[Pályázatok] Belföldi gyermek- és ifjúsági közösségi terek fejlesztésének támogatása / IFJ-KT-07

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2007. Május. 23., Sze, 11:11:10 CEST


Témakör: Gyermek és ifjúság

Cím: Belföldi gyermek- és ifjúsági közösségi terek fejlesztésének
támogatása / IFJ-KT-07
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2007. 06. 18.
Pályázhat: belföldi székhelyű:
Gyermek és ifjúsági célokat megvalósító:
- alapítványok [Ptk. 74/A. §],
- egyházak [1990: IV. tv. 8. §],
- költségvetési szervek [Ptk. 36. §; 1992: XXXVIII. tv. 87. §],
- közalapítványok [Ptk. 74/G. §],
- közhasznú társaságok [Ptk. 57. §],
- társadalmi szervezetek [Ptk. 64. §; 1989: II. tv.], a politikai pártok, a
munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító
egyesületek kivételével,
- a fenti jogi személyek önálló jogi személyiséggel rendelkező intézményei.
-------------------------
Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 17/2007. (V.3.) SZMM
rendelete alapján pályázatot hirdet belföldi gyermek- és ifjúsági közösségi
terek fejlesztésének támogatására.
1. A pályázat célja
A pályázat célja a már kialakított belföldi gyermek- és ifjúsági közösségi
terek fejlesztésének támogatása.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 100 000 000 Ft,
azaz százmillió forint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről
szóló 2006. évi CXXVII. 2006. évi CXXVII. törvény SZMM fejezet 16/41/3
"Ifjúságpolitikai feladatok támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT:
271234) terhére.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
A támogatás a pályázó 2007. július 1. és 2007. december 31. közötti, a
pályázó által megjelölt projektidőszakban felmerülő költségeihez nyújtott
vissza nem térítendő pénzbeli támogatást, melynek folyósítása két
részletben (50% előlegfinanszírozás, 50% utófinanszírozás) történik. A
Pályázatkezelő a támogatási összeg 50%-át a támogatási szerződés mindkét
fél által történt aláírását követően, további 50%-át a teljes
költségvetésről szóló pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadását követően
utalja át.
A pályázat keretében támogatás nyújtható a szolgáltatásokhoz és
koordinációs tevékenységekhez kötődő számviteli törvény szerinti dologi,
felhalmozási, illetve személyi jellegű kiadások biztosítására. A személyi
jellegű kiadások az igényelt összeg 40%-át nem haladhatják meg.
Köztisztviselői, illetve közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
személyek munkabérére, bérjellegű kifizetéseire, valamint az utánuk
fizetendő járulékokra a pályázati támogatásból kifizetés nem teljesíthető.
Nem fordítható a támogatás a közösségi téren belül megvalósítandó programok
költségeinek támogatására.
A pályázaton igényelt összeg mértéke legalább 100 000 Ft, azaz százezer
forint, illetve legfeljebb 2 500 000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint
lehet.
A program megvalósításához szükséges legalább 30%-os önrész biztosítása. Az
önrész minimum 50%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, az önrész
fennmaradó részébe kizárólag a készpénzben és nem készpénzben (önkéntes
munka, dologi feltételek biztosítása, stb.), valamint az államháztartáson
kívüli támogatás számítható bele, az államháztartásból származó egyéb
támogatások nem.
4. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon belföldi székhelyű szervezetek, amelyek az
5. pontban leírtak szerint regisztráltak a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszerében és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
Gyermek és ifjúsági célokat megvalósító:
- alapítványok [Ptk. 74/A. §],
- egyházak [1990: IV. tv. 8. §],
- költségvetési szervek [Ptk. 36. §; 1992: XXXVIII. tv. 87. §],
- közalapítványok [Ptk. 74/G. §],
- közhasznú társaságok [Ptk. 57. §],
- társadalmi szervezetek [Ptk. 64. §; 1989: II. tv.], a politikai pártok, a
munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, a biztosító
egyesületek kivételével,
- a fenti jogi személyek önálló jogi személyiséggel rendelkező intézményei.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a. a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b. a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
c. a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d. korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e. szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
f. csőd-, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll,
g. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h. munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek.
5. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszerén keresztül az alábbi regisztrációs eljárást
követően:
a. A pályázónak a http://eper.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az
internetes pályázatkezelő rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy
érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím). A regisztrációt követően
jogosult a Pályázó internetes pályázat beküldésére az internetes
pályázatkezelő rendszeren keresztül. A kitöltéshez szükséges további
információkat a http://www.esf.hu honlapon elérhető felhasználói kézikönyv
tartalmazza.
b. A regisztrációt követően a pályázó köteles a Pályázatkezelőnek
benyújtani az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható
"Regisztrációs Nyilatkozat"-nak a szervezet képviselője által aláírt egy
eredeti példányát, valamint befizetni a 3000 Ft, azaz háromezer forint
regisztrációs díjat.
c. Regisztrálni egy naptári évben egyszer szükséges, amely egyszeri
regisztrációval a Pályázó bármennyi internetes pályázatot jogosult beadni
az adott naptári évben az ESZA Kht. által kezelt hazai pályázatokra. Az
érvényes regisztrációs nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben
elsőként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell
benyújtani a Pályázatkezelőnek. A rendszer használatának egyszeri éves díja
3000 Ft, melyet az első pályázat benyújtása előtt kell a pályázatkezelő
10032000-00286318-00000031 számlájára befizetni. A regisztrációs díj
befizetésekor, átutalásakor kérjük, az internetes pályázatkezelő
rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát tüntessék
fel a megjegyzés rovatban.
d. A c) pontban meghatározott dokumentumok benyújtottnak minősülnek, ha
azokat legkésőbb a pályázó által megpályázott pályázati felhívásban
rögzített beadási határidő utolsó napjáig postára adták vagy a
Pályázatkezelő telephelyén 16 00 óráig benyújtottak.
Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, azaz az internetes pályázati adatlap minden
kérdésére választ adva kell benyújtani.
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
6. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2007. június 18., 24 00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő
internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.
7. Pályázatkezelő
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1145 Budapest, Amerikai út 96.
http://www.esf.hu
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor az alábbi szempontok szerint:
a. a pályázat kitöltöttsége, megfelelőssége,
b. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
c. a Regisztrációs Nyilatkozat postára adásának dátuma, megfelelőssége,
d. a regisztrációs díj befizetése.
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az
internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal
hiánypótlásra hívja fel.
Hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen a következő esetben:
- nem a 4. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban
megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a
Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az
érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a
pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat benyújtásának
helye nincs.
8. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Szakértői Bizottság a Pályázati Útmutatóban
meghatározott szempontrendszer szerint végzi.
A Szakértői Bizottság döntési javaslatát a pályázatok befogadásától
számított 30 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális és
munkaügyi miniszter dönt a Szakértői Bizottság javaslatának megérkezését
követő 15 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg
megítélésére nincs lehetőség.
9. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a Pályázatkezelő 20
napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és
az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia
kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések
a http://www.szmm.gov.hu és a http://www.esf.hu honlapokon kerülnek
közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye
nincs.
A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét,
módját.
10. Szerződéskötés
A támogatási döntés érvényét veszti, ha az értesítés kézbesítésétől
számított 90 napon belül a pályázó hibájából szerződéskötésre nem kerül
sor.
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a Pályázatkezelő által előkészített
támogatási szerződést a miniszter nevében a Pályázatkezelő köti meg.
11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának határideje: a pályázati projekt befejezését
követő 30 napon belül.
A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, a szakmai
beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti
kezelésű előirányzatra vonatkozó miniszteri rendelet alapján készült
támogatási szerződés tartalmazza.
12. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu
honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1145 Budapest, Amerikai út
96. címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00 - 15.00 óra között
hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas at esf.hu
e-mailcímen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról