet
        civil szervezetek működésének támogatására
            (Pályázat kódja: NCA-ORSZ-08)

1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil
szervezetek működéséhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra,
mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését,
működését.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma az arra
érdemes pályázatok között összesen 1 280 000 000 Ft-ot, továbbá a pályázat
értékeléséig még befolyó bevételnek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény 11. § foglalt összegét oszthatja szét.

3. A támogatottak köre
3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a) Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság
2007. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják, és
b) amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény
szerint országos hatókörrel működnek (létesítő okiratuk szerinti
tevékenységüket legalább hét megyére kiterjedő hatókörrel végzik), valamint
c) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER)
regisztráltak a pályázati útmutató 4. pontja szerint.
A tevékenységét - önbevallás alapján - legalább 7 megyére kiterjedő
hatókörrel végző civil szervezet csak az országos hatókörű szervezetek
támogatási kollégiumához nyújthat be működési pályázatot, ennél kisebb
hatókörű szervezet pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális
kollégiumhoz!

3.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a pártok,
b) a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
c) a biztosító egyesületek,
d) az egyházak,
e) a közalapítványok,
f) közhasznú társaságok, megszűnt, átalakult nonprofit betéti társaság és
nonprofit kft. formájú jogutódjai,
g) azok a civil szervezetek, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a tárgyévben a
költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek működési
támogatásban az állami költségvetésből - kivéve, ha a támogatási szerződés
alapján a nevesített támogatás kizárólag projekttámogatásra szól. E kivétel
igazolására az e célra megkötött támogatási szerződésnek a szervezet
képviselője által hitelesített másolatát a pályázathoz csatolni szükséges,
h) azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerinti közvetlen politikai
tevékenységet folytatnak. (Közvetlen politikai tevékenység eszerint a
pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei,
fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.)
i) azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási
rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának
időpontjában.

3.3 Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek (kivéve a munkaadói és
munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket), civil társulások és szakmai
gyűjtőszervezetek jogi személyiséggel rendelkező tagszervezetei a saját
működési területük szerint lehetnek az NCA kedvezményezettjei. A szövetség,
ernyőszervezet, érdekképviselet, társulás és gyűjtőszervezet csak saját
működéséhez, saját dolgozói létszámához és saját költségeihez mérten
jogosult a székhelye szerinti kollégiumnál működési támogatásra. Ha a
tagszervezet nem jogi személy, akkor működési támogatása szempontjából
ahhoz a legközelebbi területi szervezeti egységéhez (városi, megyei,
régiós, országos) tartozik, amely rendelkezik jogi személyiséggel. Ha egy,
a fentiekben felsorolt jellegű szervezet működési támogatásra pályázik,
akkor pályázatához mellékelnie kell a tagszervezetei listáját,
mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e.

3.4 Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely
a) az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási
szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai
beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot
szolgáltatott;
b) a támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a
támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a
kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták,
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

3.5 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.

4. A támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2008. június 1. és 2009. május 31. között elszámolt
működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi
eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó
számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg kell történnie.

4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be,
amelyre legfeljebb az igényelt összeg, de maximum 7 millió Ft adható. A
döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) A NCA Tanács döntése alapján egy szervezet összesen maximum 18 millió Ft
támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA pályázatok forrásaiból,
ebből legfeljebb 7 millió Ft lehet működési támogatás.
c) Az NCA Tanácsa 9. számú támogatási elve értelmében, ha a pályázó az
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) "Civil szervezetek
foglalkoztatási kapacitásának tartós növelése" című programban (azonosító:
OFA/2006/CSZFKN/6125, pályázat benyújtásának határideje 2007. január 31.)
nyertesként részt vesz, s a pályázati tárgyévben az OFA a civil szervezet
új alkalmazottjának foglalkoztatását támogatja, akkor az NCA működési
pályázatain az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának
Kollégiuma a pályázónak legalább az előző évi működési költség-támogatást
biztosítja. Abban az esetben, ha az előző évben a civil szervezet az
NCA-tól működési költség-támogatásban nem részesült, vagy amiben részesült,
az alacsonyabb a pályázó adott pályázati évi, az éves korrigált ráfordítás
adata szerinti támogatási sávban az előző évben az NCA Országos Hatókörű
Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma által nyújtott támogatási
átlagösszegtől, akkor a Kollégium legalább ez utóbbi összegű működési
költség-támogatást nyújtja.
Jelen pályázatban az OFA által támogatott új alkalmazott(ak) személyi
költsége (bérköltsége és bérjárulékai) nem szerepeltethető működési
költségként, csak az alább részletezett egyéb működési költségek.

A kollégium döntése ellen a pályázó részéről jogorvoslati igény
benyújtásának helye nincs!

5. Támogatható kiadások
A támogatható kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.3 és 4.2.
pontja tartalmazza
Felhívjuk figyelmét, hogy a hét fősoron belül, az egyes költségnemek
közötti átcsoportosítás szerződésmódosítási kérelem benyújtása nélkül is
lehetséges, az egyes fősorok közötti 20%-os mértéket meghaladó
átcsoportosítás azonban minden esetben szerződésmódosítás köteles!
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esf.hu
honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben
(EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel
(e-mailcím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával
kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs
Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai
úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott
naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell
benyújtani!

6.1.1. E-pályázat :
Az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutatóban (útmutató 4.3.
pont) rögzített módon kell elvégezni. Az internetes pályázati
programűrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul,
azaz az internetes pályázati programűrlap minden kérdésére választ adva és
az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:
a) a létesítő okiratnak oldalhű digitális másolatát (útmutató 4.6.1.
pontja)
Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már
benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai
hibája volt, illetve azok adattartalmában nem történt változás, ezen
dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott
dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)
b) az előző évről szóló számviteli beszámolónak oldalhű digitális másolatát
(útmutató 4.2.2. pontja)
A számviteli beszámoló kötelező tartalmával kapcsolatos tájékoztató az
útmutató 4.2.1-es pontjában található. Az előző évről szóló számviteli
beszámolót minden pályázat esetén kötelező benyújtani!
c) A pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szervezetekkel
kötött megállapodások (ha van ilyen).
d) Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek, civil társulások és
szakmai gyűjtőszervezetek esetén a tagszervezetek listája, mindegyiküknél
feltüntetve, hogy jogi személy-e (az NCA Tanács 4. számú támogatási elve
alapján).
e) Azon civil szervezetek esetében, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról
szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a 2008. évben a
költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek
támogatásban az állami költségvetésből, az e célra megkötött támogatási
szerződés.

Továbbá e-pályázat esetén is postai úton meg kell küldeni az internetes
pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat
szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát. Egy naptári évben
csak egyszer kell benyújtani, legkésőbb az adott naptári évben elsőként
beadott pályázat beadási határideje napján.

6.2. Beadási határidő: 2008. március hó, 12. nap 24.00 óra
Határidőben benyújtott pályázatokra vonatkozó szabályokat a részletes
pályázati útmutató 3.5. pontja tartalmazza.
6.3. A beadás helye
6.3.1. A Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1590 Budapest, Pf. 102

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az
alábbi címen:
ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület II. emelet
Csak az ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott
dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!

6.3.2. Az e-pályázat beadásának módját a pályázati útmutató 3.5. pontja
tartalmazza.
Kérjük, ne felejtse el benyújtani a Regisztrációs Nyilatkozatot a kiírás
6.3.1. pontban jelzett módon és címre.

6.4. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a http://www.nca.hu,
valamint a http://www.esf.hu honlapokról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén
postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.
A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra
között az ESZA Kht. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató
központokon keresztül (CISZOK elérhetőségek az útmutató 1.5 pontjában).
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00
óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1)273-4250-es telefonszámon,
valamint az info at nca.hu e-mailcímen is kaphatnak.

7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (vagy véglegesített) pályázatokat a Kezelőszervezet internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.

7.1. A formai bírálat szempontjai:
7.1.1 e-pályázat esetén
a) az e-pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő
véglegesítése az internetes pályázatkezelő rendszerben,
b) a mellékletek megfelelősége,
c) Regisztrációs Nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (NCA
tv. 3. §),
e) jelen pályázattal egy időben benyújtott további működési pályázatok
vizsgálata,
f) kizárás fennállásának vizsgálata.

Amennyiben a Kezelőszervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a programűrlapban
foglalt feltételeknek - 7.2. pontban meghatározott kivételekkel -, a
szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon.

7.2. A pályázat érvénytelen, hiánypótlásnak nincs helye a következő
esetekben:
a) Az e-pályázat határidőig nem került véglegesítésre az internetes
pályázatkezelő rendszerben.
b) A szervezetet a bíróság 2007. január 1-je után vette jogerősen
nyilvántartásba.
c) Nem az NCA törvény 3. §-a szerinti kedvezményezett nyújtott be
pályázatot.
d) Amennyiben a pályázó szervezet jelen működési pályázattal egy időben más
kollégiumhoz is benyújtott működési célú pályázatot.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az NCA
támogatási rendszeréből.

8. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
Az NCA Tanács minden kollégiumra kiterjedő hatállyal meghatározta 2008.
évre a pályázatok elbírálását érintő támogatási elveket. E támogatási
elvekről szóló határozat olvasható a http://www.nca.hu honlapon. A
Kollégium által elfogadott tartalmi bírálati szempontrendszer az alábbi:

1. A pályázó szervezet tevékenységének társadalmi hasznosulása
Milyen társadalmi aktivitása és hatása van a szervezetnek? Milyen közösségi
szolgáltatást végez? Mekkora a pályázó szervezet tevékenységében
közvetlenül részt vevő civilek nagyságrendje? A működés során bevont tagok,
önkéntesek száma.

2. A pályázó szervezet előző évi aktivitása és tárgyévi tervei.
Sikeres programok, szolgáltatások megvalósítása (tevékenységi referenciák)

3. Az esélyegyenlőség segítésének elve
Előnyben kell részesíteni a támogatás során mindazon civil szervezetek
működésének támogatását, amelyek a saját források megteremtésében illetve
bővítésében akadályozottak vagy korlátozottak. Ilyen hátránnyal küzdő
szervezetek a különösen romákat, fogyatékosokat, egészségkárosodottakat,
gyermekeket nevelőket és más, szociálisan hátrányos helyzetű rétegeket
segítő szervezetek.

A kollégium döntései során az NCA Tanácsának minden kollégiumra érvényes
támogatási elveit tekinti bírálati szempontnak. Ezen túl a kollégium
vizsgálja, hogy a pályázó működésének hatása mennyiben terjed túl az adott
tevékenységeket közvetlenül gyakorlók körén.
A pályázati döntések a pályázatok egyedi értékelése során, a kollégium
nyílt ülésén születnek.
A kollégium csak kivételes esetben nyújt támogatást a pályázó szakmai
tevékenységének ellátásához közvetlenül kapcsolódó működési költségéhez.

9. Az elbírálás határideje
A pályázati folyamat időrendjéről a pályázati útmutató 2.1. pontja ad
részletes tájékoztatást.

10. Pályázók döntést követő kiértesítése
A Kollégium döntését a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hagyja jóvá,
melyről a döntési jegyzőkönyv átadásával tájékoztatja a Kezelőszervezetet.
Támogató döntés esetén a tájékoztatást követő 15 munkanapon belül a
Kezelőszervezet a pályázónak postai úton (e-pályázat esetén elektronikus
úton is) értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró
döntés esetén a Kezelőszervezet postai úton, illetve e-pályázat esetén
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az
elutasítás vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az
NCA honlapján (http://www.nca.hu) közzétételre kerülnek.

11. Szerződéskötés
A Kollégium támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a
szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési
határidejét, módját.

A Kezelőszervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben
a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll
rendelkezésére vagy hiányos, a Kezelőszervezet a kedvezményezettet 10
munkanapos határidővel, egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólítja fel
e-pályázat esetén elektronikus úton. Amennyiben a kedvezményezett a
hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Kezelőszervezet
tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a
támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 90 napon belül a
pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.

A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi
feltétel határidőben való teljesülése esetén a Kezelőszervezet által
előkészített támogatási szerződést a miniszter nevében a Kezelőszervezet
köti meg. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges
valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 3 munkanapon belül
kerül sor.

12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben vagy a Kollégium által a hatályos
jogszabályok szerint meghatározott részletekben kerül sor, utólagos
elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első részletének (amely a
Kollégium döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a
támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül
kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok. A támogatás, illetve a
támogatási részletek folyósításának feltételeit és ütemezését a kollégium a
Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény és kormányrendelet
rendelkezései, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján hozza meg. A
kifizetés feltételeit és ütemezését a nyertes pályázókat kiértesítő levél,
valamint a támogatási szerződés tartalmazza.

Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2008. évi
pályázati kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a
Kezelőszervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül
nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha a Kollégium
az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és
a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló)
benyújtásának végső határideje: 2009. június 30.

A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Kollégium dönt. A beszámoló
elfogadásáról a Kezelő szervezet a hiánytalan beszámoló benyújtását követő
60 napon belül értesíti a Kedvezményezettet.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a
http://www.nca.hu és a http://www.esf.hu honlapokról.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról