[Pályázatok] Szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő fejlesztések támogatása / KAB-RE-08-A/B/C

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Ápr. 16., Sze, 13:51:01 CEST


Cím: Szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő
fejlesztések támogatása / KAB-RE-08-A/B/C
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2008. 05. 14.
Pályázhat: belföldi székhellyel rendelkező:
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek);
- köztestületek;
- alapítványok;
- közalapítványok,
- egyházak;
- egyházi fenntartású intézmények;
- oktatási, szociális, egészségügyi intézmények;
- önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények;
- gazdasági társaságok;
- közhasznú társaságok és intézményeik;
- nonprofit betéti társaságok és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
   Szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő
             fejlesztések támogatására
          (A pályázat kódja: KAB-RE-08-A/B/C)

Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 2/2008. (III. 31) SZMM
rendelete alapján pályázatot hirdet szenvedélybetegek reszocializációját,
reintegrációját elősegítő fejlesztések támogatására.

1. A pályázat célja, kategóriái
A pályázat célja a józan szenvedélybetegek reszocializációját,
reintegrációját elősegítő fejlesztések, programok megvalósítása (relapszus
prevenció).
Pályázati kategóriák

"A" kategória: A reszocializációt, reintegrációt végző intézmények
infrastrukturális fejlesztése. Józan szenvedélybetegek utógondozását
biztosító intézményrendszer (szenvedélybetegek lakóotthonai, félutas házak,
védett szállások) fejlesztése.
"B" kategória: Józan szenvedélybetegek relapszus prevencióját szolgáló,
valamint önsegítő jellegű tevékenységek, programok támogatása.
"C" kategória: Józan szenvedélybetegek komplex képzési programjainak
támogatása.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 000 Ft, azaz
ötven millió forint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló
2007. évi CLXIX. törvény SZMM fejezet 16/40. Kábítószer-fogyasztás
megelőzésével kapcsolatos feladatok, fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT:
228653) terhére. A három kategória közötti forrásarányok meghatározása a
beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
"A" kategória esetén legalább 100 000 Ft, azaz százezer forint és
legfeljebb 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint.
"B" kategória esetén legalább 100 000 Ft, azaz százezer forint és
legfeljebb 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint
"C" kategória esetén legalább 100 000 Ft, azaz százezer forint és
legfeljebb 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint.

4. A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes
költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a
bekerülési költségek 10%-a.
Önrésznek kizárólag a pályázó által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli
saját erő minősül, abba más forrás nem értendő bele. Gazdasági társaság
kivételével az önrészen felüli támogatás az államháztartás állami
költségvetésen kívüli alrendszereiből is igénybe vehető.
Az önrész legalább 50%-ának, vagy az összköltségvetés 5%-ának készpénzben
kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik önkéntes
társadalmi munka, dologi feltételek, szolgáltatások biztosításának
forintosított értékével.

5. A támogatás folyósítása
Egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató
13. pontja szerint. A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási
szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó
pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az
elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

6. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2008. június 1. és 2009. május 31.
közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra kategóriánként egy pályázó csak egy pályázatot
nyújthat be.

8. A pályázók köre
8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be
pályázatot:
a) belföldi székhellyel rendelkező:
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek);
- köztestületek;
- alapítványok;
- közalapítványok,
- egyházak;
- egyházi fenntartású intézmények;
- oktatási, szociális, egészségügyi intézmények;
- önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények;
- gazdasági társaságok;
- közhasznú társaságok és intézményeik;
- nonprofit betéti társaságok és nonprofit korlátolt felelősségű
társaságok;

b) amelyek az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben
(továbbiakban: EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 8. pontja szerint.

c) "A" kategóriában pályázók esetében:
- a működési engedély megszerzését - ennek hiányában a bírósági bejegyzést
- követően 1 naptári éve működő szervezet

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b) a korábban nyújtott állami vagy európai uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
f) csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve a
szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség
kezdeményezte,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek,
i) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése
szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8.§ (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a
Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő
által működtetett EPER rendszeren, a kérdésekre választ adva és az ott
megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani
keresztül. Az internetes pályázati adatlapot és űrlapot a pályázati
felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.esf.hu
honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell
egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációval és a
Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a
pályázati útmutató 8. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2008. május 14. 24:00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő
internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.

11. Pályázatkezelő
          ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
          1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
               http://www.esf.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor a Pályázati Útmutató 10. pontjában meghatározott szempontrendszer
szerint

Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban,
útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót
egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel
legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási
határidőtől számított 10 munkanapon belül.
Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen:
a) nem a 8. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban
megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a
Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az
érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a
pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat benyújtásának
helye nincs.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 11.
pontjában meghatározott szempontrendszer szerint végzi
A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől
(hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának
napjától) számított 45 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális
és munkaügyi miniszter dönt a Bírálati Bizottság javaslatának megérkezését
követő 15 napon belül. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a
támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket. A
kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a Pályázatkezelő 8
munkanapon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat
elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az
értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.szmm.gov.hu és a
http://www.esf.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye
nincs.

 A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét,
módját.

15. Szerződéskötés
A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van
lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a
Kedvezményezettnek az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.
A Pályázatkezelő a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére
vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben
szereplő határidőt, a Pályázatkezelő a kedvezményezettet 8-8 munkanapos
határidővel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló
értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki
felróható egyéb okból nem jön létre.
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a
Pályázatkezelő köti meg.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését
követő 30 nap.
A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az
éves és évközi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának
határidejét és a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének
szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri
rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 14. pontja
tartalmazza.

17. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu
honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45.
"C" épület címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-16.00 óra között
hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas at esf.hu
e-mailcímen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról