[Pályázatok] Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatása / GYV-SZF-08-A/B/C/D/E

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Dec. 18., Cs, 08:31:05 CET


Cím: Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátás
fejlesztésének támogatása / GYV-SZF-08-A/B/C/D/E
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2009. 01. 26.
Pályázhat: Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi
közfeladatot ellátó
- önkormányzatok,
- önkormányzati fenntartású intézmények,
- önkormányzati intézményfenntartó társulások és/vagy intézményeik,
- többcélú kistérségi társulások és/vagy intézményeik,
- intézményt fenntartó egyházi jogi személyek és/vagy intézményeik,
- társadalmi szervezetek és/vagy intézményeik,
- alapítványok és/vagy intézményeik,
- közalapítványok és/vagy intézményeik,
- országos kisebbségi önkormányzatok és/vagy intézményeik,
- helyi kisebbségi önkormányzatok, és/vagy intézményeik,
- közhasznú társaságok és/vagy intézményeik,
- nonprofit gazdasági társaságok és/vagy intézményeik
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének
                támogatására
         (A pályázat kódja: GYV-SZF-08-A/B/C/D/E)


Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 2/2008. (III. 31.) SZMM
rendelete alapján pályázatot hirdet gyermekjóléti alapellátások és a
gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására.

1. A pályázat célja, kategóriái
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok megvalósításának támogatása.
A pályázat a helyi önkormányzatoknak, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi közfeladatok ellátását vállaló nem állami szervezeteknek
kíván segítséget nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások minél hatékonyabb
kiépítéséhez, a szolgáltatások fejlesztéséhez.
A fenti célok megvalósítását öt pályázati kategória szolgálja a pályázók
köre és tevékenysége szerint.

Pályázati kategóriák
"A" kategória: Gyermekek átmeneti gondozását biztosító új intézmény
létesítése
Pályázni lehet gyermekek átmeneti otthona és működési feltételeinek
kialakítására. A pályázónak az intézményt olyan - 20 ezer állandó lakos
feletti - településen szükséges létrehoznia, ahol nincsen gyermekek
átmeneti otthona, és a Gyvt. 94. § (3) bekezdésének b) pontja alapján 2005.
július 1-jétől kötelező ezen intézmény működtetése.
Előnyt élveznek azok a pályázók, akik kistérségi feladat ellátását is
vállalják.

"B" kategória: Gyermekjóléti szolgálat kapcsolattartási ügyeletének
létrehozása és működési támogatása
Azok a gyermekjóléti szolgálatok nyújthatnak be pályázatot, melyek a
különélő szülők és gyermekeik kapcsolattartásának segítése érdekében a
15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott szakmai keretek között
kapcsolattartási ügyeletet kívánnak létrehozni és működtetni, legalább 10
000, legfeljebb 40 000 lakosú településen vagy ellátási területen.
A pályázat keretében már működő szolgáltatások nem támogathatók!

"C" kategória: Helyettes szülői felkészítő tanfolyam támogatása
A helyettes szülői ellátás bővítése érdekében pályázni lehet a Gyvt. 49. §
(2) bek. b) pontjában meghatározott, a 29/2003 (V.20.) ESzCsM rendelet
7.§-ban szabályozott tematikájú képzés költségeinek biztosítására. A
pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy legalább három, a
képzésen sikeresen részt vevő hallgatóval helyettes szülői jogviszonyt
létesít.

"D" kategória: Nevelőszülők továbbképzésének támogatása
A kategória keretében az önkormányzati, egyházi és civil fenntartók által
fenntartott és/vagy intézményük/szervezetük által működtetett nevelőszülői
hálózatokat kívánja támogatni a kiíró azzal a céllal, hogy a nevelőszülőnél
elhelyezett gyermekek minél hatékonyabb támogatást kapjanak vérszerinti
családjukba való visszatérésükhöz, vérszerinti kapcsolataik kialakításához,
fenntartásához, vagy ha ez nem lehetséges, örökbefogadásuk előkészítéséhez
és realizálásához. A cél elérése érdekében e kategóriában olyan tematikus
interaktív kiscsoportos továbbképzés megvalósításához nyújtható támogatás,
mely a nevelőszülőnél élő gyermek vérszerinti családjába, illetve
örökbefogadó családba történő juttatásához, illetve a vérszerinti
kapcsolataik támogatásához szükséges nevelőszülői kompetenciák
fejlesztését, erősítését célozza.

"E"kategória: Nevelőszülői hálózatok működési feltételeinek javítása
A  pályázattal  az önkormányzati, egyházi és civil fenntartók által
fenntartott és/vagy intézményük/szervezetük által működtetett nevelőszülői
hálózatokat kívánja támogatni a kiíró oly módon, hogy a nevelőszülőknél
elhelyezett gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges tárgyi feltételek
színvonalának javítását elősegítse, a fokozott használat miatt gyorsan
amortizálódó háztartási eszközök, tanulást segítő eszközök, sporteszközök,
játékok beszerzési költségeinek támogatásával.

Az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó további pályázati feltételek a
Pályázati Útmutatóban kerülnek ismertetésre.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 204 000 000 Ft,
azaz kettőszáznégy millió forint Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény XXVI. Szociális és
Munkaügyi Minisztérium fejezet 16/47 címrendi besorolású "Gyermekjóléti és
Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése" megnevezésű fejezeti kezelésű
előirányzat (ÁHT 268990) terhére.

Az öt kategória közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok
mennyisége és minősége alapján történik.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
Valamennyi pályázati kategóriában vissza nem térítendő támogatás
igényelhető, azonban pályázati kategóriánként ennek összege különbözik.
Legfeljebb az alábbi összegű vissza nem térítendő támogatás igényelhető:

"A" kategória esetén:
Új intézmény létrehozására (ideértve építést), vagy e célra ingatlan
vásárlására és kialakítására férőhelyenként legfeljebb 4 000 000 Ft
összeghatárig, pályázatonként maximum 48 000 000 Ft erejéig.

"B" kategória esetén:
A kapcsolattartási ügyelet biztosítására legfeljebb 400 000
Ft/kapcsolattartási ügyelet mértékben lehet támogatási igényt benyújtani.

"C" kategória esetén:
Helyettes szülői felkészítő tanfolyam támogatására 200 000 Ft/tanfolyam
személyenkénti támogatás kérhető.

"D" kategória esetén:
Nevelőszülők továbbképzésének támogatására: 210 000 Ft/továbbképzési
csoport igényelhető. Az egy nevelőszülőre eső támogatásból finanszírozható
maximum összeg: 14 000 Ft/nevelőszülő.

"E" kategória esetén:
Nevelőszülői hálózat működési feltételeinek javítására szolgáló
kategóriában az ugyanazon fenntartó által fenntartott nevelőszülői
hálózatok javára benyújtott pályázatokon kért támogatások összege
összeadódik, tehát a fenntartó függetlenül az általa fenntartott
nevelőszülői hálózatok számától, s attól, hogy a fenntartó vagy a hálózatot
működtető szervezet a pályázat benyújtója
4. A támogatás mértéke
A program megvalósításához önrész biztosítása szükséges. A pályázó által
biztosítandó önrész a pályázaton igényelt támogatás 15%-a.
Önrésznek kizárólag a pályázó által biztosított pénzbeli saját erő minősül,
abba más forrás nem értendő bele. A pénzbeli saját erőt a pályázónak a
pályázat beadásakor hitelt érdemlően kell igazolnia.

5. A támogatás folyósítása
Egy összegben, utófinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató
4.4 pontja szerint. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő
költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi
teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
A Pályázatkezelő a támogatási összeget a pályázati felhívásban
meghatározott előirányzat terhére a pénzügyi és szakmai beszámoló
elfogadását követően banki utalás útján közvetlenül utalja át a
Kedvezményezett, illetve amennyiben nincs saját bankszámlaszáma, az általa
a pályázatban megjelölt Számlatulajdonos szervezet számlájára.

6. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. február 15. és 2009. május
1. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívás "A", "B", "C" pályázati kategóriáiban egy pályázó
egy kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be.
Jelen pályázati felhívás "D" és "E" pályázati kategóriájában egy hálózat
fenntartója és működtetője egy pályázati kategóriában, ugyanazon
nevelőszülő hálózat javára pályázatot párhuzamosan nem nyújthat be.
A több nevelőszülői hálózatot fenntartó szervezet egy pályázati
kategóriában valamennyi hálózata javára nyújthat be pályázatot önálló
pályázat formájában, de a benyújtott pályázatokon igényelt támogatások
összeadott összege nem haladhatja meg a pályázati felhívás 3. és a
pályázati útmutató 4.1. pontjában az adott fenntartó részére meghatározott
maximálisan igényelhető támogatási összeget.

8. A pályázók köre
8.1. Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot nyújthatnak be a Gyvt.
hatálya alá tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó
- önkormányzatok,
- önkormányzati fenntartású intézmények,
- önkormányzati intézményfenntartó társulások és/vagy intézményeik,
- többcélú kistérségi társulások és/vagy intézményeik,
- intézményt fenntartó egyházi jogi személyek és/vagy intézményeik,
- társadalmi szervezetek és/vagy intézményeik,
- alapítványok és/vagy intézményeik,
- közalapítványok és/vagy intézményeik,
- országos kisebbségi önkormányzatok és/vagy intézményeik,
- helyi kisebbségi önkormányzatok, és/vagy intézményeik,
- közhasznú társaságok és/vagy intézményeik,
- nonprofit gazdasági társaságok és/vagy intézményeik,
amelyek az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben
(továbbiakban: EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 8. pontja szerint.

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b) a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
f) csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás
alatt áll, vagy a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az
ügyészség kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
i) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése
szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében
foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint
határidőben nem kezdeményi.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő
által működtetett EPER rendszeren keresztül. Az internetes pályázati
adatlapot és űrlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt
elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esf.hu
honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell
egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
Pályázati Útmutató 9.2. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2009. január 26. 24:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő
internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő
          ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
          1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
               http://www.esf.hu
12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor a pályázati útmutató 11. pontjában meghatározott szempontrendszer
szerint.

Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban,
útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót
egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel
legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási
határidőtől számított 5 munkanapon belül.

Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen:
a) nem a 4. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban
megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a
Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az
érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a
pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat benyújtásának
helye nincs.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 12.
pontjában pályázati kategóriánként meghatározott szempontrendszer szerint
végzi.
A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől
(hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának
napjától) számított 20 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális
és munkaügyi miniszter dönt a Bírálati Bizottság javaslatának megérkezését
követő 5 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg
megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben
meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó
feltételeket.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a Pályázatkezelő 3
napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és
az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia
kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések
a http://www.szmm.gov.hu és a http://www.esf.hu honlapokon kerülnek
közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye
nincs.

 A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét,
módját.

15. Szerződéskötés
A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van
lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a
Kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.
A Pályázatkezelő a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben
szereplő határidőt, a Pályázatkezelő a kedvezményezettet 8-8 munkanapos
határidővel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló
értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki
felróható egyéb okból nem jön létre.
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a
Pályázatkezelő köti meg.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését
követő 30 nap, de legkésőbb 2009. június 1.

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az
elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra
vonatkozó miniszteri beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának
határidejét és a szakmai beszámoló és pénzügyi rendelet, a támogatási
szerződés és a pályázati útmutató 14. pontja tartalmazza.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu
honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45.
"C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-16.00 óra között
hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas at esf.hu
e-mailcímen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról