[Pályázatok] Pályázat közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetek részére a tulajdonában lévő, mellékterméknek minősülő bankjegy-brikettek fűtési célú hasznosítására

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Aug. 11., H, 08:36:49 CEST


Cím: Pályázat közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetek részére a
tulajdonában lévő, mellékterméknek minősülő bankjegy-brikettek fűtési célú
hasznosítására
Kiíró: Magyar Nemzeti Bank
Határidő: 2008. 08. 31.
Pályázhat: közhasznú, kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi
szervezet és közalapítvány
-------------------------
MAGYAR NEMZETI BANK
              PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.,
adószáma: 10011953-2-44, a továbbiakban Kiíró) pályázatot hirdet közhasznú,
kiemelkedően közhasznú szervezetek részére a tulajdonában lévő,
mellékterméknek minősülő bankjegy-brikettek fűtési célú hasznosítására.
1. A pályázat célja
Kiíró évente 70-100 tonna forgalomból bevont forint bankjegyet semmisít
meg. A megsemmisítés során un. bankjegy-brikett keletkezik, amelyet jelen
pályázati kiírással térítésmentesen felajánl közhasznú, kiemelkedően
közhasznú szervezetek részére. A bankjegy­brikett fűtési célra
hasznosítható, mivel annak fűtőértéke a barnaszénéhez hasonló.
A bankjegy-brikettet a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség KTVF 36.470-6/2007. sz. határozata alapján fűtési
célra továbbadhatja karitatív szervezetek számára.
A bankjegybriketteket a Kiíró térítésmentesen rakodja és szállítja egy - a
nyertes pályázó által a pályázatban megjelölt - telephelyre.
2. A pályázat feltételei
2.1 A pályázat keretében támogatást igényelhet a közhasznú, kiemelkedően
közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány, amelyet a
bíróság 2006. július első napját megelőzően közhasznú szervezetként vagy
kiemelkedően közhasznú szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett és az
alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint - a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVL törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 26. §
c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel legalább a fenti
időponttól kezdődően megszakítás nélkül ténylegesen foglalkozik.
2.2 A 2.1 bekezdésben megjelöltek közül kizárólag az a szervezet lehet
kedvezményezett,
amely
a) belföldi székhelyű,
b) magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében
működik,
c) nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító okírata szerinti
közhasznú tevékenységét a 2.1 pontban meghatározott nap óta megszakítás
nélkül ténylegesen folytatja,
d) nyilatkozik arról, hogy milyen célú felhasználásra igényli a
bankjegy-brikettet, hol kívánja azt hasznosítani és legkevesebb milyen
összmennyiséget vállal - több részletben - átvenni,
e) nyilatkozik arról, hogy a d) pont szerinti hasznosítás helyén, a
hasznosítás céljából rendelkezésre áll egy vegyes tüzelésű kazán és az
mekkora névleges hőteljesítménnyel rendelkezik
d) (kW-értékben). Amennyiben a fenti kazán névleges höteljesítménye elén a
140 kW értéket, úgy nyilatkozik arról is, hogy a kazán füstgázait elvezető
pontforrás rendelkezik a hatályos környezetvédelmi engedélyekkel
(levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés, hatályos pontforrás működési
engedély, határérték alatti adatokat tartalmazó pontforrás emissziómérési
jegyzőkönyv), amely engedélyek, jegyzőkönyvek egy másolati példányát
nyilatkozatához csatolja;
j) nyilatkozik arról, hogy a fenti vegyes tüzelésű kazán rendszeres
tüzeléstechnikai karbantartása megvalósul,
g) nyilatkozik arról, hogy rendelkezik az igényelt mennyiségű
bankjegy-brikett tárolásához szükséges fedett és zárt tárolókapacitással,
h) nyilatkozik arról, hogy képes átlagosan öt-hat tonnás mennyiségű
bankjegybrikett­szállítmányokat a mennyiségnek megfelelő számú részletben,
a kiíró által előzetesen egyeztetett időpontokban fogadni, ehhez egy 16
tonna össztömegű, billenőplatós teherautó általi megközelíthetőség és a
lerakodás feltételeit képes biztosítani,
továbbá pályázatához csatolja
- hatályos létesítő okiratának egy másolati példányát,
- a közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezetként való
nyilvántartásba vételt igazoló határozat egy másolati példányát,
- az illetékes adóhatóság 15 napnál nem régebbi együttes igazolását
eredetiben arról, hogy köztartozása nem áll fenn,
- a 2007. évre vonatkozó - a legfőbb szerve által elfogadott -
közhasznúsági jelentést, a legfőbb szerve erre vonatkozó határozatával
együtt,
- a pályázat benyújtásának idején általa folytatott közhasznú, kiemelkedően
közhasznú tevékenységének bemutatását, kiemelve a jelen pályázattal
érintett tevékenység (fenti d) pont) bemutatását legfeljebb egy A/4-es
méretű oldal terjedelemben.
2.3 Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
3 Apályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázatokat a Kiíró postacímére kell elküldeni: Magyar Nemzeti Bank,
1850 Budapest.
A pályázat személyesen is leadható a Magyar Nemzeti Bank expedícióján,
melynek címe:
Budapest, V. kér. Vadász utca 16.
A pályázatra minden esetben rá kell írni: "briketthasznosítás".
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. augusztus 31.
4. A támogatás időtartama
A pályázat elbírálását követően a győztes szervezettel kötött megállapodás
hatálybalépésétől 2009. augusztus 31. napjáig.
5. Apályázat értékelése
5.1 A beérkező pályázatok értékelésekor kötelezően figyelembe veendő a 2.
pontban leírtak teljesítése. A 2. pontban leírtak nem teljesítése esetén a
pályázat érvénytelen.
5.2 Kiíró a pályázatokat legkésőbb 2008. szeptember 15. napjáig elbírálja
oly módon, hogy a pontszámok alapján azokat sorba rendezi és a
rendelkezésre álló brikett mennyiség keretéig e sorrend alapján a legtöbb
pontszámot kapott legfeljebb három pályázóval az elbírálást követő 15 napon
belül megállapodást köt. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes
pályázók között milyen arányban osztja el a bankjegy-brikettet.
6. További információk
Altalános kérdések: Hevesi Nóra, telefonszáma: 06-1-428-2754, Listár
Dániel,
telefonszáma: 06-1-428-2600/1270m
Műszaki kérdések: Kansztl Péter, telefonszáma: 06-1-428-2600/1404m,
Szabolcsy István,
telefonszáma: 06-1-428-2600/1291m
email: info at mnb.hu
honlap: http://www.mnb.huTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról