[Pályázatok] Könyvtári Szakmai Kollégium pályázata

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2007. Aug. 29., Sze, 18:56:48 CEST


Témakör: Könyvtár


Cím: Könyvtári Szakmai Kollégium pályázata
Kiíró: Nemzeti Kulturális Alapprogram
Határidő: 2007. 10. 04.
Pályázhat: - Az egyházi könyvtárak, a közoktatási és felsőoktatási
intézmények könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő
szak- és közkönyvtárak
- főiskolai és főiskolai kari könyvtárak
-------------------------
A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2007. II. félévében az
alábbi témakörökre. A pályázatok megvalósításának tervezett időtartama:
2007. november 1. - 2008. október 31.
1. Könyvtári dokumentumok állományvédelmére
Altéma kódszáma: 2111
Pályázatot nyújthatnak be:
Az egyházi könyvtárak, a közoktatási és felsőoktatási intézmények
könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szak- és
közkönyvtárak. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója
nyújthat be pályázatot.
Előnyben részesülnek az önrészt is vállaló pályázók.
Támogatás kérhető:
1.1. Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyűjtemény
restaurálására.
A pályázathoz csatolni kell:
- a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, művészeti,
kutatási jelentőségét,
- a restaurálási munka rövid ismertetését,
- az egyes művekre vagy az összevontan kezelhető művek csoportjának
restaurálására vonatkozó árajánlatot (amelynek tartalmaznia kell a várható
munkaidő-ráfordítást és a dokumentumok elkészülésének időbeli ütemezését),
- a kiválasztott restaurátor-szervezet által közgyűjtemény számára korábban
végzett referenciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az
intézmények nevét, címét és a restaurálásról információt adó személy nevét.

Egy pályázó legfeljebb 600 ezer forintig kérhet támogatást.
Tervezett keret: 20 millió Ft
1.2. Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra
(fertőtlenítés, bőrkötések tisztítása, karbantartása, javítása)
A pályázathoz csatolni kell:
- a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és
árajánlatát,
Egy pályázó legfeljebb 1 millió forintig kérhet támogatást.
Tervezett keret: 15 millió Ft
2. Állománybővítésre
Altéma kódszáma: 2110
A pályázat célja azon főiskolai és főiskolai kari könyvtárak támogatása,
amelyek szakterületi állományuk rendelkezésre bocsátásával jelentősen
hozzájárulnak az országos dokumentum-ellátáshoz.
Pályázatot nyújthatnak be:
Az állami felsőoktatási intézmények főiskolai, ill. főiskolai kari
könyvtáraik gyűjtőkörébe tartozó, a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatásban
felhasználható dokumentumok beszerzésére. A 2006-ban könyvtárközi
kölcsönzésben legalább 100 dokumentumot szolgáltató főiskolai, ill.
főiskolai kari könyvtár gyarapítására lehet pályázni. A pályázatnak
tartalmaznia kell az utóbbi három év állománygyarapítási (beszerzett
dokumentumok száma, állománygyarapításra fordított összeg) és könyvtárközi
kölcsönzési (könyvtárközi kölcsönzésben szolgáltatott dokumentumok száma)
adatait.
Nem nyújtható be pályázat ODR-tagkönyvtár állományának gyarapítására.
Egy főiskolai, ill. főiskolai kari könyvtár részére legfeljebb 800 ezer Ft
támogatást igényelhető.
Tervezett keret: 15 millió Ft
A pályázat 2007. október 4-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H - 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
Általános tudnivalók
A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2007. évre kiadott pályázati adatlapján
lehet. Amennyiben a felhívás on-line benyújtást ír elő, úgy az adatlap a
portál "Aktuális pályázatok" pontján érhető el.
Az adatlap letölthető az NKA portáljáról (http://www.nka.hu), vagy
kitölthető az NKA portálján, továbbá személyesen beszerezhető vagy postai
úton igényelhető - bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével -
az NKA Igazgatóságától.
Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az
adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel
felszerelve fogadjuk el.
Szerződést az NKA Igazgatósága csak a tartalmi és formai szempontból
egyaránt helyes és támogatott pályázatot benyújtó pályázóval köt. Ennek
érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak
alapján töltse ki!
A pályázatot egy példányban kell benyújtani.
Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
- külföldi székhelyű pályázónak,
- magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése
esetén,
- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem
rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal,
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.
Jogi dokumentáció
- A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi
dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények
szerint.
- A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a
pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek már volt 2007-ben benyújtott
és támogatott pályázatuk, és ezt követően jogi dokumentációjukban jogi
és/vagy személyi változás nem történt.
- Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon
intézmények, amelyek az NKA honlapja (http://www.nka.hu) pályázatok
menüpontjának megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól
mentesülő intézmények listája címsor alatt szerepelnek.
Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása van. Tartozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító
bizonyíthatja úgy, hogy
- saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
- adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA
Igazgatóságát.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató
együttesen ad részletes eligazítást.
Az NKA Igazgatósága nem köt szerződést azzal a támogatottal, aki nem felel
meg a rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt
kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két
naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az
igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.
Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektől való
eltérést a pályázónak indokolnia kell.
Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a
kulturális örökségvédelmi célú támogatás kivételével), törzstőke-, illetve
alaptőke-emelésre, valamint egyéb befektetési célra nem fordítható.
Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés másként nem
rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy
- a pályázóval történő megállapodás alapján - a lebonyolító, a támogatási
összeg legfeljebb
5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.
A pályázat elbírálása
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon
belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 10 napon belül
az Igazgatóság értesítést küld.
A döntés felülbírálatára nincs lehetőség.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv,
fotó, CD, DVD stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA
Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60
napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti
anyagokat megsemmisítjük.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága
ügyfélszolgálatától kérhető
(327-4444; 327-4445 telefonszámokon)
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig; pénteken 8.30-13
óráig.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról