[Pályázatok] Kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek komplex megelőző és egészségfejlesztési programjainak támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2007. Május. 9., Sze, 10:52:57 CEST


Témakör: Szenvedélybetegek


Cím: Kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó
szervezetek komplex megelőző és egészségfejlesztési programjainak
támogatása
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht.
Határidő: 2007. 06. 05., 2007. 10. 29.
Pályázhat: belföldi székhellyel rendelkező
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek);
b) köztestületek;
c) alapítványok;
d) közalapítványok,
e) egyházak;
f) egyházi fenntartású intézmények;
g) oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi intézmények;
h) önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények
i) gazdasági társaságok
-------------------------
Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 17./2007. (V.3.) SZMM
rendelete alapján pályázatot hirdet kábítószer-fogyasztókkal és
kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek komplex megelőző és
egészségfejlesztési programjainak támogatására.
1. A pályázat célja, kategóriái
A pályázat célja a helyi közösségi színtereken zajló drogprevenciós és
egészségfejlesztési tevékenység elősegítése, illeszkedve a "Nemzeti
Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban
megfogalmazott célokhoz.
A pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésen alapuló
olyan komplex, az egészségmegőrzés/egészségfejlesztés különböző színterein
(pl: szabadidő, munkahely, szórakozóhelyek, stb.) megvalósuló programok
támogatására van lehetőség, amelyek kapcsolódnak a kábítószer-fogyasztás
megelőzéséhez, a kábítószer-használattal szemben pozitív mintát nyújtanak,
továbbá amelyek hitelesen megjelenítik az ártalomcsökkentő szemléletet a
prevenciós tevékenység keretében.
Ebben a kategóriában nem támogathatók az iskolák pedagógiai programjára,
illetve az iskolai drogstratégiára épülő programok.
Pályázati kategóriák
"A" kategória: Program megvalósítási ideje: 2007. június 01. és 2007.
december 15. közötti időszak
"B" kategória: Program megvalósítási ideje: 2007. december 15. és 2008.
május 31. közötti időszak
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 90 000 000 Ft,
azaz kilencvenmillió forint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről
szóló 2006. évi CXXVII. törvény SZMM fejezet 16/40. "kábítószer-fogyasztás
megelőzésével kapcsolatos feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT:
228653) terhére.
A két kategória közötti forrásarány: "A" kategória 45 millió Ft
"B" kategória 45 millió Ft
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
A támogatás A kategória esetében 2007. június 01 és 2007. december 15.
közötti, B kategória esetében 2007. december 15. és 2008. május 31. közötti
(a pályázó által megjelölt) projektidőszakban felmerülő, a pályázó
költségeihez nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítása egy összegben előfinanszírozás formájában történik. A
pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó
számlák számolhatók el.
A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél
által történt aláírását követően utalja át.
A pályázott támogatás mértéke maximum a program bruttó összköltségének
90%-a lehet, legalább 100 000 Ft azaz egyszázezer forint legfeljebb 3 000
000 Ft, azaz hárommillió forint.
A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 10%-a.
Az önrész legalább 50%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a
fennmaradó részt fedezhetik önkéntes közérdekű munka forintosított
értékével. A pénzbeli saját erőt a pályázónak szerződéskötéskor hitelt
érdemlően kell igazolnia (pl. bankszámlakivonat, képviselőtestületi vagy
közgyűlési határozat).
A pályázat keretében támogatás nyújtható dologi és személyi kiadások
fedezetére (pl. részvételi díj, a programhoz szükséges fogyóeszköz
beszerzésének költsége, tiszteletdíj, honorárium, étkezési költség) a
programhoz szervesen kapcsolódó működési költségekre. Személyi juttatások a
támogatási összeg 20%-át nem haladhatják meg.
4. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon szervezetek, amelyek az 5. pontban leírtak
szerint regisztráltak a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő
rendszerébe és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
belföldi székhellyel rendelkező
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek);
b) köztestületek;
c) alapítványok;
d) közalapítványok,
e) egyházak;
f) egyházi fenntartású intézmények;
g) oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi intézmények;
h) önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények
i) gazdasági társaságok.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b) a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt
határidőre nem számolt el,
c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt
a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása
van,
f) csőd-, felszámolási- illetve végelszámolási eljárás alatt áll,
g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben,
h) munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek.
i) Programja iskolák pedagógiai programjára, illetve az iskolai
drogstratégiára épül
5. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszerén keresztül az alábbi regisztrációs eljárást
követően:
a) A pályázónak a http://eper.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az
internetes pályázatkezelő rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy
érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációt követően
jogosult a Pályázó internetes pályázat beküldésére az internetes
pályázatkezelő rendszeren keresztül. A kitöltéshez szükséges további
információkat a http://www.esf.hu honlapon elérhető felhasználói kézikönyv
tartalmazza.
b) A regisztrációt követően a pályázó köteles a Pályázatkezelőnek
benyújtani az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható
"Regisztrációs Nyilatkozat"-nak a szervezet képviselője által aláírt egy
eredeti példányát, valamint befizetni a 3000 Ft, azaz háromezer forint
regisztrációs díjat.
c) Regisztrálni egy naptári évben egyszer szükséges, amely egyszeri
regisztrációval a Pályázó bármennyi internetes pályázatot jogosult beadni
az adott naptári évben az ESZA Kht. által kezelt hazai pályázatokra. Az
érvényes regisztrációs nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben
elsőként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell
benyújtani a pályázatkezelőnek. A rendszer használatának egyszeri éves díja
3000 Ft, melyet az első pályázat benyújtása előtt kell a pályázatkezelő
10032000-00286318-00000031 számlájára befizetni. A regisztrációs díj
befizetésekor, átutalásakor kérjük, az internetes pályázatkezelő
rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát tüntessék
fel a megjegyzés rovatban.
d) A c) pontban meghatározott dokumentumok benyújtottnak minősülnek, ha
azokat legkésőbb a pályázó által megpályázott pályázati felhívásban
rögzített beadási határidő utolsó napjáig postára adták vagy a
Pályázatkezelő telephelyén 16.00 óráig benyújtottak.
Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, azaz az internetes pályázati adatlap minden
kérdésére választ adva kell benyújtani.
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy kategóriában csak egy pályázatot
nyújthat be.
6. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje
A kategóriában 2007. június 5., 24.00 óra.
B kategóriában 2007. október 29., 24.00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő
internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.
7. Pályázatkezelő
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1145 Budapest, Amerikai út 96.
http://www.esf.hu
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval
látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére
kerül sor az alábbi szempontok szerint:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége (felhívás 3. pontja),
b) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága
(felhívás 4. pontja),
c) a Regisztrációs Nyilatkozat postára adásának dátuma, megfelelősége
(felhívás 5. pontja),
d) a regisztrációs díj befizetése,
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során
megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az
internetes adatlapban foglalt feltételeknek,,a pályázót egy alkalommal
hiánypótlásra hívja fel .
Hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen a következő esetekben:
a) nem a 4. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban
megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a
Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az
érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a
pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat benyújtásának
helye nincs.
9. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Szakértői Bizottság a Pályázati Útmutatóban
meghatározott szempontrendszer szerint végzi.
A Szakértői Bizottság döntési javaslatát a pályázatok befogadásától
számított 30 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális és
munkaügyi miniszter dönt a bíráló bizottság javaslatának megérkezését
követő 15 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg
megítélésére nincs lehetőség.
10. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a Pályázatkezelő 20
napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és
az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia
kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések
a http://www.szmm.gov.hu és a http://www.esf.hu honlapokon kerülnek
közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye
nincs.
A támogatási döntéséről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét,
módját.
11. Szerződéskötés
A támogatási döntés érvényét veszti, ha az értesítés kézbesítésétől
számított 90 napon belül a pályázó hibájából szerződéskötésre nem kerül
sor.
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén a Pályázatkezelő által előkészített
támogatási szerződést a miniszter nevében a Pályázatkezelő köti meg.
12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje: a pályázati projekt befejezését
követő 30 nap.
A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, a szakmai
beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti
kezelésű előirányzatra vonatkozó miniszteri rendelet alapján készült
támogatási szerződés tartalmazza.
13. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes
szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a
Pályázati Útmutató tartalmazza.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes
pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák
a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a
Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu
honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1145 Budapest, Amerikai út
96. címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-15.00 óra között
hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas at esf.hu
e-mail címen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról