[Pályázatok] Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Ápr. 1., K, 09:50:33 CEST


Cím: Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése
Kiíró: Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
Közalapítvány
Határidő: 2008. 07. 07.
Pályázhat: bármely természetes és jogi személy, aki részt vállal a
hajléktalan személyek ellátásában. Így pályázhat valamennyi önkormányzat,
állami, önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást végző nem állami
szervezet (egyház, közalapítvány, közhasznú alapítvány, közhasznú
egyesület, egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kht.), amennyiben a pályázott
szolgáltatás megvalósításával vállalja a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben és annak végrehajtási
rendeleteiben foglalt feltételek teljesítését
-------------------------

  Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
                Közalapítvány
          2008. ÉVI részletes PÁLYÁZATI Kiírása
      A HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK ELLÁTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSÉRE

Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
Közalapítvány az SZMM és a Fővárosi Önkormányzat megbízásából és
támogatásával pályázatot hirdet a Fővárosban és Pest Megyében élő
hajléktalan személyek ellátását célzó programok támogatására.

A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson azon szervezetek részére, akik
tevékenységük során a hajléktalan személyek ellátását végzik, megelőzve
vagy mérsékelve a maradandó egészségkárosodás kialakulását, elhárítva a
közvetlen életveszély kialakulását, illetve támogatást nyújtva a
hajléktalan lét elhagyása érdekében.

Támogatás igényelhető egy éves, vagy meghatározott időszakon belüli (pl.
téli időszak) működés, illetve intézményi ellátás rekonstrukciója,
fejlesztése támogatására.
Téli időszak:
- szállásnyújtó szolgáltatások esetében: november 1-jétől április 15-ig,
- más szolgáltatás(ok) esetében: november 1-jétől március 31-ig terjedő
időszak

Fent megnevezett célok elérésének érdekében az alábbi alprogramokra
nyújtható be pályázat:

I. A KÖZTERÜLETEKEN ÉLŐK ELLÁTÁSA
I.1. A KRÍZISAUTÓK ÉS Speciális UTCAI GONDOZÓ SZOLGÁLATOK TÁMOGATÁSA
I.2. Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása
I.3. ÉTKEZTETÉS ÉJJELI MENEDÉKHELYEN, NAPPALI MELEGEDŐBEN
I.4. NAPPALI MELEGEDŐK hétvégi és éjszakai nyitva tartása
I.5. BELÉPTETŐ (ELSŐ BEFOGADÓ) SZÁLLÁSHELYEK TÁMOGATÁSA
I.6. TARTÓSAN UTCÁN ÉLŐK SZOLGÁLTATÁSHOZ JUTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

II. INTÉZMÉNYES ELLÁTÁS FENNTARTÁSA, REKONSTRUKCIÓJA, FEJLESZTÉSE
II.1. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA
1. Hiányzó ellátási kötelezettség pótlása
2. Intézmény korszerűsítés
3. Megszűnő férőhelyek visszapótlása

II. 2. KIEGÉSZÍTŐ ÉS VISSZAILLESZKEDÉS ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK TÁMOGATÁSA
II. 3. A TÉLI ELLÁTÁST KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK
II.4. HAJLÉKTALAN EMBEREK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

III. AZ INTÉZMÉNYES ELLÁTÁSBÓL VALÓ KIKERÜLÉST TÁMOGATÓ PROGRAMOK
III.1. HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK BEILLESZKEDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

A pályázók köre
A pályázaton támogatást igényelhet bármely természetes és jogi személy, aki
részt vállal a hajléktalan személyek ellátásában. Így pályázhat valamennyi
önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást végző
nem állami szervezet (egyház, közalapítvány, közhasznú alapítvány,
közhasznú egyesület, egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kht.), amennyiben a
pályázott szolgáltatás megvalósításával vállalja a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben és annak végrehajtási
rendeleteiben foglalt feltételek teljesítését.

A pályázat eljárási rendje
1. A pályázat benyújtási időszaka:
legkorábban: 2008. június 7.
legkésőbb: 2008. július 7. 24 óra

Melyet a postai dátumbélyegző igazol. (Kétség esetén a postai feladóvevény,
postai átadókönyv)

A benyújtási határidő módosítására nincs lehetőség. A határidő után postára
adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Pályázatot postai úton, ajánlott küldeményként vagy személyesen 4
példányban a pályázati adatlapon lehet benyújtani a szükséges
mellékletekkel ellátva. (lásd Formai követelmények, 4. oldal.)

A támogatásra fordítható pályázati keretösszeg: 260 millió Ft

2. A pályázat benyújtásának helye:
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
Közalapítvány
1134 Budapest, Dózsa Gy. út 152.

Pályázati tanácsadó: Horváth Takács Bernadett (tel.: 238-9528.,
30/265-4725)
Tömösváryné dr. Glausius Judit (20/590-0538)

A pályázati részletes kiírás és adatlap a Közalapítvány titkárságán a 1134
Bp., Dózsa Gy. Út 152. sz. alatt átvehető, hétfőtől-péntekig de. 10-16-ig,
és a pályázatok ugyanitt és ugyanebben az időben személyesen is
benyújthatók.

A pályázati felhívás és adatlap az Interneten is megtalálható az
"Összefogás" Közalapítvány http://www.osszefogaskozalap.hu, az SZMM
http://www.szmm.gov.hu, a Fővárosi Önkormányzat http://www.budapest.hu és a
BMSzKI http://www.bmszki.hu honlapján.

3. Elbírálás
A pártatlanság, az esélyegyenlőség és a szakmai nyilvánosság követelményeit
betartva a pályázatok elbírálását a Közalapítvány által felkért külső
szakértők bevonásával létrehozott szakértői bizottság végzi.

A Közalapítvány kuratóriuma 2008. augusztus 31-ig hoz döntést a
támogatásról, amelyről valamennyi pályázót írásban értesít. A támogatásban
részesített pályázók listája a Fővárosi Közlönyben és az SZMM hivatalos
lapjában közzétételre kerül, valamint megtalálható a az "Összefogás"
Közalapítvány http://www.osszefogaskozalap.hu, az SZMM
http://www.szmm.gov.hu, a Fővárosi Önkormányzat http://www.budapest.hu és a
BMSzKI http://www.bmszki.hu honlapján.

A pályázat elbírálásának feltétele, hogy a pályázó hajléktalan ellátó
szervezet konkrét feladatellátásra vonatkozó, annak tartalmát rögzítő
együttműködési megállapodást kössön a településen működő más
hajléktalanellátó szervezettel - lehetőleg a pályázott program
végrehajtására vonatkozóan. A megállapodást tartalmazó dokumentum másolata
MELLÉKLETKÉNT CSATOLANDÓ!

4. A támogatás folyósítása
A támogatás egyszer megállapított, vissza nem térítendő forrás kiegészítés.
A támogatás célirányos felhasználása érdekében a Közalapítvány támogatási
szerződést köt a kedvezményezett pályázóval. A Közalapítvány a támogatás
felhasználását, a program megvalósítását a szerződésben rögzített módon
ellenőrzi.

A pályázat tartalmi és formai követelményei
1. Formai követelmények
- a pályázat határidőre történő benyújtása,
- kizárólag pályázati adatlapon, a kötelezően megjelölt mellékletekkel
kiegészítve,
- pontosan kitöltött pályázati adatlap, 1 eredeti és 3 másolt példányban,
valamint elektronikus adathordozón (floppy, CD)
- a kötelezően megjelölt mellékletek közül az "érdemi",
finanszírozási-szakmai bírálatot nem befolyásoló mellékleteket (alapító
okirat, működési engedély, nyilatkozatok) szervezetenként 1 példányban a
benyújtott pályázat(ok)hoz kell csatolni
(Azok a pályázó szervezetek, akik már korábban adtak be pályázatot a
Közalapítványhoz és akkor már becsatolták az alapító okiratot, bírósági
végzést, aláírási címpéldányt, azoknak nem kell ismételten becsatolni
azokat, csak ha változás történt a korábban becsatolt iratokhoz képest!)

2. Tartalmi követelmények
- a szakmai program feleljen meg a pályázatban megjelölt alprogram
célkitűzéseinek, a kiírási feltételeknek,
- a pályázati program indokoltsága, szakmai tartalma kellőképpen
kidolgozott és részletezett legyen, összhangban a szakmai jogszabályok
követelményeivel, az ellátottak igényeivel,
- a megvalósítás költségigénye, ütemezése reális és összehangolt, a
pénzügyi feltételei alátámasztottak legyenek,
- a költségvetés tartalmazza a költségek meghatározásának módját, bér,
dologi kiadás részletezésével (pl. Ft/km benzinköltség, stb.)
- tartalmazza a program hasznosulására, hatékonyságára vonatkozó elemzést.

3. A támogatásból kizáró okok
- a támogató hamis adatokat közölt a szervezetre, programra vonatkozóan,
- a pályázó szervezetnek 60 napon túl fennálló köztartozása van,
- az elmúlt évben a fővárosi önkormányzati, minisztériumi pályázati program
megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a
támogatási szerződésben foglaltaktól

Azon szervezetek, akik áfa visszaigénylési joggal rendelkeznek, a
támogatási összeg nem tartalmazhatja a visszaigényelhető áfa összegét!

4. Az egyes pályázati programoknál külön-külön megállapított önrész
kötelező. Az egyes programok elbírálása során az önrész vállalása előnyben
részesítési szempontot jelent.

Ahol a pályázati kiírás önrész biztosítását jelöli meg, a megvalósítani
kívánt program teljes költségének szakmai programonként meghatározott %-át
saját erőből kell biztosítania a támogatottnak. A saját erő elsősorban
készpénzt jelent, de ingatlanban és más természetbeni formában is
megjeleníthető.

Nem fogadható el saját erőnek:
- a program céljával azonosan működő ingatlan, vagy tárgyi eszköz
felhasználása, mivel ezekre a tételekre a program megvalósítása során nem
merül fel költség, - pályázó által már működtetett szociális ellátásokra
biztosított állami normatíva.

A pályázati program megvalósítására fordítandó pénzeszközöket és vagyoni
értékeket, valamint a működési költségeket fedező forrásokat a pályázatban
fel kell tüntetni. (Azt az adatlapon szereplő előírások szerint
dokumentálni szükséges.)

5. Egyéb feltételek
A támogatott szervezet a támogatás igénybe vételével kötelezettséget vállal
a támogatott cél szerint működő program, ellátás meghatározott ideig való
működtetésére. Az ellátási és egyéb kötelezettségek részleteiről a
támogatási szerződés rendelkezik.

Amennyiben a pályázatban tervezett, várható igénybe vételt, szolgáltatási
kapacitást a tényleges igénybe vétel, szolgáltatási kapacitás nem éri el, a
különbözetet a pénzügyi elszámolás során a pályázó a pályáztatónak
visszafizeti.
A támogatott program következő adatai nyilvánosságra hozhatók:
- támogatott szervezet neve,
- támogatás célja és tárgya,
- megvalósítás helye,
- támogatási összeg.

A pályázattal kapcsolatos szakmai követelmények
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szervezet koncepcióját, szakmai programját a hajléktalan
személyek ellátására vonatkozóan, saját szerepének meghatározását a téli
időszak ellátásában,
- a szociális ellátás iránti igények bemutatását, az ellátandó hajléktalan
személyek számát, jellemzőit, a megvalósítandó program várható hatását, a
jelentkező szükségletek kezelését és módszereit,
- az adott településen (térségben) működő hajléktalanellátó szervezetekkel,
és egyéb (pl. egészségügyi) intézményekkel való kapcsolatát,
- a megvalósítandó program részletes szakmai célkitűzését és ütemezett
pénzügyi tervét,
- a szolgáltatást igénybevevők számát, az ellátottak számát, az egy
ellátottra vonatkozó költségeket
- a program eredményességének mérésére szolgáló indikátorok (objektív
mutatók) meghatározását, forrását.

A pályázó szervezet vállalja - a Közalapítvány általános monitorozási
eljárása keretében -, hogy
- az általa működtetett szolgáltatásokat (utcai szolgálat, nappali
melegedő, szállásnyújtás stb.) igénybe vevő személyekre és a részükre
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó - személyenként azonosítható -
információkról hiteles és ellenőrizhető dokumentációt vezet
- az átmeneti szálláson élő hajléktalan emberek szükségleteit felméri, ezt
megfelelően dokumentálja, részükre - a szükségletfelmérés alapján - egyéni
gondozási tervet készít, a szociális és mentális gondozásról
nyomonkövethető dokumentációt vezet
- a szervezet folyamatosan együttműködik a Közalapítvány monitorozással
megbízott szakértőjével, melynek keretében a fenti dokumentációkat igény
szerint, elektronikus formában a Közalapítvány rendelkezésére bocsátja,
- a szervezet szolgáltatásának (utcai szolgálat, nappali melegedő,
szállásnyújtás stb.) kijelölt munkatársai rendszeresen részt vesznek az
Utcai Szolgálatok, a Nappali Melegedők, az Éjjeli Menedékhelyek, az Átmenti
Szállások Szakmai Fórumának munkájában.

                 FIGYELEM!
  A hibásan kitöltött adatlap, az összefüggéseiben áttekinthetetlen,
 kidolgozatlan szakmai, pénzügyi ismertetés, valamint a túlzott igények
            megjelenése a pályázatban a
         TÁMOGATÁS ELMARADÁSÁT VONJA MAGA UTÁN!

I.
A KÖZTERÜLETEKEN ÉLŐK ELLÁTÁSA

I.1. A KRÍZISAUTÓK ÉS Speciális UTCAI GONDOZÓ SZOLGÁLATOK TÁMOGATÁSA
A program célja a már működő:
a) krízisautók
b) speciális feladatokat ellátó utcai gondozó szolgálatok kiadásainak
támogatása.

A krízisautók a téli időszakban egymással és a Regionális Diszpécser
Szolgálattal együttműködve napi 24 órában, a Diszpécser Szolgálat közvetlen
irányítása alatt látják el a lakossági bejelentések alapján Budapest és
Pest Megye közterületein felkutatott, krízishelyzetben lévő fedél nélküli
embereket.

A speciális utcai gondozó szolgálatok az általuk üzemeltetett utcai gondozó
szolgálat működési idejében krízishelyzetben (amikor a közterületen
krízishelyzetbe kerülő emberekre vonatkozó bejelentések magas száma miatt a
működő krízisautók kapacitása kevés) a Regionális Diszpécser Szolgálat
kérésére saját ellátási területükön kívül is közreműködnek a kritikus
helyzetbe kerülő fedél nélküli emberek ellátásában. A speciális utcai
gondozó szolgálatoknak legalább heti 30 órában, a téli időszakban legalább
18-22 óráig a működési engedélyükben meghatározott ellátási területen kell
tartózkodniuk.

A krízisautók és speciális utcai gondozó szolgálatok ellátási területe
Budapest és Pest megye teljes területe.

Támogatás igényelhető egy éves működésre, vagy meghatározott időszak (pl.
téli időszak) működésének támogatására. Speciális utcai gondozó szolgálat
esetében a támogatás a normatív állami támogatás mellett,
forrás-kiegészítésként vehető igénybe.

Támogatást csak azon szervezetek nyerhetnek el, melyek vállalják eddigi
krízisautójuk vagy speciális utcai gondozó szolgálatuk további
működtetését, illetve működésük kibővítését.

A pályázathoz csatolni kell a Regionális Diszpécser Szolgálattal a
krízisautó, illetve a speciális utcai gondozó szolgálat működtetésére
kötött külön megállapodást.

További feltételek:
- A szolgáltatást annak teljes működési idejében legalább két szociális
munkás rendelkezésre állásával kell biztosítani, ezek egyikének legalább 3
éves utcai szociális munkás gyakorlattal kell rendelkeznie.
- A szolgáltatás üzemeltetéséhez annak teljes működési idejében
mobiltelefont és ügyfelek szállítására alkalmas gépkocsit kell biztosítani.
- A krízishelyzetek kezeléséről, megoldásáról, az esetlegesen felmerülő
problémákról dokumentációt kell készíteni.

Támogatás igényelhető az alábbi költségnemekre:
- üzemanyag és gépkocsi költségek
- egyéb kapcsolódó működési kiadások
- krízisautó üzemeltetése esetében bérköltségekre

Speciális utcai gondozó szolgálat esetében a bérköltségekhez csak abban az
esetben kérhető támogatás, ha a szolgáltatás működési időtartama az utcai
gondozó szolgálat heti 30 órás működési idejét meghaladja.

A pályázatban a vállalt feladat, működés pontos leírásán belül meg kell
jelölni a pontos időszakot (egész év, tél, más időszak), napokat, napokon
belüli vállalt időszakot (-tól -ig órakeretet), lehetőleg a többi
szolgálattal koordinálva, a várható szükségletekhez igazodva. A
költségtervben ezeket fel kell tüntetni az elbírálás elősegítése érdekében.

Pályáztató által meghatározott maximum támogatható kapacitás: 7 szolgálat

I.2. Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása
Az alprogram célja az utcai szociális munka koordinálásának,
szervezettségének növelése, a hajléktalan személyek ellátásával kapcsolatos
információk összegyűjtésének, elérési lehetőségeinek könnyítése.

Pályázat nyújtható be a regionális diszpécserközponti feladatok ellátására,
annak működési költségeire és tárgyi feltételeinek javítására.

Az igényelhető támogatás: maximum 18 000 000 Ft

I.3. ÉTKEZTETÉS ÉJJELI MENEDÉKHELYEN, NAPPALI MELEGEDŐBEN
Az alprogramban támogatás igényelhető az igazolhatóan közterületen, vagy
éjjeli menedékhelyen alvó, minimális kiegészítő étkezésre rászoruló
hajléktalan emberek - egy nap közbeni és egy esti - étkeztetésének
biztosítására a téli időszakban a nappali melegedőkben, éjjeli
menedékhelyeken.

Az igazolás és dokumentáció rendje a Monitorozási eljárás keretében kerül
kialakításra. Amennyiben a pályázatban tervezett, várható igénybe vételt a
tényleges igénybe vétel nem éri el, a különbözetet a pénzügyi elszámolás
során a pályázó a pályáztatónak visszafizeti.

Az igényelhető támogatás maximum: 100 Ft/fő/nap.

Pályáztató által meghatározott maximum támogatható kapacitás: 1200
ember/nap.

I.4. NAPPALI MELEGEDŐK hétvégi És éjszakai nyitva tartása
Pályázat nyújtható be az ellátás érdekében a nappali melegedők
szombat-vasárnapi és/vagy éjszakai nyitva tartására.

Pályázat akkor nyújtható be, ha a pályázó dokumentumokkal alátámasztja
(működési engedély, amelyből kiderül az engedélyezett férőhelyszám, a
pályázott időszak tavalyi forgalmi adatainak igazolása az intézményvezető
kimutatása, illetve a normatíva elszámolás alapján), hogy a melegedő
várható forgalma után elszámolható normatív támogatás nem fedezné a nyitva
tartás ilyen típusú megnövelését.

Éjszakai nyitva tartásra pályázatot nyújthatnak be azok a nappali
melegedők, melyek intézményükben időszakos férőhelyeket nem
engedélyeztetnek, de vállalják a nappali melegedők éjszakai nyitva
tartását, ott hajléktalan emberek számára az éjszakai pihenés biztosítását.
A pályázatban meg kell indokolni, hogy miért nem került sor időszakos
férőhelyek engedélyeztetésére. Nem lehet pályázni ún időszakos férőhelyek
kialakítására!
Ebben az esetben a nappali melegedőben biztosítani kell az éjszakai
felügyeletet, a tisztálkodás lehetőségét. A nappali melegedő éjszakai
nyitva tartása nem akadályozhatja az intézmény nappali működését.
A pályázatban kellően alá kell támasztani a szolgáltatás szükségességét,
ismertetni szükséges a várható létszámot, az előző évi gyakorlatot!
A költségtervben részletesen alá kell támasztani, hogy a plusz nyitva
tartás milyen költségekkel jár, ezekből mely költségeket fedezi normatív,
vagy egyéb támogatás, forrás.

A szükséges dokumentáció rendje a Monitorozási eljárás keretében kerül
kialakításra. Amennyiben a pályázatban tervezett, várható igénybe vételt a
tényleges igénybe vétel nem éri el, a különbözetet a pénzügyi elszámolás
során a pályázó a pályáztatónak visszafizeti.

Igényelhető támogatás maximum: a várható költségek és az egyéb források
különbözete.

I.5. "BELÉPTETŐ" (ELSŐ BEFOGADÓ) SZÁLLÁSHELYEK TÁMOGATÁSA
Az alprogram támogatást kíván nyújtani azokhoz a szakmai programokhoz,
melyeknek célja a tartósan utcán élő, az ellátó rendszerrel szemben
bizalmatlan hajléktalan emberek befogadása, kiilleszkedésük enyhítése,
segítő ösztönzése korábbi életformájuk fokozatos megváltoztatására oly
módon, hogy a szokásosnál kevesebb (speciális) bekerülési feltételeket
szabnak a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan.

Ezekre a beléptető szálláshelyekre - akár éjjeli menhelyen, akár átmeneti
szállón - kizárólag huzamosabb ideje közterületen élő emberek kerülhetnek
be, lehetőleg utcai szociális segítő ajánlásával, támogatásával.

A "beléptető" szálláshelyek speciális feltételei:
- Használatuk rövid időre, legfeljebb egy hónapra szól, éjjeli
menedékhelyen legfeljebb 2 hónapra
- A bejutáshoz, bent tartózkodáshoz nem szükséges ÁNTSZ és TBC igazolás
- Nem kell térítési díjat fizetni
- Nem csak éjszaka lehet bent tartózkodni
- Ha az elhelyezés lehetővé teszi, koedukáltan is működtethető
- Elegendő üres hely esetén "csoportosan" is igénybe vehető
- Saját személyes tárgyak, csomag, saját felelősségre behozható, bent
tartható
- Erősen ittasan is igénybe vehető (ha az másokat nem veszélyeztet)
- Éjszakára korlátozott mennyiségű ital is bevihető

Lehetőség szerint külön beléptető szállásrészt (szobát) érdemes kialakítani
a fiataloknak és idősebbeknek, igény esetén a nőknek.
A beléptető szállás saját esetfelelős szociális munkással kell
rendelkezzen, aki folyamatosan konzultál az utcai szolgálat tagjaival. Az
utcai szociális segítők részt vehetnek a beléptető szállás - korábbi
ügyfelüket érintő - team ülésén.

A "beléptető" szálláshelyeknek ezeken kívül biztosítaniuk kell
- az ételmelegítési, mosdási, mosási stb. lehetőségeket,
- az értékmegőrzést,
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást,
- szükség és lehetőség esetén vitaminokat, roboráló csomagot

A programmal összefüggő felhalmozási / beruházási igényekre - a II.1.
illetve II.2. alprogram alatt - külön pályázatot kell benyújtani,
megjelölve a két pályázat közötti összefüggést.

A költségtervben részletesen alá kell támasztani, hogy a plusz
feladatellátás milyen költségekkel jár, ezekből mely költségeket fedezi
normatív, vagy egyéb támogatás, forrás.

Az igazolás és dokumentáció rendje a Monitorozási eljárás keretében kerül
kialakításra. Amennyiben a pályázatban tervezett, várható igénybe vételt a
tényleges igénybe vétel nem éri el, a különbözetet a pénzügyi elszámolás
során a pályázó a pályáztatónak visszafizeti.

Szállásonként igényelhető támogatás maximum: egész évre 2.000.000 Ft

I.6. TARTÓSAN UTCÁN ÉLŐK SZOLGÁLTATÁSHOZ JUTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
Az alprogram támogatást kíván nyújtani azokhoz a szakmai programokhoz,
melyeknek célja a tartósan utcán élő, az ellátó rendszerrel szemben
bizalmatlan hajléktalan emberek kiilleszkedésének enyhítése, segítő
ösztönzése korábbi életformájuk fokozatos megváltoztatására oly módon, hogy
az éjjeli menedékhelyek és átmeneti szállások egyes szolgáltatásaikat
megnyitják az utcán tartózkodó hajléktalan személyek részére is.
Csak olyan szolgáltatásokra (szolgáltatás-részre) lehet pályázni, melyeket
huzamosabb ideje közterületen élő emberek vesznek igénybe, szükség esetén
utcai szociális segítő ajánlásával, támogatásával.

Az éjjeli menedékhelyek és az átmeneti szállók szolgáltatásai az utcán élők
számára - a nappali időszakban (intézményenként a pályázatban meghatározott
időszakokban és tartalommal):
- tisztálkodási lehetőség
- ruhatisztítás
- érték-, és csomagmegőrzés
- szociális ügyintézés, esetenként szociális munka
- speciális szolgáltatások (álláskeresés, teleszoba, csoportfoglalkozások
stb.)

A költségtervben részletesen alá kell támasztani, hogy a plusz
feladatellátás milyen költségekkel jár, ezekből mely költségeket fedezi
normatív, vagy egyéb támogatás, forrás.

Az igazolás és dokumentáció rendje a Monitorozási eljárás keretében kerül
kialakításra. Amennyiben a pályázatban tervezett, várható igénybe vételt a
tényleges igénybe vétel nem éri el, a különbözetet a pénzügyi elszámolás
során a pályázó a pályáztatónak visszafizeti.

Szállásonként igényelhető támogatás maximum: egész évre 2 000 000 Ft

II.
INTÉZMÉNYES ELLÁTÁS FENNTARTÁSA, REKONSTRUKCIÓJA, FEJLESZTÉSE

II.1. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA
Az alprogram célja a szociális intézmények tárgyi feltételeinek javítása,
melynek érdekében a következő programokra lehet pályázatot benyújtani:

A Kuratórium a beérkezett pályázatok és az ellátási igények alapján a
megjelölt támogatási keretösszegtől eltérően magasabb támogatási összegről
is dönthet.

1. Hiányzó ellátási kötelezettség, szolgáltatások pótlása
Támogatás adható új ellátásként - a jogszabályokban megfogalmazottak
szerint - megvalósuló hajléktalanellátó intézmények kialakításához, a
szociális törvény szerint ellátásra kötelezett településeken, valamint ott,
ahol az ellátás, szolgáltatás bevezetése, működtetése indokolt.

Támogatni kívánjuk azokat az önkormányzatokat, melyek ellátási
kötelezettségük teljesítése érdekében nyújtják be pályázatukat, vagy az
olyan egyházi, nem állami, valamint önkormányzati ellátó szervezeteket,
amelyek ellátási kötelezettséggel rendelkező, de a kötelezettségnek eddig
eleget nem tevő településen kívánják a hiányzó ellátást biztosítani.

Igényelhető támogatás maximum: 10 000 000 Ft/pályázó
Önerő mértéke: legalább a teljes program-költség 20%-a

2. Intézmény korszerűsítés
Támogatás biztosítható azoknak az intézményeknek, melyek felújításra,
korszerűsítésre, átépítésre szoruló épületben működnek. Külön jelentőséggel
bírnak azok a programok, melyek az intézmény végleges működési engedélyének
megszerzéséhez szükséges beruházásokra pályáznak.

 Igényelhető támogatás maximum: 10 000 000 Ft/pályázó
Önerő mértéke: legalább a teljes program-költség 20%-a

3. Megszűnő férőhelyek visszapótlása
Pályázni lehet a már működő intézményeken belüli férőhely bővítésére,
illetve új férőhelyek működtetése érdekében történő bővítésre, a
jogszabályi feltételek betartásával.

Igényelhető támogatás maximum: 5 000 000 Ft/pályázó
Önerő mértéke: legalább a teljes program-költség 20%-a

II. 2. KIEGÉSZÍTŐ ÉS VISSZAILLESZKEDÉS ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK TÁMOGATÁSA
A program keretén belül pályázni lehet a hajléktalan emberek komplex,
sokszínű ellátását, visszailleszkedését segítő, más rendszeres támogatással
nem rendelkező programokkal.

Támogatás igényelhető a működtetési költségek kiegészítéséhez, eszközök
beszerzéséhez (mosó- és szárítógép stb.).

Ezen belül pályázni lehet különösen speciális szociális információs irodák,
csomagmegőrzők, csoportfoglalkozások, aktivitást elősegítő programok stb.
programokra, valamint mindazon kezdeményezésekre, amelyek igazodnak a
hajléktalan személyek speciális igényeihez, azok valóban modellértékű
megoldásokhoz is vezethetnek.

Igényelhető támogatás maximum: 1 000 000 Ft / pályázó
Önerő mértéke: legalább a teljes program-költség 10%-a

II. 3. A TÉLI ELLÁTÁST KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK
Ezen alprogram esetén pályázat nyújtható be a téli időszakban a hajléktalan
személyek ellátását segítő, a közvetlen életveszély elkerülését célzó
programokra, melyek az eddigi alprogramokba nem illeszthetőek.
Megjeleníthető minden olyan megoldás, amelyet a szervezetek a hajléktalan
személyek igényére építve terveznek a téli időszakban működtetni.

Igényelhető támogatás maximum: 1 000 000 Ft/pályázó
Önerő nagysága: 0 %

II.4. HAJLÉKTALAN EMBEREK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
A hajléktalan személyek ápolását, egészségi állapotának javítását célzó
szolgáltatások esetében támogatás igényelhető. Pályázat nyújtható be olyan
programokra, melyek célja (egész évben, vagy a téli időszakban!) a
hajléktalan emberek egészségének megőrzése, az egészségkárosodás
megelőzése, csökkentése.
E program keretében lehet pályázni gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök
beszerzésére is.

Nem nyújtható be olyan feladatellátásra pályázat, mely OEP, illetve
normatív finanszírozásban részesül. Egyéb lábadozó jellegű egységek
esetében a pályázónak biztosítania kell - az ingyenes igénybe vétel mellett
- a minimum napi 8 órás ápolói helyszíni ügyeletet, heti orvosi vizsgálati
lehetőséget, szükség szerinti étkeztetést.

A költségtervben részletesen alá kell támasztani, hogy a plusz
feladatellátás milyen költségekkel jár, ezekből mely költségeket fedezi
normatív, vagy egyéb támogatás, forrás.

Az igazolás és dokumentáció rendje a Monitorozási eljárás keretében kerül
kialakításra. Amennyiben a pályázatban tervezett, várható igénybe vételt a
tényleges igénybe vétel nem éri el, a különbözetet a pénzügyi elszámolás
során a pályázó a pályáztatónak visszafizeti.

Igényelhető támogatás maximum: 1000 Ft/fő/nap, lábadozók esetében 1300
Ft/fő/nap

III.
AZ INTÉZMÉNYES ELLÁTÁSBÓL VALÓ KIKERÜLÉST TÁMOGATÓ PROGRAMOK

III.1. HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK BEILLESZKEDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
Az alprogram célja hajléktalan személyek társadalmi beilleszkedésének
segítése az önálló lakhatást lehetővé tévő, illetve az önálló lakhatás felé
vivő megoldások támogatásával. A pályázat eredményeként a hajléktalan
emberek szociális segítségnyújtással képesek

- támogatással a hajléktalan ellátás keretein kívül lakhatáshoz jutni (pl.
munkásszálló)
- az intézményi elhelyezés igénybevétele nélkül önálló életvitel
fenntartására, vagy
- párjukkal összeköltözni és így kényszerű különélésüket feladva közös
életvitelt folytatni, vagy
- többedmagukkal albérleti viszonyt létesíteni és albérletüket fenntartani.

A Támogatott Lakhatási Programban való részvételre azon hajléktalanellátó
szervezetek pályázhatnak, amelyek vállalják a Beilleszkedési támogatás
nyújtásának (és ellenőrizhető elszámolásának) következő feltételeit:

Hajléktalan emberek beilleszkedési támogatása
 (1) A beilleszkedési támogatás megállapításának feltételei

A) Beilleszkedési támogatás annak a Szociális Törvény szerint hajléktalan
személynek nyújtható, aki
- legalább 120 napja folyamatosan hajléktalanszálláson, vagy a bónos
program keretében munkásszáláson lakik, vagy
- legalább 30 napja utcán, közterületen, lakásként nem használható helyen
él és valamelyik hajléktalanellátó szolgálattal bizonyíthatóan kapcsolatot
tart és
- rendszeres jövedelemmel rendelkezik és
- havi nettó jövedelme, vagy az együtt költözők egy főre jutó havi nettó
jövedelme nem haladja meg a minimálbér 150%-át, és
- vállalja a Támogatott Lakhatási Program keretében, annak teljes idejére
(az utógondozás idejét is beleértve) a támogató intézménnyel való
együttműködést, az erre vonatkozó együttműködési megállapodást megköti.

B) A Támogatott Lakhatási Program keretében Beilleszkedési támogatás
nyújtható
- az önálló lakhatás költségeire (köztük a számlákkal igazolt közüzemi
költségekre)
- lakásbérleti, albérleti díjra
- munkásszálló díjára
- lakásbérlet, albérlet egy összegű tartós lekötésére, kauciójára
- az intézmény által bérelt lakásbérlemény, vagy munkásszálló férőhely
bérlésének és működtetésének költségeire
- a lakhatás megtartását segítő szociális munka költségeire (munkabér és
járulékai, a szociális munka végzéséhez szükséges szolgáltatások költségei
- ez utóbbiak nem haladhatják meg a pályázott teljes támogatás 15 %-át)

(2) A támogatás megállapításának feltétele a támogatott személy részéről
önerő vállalása, mely lehet az al-, ágy-, lakásbérleti díj, a munkásszállón
fizetendő díj egy részének, illetve az ezekhez kapcsolódó kauciónak, a
közüzemi díjaknak a megfizetése, illetve rendszeres előtakarékosság
vállalása.

Az önerő mértékét a támogatott személy, illetve a vele egy háztartásban élő
személyek egy főre jutó jövedelme alapján kell meghatározni.

Amennyiben az önerő vállalása előtakarékosság formájában történik, akkor az
együttműködési megállapodás része lehet annak vállalása, hogy a támogatott
személy a hajléktalanellátás szállásnyújtó segítségét meghatározott ideig
nem veszi igénybe.

(3) A beilleszkedési támogatás megítélésénél előnyben kell részesíteni azt
a személyt,
- aki hosszabb ideje él az (1) pontban említett körülmények között és
- aki házastársával, élettársával, gyerekével együtt költözne
(összeköltözne), vagy
- aki más személyekkel együtt költözne, vagy
- akinek sajátos egészségügyi, mentális, családi helyzete miatt az
intézményes elhelyezése más módon nem biztosítható, vagy
- aki megfelelő előtakarékossági összeggel, vagy előtakarékossági
kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy a támogatás folyósítását követően
önálló lakhatását megoldja, vagy
- aki olyan beilleszkedési, felkészítési programban vett részt, mely az
önálló életvitel kialakítására irányult

(4) A támogatás összege a legalább 12 havi lakhatási program alatt
együttvéve
a) egy személy esetében nem haladhatja meg a 240 000 Ft-ot és
b) nem haladhatja meg a lakhatási költségek egy személyre jutó összegének
2/3-át.

A támogatás összege 6 havi lakhatási program esetén egy személy esetében
nem haladhatja meg a 120 000 Ft-ot.

(5/a) Ennek számítása során lakhatási költségként az al-, ágy-,
lakásbérleti díjat, az ezekhez kapcsolódó kauciót, a közüzemi
szolgáltatások díjait, a fizetendő közös költséget és a munkásszállón
fizetendő díjat lehet figyelembe venni.

(5/b) A támogatás nem használható fel olyan kaucióra, melyet az intézmény
fizet a bérbeadónak és a szerződés lejártával a kauciót az intézmény kapja
vissza.

(5/c) A legalább 30 napja éjjeli menedékhelyen, vagy utcán, közterületen,
lakásként nem használható helyen élő és valamelyik hajléktalanellátó
szolgálattal bizonyíthatóan kapcsolatot tartó személyek esetében - indokolt
esetben - az (első) 6 hónap során a 4/b) pontbeli előírástól el lehet
tekinteni.

(6) Egy személy 36 hónapon belül a 240 000 Ft összegű támogatáson felül
beilleszkedési támogatásban nem részesíthető.

(7) A támogatás egyidejűleg több, azonos lakcímre költöző, (1) bekezdésbeli
feltételekkel rendelkező személynek is megállapítható.

(8) A támogatás folyósítása
- A támogatást a Támogatott Lakhatási Programban való részvétel idejére: 6
hónapra, vagy legalább 12 hónapra kell megállapítani.
- A támogatást havi részletekben - fokozatosan csökkenő összegekben - kell
folyósítani.
- A támogatás - kivételesen indokolt esetben, önkormányzati bérlakás
(lakrész) pályázat során - egy összegben is folyósítható.

(9) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatott személlyel
együttműködési megállapodást kötött szociális munkás (e munkakört betöltő
személy) igazolja, hogy a támogatott személy a Támogatott Lakhatási Program
ideje alatt a támogatás alapjául szolgáló al-, ágy-, lakásbérletben vagy
munkásszállón lakik és az együttműködési megállapodásban foglaltakat
teljesíti.

(10) Nem nyújtható támogatás abban az esetben, ha az adott lakhatást
biztosító férőhely után a szervezet központi állami normatív támogatásban
részesül.

(11) Amennyiben a lakhatást biztosító ingatlan a támogatást nyújtó
szervezet tulajdonában, tartós használatában, kezelésében van, vagy azt a
szervezet bérli a támogatás összege akkor is kizárólag a fenti feltételek
betartásával használható fel.

(12) Utóbbi esetben a szervezet a támogatott lakhatási programban résztvevő
személlyel ennek megfelelő tartalmú bérleti, használati, illetve
együttműködési szerződést köt.

(13) Egy támogatott személy legalább 12 havi beilleszkedési támogatásához
kapcsolódó segítő szociális munkára legfeljebb 60 000 Ft fordítható
(bruttó, közterhekkel, minden kapcsolódó kiadással együtt). A 6 havi
Támogatott Lakhatási Program esetén ez az összeg legfeljebb 30 000 Ft.

(14) A Támogatott Lakhatási Programban közreműködő szociális munkás
feladatai a program teljes időszaka alatt:
- a lakhatási lehetőségek felkutatása,
- az ingatlan tulajdonosával való szerződéskötés, vagy annak segítése,
- az együttműködési megállapodás megkötése és az abban foglaltak folyamatos
teljesítése és ellenőrzése,
- támogató szociális munka a támogatott személlyel,
- kapcsolatfelvétel a lakóterületen működő szociális szolgáltatásokkal,
- a támogatott személyek lakóhelyi beilleszkedésének segítése,
- mindezen tevékenységek nyomonkövethető dokumentálása.

(15) A Támogatott Lakhatási Programban az a szervezet vehet részt,
- mely Alapító okirata szerint hajléktalanellátási feladatokat végez
- mely belső szabályzatot készít arra vonatkozóan, hogy az előírt
feltételekkel rendelkező ügyfelek közül kiket, milyen szempontok alapján,
milyen döntési eljárás szerint kíván Beilleszkedési támogatásban
részesíteni
- mely a program lebonyolítása során vállalja a Közép-magyarországi
Regionális Hajléktalanellátó Módszertani Központtal való folyamatos
együttműködést
- mely a fenti eljárásokat, döntéseket, indoklásokat és a program által
előírt együttműködés, szociális munka lépéseit pontosan dokumentálja és
vállalja az erre vonatkozó monitorozás lehetőségét, rendszeresen részt vesz
a program-koordinációs megbeszéléseken

Az igazolás és dokumentáció rendje a Monitorozási eljárás keretében kerül
kialakításra.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról