[Pályázatok] Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatása / TAMOP-5.3.1/08/2

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Aug. 7., Cs, 13:07:09 CEST


Cím: Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé
tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatása / TAMOP-5.3.1
/08/2
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő: 2008. 11. 15.
Pályázhat: szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó
szervezetek vagy azok fenntartói pályázhatnak az alábbi felsorolás szerint
(KSH besorolással):
Helyi önkormányzatok (KSH 321)
Helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322)
Helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322)
Többcélú kistérségi tárulások (KSH 366)
Egyházi szervezetek (KSH 552,553)
Nonprofit szervezetek, amennyiben alapító dokumentumukban szerepel a
szociális és/vagy gyermekvédelmi szolgáltatásnyújtás, vagy a pályázati
útmutató C pontjában felsorolt célcsoportok valamelyikének támogatása:
- alapítvány (KSH 568),
- közalapítvány (KSH 561),
- egyesület (KSH 52),
- egyesülés (KSH 591),
- közhasznú társaságok (és nonprofit Betéti Társasági és nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasági formájú jogutódjai) (KSH 57),
- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599),
- szociális szövetkezet (KSH 129)
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
                   a
       Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
 "Első lépés" - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő
     és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására
                 Kódszám:
               TAMOP-5.3.1/08/2

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
A társadalmi integrációt és a munkaerő-piaci integrációt nem lehet
egymástól elválasztani, a munka nemcsak a megélhetés eszköze, hanem az
elismerés, a megbecsülés, a társadalom életében való részvétel egyik fontos
eleme is. Ugyanakkor tartósan munkaképes, "versenyképes" állapotban csak az
önálló életvitelre képes, személyiségében kiegyensúlyozott, ismeretek és
készségek terén megfelelően felkészült, támogató családi és társadalmi
környezetben élő, és a munkaerejét regenerálni tudó ember lesz.
Magyarországon a foglalkoztatási szint uniós összehasonlításban rendkívül
alacsony (2007-ben 57,3%). Az alacsony foglalkoztatási szint magas
inaktivitással párosul: 350 ezer fő azoknak az ún. egyéb inaktívaknak a
száma, akik aktív korú nem foglalkoztatottak, és a munkaerőpiactól való
távolmaradás oka nem a tanulásra, a gyermekszülésre, illetve -nevelésre
vagy az idő előtt nyugdíjba vonulásra vezethető vissza.
E csoport egy részét a rendszeres szociális segélyezettek teszik ki (kb.
180 ezer fő). Mind az inaktívakra, mind a rendszeres szociális
segélyezettekre jellemző, hogy alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek,
és nagy arányban élnek az ország leghátrányosabb helyzetű térségeiben. (A
rendszeres szociális segélyezettek 60%-a csak 8 osztály általános iskolai
végzettséggel rendelkezik és több mint felük a 47 leghátrányosabb helyzetű
kistérségben él.)
Alacsony iskolai végzettségük és/vagy tartósan munkanélküli státuszuk miatt
a társadalmi és munkaerő-piaci részvétel szempontjából különösen rossz
helyzetben vannak a roma emberek, a megváltozott munkaképességgel vagy
fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek és pszichés betegséggel küzdők,
a különböző intézményekből vagy gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő,
illetve a munkatapasztalattal nem rendelkező, hátrányos helyzetű fiatalok.
E célcsoportok esetében gyakran a foglalkoztathatóság és az önálló
életvitelre való képesség alapvető feltételei, valamint a munkaerőpiacon és
a társadalmi életben szükséges kulcsképességeik hiányoznak, kapcsolati
hálójuk esetleges, hiányos, motivációjuk gyenge, halmozott hátrányokkal
küzdenek, sokszor semmilyen segítő intézménnyel nincs kapcsolatuk, a
munkanélküli lét pedig több generációjukat is érintheti. Ezért egyénre
szabott, többirányú, összehangolt segítség nélkül nem képesek ebből a
helyzetből kilépni. Esetükben az "első lépést" a foglalkoztatás felé olyan,
az önálló életvitelre képessé tevő, és a munkaerőpiacra való belépést
előkészítő és arra motiváló programok, támogató szolgáltatások jelenthetik,
amelyek lehetővé teszik, hogy később sikeresen kapcsolódhassanak a
hagyományos képzési/foglalkoztatási programokba, munkaerő-piaci
szolgáltatásokba, és ezáltal társadalmi befogadásuk megvalósulhasson.
A konstrukció célja összesen minimum 3000 fő bevonása a projektekbe,
közülük összesen minimum 2400 fő esetében kerüljön sor az egyéni
fejlesztési terv sikeres megvalósítására.
Rendelkezésre álló forrás
A teljes támogatási keretből maximum 3 060 000 000 forint kerül
felhasználásra a konvergencia régiókban.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
szolgáltatást nyújtó szervezetek vagy azok fenntartói pályázhatnak az
alábbi felsorolás szerint (KSH besorolással):
Helyi önkormányzatok (KSH 321)
Helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322)
Helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322)
Többcélú kistérségi tárulások (KSH 366)
Egyházi szervezetek (KSH 552,553)
Nonprofit szervezetek, amennyiben alapító dokumentumukban szerepel a
szociális és/vagy gyermekvédelmi szolgáltatásnyújtás, vagy a pályázati
útmutató C pontjában felsorolt célcsoportok valamelyikének támogatása:
- alapítvány (KSH 568),
- közalapítvány (KSH 561),
- egyesület (KSH 52),
- egyesülés (KSH 591),
- közhasznú társaságok (és nonprofit Betéti Társasági és nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasági formájú jogutódjai) (KSH 57),
- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599),
- szociális szövetkezet (KSH 129).
A pályázó szervezetnek az alapító dokumentum szerint 2007. január 1. előtt
alapítottnak kell lennie.
Méret
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 20 millió
Ft, de maximum 80 millió Ft lehet.
A projektek hossza 18 - 24 hónap.
A projektbe minimálisan bevontak létszáma: 30 fő
Az 1 főre jutó fajlagos költség max. 1 m Ft.
A projektbe bevontak lemorzsolódása max. 20% lehet.
C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Jelen pályázati kiírás célcsoportját csak a 18. életévüket betöltött,
illetve a projekt indulásának időpontjában a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érő személyek alkothatják.
A pályázat célcsoportjai az aktív korú, alacsony foglalkoztatási eséllyel
rendelkező nem foglalkoztatott emberek:
Olyan
- munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők;
- inaktív emberek;
akik alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult, nem piacképes
szakképzettséggel, végzettséggel rendelkeznek (A projektek a bevont
személyek max. 10%-áig középfokú vagy felsőfokú végzettségű személyeket is
bevonhatnak, amennyiben munkaerő-piaci helyzetük és/vagy egyéb hátrányaik
indokolják a komplex segítségnyújtást a számukra. Ezek igazolásának módja:
a munkaügyi központ igazolása arra vonatkozóan, hogy az adott végzettségre
a térségben legalább 2 éve nincs regisztrált álláskereslet, vagy a
diagnózis készítéskor szükséges kimutatni, hogy egyes kliensek piacképes
végzettségük ellenére segítségnyújtásra szorulnak a munkaerő-piaci
(re)integrációhoz (pl. pszichés betegséggel küzdők, szenvedélybetegek
stb.).);
Kiemelt célcsoportok:
- romák
- fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek;
- intézményekből kikerülő személyek;
- szenvedélybetegek;
- pszichés betegséggel küzdő emberek;
- utógondozói ellátásban részesülő fiatalok, valamint nagykorú
utógondozottak;
- szegregált lakókörnyezetben élők;
- munkatapasztalattal nem rendelkezők;
- akik legalább 5 éve nem foglalkoztatottak;
- olyan inaktív személyek, akik sem a munkaügyi, sem a szociális ellátás
nyilvántartásában nem szerepelnek;
Nem lehet a célcsoport tagja:
- aki rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül a
projekt indulásának időpontjában;
- aki 2008. január 1-ét követően a rokkantsági nyugdíj megállapítására
vonatkozó kérelmét az illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon
benyújtotta;
- aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri a projekt
indulásának időpontjában;
- aki hazai vagy uniós programból finanszírozott munkaerő-piaci programnak
alanya a projekt indulásának időpontjában vagy a projekt indítását megelőző
3 évben ilyen programban részt vett;
- hajléktalan emberek (TÁMOP 5.3.3. konstrukció célcsoportjai).
Támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel bíró inaktív
emberek számára olyan, az öngondoskodási képességet és kulcskompetenciákat
erősítő programok, tréningek, képzések, támogató szolgáltatások
biztosítása, amelyek erősítik társadalmi integrációjuk esélyét, és lehetővé
teszik, hogy minél előbb álláskeresővé váljanak, és a hagyományos
képzési/foglalkoztatási programokba sikerrel kapcsolódhassanak be. A
hátrányokat okozó problémákat összefüggésükben, egyénre szabott
problémakezelési módszerek alkalmazásával, egymásra épülő, összehangolt
szolgáltatási háló kiépítésével kell kezelni.
1. Projekt előkészítés: a projekt előkészítő szakasza a pályázati felhívás
megjelenésének napjától a pályázat befogadásának napjáig tart.
1.1 szükségletfelmérés, helyzetfeltárás:
- olyan helyzet- és szükségletfeltárás, elemzés, amely megalapozza a
pályázatban vállalt célok teljesítését, részletesen feltárja és elemzi a
települési, kistérségi sajátosságokat, a gazdasági környezeten belül
kiemelve a munkaerő-piaci folyamatokat (Útmutató a szükségletfelmérés
elkészítéséhez),
- a projektbe bevont célcsoportok jellemzésén keresztül a projekt keretében
vállalt szolgáltatások iránti igények és a rendelkezésre álló
szolgáltatások bemutatása (Útmutató a szolgáltatási terv elkészítéséhez);
1.2 célcsoport elérésének és bevonásának terve, kiválasztási kritériumok
meghatározása;
1.3 együttműködési terv kidolgozása, kötelező együttműködési megállapodás
kialakítása a regionális munkaügyi központokkal vagy kirendeltségeikkel.
2. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs
tevékenység
3. A célcsoport bevonása
3.1 résztvevők felkutatása, toborzása;
3.2 az egyéni esetkezelésbe bevonandók kiválasztása;
3.3 diagnóziskészítés (Útmutató az egyéni fejlesztési és szolgáltatási
tervet megalapozó diagnózis elkészítéséhez);
3.4 az egyén foglalkoztathatóságának javítása érdekében problémafeltárás,
állapotfelmérés (szociális helyzet felmérése, tanulási képesség mérése,
kulcsképesség vizsgálat, komplex munka-és pályaalkalmassági felmérés) a
szükséges szakterületek bevonásával
4. Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása
4.1 egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése (Útmutató
az egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv elkészítéséhez) és a
szolgáltatási tervben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása;
4.2 szociális, állampolgári, munkavállalói és önálló életvezetési készségek
erősítése;
4.3 tanulási- és munkamotiváció erősítése;
4.4 kulcs kompetenciák fejlesztése pl. írás, olvasás, számtani műveletek
végzése, megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, döntéshozatal,
problémamegoldás, előrelátás, hatékony tanulás, érvelés, felelősség,
önértékelés, együttműködés, az információk kezelésének képessége;
4.5 álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz
beidegződések megváltoztatását segítő programok;
4.6 állapotjavító, személyiségzavarokat korrigáló programok;
4.7 a személy elhelyezkedését gátló alapvető problémáját kiküszöbölő
segítségek biztosítása (pl. egészségügyi ellátásokhoz jutás segítése,
ingyenes mobil szűrések megszervezése, pályaalkalmassági vizsgálat,
rehabilitációs programok elérhetővé tétele, gyermekek napközbeni
ellátásához, házi segítségnyújtáshoz és más szolgáltatásokhoz, illetve
támogatásokhoz való hozzájutás segítése);
4.8 szükség esetén a projekt tevékenységeihez való hozzáférés biztosítása a
célcsoport számára;
4.9 munkába állással, képzéssel kapcsolatos információ, tanácsadás,
eléréséhez segítségnyújtás;
4.10 funkcionális analfabetizmus felszámolása;
4.11 tanulástechnikai tréning;
4.12 felkészítés az önálló családi életre, valamint a munkavállalói
szerepre és ezek összehangolására, az ehhez szükséges társas, család
kompetenciák kialakítása a háztartásban élő családtagok bevonásával;
4.13 önkéntesek bevonása a célcsoport tagjai egyéni fejlesztési munkájának
segítésére;
4.14 szenvedélybetegségek megelőzését és a gyógyulást segítő programok,
önsegítő csoportok létrehozása;
4.15 befogadóbb munkáltatói attitűd kialakítását segítő programok
szervezése;
4.16 8 általános iskolai végzettség hiányában a végzettség megszerzésének
elősegítése érdekében felzárkóztató oktatás elvégzésének támogatása;
4.17 szakképzésbe való bekapcsolódás segítése a 8 általános iskolát végzett
személyek esetében;
4.18 abban az esetben, ha a célcsoport számára nyújtott képzés a
felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik, akkor a képzés ideje alatt
képzési támogatás nyújtható - a költségvetési specifikációban leírtak
alapján - az egyéni fejlesztési terv végéig, legfeljebb a projekt szakmai
zárásáig;
4.19 a projektben részvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok
elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül;
4.20 a felnőttképzési törvényben meghatározott intézményi akkreditáció
megszerzésének támogatása;
4.21 a program során megvalósítandó tevékenységek lebonyolítására alkalmas
helyiség kialakítása (felújítással), akadálymentesítése
5. Együttműködés
5.1 szakmai együttműködési hálózat megszervezése a munkaügyi
kirendeltségekkel, foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási, képzési
szervezetekkel, munkáltatókkal, és munkaadói szervezetekkel,
önkormányzatokkal a célcsoport foglalkoztathatóságának javítása érdekében;
5.2 az együttműködő szervezetek közös felkészítése/felkészülése, a projekt
időszak során legalább három közös megbeszélés megtartása;
5.3 települési/térségi fórumok, szemináriumok az érintett szakterületek
együttműködő képviselőivel;
5.4 szakmai műhelyek, konferenciák szervezése;
5.5 szupervízió, csoporttréning a projekt megvalósítói számára.
6. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
 A projekt keretében megvalósuló felnőttképzési tevékenységek esetén a
 Felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (Fktv.) szabályai az
 irányadók. Ennek értelmében a képzést megvalósító intézménynek a Fktv.
 21§ (3) pontjának megfelelően rendelkeznie kell a FAT által kiállított,
 érvényes intézményakkreditációs tanúsítvánnyal. Amennyiben a pályázó a
 képzést külső szolgáltatótól veszi igénybe, abban az esetben a külső,
 piaci szolgáltatónak kell megfelelnie a törvényben foglalt feltételeknek.
Projekt területi korlátozása
Jelen pályázati kiírásra csak a konvergencia régió területén megvalósuló
pályázatok nyújthatók be.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség
nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban vissza nem térítendő
támogatás) részesül.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a. A projekt egészét
támogatásból kell megvalósítani, önerő bevonása a projektbe nem lehetséges.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege legalább 20 millió
Ft, de legfeljebb 80 millió Ft lehet.
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati
útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok
alapján történik.
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon,
elektronikusan és papír alapon kell benyújtani. A projekt adatlap sem
tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A projekt adatlap
kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített
kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a
http://www.nfu.hu honlapról.
A pályázatot a csatolandó mellékletekkel együtt papír alapon 2 példányban
(1 eredeti és 1 másolati), valamint további 1 elektronikus példányban
(kizárólag CD), ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás
igénybevételével kell benyújtani a következő címre:
           Társadalmi Megújulás Operatív Program
             Kódszám: TAMOP-5.3.1/08/2
             Közreműködő Szervezet:
Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató
               Kht. (ESZA Kht)
            1385 Budapest, Postafiók 818
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az "Európai
Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.
(ESZA Kht) 1385 Budapest, Rb.: 818" raktárbérleti címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati
Felhívás kódszámát (TAMOP-5.3.1/08/2), a pályázó nevét és címét. Kérjük,
ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés
sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az
egyes mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen
aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az
elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes mellékletek
megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázatok benyújtása 2008.09.15 -től - 2008. 11. 15 -ig lehetséges.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatosan információkat az NFÜ
honlapján talál (http://www.nfu.hu), felvilágosítást pedig az Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról