[Pályázatok] Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Aug. 18., H, 10:23:26 CEST


Cím: Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása
Kiíró: Oktatási és Kulturális Minisztérium
Határidő: 2008. 09. 10.
Pályázhat: a) a helyi és helyi kisebbségi önkormányzatokra, a többcélú
kistérségi társulásokra (a továbbiakban: helyi önkormányzati
intézményfenntartó),
b) az egyházi jogi személyre, társadalmi szervezet, alapítványra,
közalapítványra, egyesületre és más jogi személyre, országos kisebbségi
önkormányzatra, közhasznú társaságra, jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaságra, nonprofit gazdasági társaságra és a közoktatási
feladatot alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló
törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóra, a nem állami felsőoktatási
intézményekre (a továbbiakban: nem állami intézményfenntartó),
c) a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményekre (a
továbbiakban: állami felsőoktatási intézményfenntartó), valamint
d) az a)-c) pont alatt felsoroltak (a továbbiakban együtt: fenntartó) által
fenntartott - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a
továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 20-22. §-ában, valamint 33.
§-ában meghatározott - közoktatási intézményekre (a továbbiakban:
intézmény)
-------------------------
Az oktatási és kulturális miniszter
             23 /2008. (VIII. 6.) OKM
                 rendelete
 a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének,
              döntési rendszerének,
 folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX.
törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 18.
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a költségvetési
törvény 13. §-ának (1) bekezdésére, valamint a 31. §-a (1) bekezdésének
a)-d) pontjára, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és
hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontja
szerinti feladatkörömben eljárva - az önkormányzati miniszter feladat- és
hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel
egyetértésben, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró
pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladatés
hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontja
szerinti feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszter
véleményének kikérésével - a következőket rendelem el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) a helyi és helyi kisebbségi önkormányzatokra, a többcélú kistérségi
társulásokra (a továbbiakban: helyi önkormányzati intézményfenntartó),
b) az egyházi jogi személyre, társadalmi szervezet, alapítványra,
közalapítványra, egyesületre és más jogi személyre, országos kisebbségi
önkormányzatra, közhasznú társaságra, jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaságra, nonprofit gazdasági társaságra és a közoktatási
feladatot alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló
törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóra, a nem állami felsőoktatási
intézményekre (a továbbiakban: nem állami intézményfenntartó),
c) a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményekre (a
továbbiakban: állami felsőoktatási intézményfenntartó), valamint
d) az a)-c) pont alatt felsoroltak (a továbbiakban együtt: fenntartó) által
fenntartott - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a
továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 20-22. §-ában, valamint 33.
§-ában meghatározott - közoktatási intézményekre (a továbbiakban:
intézmény).
A Programtanács
2. § (1) Az informatikai eszközökkel kapcsolatos jelen rendeletben érintett
fejlesztési feladatok összhangjának megteremtése érdekében az oktatási és
kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) Programtanácsot működtet.
(2) A Programtanács a miniszter szakmai tanácsadó testületeként működik,
ügyrendjét saját maga határozza meg és azt a miniszter hagyja jóvá. Az
ügyrendet az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban:
Minisztérium) honlapján nyilvánosságra kell hozni 2008. szeptember 30-ig.
(3) A Programtanács három tagból áll, tagjait a miniszter bízza meg
feladatuk ellátásával, és dönt visszahívásukról. A megbízatás elfogadással
jön létre. A tagokat tevékenységük ellátásáért díjazás nem illeti meg. A
Programtanács tagja a jelen rendelet feladataival összefüggésben a
miniszter által nem utasítható.
(4) A Programtanács feladata, hogy a közoktatás területét érintő
szoftver-akkreditációs eljárás szabályainak meghatározására, az
akkreditációs jog visszavonására vonatkozóan - az ügyrendje alapján -
javaslatot tegyen a miniszternek. A miniszter döntését a Minisztérium
honlapján 2008. szeptember 30-ig nyilvánosságra kell hozni.
II. Fejezet
Részletes rendelkezések
Informatikai és szakmai fejlesztések támogatása
3. § (1) A fenntartó legfeljebb 2400 Ft/fő támogatást igényelhet az általa
fenntartott intézménynek az egy-tizenhárom évfolyamán az általános
műveltséget megalapozó nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló,
valamint a kollégiumi ellátásban részesülő tanulói után. A kollégiumban
tanulót a költségvetési törvény 3. számú melléklet 15. f) pontjában
meghatározott számítási mód szerint kell figyelembe venni.
(2) A fenntartó az óvodába járó gyermekek létszáma után legfeljebb 1200
Ft/fő támogatást igényelhet.
(3) A fenntartó az alapfokú művészetoktatási intézményben tanulók után
legfeljebb 600 Ft/fő támogatást igényelhet. Az alapfokú művészetoktatási
intézményben a tanulót a költségvetési törvény 3. számú melléklet 15. e)
pontjában meghatározott számítási mód szerint kell figyelembe venni.
(4) A támogatást a fenntartó
a) informatikai eszközökre,
b) a nevelési, pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató
munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékében szereplő eszközökre,
taneszközökre,
c) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (IV. 8.) MKM
rendelet (a továbbiakban: 11/1994. MKM rendelet) 7. számú mellékletben
meghatározott eszközökre, berendezésekre és felszerelésekre,
d) a közoktatásról szóló törvény 8. §-a (3) bekezdésének d) pontja alapján
a 2008/2009. tanévben a nevelési oktatási intézményekben az 5. évfolyamon
először megszervezésre kerülő nem szakrendszerű oktatás érdekében, a
kooperatív pedagógiai módszerek és a projektmódszer tanórai
megvalósításához és a pedagógiai munkát támogató portfóliók elkészítéséhez
szükséges szemléltetőeszközök elkészítésének költségeihez (a továbbiakban
b)-d): szakmai eszköz) igényelheti.
(5) A fenntartó a támogatást az intézménnyel egyeztetve a (4) bekezdésben
meghatározott szakmai, informatikai és taneszközök pótlására,
korszerűsítésére, fejlesztésére, valamint azok üzemeltetésére,
működtetésére használhatja fel.
(6) E rendelet alkalmazásában informatikai eszközön hardvereket és
szoftvereket kell érteni.
Kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható, vagy a miniszter által
akkreditált szoftver vásárolható.
Kereskedelmi forgalomban kapható szoftver akkor vásárolható, ha azt a
tanuló fejlesztéséhez az intézmény a nevelési, pedagógiai programjában
meghatározott pedagógiai céloknak megfelelően használja.
(7) A támogatás nem használható fel olyan szoftverre, amely használatára az
intézmény a ?Tiszta szoftver? program alapján jogosult, illetve hardverek
esetében további bérleti konstrukció létesítésére.
(8) Az akkreditált szoftverekre összesen a támogatásból tanulónként
legfeljebb 1400 Ft összeg fordítható. Az egy-tizenhárom évfolyamon
általános műveltséget megalapozó nappali rendszerű oktatásban, valamint
kollégiumi nevelésben részesülő tanuló után igényelt támogatásból -
tanulónként legfeljebb 1200 Ft/fő összegben - biztosítani kell az
adminisztrációs és ügyviteli szoftver működését. Ha az intézmény az
akkreditált szoftvert első alkalommal vezeti be, vagy a meglévőt szeretné
lecserélni, a fenntartó - az általa fenntartott intézményei képviselőinek
részvételével - egyeztető tárgyalást folytat le, amelynek során az
intézmények igényeinek összehangolásával kiválasztja a megfelelő szoftvert.
Az egyeztető tárgyalásról a részt vevő intézmények és a fenntartó által
aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a
kiválasztott szoftver megnevezését, amelyet a fenntartó a jegyzőkönyv
lezárását követően haladéktalanul megrendel, vagy a megrendelése érdekében
szükséges közbeszerzési eljárást haladéktalanul megkezdi. Nem szükséges
egyeztető tárgyalást lefolytatni, ha a fenntartó az intézménynél a már
bevezetett szoftvert tartja továbbra is alkalmazásban, és azt kívánja
frissíteni. 4. § (1) A fenntartó támogatási igényt nyújthat be az általa
fenntartott pedagógiai szakszolgálatot ellátó közoktatási intézmény részére
a (3) bekezdésben meghatározott informatikai eszközökre az alábbi
feltételek megléte esetén:
a) a pedagógiai szakszolgálat a következő feladatok valamelyikét látja el:
tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység,
országos szakértői és rehabilitációs tevékenység, nevelési tanácsadás,
logopédiai ellátás,
b) az a) pontban meghatározott feladatok ellátása szakmailag és
szervezetileg önálló intézmény vagy intézményegység keretében történik.
(2) A fenntartó legfeljebb 70 000 Ft/pedagógus támogatást igényelhet az (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok ellátására
pedagógus-munkakörben, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban
foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján.
(3) A fenntartó a támogatást személyi számítógép, notebook és táska,
pendrive, scanner, fénymásológép, router, valamint kereskedelemben kapható
szoftver megvásárlására fordíthatja.
(4) A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs
tevékenységet, országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet, valamint
nevelési tanácsadást ellátó intézmény fenntartója legfeljebb 300 000
Ft/intézmény támogatást igényelhet a Wechsler Gyermek
Intelligenciatesztkészlet (WISC-IV) megvásárlásához, valamint akkreditált
WISC-IV tanfolyamon való részvétel képzési díjához. Képzésre a támogatás
akkor fordítható, ha a képzésen résztvevőt az intézmény főállásban,
pedagógus munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban
foglalkoztatja.
5. § (1) Ha a fenntartó 3000 fő alatti lakosságszámú településen tart fenn
nevelési-oktatási feladatot ellátó közoktatási intézményt, akkor támogatási
igényt nyújthat be az óvodai, általános iskolai feladatot ellátó
közoktatási intézménye részére szakmai, informatikai és taneszközre a
következő feltételek megléte esetén:
a) az intézmény nem rendelkezik a 11/1994. MKM rendelet eszköz- és
felszerelés jegyzékében felsorolt eszközökkel és azt kívánja pótolni,
b) az intézmény a meglévő eszközeit, berendezéseit kívánja korszerűsíteni
vagy lecserélni,
c) óvodai, iskolai csoportok, osztályok számának, létszámának növelése
miatt új eszközöket igényel,
d) az intézménynek feladatbővülés miatt új eszközöket igényel.
(2) A fenntartó intézményenként legfeljebb 2 000 000 Ft támogatást
igényelhet azzal, hogy a támogatás az egyes fenntartók között
differenciáltan és elsősorban a (3) bekezdésben meghatározott szempontoknak
való megfelelés arányában, valamint a település lakosságszáma alapján kerül
megállapításra.
(3) A pályázatok elbírálása a beküldött adatlapok, mellékletek és a
közoktatási információs rendszerben nyilvántartott adatok alapján
feladatellátási helyenként történik. A benyújtott támogatások elbírálásánál
a következő szempontoknak való megfelelés előnyt jelent:
a) az intézményt három vagy több tagból álló társulás tartja fenn,
b) a kiválasztott eszközöket a gyermek, tanuló használja a nevelő, oktató
munka során,
c) a hiányzó szakmai eszközök az intézmény további működése szempontjából
kiemelt jelentőséggel bírnak,
d) a településen az intézmény kizárólagosan lát el óvodai, általános
iskolai feladatot,
e) az intézmény több település tekintetében lát el óvodai, általános
iskolai feladatot,
f) az intézmény a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.
30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott mindkét mutató
szempontjából hátrányosnak minősülő településen működik,
g) az intézmény kihasználtsági mutatója eléri a 80%-ot,
h) az intézmény integráltan látja el a testi, érzékszervi fogyatékos
gyermekek, tanulók nevelését, oktatását,
i) az intézmény 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú településen működik,
j) az általános iskolai feladat ellátása egységes iskolai oktatás keretében
történik.
(5) A támogatási javaslat kialakításának további prioritása: szakmai
eszközök, taneszközök, informatikai eszközök.
A támogatás igénylése, folyósítása és elszámolása
6. § (1) A fenntartó a 3. §-ban meghatározott támogatásra vonatkozó igényét
az 1. számú mellékletben szereplő tartalommal, a 4. § szerinti támogatási
igényét a 2. számú mellékletben szereplő tartalommal, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM
Támogatáskezelő) honlapján közzétett adatlapon valamennyi melléklettel
együtt egy eredeti és egy másolati példányban postai úton 2008. szeptember
10-ig nyújtja be:
a) a helyi önkormányzati intézményfenntartó - az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (3)
bekezdése alapján - a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága
megyeszékhelyen működő szakterületi feladatot ellátó szervezeti egységéhez
(a továbbiakban: Igazgatóság),
b) a nem állami intézményfenntartó - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
Törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Vhr.) alapján - az Igazgatósághoz,
c) az állami felsőoktatási intézményfenntartó a Minisztérium részére.
(2) Az adatlaphoz csatolni kell:
a) az intézményvezető nyilatkozatát arról, hogy az intézmény rendezett
munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
b) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy igényléskor sem neki, sem az
általa fenntartott intézményének nincs esedékes, meg nem fizetett
köztartozása,
c) a fenntartó hozzájárulását ahhoz, hogy az Igazgatóság a b) pont szerinti
nyilatkozat valóságtartalmát vizsgálja,
d) az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatos nyilatkozatot.
(3) A fenntartó 2008. szeptember 1-jei tényleges, a beírási naplóba beírt
létszám alapján nyújtja be a támogatási igényét.
(4) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántartása
alapján, valamint az e rendeletnek való megfelelés szempontjából
megvizsgálja a támogatási igényt, és szükség esetén a beérkezéstől
számított öt napon belül, nyolcnapos határidővel hiánypótlásra, módosításra
hívja fel a fenntartót. Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz
eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási
igényt nem továbbítja, és erről 2008. szeptember 30-ig értesíti a
fenntartót. Az e bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell az állami
felsőoktatási intézmény esetében is.
(5) Az Igazgatóság a helyi önkormányzati intézményfenntartók adatlapjait a
3. számú melléklet alapján összesíti, és 2008. október 5-ig papíralapon és
elektronikus formában is megküldi az Önkormányzati Minisztérium részére,
valamint az 1-2. számú melléklet szerinti adatlapokat másolatban, a 4-5.
számú melléklet alapján összesített adatokat elektronikusan és postai úton
is továbbítja a Minisztérium részére. A támogatás folyósításáról az
Önkormányzati Minisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy
összegben 2008. október 25-ig gondoskodik a költségvetési törvény 5. számú
melléklet 18. a) pontja szerinti jogcím előirányzat terhére.
(6) Az Igazgatóság a nem állami intézményfenntartók adatlapjainak
feldolgozása alapján a fenntartók adatlapjait másolatban és a 4-5. számú
melléklet alapján összesített adatokat 2008. október 5-ig megküldi a
Minisztérium részére, továbbá a támogatást nyert fenntartókat értesíti a
megítélt támogatások összegéről. A Minisztérium a támogatás folyósításához
szükséges fedezetet az Igazgatóság részére a 2008. november 10-ig a
költségvetési törvény XX. Fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1.
előirányzat-csoportszám ?Humánszolgáltatások normatív állami támogatása?
előirányzata terhére biztosítja.
(7) A Minisztérium az állami felsőoktatási intézményfenntartó részére 2008.
november 10-ig intézkedik a költségvetési törvény XX. fejezet 11. cím 2.
alcím 17. jogcímcsoport ?Gyakorlóiskolák normatív támogatása? előirányzat
terhére történő előirányzatok átcsoportosításáról.
7. § (1) A helyi önkormányzati intézményfenntartó az 5. § szerinti
támogatási igényét a 6. számú mellékletben szereplő tartalommal az OKM
Támogatáskezelő honlapján közzétett adatlapon valamennyi melléklettel
együtt egy eredeti és három másolati példányban postai úton 2008.
szeptember 10-ig nyújtja be az Igazgatósághoz. A hiánypótlások és az
elutasítások tekintetében alkalmazni kell a 6. § (4) bekezdésben
foglaltakat azzal, hogy az Igazgatóság a támogatási igényeket egy eredeti
és kettő másolati példányban 2008. október 1-jéig küldi meg az OKM
Támogatáskezelő részére.
(2) A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó az 5. § szerinti
támogatási igényét a 6. számú mellékletben szereplő tartalommal az OKM
Támogatáskezelő honlapján közzétett adatlapon, valamennyi melléklettel
együtt egy eredeti és két másolati példányban postai úton 2008. szeptember
10-ig nyújtja be az OKM Támogatáskezelőhöz.
(3) A támogatási igényt a 6. számú melléklet szerint a következők szerint
kell benyújtani: a) a közoktatási információs rendszerben meghatározott
feladatellátási helyre nyújtható be igénylés, b) az egyes feladatellátási
helyekre az A) vagy a B) pont szerint lehet benyújtani igénylést. Mind az
A), mind a B) pont szerinti igényléssel egyidejűleg lehetőség van a C) pont
alapján kiegészítő támogatást igényelni. A C) pont alapján önállóan
igénylés benyújtására nincs lehetőség.
c) Az ellátott feladat alapján a D) és az E) pont szerint adatokat kell
közölni.
(4) A támogatási igények benyújtásakor az adatlaphoz kettő példányban
csatolni kell:
a) az intézményvezető nyilatkozatát arról, hogy az intézmény rendezett
munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik,
b) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy igényléskor sem neki, sem az
általa fenntartott intézményének nincs esedékes, meg nem fizetett
köztartozása,
c) a fenntartó hozzájárulását ahhoz, hogy az Igazgatóság, a nem helyi
önkormányzati intézményfenntartó esetén a Minisztérium a b) pont szerinti
nyilatkozat valóságtartalmát vizsgálja,
d) az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatos nyilatkozatot, továbbá
e) másolatban a nem helyi önkormányzati intézményfenntartónak a Vhr. 13.
§-a (7) bekezdés e) pontja és a (9) bekezdése szerinti okiratokat, valamint
az önkormányzattal létesített közoktatási megállapodást.
(5) Az OKM Támogatáskezelő az e rendeletnek való formai megfelelés
szempontjából megvizsgálja a támogatási igényeket, és szükség esetén a
beérkezéstől számított öt napon belül, nyolc napos határidővel
hiánypótlásra, módosításra hívja fel a nem helyi önkormányzati
intézményfenntartót. Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget,
vagy nem megfelelően teljesít, az OKM Támogatáskezelő a támogatási igényt
nem továbbítja, és erről 2008. október 1-jéig értesíti a fenntartót és a
Minisztériumot.
(6) Az OKM Támogatáskezelő összesítő jelentését készít az 1. § szerinti
fenntartói bontásban, intézmény-, valamint feladatellátási hely sorosan
összesítve elektronikus formában 2008. október 15-ig megküldi a
Minisztérium részére.
(7) A támogatás megítéléséről a Minisztérium, az Önkormányzati
Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium szakértőiből álló öt tagú bíráló bizottság az e rendeletben
foglaltak figyelembevételével 2008. október 27-ig tesz javaslatot a
miniszternek. A bíráló bizottságba két tagot a Minisztérium, egy-egy tagot
az Önkormányzati Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium jelöl. Ha a bíráló bizottság a pályázatok vizsgálata
során további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését tartja
szükségesnek, ezeket a fenntartók - külön felhívásra - kötelesek
teljesíteni.
(8) A támogatások odaítéléséről a miniszter nyolc napon belül dönt. A
döntés eredményéről minden igénylőt levélben értesíteni kell, illetve a
támogatást kapott fenntartók közérdekből nyilvános adatait a Minisztérium
honlapján közzé kell tenni.
(9) A Minisztérium a döntést követően a támogatásra jogosult helyi
önkormányzati intézményfenntartók adatlapjait a 2. számú melléklet alapján
összesíti, majd a támogatást elnyert helyi önkormányzatok összesített
adatait - az önkormányzatok KSH kódjának, településtípus nélküli
megnevezésének és az ezer forintra kerekített támogatási összegnek a
feltüntetésével - utalványozás céljából papíralapon és elektronikus
formában is 2008. november 5-ig megküldi az Önkormányzati Minisztérium
részére. Az Önkormányzati Minisztérium a támogatást a költségvetési törvény
5. számú melléklet 18. a) pontja szerinti forrás terhére biztosítja. A
Magyar Államkincstár a támogatást az Önkormányzati Minisztérium
utalványozása alapján 2008. november 25-ig folyósítja.
(10) A nem állami intézményfenntartók esetén a támogatást - a Minisztérium
utalványozása alapján - az Igazgatóság a költségvetési törvény XX. Fejezet,
11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. előirányzat-csoportszám
?Humánszolgáltatások normatív állami támogatása? című előirányzat terhére
2008. november 25-ig folyósítja.
(11) Az állami felsőoktatási intézményfenntartók részére a Minisztérium
2008. november 25-ig intézkedik a költségvetési törvény XX. fejezet 11. cím
2. alcím 17. jogcímcsoport ?Gyakorlóiskolák normatív támogatása?
előirányzat terhére történő előirányzatok átcsoportosításáról és
folyósításáról.
Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések
8. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézmény települési önkormányzat
fenntartásában működik, a pályázathoz csatolni kell a fenntartó
nyilatkozatát arról, hogy a képviselő-testület elfogadta az önkormányzati
intézkedési tervet és az önkormányzati minőségirányítási programot,
meghatározva a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló
intézkedéseket, a gyermek- és ifjúságvédelem és a közoktatás kapcsolatát (a
továbbiakban együtt: esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések). E
rendelkezéseket önkormányzati társulások tekintetében azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a nyilatkozatot a társulási tanács elnöke adja ki.
(2) A fővárosi, megyei fenntartásban működő nevelési-oktatási intézmények
tekintetében arról kell nyilatkozatot csatolni, hogy az önkormányzati
minőségirányítási program tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló
intézkedéseket.
(3) A nyilatkozatoknak ki kell terjedni arra is, hogy az esélyegyenlőséget
szolgáló intézkedések az óvodai nevelési programba, illetve iskolai,
kollégiumi pedagógiai programba történő beépítését azok jóváhagyásával
kapcsolatos eljárás során vizsgálták.
(4) Ha a fenntartó, a társulási tanács elnöke a nyilatkozatot megfelelő
döntés hiányában nem vagy nem a meghatározott tartalommal tudja kiadni, a
pályázathoz csatolni kell azt a nyilatkozatot, hogy elkészítik a gyermekek,
tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, megjelölve, hogy a
képviselő-testület, közgyűlés, társulási tanács melyik ülésén tárgyalja
azt, illetve elvégzik a nevelési programok, pedagógiai programok
esélyegyenlőségi szempontból történő felülvizsgálatát.
(5) Ha a nevelési-oktatási intézmény nem önkormányzati fenntartásban
működik, a pályázatok elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a
pályázatot, amelyhez csatolják a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy az
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket az általa fenntartott óvoda
nevelési programja, iskola, kollégium pedagógiai program tartalmazza,
illetve annak vállalását, hogy beépítik azokat.
(6) Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések testületi, fenntartói
hatáskörbe tartozó döntéseket - az intézményi átszervezések, megszűnések,
fenntartói jog átadása eseteit kivéve - 2008. augusztus 31-ig lehet
meghozni. Az intézményi átszervezések, megszűnések, fenntartói jog átadása
esetén a döntéshozatal határideje 2008. szeptember 30-a. A döntések alapján
a nevelési programok, iskolai és kollégiumi pedagógiai programok
felülvizsgálatát és fenntartói jóváhagyását 2008. december 31-ig lehet
elvégezni.
(7) Az e § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozat hiányában a pályázat
érdemben nem bírálható el.
(8) Az e §-ban meghatározott nyilatkozat benyújtása annak tudomásul vételét
is jelenti, hogy valótlan nyilatkozat esetén, vagy a nyilatkozatban
vállaltak nem teljesítése esetén, - e tény feltárást követő évben - a
fenntartó által benyújtott bármilyen közoktatási célú pályázatot érdemi
elbírálás nélkül el kell utasítani.
Közös rendelkezések
9. § (1) A rendeletben meghatározott valamennyi határidő a postára adás
utolsó napját, továbbá az elektronikus kitöltés esetében az adatbázis
lezárását jelenti.
(2) Minden támogatási igénylés benyújtásának feltétele, hogy az igényléskor
megadott adatok megegyezzenek a közoktatási információs rendszerben
nyilvántartott adatokkal, valamint a Vhr. 12/A. §-ának (4) bekezdésében
felsorolt valamennyi okirat megtekinthető legyen az adatbázis internetes
felületén. A létszámalapon történő igénylés további feltétele a tanulói és
pedagógus azonosító szám intézményi szintű nyilvántartása.
(3) A fenntartó és az intézmény köteles a támogatás felhasználását
elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított
szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást
megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni
ellenőrzést lehetővé tenni. Az adatok valódiságát az egyes fenntartóknál,
illetve intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal, szakmai
dokumentációval kell alátámasztani.
(4) A fenntartó a támogatást köteles az e rendeletben meghatározott célra
és arra az intézményére fordítani, amelyre a támogatást elnyerte.
(5) A fenntartó az 5. § alapján kapott támogatást a megítélt eszközökre
köteles fordítani.
(6) A fenntartók a támogatás felhasználásáról - kivéve a (7) bekezdésben
foglaltakat - legkésőbb 2008. december 31-i fordulónappal, a mindenkori
zárszámadás keretében és annak rendje, valamint a Vhr. rendelkezései
szerint kötelesek elszámolni.
(7) A támogatásnak a tárgyév december 31-én kötelezettségvállalással
terhelt maradványát 2009. június 30-ig lehet felhasználni, amelyről 2009.
december 31-i fordulónappal köteles elszámolni, a mindenkori zárszámadás
keretében és annak rendje, valamint a Vhr. rendelkezései szerint kötelesek
elszámolni.
(8) Kötelezettségvállalásnak minősül az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ának 67. pontjában leírtak,
különösen a szerződés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés.
Kötelezettségvállalásnak kell elfogadni a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvényben leírtak alapján a közbeszerzés megkezdéseként a
közbeszerzési eljárást megindító feladott hirdetményt, megküldött ajánlati,
ajánlattételi felhívást.
(9) Az állami felsőoktatási intézményfenntartó a Minisztérium részére, más
fenntartó az Igazgatósághoz nyújtja be a támogatással kapcsolatos pénzügyi
elszámolását.
(10) Ha a fenntartó a támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette
igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a
jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe,
vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a
támogatásról haladéktalanul köteles lemondani és a támogatást visszafizetni
a következők szerint: a helyi önkormányzati intézményfenntartó a központi
költségvetés javára, a nem állami intézményfenntartó a területileg
illetékes Igazgatóságon keresztül a Minisztérium részére, az állami
felsőoktatási intézményfenntartó közvetlenül a Minisztérium számára. A fel
nem használt és kötelezettségvállalással sem terhelt maradványt a fenntartó
köteles az e bekezdés szerint visszafizetni.
(11) Visszafizetés esetén a támogatást kamatokkal terhelten kell
visszafizetni. A kamat mértéke az Áht., valamint a Vhr. által meghatározott
összeg, amelyet a támogatás igénybevétele napjától a visszafizetés napjáig
kell felszámítani.
(12) Az igénylés, folyósítás, elszámolás és ellenőrzés során az e
rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzati
intézményfenntartó esetén az Áht., a nem helyi önkormányzati
intézményfenntartó esetén az Áht., valamint a Vhr. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(13) A fenntartóknak - az OKM Támogatáskezelő által végzendő monitoring
tevékenységhez szükséges - adatszolgáltatási kötelezettségük van a
támogatás folyósítását követő öt évben. A támogatás céljának szakmai
megvalósulását - jogszabályban meghatározott szervek mellett - az OKM
Támogatáskezelő is jogosult a helyszínen ellenőrizni. Az OKM
Támogatáskezelő az adatszolgáltatást és a helyszíni ellenőrzést írásban
kezdeményezi.
(14) A támogatást elnyert fenntartó a ?Szakmai és informatikai fejlesztési
feladatok? keretében beszerzett informatikai és szakmai eszközökről az OKM
Támogatáskezelő honlapján 2008. november 15-ig nyilvánosságra hozott
adatlapot az erre kialakított elektronikus rendszeren keresztül 2009.
január 15-ig kitölti, és ezzel egyidejűleg a kinyomtatott adatlapot postai
úton - egy eredeti és egy másolati példányban - megküldi az OKM
Támogatáskezelő részére. Amennyiben a fenntartó az e bekezdésben
meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, az érintett jogcím 2009.
évi igényléséből ki kell zárni.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályába lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szakmai és
informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes
szabályairól szóló 16/2007. (III. 14.) OKM rendelet.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról