[Pályázatok] Gyermek és ifjúsági szervezetek tematikus képzéseinek támogatása / IFJ-GY-07-B

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2007. Május. 9., Sze, 11:00:59 CEST


Témakör: Gyermek és ifjúság

Cím: Gyermek és ifjúsági szervezetek tematikus képzéseinek támogatása /
IFJ-GY-07-B
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2007. 06. 01.
Pályázhat: belföldi székhelyű:
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok);
- alapítványok;
- egyházak;
- egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló szervezeten
keresztül)
-------------------------
Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának
megbízásából, az 1995. évi LXIV. törvény, a 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet
valamint a szociális és munkaügyi miniszter 17/2007. (V.3.) SZMM rendelete
alapján pályázatot hirdet gyermek és ifjúsági szervezetek tematikus
képzéseinek támogatására.
1. A pályázat célja
A pályázat célja olyan képzési programok támogatása, melyek legalább két
tervezési-statisztikai régió legalább hat településén működő szervezet vagy
szervezetközi együttműködés részvételével megvalósuló szervezeti képzések
(elsősorban forrásteremtés, kommunikáció, programszervezés, vezetőképzés).
A képzési programnak az alábbi témák közül legalább kettőt tartalmaznia
kell:
1. forrásteremtés,
2. pályázatírás, különös tekintettel az Európai Uniós források
igénybevételére való felkészülésre,
3. szervezeti kommunikáció,
4. vezetőképzés,
5. programszervezés,
6. demokratikus értékekre való nevelés,
7. emberi jogok megismertetése - különös tekintettel a gyermeki jogokra,
8. a családon belüli erőszak, illetve a gyermekbántalmazás megelőzése,
felismertetése, a segítségnyújtás lehetőségeinek ismertetése,
9. a káros médiatartalmak megelőzése, felismertetése,
10. a gyermekek között fellépő erőszak megelőzése, a konfliktuskezelés, a
problémák békés megoldási módjainak megismertetése, elsajátítása,
11. bűnmegelőzéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ismeretek
elsajátítása,
12. egészségnevelés és szenvedélybetegség megelőzése,
13. a 6-12. pontban felsorolt célok megvalósulásáért tevékenykedő
ifjúságsegítők, illetve kortárssegítők képzése.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 27 888 000 Ft,
azaz huszonhétmillió-nyolszáznyolvannyolcezer forint. A pályázati
keretösszeget a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006.
évi CXXVII. törvény 1. számú mellékletében meghatározott XXVI. Szociális és
Munkaügyi Minisztérium fejezet 16/41/4/4 "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
támogatása fejezeti kezelésű előirányzata"  (ÁHT: 031831) terhére
biztosítja.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
A támogatás a pályázó 2007. április 23. és 2008. február 28. között
felmerülő költségeihez nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás,
melynek folyósítása egy összegben történik. A pályázatban csak a támogatási
időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el.
A Pályázatkezelő a támogatási összeget a pénzügyi és szakmai beszámoló
elfogadását követően utalja át.
A pályázaton igényelt összeg mértéke legfeljebb a program bruttó
összköltségének 80%-a lehet. A jelen felhívás alapján legalább 200 000 Ft,
azaz kettőszázezer forint, legfeljebb 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint
igényelhető. A pályázathoz szükséges 20% önrész legalább felének
készpénzben kell rendelkezésre állnia.
A pályázat keretében kizárólag dologi kiadások fedezetére (pl.
szállásköltség, étkezési költség, részvételi díj, utazási költség,
képzéshez szükséges fogyóeszköz költség, tiszteletdíj, honorárium költsége)
nyújtható támogatás. Használt eszköz vásárlására nem fordítható a
támogatás.
4. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon belföldi székhelyű:
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok);
- alapítványok;
- egyházak;
- egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállaló szervezeten
keresztül),
amelyek az 5. pontban leírtak szerint regisztráltak a Pályázatkezelő
internetes pályázatkezelő rendszerébe és megfelelnek az alábbi
feltételeknek:
- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg, (Nyertes pályázat esetén
szerződéskötéskor a pályázó szervezetnek az alapszabályát és/vagy alapító
okiratát, illetve az ezzel egyenértékű dokumentumát csatolnia kell!) és
- legalább két tervezési statisztikai régióban legalább hat
tag/alapszervezet működik vagy legalább két tervezési statisztikai régióra
kiterjedően fejtenek ki gyermek és ifjúsági célú tevékenységet. Az egy
településre kiterjedő gyermek és ifjúsági célú tevékenységet végző pályázók
esetében a megvalósítandó pályázati program résztvevőinek/készítőinek
legalább kettő tervezési statisztikai régió legalább összesen hat
településéről kell érkezniük. (Ebben az esetben a pályázat érvényességének
feltétele az együttműködő szervezetek adatainak megadása a programűrlapon.
Nyertes pályázat esetén szerződéskötéskor az együttműködési nyilatkozatokat
csatolni kell!)
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b) a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
f) csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek.
5. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszerén keresztül az alábbi regisztrációs eljárást
követően:
a) A pályázónak a http://eper.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az
internetes pályázatkezelő rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy
érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációt követően
jogosult a Pályázó internetes pályázat beküldésére az internetes
pályázatkezelő rendszeren keresztül. A kitöltéshez szükséges további
információkat a http://eper.esf.hu honlapon elérhető felhasználói kézikönyv
tartalmazza.
b) A regisztrációt követően a pályázó köteles a Pályázatkezelőnek
benyújtani az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható
"Regisztrációs Nyilatkozat"-nak a szervezet képviselője által aláírt egy
eredeti példányát, valamint befizetni a 3000 Ft, azaz háromezer forint
regisztrációs díjat.
c) Regisztrálni egy naptári évben egyszer szükséges, amely egyszeri
regisztrációval a Pályázó bármennyi internetes pályázatot jogosult beadni
az adott naptári évben az ESZA Kht. által kezelt hazai pályázatokra. Az
érvényes regisztrációs nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben
elsőként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell
benyújtani a pályázatkezelőnek. A rendszer használatának egyszeri éves díja
3000 Ft, melyet az első pályázat benyújtása előtt kell a pályázatkezelő
10032000-00286318-00000031 számlájára befizetni. A regisztrációs díj
befizetésekor, átutalásakor kérjük, az internetes pályázatkezelő
rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát tüntessék
fel a megjegyzés rovatban.
d) A c) pontban meghatározott dokumentumok benyújtottnak minősülnek, ha
azokat legkésőbb a pályázó által megpályázott pályázati felhívásban
rögzített beadási határidő utolsó napjáig postára adták vagy a
Pályázatkezelő telephelyén 16.00 óráig benyújtottak.
Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, azaz az internetes pályázati adatlap minden
kérdésére választ adva és az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával
kell benyújtani:
- a képzés céljának leírása;
- a képzés jellemzőinek bemutatása;
- részletes, az egyes programelemeket is bemutató programterv vázolása;
- a képzést végző szervezet / személy által eddig megtartott képzések két
tartalmi összegzése.
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
6. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2007. június 1., 24.00 óra
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő
internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.
7. Pályázatkezelő
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1145 Budapest, Amerikai út 96.
http://www.esf.hu
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor az alábbi szempontok szerint:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
c) a Regisztrációs Nyilatkozat postára adásának dátuma, megfelelősége,
d) a regisztrációs díj befizetése.
e) az alábbi speciális feltétel vizsgálata:
A 4.pontban meghatározott feltételek
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A Pályázatkezelő először a pályázat érvényességi ellenőrzését végzi el és
megállapítja a pályázat érvényességét vagy érvénytelenségét és utóbbi
esetben - az érvénytelenség okának megjelölésével - elektronikus értesítést
küld a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat
benyújtásának helye nincs.
9. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Szakértői Bizottság a Pályázati Útmutatóban
meghatározott szempontrendszer szerint végzi
A Szakértői Bizottság döntési javaslatát a pályázatok befogadásától
számított 30 napon belül teszi meg. A támogatásokról a Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram Tanácsa dönt a szakértői bizottság javaslatának megérkezését
követő 15 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg
megítélésére nincs lehetőség.
10. A pályázók döntést követő kiértesítése
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának döntését követően a
Pályázatkezelő 20 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat
elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az
értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.szmm.gov.hu és a
http://www.esf.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye
nincs.
A támogatási döntéséről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési módját és
határidejét.
11. Szerződéskötés
A támogatási döntés érvényét veszti, ha az értesítés kézbesítésétől
számított 90 napon belül a pályázó hibájából szerződéskötésre nem kerül
sor.
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a Pályázatkezelő által előkészített
támogatási szerződést a Szociális és Munkaügyi Minisztérium nevében a
Pályázatkezelő köti meg.
12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje: 2008. március 30.
A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, a szakmai
beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti
kezelésű előirányzatra vonatkozó miniszteri rendelet alapján készült
támogatási szerződés tartalmazza.
13. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu
honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1145 Budapest, Amerikai út
96. címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-15.00 óra között
hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas at esf.hu
e-mail címen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról