[Pályázatok] Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása (KMR) / TÁMOP-5.5.3/08/01

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Aug. 3., V, 09:06:40 CEST


Cím: Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek
támogatása (KMR) / TÁMOP-5.5.3/08/01
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő: 2008. 10. 31.
Pályázhat: Pályázóként:
2006. januári, előtt bejegyzett alábbi formalizált civil szervezetek (Id.
fogalomtár)
- Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
Konzorciumi partnerként:
2007. október 1. előtt bejegyzett alábbi nonprofit szervezetek (Id.
fogalomtár) vehetnek részt
- Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Közhasznú társaság (KSH 57), illetve a 2007. július l-jét követően
átalakulással létrejövő közhasznú tevékenységet folytató nonprofit
gazdasági társaságok, Kft., Zrt. (KSH 599)
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
         a Társadalmi Megújulás Operatív Program
 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása
             c. pályázati felhívásához
            Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/01

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
A hazai civil társadalom fejlettségi mutatói nagy szórást, aránytalanságot
mutatnak. Létezik egy szűk elit rétege a hazai civil szektornak, amely
birtokában van minden olyan korszerű tudáselemnek, amely révén képessé vált
az érdekérvényesítésre, annak artikulációjára, a feladatok ellátáshoz
szükséges források megszerzésére. Azonban a civil szervezetek túlnyomó
többsége számos téren hátrányban van (A KSH (Nonprofit szervezetek
Magyarországon c. 2006-os adatokat tükröző kiadványa) felmérései alapján a
hazai nonprofit szektor forrásainak csaknem 60%-át budapesti szervezetek
használják fel, összességében pedig a szervezetek 4%-a rendelkezik az
összbevétel 81%-ával; a Közép-Magyarországi régióban rendelkezik
székhellyel a szervezetek egyharmada. Emellett a humán és technikai
infrastruktúra mutatói mentén is tetten érhetőek a különbségek.).
E konstrukció a nonprofit szektor tevékenységi hatékonyságához,
érdekérvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a szervezetek számára ágazati
specifikációtól függetlenül igénybe vehető szervezeti fejlesztést célozza.
A konstrukció közvetlen célja a formalizált civil szervezetek
(továbbiakban: civil szervezetek) komplex szervezeti fejlesztése,
megerősítése, működésének stabilizálása, illetve ezáltal képessé tétele a
hazai és nemzetközi fejlesztési programokban való aktív részvételre.
A konstrukció keretében a szervezetfejlesztés és nonprofit menedzsment
területén jártas, felkészült nonprofit szervezetek nyerhetnek támogatást
arra, hogy a civil szervezetek számára komplex szervezetfejlesztési
szolgáltatást nyújtsanak, illetve a stabil működéshez és a pályázási
folyamatban való részvételhez kapcsolódó praktikus információkat adjanak át
disszeminációs tevékenységük keretében.
A szervezetfejlesztés további célja a szervezeti irányító testület, a
menedzsment, a tagság, az önkéntesek, a szimpatizánsok, a támogatók
hatékony együttműködésének elősegítése, a civil szervezetek külső és belső
kommunikációs, valamint forrásteremtő képességének fejlesztése.
A civil szervezetek fejlesztése hozzájárul az Új Magyarország Fejlesztési
Terv és a hazai fejlesztési programok keretében megvalósuló fejlesztések
végrehajtásába potenciálisan bekapcsolódni képes civil szervezetek számának
növeléséhez - többek közt a hátrányos helyzetű kistérségekben -, amely
által elérhető, hogy a civil szervezetek hatékonyan, a térségben jelentkező
igényekre és specifikus problémákra reagálva nyújtsanak a későbbiekben
szolgáltatásokat vagy hajtsanak végre programokat, ezáltal növeljék
ügyfélkörük elégedettségét.
Jelen kiírás keretében csak olyan pályázatok igényelhetnek támogatást,
amelyek a Közép-magyarországi régió területén valósulnak meg.
A konstrukció közvetett célja a konzorciális együttműködések ösztönzésén
keresztül a már működő szakmai támogatói rendszerek részvételének és
működésük összehangolásának javítása. Ezért minden, a konzorciális
partnerségen túli együttműködésnek az egyes projektek közötti összehangolt
tevékenységek és egységes módszerek kialakítását kell célozniuk.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 100
000 000 forint.
Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar
Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az
ERFA típusú tevékenységek fedezésére az elszámolható költségek összegének
maximum 15%-a fordítható.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében 2006. januári, előtt bejegyzett alábbi
formalizált civil szervezetek (Id. fogalomtár) pályázhatnak
Pályázóként:
- Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
Jelen pályázati kiírás keretében 2007. október 1. előtt bejegyzett alábbi
nonprofit szervezetek (Id. fogalomtár) vehetnek részt
Konzorciumi partnerként:
- Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Közhasznú társaság (KSH 57), illetve a 2007. július l-jét követően
átalakulással létrejövő közhasznú tevékenységet folytató nonprofit
gazdasági társaságok, Kft., Zrt. (KSH 599)
A jelen pályázati kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek
konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására
irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 10. számú
mellékletét képező megállapodás minta alapján.
Egy szervezet megyénként egy pályázatban vehet részt Pályázóként vagy
Konzorciumi partnerként.
Egy szervezet legfeljebb egy pályázatban vehet részt Pályázóként, azonban
Konzorciumi partnerként további pályázatokban is részt vehet.
Konzorciumi tagok száma projektenként legfeljebb öt lehet, Pályázóval
együtt.
PÁLYÁZAT TARTALMA
A konstrukció keretében a civil szektoron belüli tudásátadást elősegítő, a
civil szervezetek strukturális adottságaihoz igazodó,
alkalmazkodó-képességüket és fenntartásukat elősegítő komplex
szervezetfejlesztési szolgáltatások nyújtása valósul meg.
A projektgazdának biztosítania szükséges - az országos lefedettség
érdekében -, hogy az adott projekt keretében végzett tevékenységeket az
adott megyében bármely szakterületen működő, valamennyi civil szervezet el
tudja érni: a projekt keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételére
lehetőséget kell biztosítani az adott megyében működő civil szervezetek
számára, azonban csak a projektekbe bevont, a pályázó szervezet által
meghatározott kritériumok alapján kiválasztott civil szervezetek számára
nyújtott szolgáltatások támogatására kerül sor.
A projektek megvalósításának első szakaszában ezért - figyelembe véve az
előzetes igényfelmérés adatait - ágazattól, tevékenységi körtől, mérettől
függetlenül meg kell szólítani, tájékoztatni kell az adott megyében működő
civil szervezeteket.
Támogatható tevékenységek köre
- A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs
tevékenység.
- A projekt előkészítő szakaszában (A projekt előkészítő szakasza a
pályázati felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben
rögzített projekt megkezdésének napjáig
- a megyében működő civil szervezetek általános jellemzőinek feltárása,
helyzetének elemzése, fejlesztési igényeik előzetes felmérése.
- a projektben ténylegesen résztvevő célcsoport szervezetek toborzására és
kiválasztására irányuló módszertan kidolgozása.
- A célcsoport toborzása, kiválasztása, valamint a kiválasztott
szervezetekkel projektszerződés kötése (Id. Projektszerzödés tartalmi
elemei c. melléklet).
- A kiválasztott szervezetek komplex szervezetfejlesztése, azon belül:
- a fejlesztéshez kapcsolódóan szervezeti átvilágítást és környezeti
elemzést követően diagnózis készítése;
- elkészített diagnózis alapján fejlesztéshez kapcsolódóan fejlesztési
tervek kidolgozása;
- a fejlesztési tervben meghatározott beavatkozások végrehajtása, különösen
a szervezetek cél szerinti tevékenységének és működtetésének általános
fejlesztési területeire vonatkozó, valamint jogi, közhasznúsági, pénzügyi,
adózási, könyvviteli, informatikai, hálózatépítési, kommunikációs stb.
területeket érintő csoportos és egyéni módszerekkel történő fejlesztés,
műhelymunka, tanácsadás, tréningek és képzések szervezése és lebonyolítása
(Id. Nonprofit szervezetek fejlesztése és Nonprofit szervezeti menedzsment
területek c. mellékletek). A tréningek és képzések estében a
felnőttképzésről szóló 2001. évi Cl. törvény és végrehajtási rendelete
szerint kell eljárni;
- a fejlesztés hatékonyságának, eredményének mérésére, értékelésére
vonatkozó nyomonkövetési terv kidolgozása és végrehajtása.
- Képzésekhez és tréningekhez szükséges segédanyagok, tananyagok
kidolgozása, amennyiben szükséges.
- Képzési programok akkreditációja/minősítése.
- A szervezetfejlesztési szolgáltatásban részesülő civil szervezetekkel
kapcsolatos tevékenységek a projekt megvalósítás és a fenntartási időszak
alatti nyomonkövetését szolgáló elektronikus adatbázisok fejlesztése.
- A Pályázó honlapjának főoldaláról elérhető Internetes felület
létrehozása, fejlesztése.
- A projekt minőségbiztosítási rendszerének kialakítása és alkalmazása.
- A hatékony konzorciális együttműködés biztosítása érdekében például
rendszeres találkozók, illetve műhelymunka szervezése és megvalósítása.
- A projekt megvalósítása alatti tapasztalatokat, módszereket, gyakorlati
ötleteket tartalmazó elektronikus és/vagy nyomtatott formában megjelenő
szakmai kiadványok, hírlevek készítése és terjesztése.
- A projekt kommunikációs tervének elkészítése és az abban meghatározottak
megvalósítása.
- Kötelező nyilvánosság biztosítása.
Projekt területi korlátozása
Jelen kiírás keretében csak olyan pályázatok igényelhetnek támogatást,
amelyek a Közép-magyarországi régió területén valósulnak meg.
Az egy projekt keretében nyújtott szolgáltatásokkal a Pályázónak
biztosítania kell az adott megye területi lefedettségét.
A projektek területi besorolásának alapja a projekt tevékenység során
nyújtott szolgáltatások által lefedett terület (megye).
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség
nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő
támogatás) részesül.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 25 millió
Ft, maximum 50 millió Ft lehet.
E. kiválasztási kritériumok
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati
útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok
alapján történik.
F. adminisztratív információk
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan
és papír alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem
alakjában nem változtatható (elektronikus benyújtás esetén 1 példányban,
papír alapon 1 eredeti és 1 másolati példányban).
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A projekt adatlap
kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program
alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu
honlapról.
A csatolandó mellékleteket elektronikusan (CD) és papír-alapon kell
benyújtani, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás
igénybevételével a következő címre:
          Társadalmi Megújulás Operatív Program
 Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása
               TÁMOP-5.5.3/08/1
  ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
               Szolgáltató Kht.
            1385 Budapest, Postafiók 818
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az "ESZA
Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató
Kht. (ESZA Kht.) 1385 Budapest, Rb.: 818"raktárbérleti címzést kell
feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati
Felhívás kódszámát (TÁMOP-5.5.3/08/1), a Pályázó nevét és címét. Kérjük,
ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés
sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az
egyes mellékletben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen
aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az
elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes mellékletek
megegyezőségéről a Pályázó köteles gondoskodni.
A pályázatok benyújtása 2008. szeptember 22-től 2008. október 31-ig
lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre
feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a http://www.nfu.hu
honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az nfu at meh.hu e-mail címen,
illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról