[Pályázatok] Nyomtatott sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének támogatása / NCA-CIV-07-F

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2007. Május. 25., P, 10:28:51 CEST


Témakör: Egyéb

Cím: Nyomtatott sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének támogatása /
NCA-CIV-07-F
Kiíró: Nemzeti Civil Alapprogram
Határidő: 2007. 06. 22.
Pályázhat: Mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek
közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és
amelyeket a bíróság 2006. január 1. előtt nyilvántartásba vett, és az
alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják.
-------------------------
1. A pályázat célja
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek
társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil
szervezetek nyomtatott sajtójának létrehozását és annak fejlődését segítő
alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:
F/1. kategória: Jelenleg is meglevő, vagy hiánypótló országos és regionális
civil nyomtatott sajtótermékek kiadása.
F/2. kategória: Országosan megjelenő periodika a civil szféra számára,
amely ennek a speciális körnek az elméleti problémáit dolgozza fel. A
kiadvány ölelje fel a civil közélet, a társadalmi szervezeti lét, valamint
a civil kutatások problémakörét, úgy hogy az átlagos érdeklődő és a szakmai
közeg egyaránt sikeresen olvashassa.
2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma az arra
érdemes pályázatok között összesen 130 000 000 Ft-ot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1. Pályázatot nyújthatnak be:
Mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy
kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság
2006. január 1. előtt nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve
alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
Pályázhatnak a fenti feltételeknek megfelelő, a pályázat kiírásának évében
közhasznúsági bejegyzést jogerősen elnyert szervezetek is.
3.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
c) biztosító egyesületek,
d) egyházak,
e) közalapítványok,
f) közhasznú társaságok,
g) azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerinti közvetlen politikai
tevékenységet folytatnak. (Közvetlen politikai tevékenység eszerint a
pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei,
fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.)
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási
rendszerből és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának
időpontjában.
3.3 Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely
a) a civil jelöltállítási rendszerben megtévesztő vagy valótlan adatot
szolgáltatott;
b) az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő
vagy valótlan adatot szolgáltatott;
c) az Alapprogram terhére megkötött támogatási szerződésben foglalt
feltételeket megszegte, különösen, ha a támogatást s szerződésben megjelölt
céltól eltérően használta fel, vagy szerződéses kötelezettségét határidőben
nem teljesítette, és emiatt a támogató a támogatási szerződéstől elállt.
3.4 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a
megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak
minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével
jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak
védelmének követelményébe ütközik.
4. A pályázatban be kell mutatni:
F/1. kategóriában:
- a kiadvány formátumát, a terjesztés módját, körét;
- esetleges lapengedélyt;
- meglevő kiadvány esetén a támogatástól várt minőségi fejlődést, és a
tervezett példányszám-emelkedést, annak indoklását;
- hiánypótló kiadvány esetén a témakör bemutatását, annak részletes
indoklását, a kiadvány tervezett tematikáját;
- az előkészítés, az előállítás és terjesztés időbeni ütemezését;
- a megjelenés rendszerességét, példányszámát;
- a részletes költségvetést, annak szöveges indoklását.
F/2. kategóriában
- a periodika tartalmi értékeit;
- a kiadvány formátumát;
- a kiadvány tematikáját;
- a pályázó szakmai referenciáit;
- a terjesztés módját, körét;
- a megjelenés rendszerességét, példányszámát;
- a részletes költségvetést, annak szöveges indoklását;
- már megjelenő kiadvány előnyt élvez.
5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatás formája
A támogatás a pályázó 2007. június 1. és 2008. május 31. között
megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének
gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő
támogatás.
5.2. Támogatható kiadások
Az elszámolni kívánt költségeknek, ráfordításoknak egyértelműen
besorolhatónak kell lenniük az alábbi kategóriákba.
Felhívjuk figyelmét, hogy a négy fősoron belül, az egyes költségnemek
közötti átcsoportosítás szerződésmódosítási kérelem benyújtása nélkül is
lehetséges, az egyes fősorok közötti 20%-os mértéket meghaladó
átcsoportosítás azonban minden esetben szerződésmódosítás köteles!
(A kategóriák melletti felsorolás nem teljes körű.)
1. ANYAGKÖLTSÉGEK
- Nyomtatvány, irodaszer (levélpapír, fénymásoló papír, boríték, lyukasztó
gép, tűzőgép, gémkapocs, iratrendező stb.)
- Egyéb anyagköltség (az egyéb költségeket részletesen ki kell fejteni)
2. SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI (számlás kifizetések)
- Szállítás, rakodás, raktározás költségei (taxi, fuvarozás, buszbérlés
stb.)
- Bérleti díjak (eszköz)
- Posta, telefon, és kommunikációs költségek (levélfeladás, csomagfeladás
díja, mobil-, vezetékes és internet telefon, forgalmi díjai, mobil feltöltő
kártya - átszámlázott szolgáltatás esetén is! stb.)
- Utazási és kiküldetési költségek (gépjármű, autóbusz, vonat, utazás
díjainak számla alapján történő megfizetése, autópálya matrica, parkolójegy
- ha van róla számla és kiküldetési rendelvényen is szerepel)
- Hirdetési és reklámköltségek
- Nyomda, sokszorosítás
- Tanácsadás, más szakértői díj
- Egyéb szolgáltatási költségek (az egyéb költségeket részletesen ki kell
fejteni)
3. SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK*
- Munkavállalók bruttó bére
- Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja
- Járulékok, adók összesen
*Bérköltségként és azok járulékaként csak a más forrásból (pl. munkaügyi
központ támogatása, EU forrás stb.) nem támogatott bér és járulékrész
számolható el.
Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra 1 pályázatot nyújthat be,
amelyre maximum 3 millió Ft adható. (A NCA Tanács döntése alapján egy
szervezet összesen maximum 18 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári
évben kiírt NCA pályázatok forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió Ft lehet
működési támogatás.)
b) A döntéshozó a kért támogatási összeg 80 százalékánál kevesebb
támogatást nem ítélhet meg. Abban az esetben, ha a kollégium a programot
ugyan támogatásra méltónak ítéli meg, azonban erre csak a kért összeg
kevesebb mint 80%-át tartja indokoltnak, úgy támogató határozatában
indokolnia kell döntését, és meg kell neveznie azt a programelemet vagy
költségtípusokat, amelyekre a támogatást megítéli. A kértnél nagyobb
támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség.
c) A Kollégium döntése értelmében a teljes költségvetés maximum 7%-a
fordítható hirdetési és reklámköltségekre!
A kollégium döntése ellen a pályázó részéről jogorvoslati igény
benyújtásának helye nincs.
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1. A benyújtás módja
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Civil Szolgáltató, Fejlesztő és
Információs Kollégiuma által erre a pályázati célra és fordulóra kiadott
pályázati adatlapján, papíralapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában,
sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati
kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap
minden kérdésére választ adva, és az alábbi mellékletek csatolásával kell
benyújtani:
a) létesítő okirat szervezet képviselője által hitelesített másolata
Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már
benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai
hibája volt, illetve azok adattartalmában nem történt változás, ezen
dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott
dokumentumokról a pályázatban nyilatkozni kell!)
b) közhasznúsági jelentés, 2006. évi (a támogatás igénylésének évét
megelőzően közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet esetében) vagy (a
támogatás igénylésének évében közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet
esetében) a számviteli jogszabályok szerinti, előző évről szóló számviteli
beszámolónak a szervezet képviselője által hitelesített másolata.
c) Meglévő, fejlesztendő sajtótermék legutóbbi példánya (ha van ilyen).
d) Egyéb, a pályázó által fontosnak tartott referenciák.
Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti, ünnep- vagy szabadnapra esik, a
határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.
Kérjük, hogy a pályázati adatlap kitöltése során fordítson fokozott
figyelmet a forrás és költségkalkulációs tábla (pályázati adatlap 9. pont)
kitöltésére. A forrás és a költség összesen oszlopainak meg kell egyeznie!
6.2. A benyújtás határideje: 2007. június 22.
A postai úton benyújtott pályázatoknál elbíráláskor a postai bélyegző
dátumát vesszük figyelembe!
6.3 A benyújtás helye
A pályázatot az alábbi postacímre kell benyújtani:
ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf. 102
vagy személyesen leadni, legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az
alábbi címen:
ESZA Kht. Hazai Programigazgatóság
1145 Budapest, Amerikai út 96.
A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 3 másolati, egymástól külön
rendezett példányokban, 1 zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani,
melyen a kategória kódját kérjük feltüntetni (NCA-CIV-07-F)! (Az eredeti
példányt "eredeti" felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti
példányokat kérjük elhelyezni).
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00
óra között hívható 80/204-453 telefonszámon, valamint az info at nca.hu
e-mailcímen kaphatnak.
6.4. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás és az adatlap elektronikus úton letölthető a
http://www.nca.hu, valamint a http://www.esf.hu honlapokról, illetve az
ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil
szervezetek számára.
A pályázati dokumentáció emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra
között az ESZA Kht. megjelölt telephelyén, valamint a megyei civil
szolgáltató központokon keresztül.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat a Kezelőszervezet iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára
kerül sor.
7.1. A formai bírálat szempontjai:
a) postára adás vagy személyes benyújtás dátuma,
b) a pályázati adatlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége,
c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége,
d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (NCA
tv. 3. §),
e) benyújtott pályázatok száma,
f) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a Kezelőszervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja,
hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és adatlapban foglalt
feltételeknek - a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel - a szervezetet
hiánypótlásra hívja fel a 8. pontban meghatározott módon.
7.2. Hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen a következő
esetekben:
a) a pályázatot határidőn túl adták postára vagy nyújtották be a
Kezelőszervezet telephelyén,
b) a szervezetet a bíróság 2006. január 1-je után vette nyilvántartásba,
c) nem az NCA törvény 3. §-a szerinti kedvezményezett nyújtott be
pályázatot,
d) nincs teljeskörűen kitöltve a pályázati adatlap 1. pontja (a pályázó
neve és székhelyének adatai) vagy ha az adatlapról a pályázó szervezet nem
azonosítható egyértelműen (ide értve az olvashatatlan kitöltést is),
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az NCA
támogatási rendszeréből.
8. Hiánypótlás módja
A pályázat beérkezését követő 10 munkanapon belül a Kezelőszervezet a
pályázat hiányossága esetén - amennyiben a hiányosság pótolható - a
hiányosságok kijavítására, pótlására 10 munkanapos határidővel felszólítja
a pályázót. A felszólítást tértivevényes küldeményben a pályázó levelezési
címére kell küldeni, s a küldeményben meg kell jelölni az összes hiányt,
valamint a hiánypótlás módját. A hiánypótlásra csak egy alkalommal, a
felhívás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, de legkésőbb a
felszólítás megküldésétől számított 15 munkanapon belül van lehetőség.
Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amelyet legkésőbb a
felszólítás megküldésétől számított 15 munkanapon belül postára adtak (a
postai bélyegző dátuma szerint) a Kezelőszervezet címére vagy személyesen
benyújtottak a Kezelőszervezet telephelyén. Kétség esetén a Pályázónak kell
bizonyítania, hogy a hiánypótlást határidőben benyújtották, illetve postára
adták.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban
megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincsen lehetőség, és a
Kollégium megállapítja a pályázat érvénytelenségét. Ez esetben a
Pályázatkezelő az érvénytelenség okának megjelölésével ajánlott postai
küldeményben értesítést küld a pályázónak.
9. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
A Kollégium által elfogadott tartalmi bírálati szempontrendszer az alábbi:
A pályázat értékelése során a Kollégium a 4. pontban foglalt tartalmi
elemeket értékeli pontozásos módszerrel.
A Kollégium nem támogatja azon pályázati célokat, együttműködéseket,
amelyek megvalósításához az NCA más kollégiuma is támogatást nyújt.
10. Elbírálás határideje
Tájékoztatásul a pályázati folyamat időrendjéről táblázatot adunk (1. számú
melléklet).
11. Pályázók döntést követő kiértesítése
A Kollégium döntését az Szociális és Munkaügyi Minisztérium hagyja jóvá,
melyről a döntési jegyzőkönyv átadásával tájékoztatja a Kezelőszervezetet.
Támogató döntés esetén a tájékoztatást követő 15 munkanapon belül,
elutasító vagy kizáró döntés esetén 3 munkanapon belül a Kezelőszervezet a
pályázónak postai úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról.
Elutasított vagy kizárt pályázat esetén a kiértesítés tartalmazza az
elutasítás vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az
NCA honlapján (http://www.nca.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A Kollégium támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a
szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési
határidejét és módját.
A Kezelőszervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben
nem áll rendelkezésére a szerződés megkötéséhez minden dokumentum, vagy
azok valamelyike hiányos, a kedvezményezettet 10 munkanapos határidővel
egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a
kedvezményezett a hiánypótlást nem vagy késedelmesen teljesíti, a
Kezelőszervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét
veszti, ha az értesítés kézbesítésétől számított 90 napon belül a pályázó
hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi
feltétel határidőben való teljesülése esetén a Kezelőszervezet által
előkészített támogatási szerződést a miniszter nevében a Kezelőszervezet
köti meg. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges
valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 3 munkanapon belül
kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két részletben kerül sor, utólagos elszámolási
kötelezettség mellett. A támogatás első részletének (amely a Kollégium
döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási
szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor,
amennyiben nincs egyéb kizáró ok.
A támogatás, illetve a támogatási részletek folyósításának feltételeit és
ütemezését a kollégium az NCA törvény és kormányrendelet szabályai alapján
hozza meg. A kifizetés feltételeit és ütemezését a nyertes pályázókat
kiértesítő levél, valamint a támogatási szerződés tartalmazza.
Ha a szervezet azonos célú támogatásban korábban már részesült, úgy a 2007.
évi pályázati kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha
a szervezet az előző évi azonos célú támogatással már elszámolt, és a
Kezelőszervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül
nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha a Kollégium
az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és
a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.
Az elszámolás benyújtásának végső határideje: 2008. június 30.
A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Kollégium dönt. A beszámoló
elfogadásáról a Kezelő szervezet a hiánytalan beszámoló benyújtását követő
60 napon belül értesíti a Kedvezményezettet.
Az elszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a
http://www.nca.hu honlapról vagy a http://www.esf.hu honlapról.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról