[Pályázatok] A hajléktalan személyek ellátását célzó, normatív állami támogatással nem rendelkező kiegészítő programok támogatása a Közép-magyarországi Régió kivételével Magyarországon működő hajléktalan-ellátó szervezetek számára

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2007. Aug. 2., Cs, 09:32:59 CEST


Témakör: Szociális munka

Cím: A hajléktalan személyek ellátását célzó, normatív állami támogatással
nem rendelkező kiegészítő programok támogatása a Közép-magyarországi Régió
kivételével Magyarországon működő hajléktalan-ellátó szervezetek számára
Kiíró: Hajléktalanokért Közalapítvány
Határidő: 2007. 08. 31.
Pályázhat: hajléktalan személyek ellátásában részt vevő természetes és jogi
személy. Így pályázhat minden önkormányzat, állami, önkormányzati
intézmény, humán szolgáltatást végző nem állami szervezet (egyház,
közalapítvány, közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület, egyéni és társas
vállalkozás, Bt., Kht.), amely:
- a Nyugat-dunántúli, Közép-dunántúli, Dél-dunántúli, Dél-alföldi,
Észak-alföldi, Észak-magyarországi régiókban hajléktalan ellátási
feladatokat végez, vagy a pályázati program végrehajtására a felsorolt
régiókban található hajléktalanellátó intézménnyel együttműködési
megállapodást kötött
-------------------------
A Hajléktalanokért Közalapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
megbízásából, mint közvetítő szervezet, pályázatot hirdet
A hajléktalan személyek ellátását célzó, normatív állami támogatással nem
rendelkező kiegészítő programok támogatása a Közép-magyarországi Régió
kivételével Magyarországon működő hajléktalan-ellátó szervezetek számára,
nyílt pályázati rendszer keretében.
1. A támogatás alapjául szolgáló jogcím:
A Szociális és Munkaügyi Minisztériummal létrejött szerződés alapján a
Hajléktalanokért Közalapítvány pályáztatási eljárásban, mint közvetítő
szervezet vesz részt és a 17/2007. (V. 3.) SZMM rendelet vonatkozó
szabályai szerint jár el.
2. Pályázati programok:
A célok elérése érdekében a következő programokra nyújtható be pályázat
(részletesen lásd a 15. pontban):
I. KÖZTERÜLETEKEN ÉLŐK ELLÁTÁSA
1. Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása
2. Utcán élők ellátáshoz juttatása a téli időszakban
3. Utcai szociális munka támogatása 50 ezer lélekszám alatti településeken
a téli időszakban
II. SZOLGÁLTATÁS ÉS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE
4. Hiányzó ellátási kötelezettség pótlása
5. Tárgyi feltételek javítása eszközbeszerzéssel az átmeneti szállásnyújtó
intézményekben
6. 2007. év során működési engedélyt szerző, de normatív finanszírozással
nem rendelkező nem állami fenntartású szolgáltatások működésének támogatása
7. Mentálhigiénés és fejlesztő programok, szupervízió
8. Regionális módszertani feladatok ellátása
III. AZ INTÉZMÉNYES ELLÁTÁSBÓL VALÓ KIKERÜLÉST TÁMOGATÓ PROGRAMOK
9. Hajléktalan személyek beilleszkedésének támogatása
3. A támogatásra rendelkezésre álló teljes forrás összege: 192 500 000 Ft
Az összeg tartalmazza a pályázat kezelési költségeit.
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
4. A támogatásban részesíthetők köre:
Pályázatot nyújthat be a hajléktalan személyek ellátásában részt vevő
természetes és jogi személy. Így pályázhat minden önkormányzat, állami,
önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást végző nem állami szervezet
(egyház, közalapítvány, közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület, egyéni
és társas vállalkozás, Bt., Kht.), amely:
- a Nyugat-dunántúli, Közép-dunántúli, Dél-dunántúli, Dél-alföldi,
Észak-alföldi, Észak-magyarországi régiókban hajléktalan ellátási
feladatokat végez, vagy a pályázati program végrehajtására a felsorolt
régiókban található hajléktalanellátó intézménnyel együttműködési
megállapodást kötött,
- amely vállalja, hogy nyertes pályázat esetén eleget tesz a támogatási
szerződésben előírt kötelezettségeknek.
5. A pályázat benyújtásának feltételei:
Támogatás legfeljebb 12 hónapra pályázható. A támogatás időszaka pályázati
programonként eltérő, a pályázati programok részletes ismertetésénél
található.
Egy pályázatban kizárólag egy pályázati programra igényelhető támogatás. A
program költségének tervezésekor a támogatási összeget 1000 Ft-ra kerekítve
kell meghatározni.
Áfa visszaigénylési joggal rendelkező szervezetek esetében a támogatási
összeg nem tartalmazhatja a visszaigényelhető áfa összegét.
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a szervezetek, melyek
feladatukat a településen működő többi hajléktalanellátó szervezettel
egyeztetett módon végzik. A feladatmegosztást részletesen rögzítő
együttműködési megállapodás másolata MELLÉKLETKÉNT CSATOLANDÓ.
A pályázati programokban önerő biztosítása nem szükséges. A bírálat során
azonban előnyt élveznek azok a programok, amelyekben a pályázó szervezet
önerőt biztosít. Az önerő elsősorban készpénzt jelent, de ingatlanban és
más természeti formában is megjeleníthető. Önerőnek nem jelölhető meg
állami normatív támogatás és a program céljával azonosan működő ingatlan
vagy tárgyi eszköz.
3 000 000 Ft-ot meghaladó beruházási támogatás esetében a támogatási
szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a korszerűsítendő
ingatlanra jelzálogot jegyeztet be az SZMM javára.
6. A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot 2007. augusztus 31-ig kell postára adni, melyet a postai
dátumbélyegző igazol. A benyújtási határidő módosítására nincs lehetőség. A
határidő után postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
7. A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot határidőre, a mellékletekkel együtt 1 eredeti és 3 - az
eredetivel mindenben megegyező - másolati példányban, és elektronikus
formában 1 db CD vagy DVD adathordozón, tértivevényes postai küldeményként
kell benyújtani a következő címre:
Hajléktalanokért Közalapítvány
1106 Budapest, Jászberényi út 47/a.
Az eredeti példányt a pályázó hivatalos képviselőjének aláírásával,
bélyegzőjével kell hitelesíteni, és nagy "E" betűvel jelölni.
A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikusan kell kitölteni, Times
New Roman betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, szimpla sorközzel. Az
adatlap formátumát megváltoztatni nem lehet.
Hiánypótlás: A hiánypótlásra a Közalapítványi Iroda szólítja föl a pályázót
a pályázat beérkezésétől számított 5 napon belül. A hiánypótlásra csak a
csatolt mellékletek esetében, a hiánypótlásra történő felszólítást követő 5
napon belül van egyszeri lehetőség.
Pályázati regisztrációs díj nincs.
8. A pályázati dokumentáció, hozzáférésének helye, módja:
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a
támogatási szerződés mintája együtt képezik a pályázati dokumentációt, és
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A teljes dokumentáció letölthető a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
valamint a Hajléktalanokért Közalapítvány honlapjáról:
http://www.szmm.gov.hu
http://www.hajlektalanokert.hu
9. A pályázat elbírálásának módja, eljárási rendje, határideje:
A Közalapítvány a beérkezett pályázatok elbírálását a pártatlanság, az
esélyegyenlőség és a szakmai nyilvánosság követelményeit betartva
bonyolítja. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a
pályázatban megjelölt összegű támogatás igénybevételére.
A pályázatok elbírálását, a döntési javaslat elkészítését 7 fős Pályázati
Tanácsadó Testület végzi. A pályázatok szakmai értékelését külön
felkérésre, szakértői csoport végzi.
Amennyiben a támogatási igény meghaladja az előirányzati keretet, a
Pályázati Tanácsadó Testület dönt arról, hogy a pályázati feltételeknek
megfelelő pályázatokat - valamennyi pályázatra nézve azonos módon -
versenyezteti, rangsorolja, az elbírálást felfüggeszti és kiegészítő
adatszolgáltatást rendel el, javaslatot tesz a programok közötti
forrásátcsoportosításra vagy arányos teljesítéssel csökkenti a támogatás
mértékét.
A bírálat és a támogatások megítélésének folyamata:
- A pályázatok előkészítése a Pályázati Tanácsadó Testület részére, melyet
a Közalapítványi Iroda végez (15 nap).
- Pályázati Tanácsadó Testület döntési javaslata a szakértői vélemények
alapján (45 nap). Amennyiben a támogatási igény meghaladja a pályázati
támogatási keretet, a bizottság a programok szakmai értékelésének
figyelembe vételével illetve az igényelt támogatási összegek arányos
csökkentésével hozza meg döntési javaslatát.
- A Pályázati Tanácsadó Testület döntési javaslatának felterjesztése a
kötelezettségvállalónak (SZMM) a támogatási szerződés megkötésére
felhatalmazó engedélyező okirat kiállítása céljából.
- A kötelezettségvállaló döntése a Pályázati Tanácsadó Testület
javaslatáról (15 nap), engedélyező okirat megküldése a közalapítványnak (5
nap).
- Az engedélyező okirat kiállítását követő 15 napon belül megtörténik a
pályázó írásban történő értesítése a pályázat elbírálásának eredményéről,
elutasítás esetén a döntés indoklásával. A döntés ellen jogorvoslatnak
helye nincs. Támogatás esetén, a támogatásról szóló értesítés tartalmazza a
támogatási szerződést is, melynek megkötésére az abban rögzített módon
kerül sor.
- A támogatási szerződés megkötése (30 nap)
A támogatásban részesített pályázók listája a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium http://www.szmm.gov.hu és a Hajléktalanokért Közalapítvány
http://www.hajlektalanokert.hu honlapján közzétételre kerül az engedélyező
okirat kiállítását követő 30 napon belül.
A támogatott program következő adatai nyilvánosságra hozhatók:
- A támogatott szervezet neve,
- A támogatás tárgya,
- A megvalósítás helye,
- A támogatási összeg.
10. Az elbírálás szempontjai:
Jelen kiírás tartalmi és formai követelményeinek vizsgálata.
Formai követelmények:
- a pályázat határidőre történő benyújtása,
- a pályázati adatlap használata és hiánytalan kitöltése,
- a kötelezően megjelölt mellékletek benyújtása,
- előírt példányszám és elektronikus példány benyújtása,
- felszólításra hiánypótlások benyújtása.
Tartalmi követelmények:
- a szakmai program feleljen meg a pályázatban megjelölt program
célkitűzéseinek, a kiírás feltételeinek,
- a pályázati program indokoltsága, szakmai tartalma kellőképpen
kidolgozott és részletezett legyen, összhangban a szakmai jogszabályok
követelményeivel, az ellátottak igényeivel,
- a megvalósítás költségigénye, ütemezése reális és összehangolt, a
pénzügyi feltételei alátámasztottak legyenek,
- a költségvetés részletesen tartalmazza a költségek meghatározásának
módját (pl. bérköltség járulékokkal/fő/hó, üzemanyag Ft/km és km/hó stb.).
11. A pályázatból kizáró okok:
- A pályázat határidőn túli beadása,
- A pályázati adatlap hiányos kitöltése,
- Hiánypótlások elmulasztása,
- A program kidolgozatlan szakmai, pénzügyi kifejtése,
- A pályázó hamis adatokat közölt a szervezetre, programra vonatkozóan,
- A pályázó szervezetnek 60 napon túl fennálló köztartozása van,
- A pályázó szervezet a 2006. évi Hajléktalanokért Közalapítvány által
támogatott pályázati programok megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól, vagy
nem tett eleget elszámolási kötelezettségének.
12. A támogatás igénybevételének feltételei:
A támogatás célirányos felhasználása érdekében a Közalapítvány támogatási
szerződést köt a kedvezményezett pályázóval. A támogatás igénybevételének
feltétele a pályázati kiírás mellékletét képező támogatási szerződés
tartalmának elfogadása, mely a program végrehajtására, a támogatási összeg
folyósítására valamint a beszámolási és tájékoztatási kötelezettségre és
annak ellenőrzésére utaló információkat is tartalmazza. A Közalapítvány a
program megvalósítását a szerződésben rögzített módon ellenőrzi.
13. A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:
1. sz. melléklet: Alapító Okirat vagy azzal egyenértékű okirat másolata
2. sz. melléklet: Bírósági cégkivonat (nem önkormányzati intézmények
esetén)
3. sz. melléklet: A megvalósító intézmény működési engedélyéről szóló
határozat vagy tanúsítvány másolata
4. sz. melléklet: Áfa-nyilatkozat
5. sz. melléklet: Nyilatkozat köztartozásról
6. sz. melléklet: Mentálhigiénés szakmai program, amennyiben a projekt
tartalmaz ilyen programelemet
7. sz. melléklet: Beruházás, felújítás, nagy értékű eszközbeszerzés esetén
árajánlat
8. sz. melléklet: Saját forrás esetén annak meglétét igazoló dokumentum
(bankszámlakivonat)
9. sz. melléklet: A pályázati programra vonatkozó együttműködési
megállapodás hajléktalanellátó szervezetek között
10. sz. melléklet: Azonos pályázati program esetén a megvalósítás 2006. évi
szakmai beszámolója
11. sz. melléklet: Az egyes pályázati programoknál külön megjelölt
mellékletek.
14. Pályázati tanácsadás:
A pályázat kidolgozásához segítség és pályázati tanácsadás munkaidőben, a
hajléktalanellátás területileg illetékes regionális módszertani
intézményeitől kérhető.
A Nyugat-dunántúli Régióban (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye):
SAVARIA REHAB-TEAM
Szociális Szolgáltató és Kiemelkedően Közhasznú Társaság
Horváth Olga, Stankovics Erika
94/513-310
segito at t-online.hu
A Közép-dunántúli Régióban (Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér megye):
Kríziskezelő Központ
Zsabka Attila, Tóthné Fent Mariann
22/501-793, 22/503-433,
modszertan at mail.datanet.hu
A Dél-dunántúli Régióban (Tolna, Somogy, Baranya megye):
TÁMASZ Alapítvány
Goldmann Tamás
72/517-989, 20/572-92-59
goldmann at tamaszalapitvany.hu
A Dél-alföldi Régióban (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megye):
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Kecskeméti Csoportja
Kocsisné Farkas Mária, Budai Nagy Katalin
76/505-816, 76/485-582
kmetdiszp at kmetmalt.axelero.net
Az Észak-alföldi Régióban (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye):
ReFoMix Kht.
Tóth Ferencné
52/530-817
info at refomix.hu
modszertan at refomix.hu
Az Észak-magyarországi Régióban (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén
megye):
Magyar Vöröskereszt B-A-Z Megyei Szervezete
Hajléktalanokat Gondozó Központ
Arday Zsolt
30/648-58-28, 46/509-431
modszertan at voroskereszt.hu
15. A pályázati programok részletes feltételei:
I. KÖZTERÜLETEKEN ÉLŐK ELLÁTÁSA
1. Regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása
Pályázat nyújtható be az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról (Szociális Törvény) 65/E. § (2) alapján a regionális
diszpécserszolgálat feladatainak ellátására.
Pályázatot kizárólag az a régióban működő hajléktalanellátó szervezet
nyújthat be, amely utcai szociális szolgálat végzésére érvényes működési
engedéllyel rendelkezik.
A pályázati programban az alábbi szolgáltatások működtetését kell vállalni
és kifejteni:
a) napi rendszerességgel információk gyűjtése a régióban lévő éjjeli
menedékhelyek, heti rendszerességgel az átmeneti szállások szolgáltatási
kapacitásáról,
b) információk adása a szabad szolgáltatási kapacitásokról a hajléktalan
személyek, a segítő szervezetek, illetve az őket megkereső egyéb
szervezetek (mentők, kórházak, rendőrség stb.) és a lakosság részére,
c) szükség esetén a hajléktalan személy ellátáshoz jutásának megszervezése,
az elhelyezéssel kapcsolatos krízishelyzetek megoldása,
d) a megkeresések nyomán tudomására jutott esetek figyelemmel kísérése, az
eset kapcsán kapcsolattartást az ellátó szociális szervezettel,
e) a hajléktalan személyek téli ellátásának szervezése és összehangolása,
f) szociális szakemberek, szociális intézmények, egyéb szervezetek és
hatóságok részvételével, valamint lakossági bejelentések alapján
jelzőrendszer szervezése és működtetése az utcán élő valamint az utcán
krízishelyzetbe került hajléktalan személyek érdekében,
g) megyei krízisautó szolgáltatás szervezése annak érdekében, hogy a
régióban életét, testi és mentális épségét veszélyeztető helyzetbe került
hajléktalan személy a lehető legrövidebb időn belül segítséget kapjon,
h) a fenti feladatok ellátásához 24 órás telefonszolgálat működtetése,
i) keresőszolgálat működtetése,
j) utcai szociális munkát végző szervezetek munkájának koordinálása,
k) a hajléktalan személyek ellátásának érdekében a helyi nyilvánosság
használata,
l) adományok, felajánlások közvetítése és elosztása a hajléktalanellátó
szervezetek számára,
m) az évente kiadott hajléktalanellátás országos információs füzetébe
szolgáltatási adatok gyűjtése.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a szolgáltatások működtetése során
együttműködik a hajléktalanellátás többi regionális
diszpécserszolgálatával. Az együttműködés részleteit (team-munka, képzés,
adatkezelés, esetátadás stb.) a szakmai programban kell kifejteni.
A feladatot korábban ellátó pályázó esetében a szakmai programban ki kell
térni a 2006. évi szolgáltatási adatokra, külön bemutatva a pályázó
szervezet működési területén túl, a régiónak végzett tevékenységeket és
szolgáltatási adatokat.
A feladatra újonnan pályázó szervezet esetén részletesen be kell mutatni a
regionális szolgáltatások működtetésére vonatkozó elképzeléseket.
Nem nyújthat be pályázatot azon szervezet, amelynek 2007. évi monitorozása
során megállapítást nyert, hogy a program 2006-2007. évi végrehajtása során
a diszpécserszolgálat működésére vonatkozó valótlan adatokat közölt.
Támogatási időszak: 2007. július 1-jétől 2008. június 30.
Támogatási keret: 39 000 000 Ft
Igényelhető támogatás maximum: 6 500 000 Ft
2. Utcán élők ellátáshoz juttatása
Pályázat nyújtható be olyan programokra, melyek az éjjeli menedékhelyek és
átmeneti szállások egyes szolgáltatásainak - ideértve a szállás nyújtását
is - igénybevételét teszik lehetővé tartósan utcán élő, az
ellátórendszerrel szemben bizalmatlan hajléktalan személyek számára. A
program célja, hogy a szolgáltatások megnyitásával, az igénybevétel
feltételeinek enyhítésével (alacsony küszöb) elősegítse a tartósan utcán
élők visszailleszkedését, az utcai életforma fokozatos megváltoztatását.
Pályázni személyi és dologi költségekre, illetve felhalmozási költségekre
egyaránt lehet. A költségvetésben részletesen kell indokolni, hogy a
program bonyolítása milyen többlet költségeket jelent az intézmény számára.
A szakmai programban részletesen be kell mutatni a célcsoport elérésének
módját, a bekerülés és intézményi bent tartózkodás érdekében az enyhített
bekerülési feltételeket (alacsony küszöb), a nyújtott szolgáltatásokat. A
PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN AZ UTCAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLATTAL KÖTÖTT
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ!
Támogatási időszak: 2007. november 1-jétől 2008. április 30.
Támogatási keret: 9 900 000 Ft
Igényelhető támogatás maximum: 1 000 000 Ft
3. Utcai szociális munka támogatása 50 ezer lélekszám alatti településeken
Pályázat nyújtható be a hajléktalanellátás területén utcai szociális munkát
végző szervezetek működési (személyi és dologi) költségeinek támogatására.
A pályázati programokat úgy kell megtervezni, hogy a szociális munkásoknak
a terepen végzett munka során párban kell dolgozniuk. A pár tagjai közül az
egyik szociális munkás felsőfokú szakirányú végzettséggel kell
rendelkezzen.
Támogatási időszak: 2007. november 1-jétől 2008. április 30.
Támogatási keret: 6 400 000 Ft
Igényelhető támogatás maximum: 800 000 Ft
II. SZOLGÁLTATÁS ÉS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE
4. Hiányzó ellátási kötelezettség pótlása
Pályázat nyújtható be új ellátásként - a jogszabályokban megfogalmazottak
szerint - megvalósuló hajléktalanellátó intézmények kialakítására, a
szociális törvény szerint ellátásra kötelezett településeken, valamint ott,
ahol az ellátás, szolgáltatás bevezetése, működtetése indokolt.
Támogatni kívánjuk azokat az önkormányzatokat, melyek ellátási
kötelezettségük teljesítése érdekében nyújtják be pályázatukat, vagy az
olyan egyházi, nem állami, valamint önkormányzati ellátó szervezeteket,
amelyek ellátási kötelezettséggel rendelkező, de a kötelezettségnek eddig
eleget nem tevő településen kívánják a hiányzó ellátást biztosítani.
A pályázat bírálata során előnyt élveznek azon pályázók, akik
szolgáltatásukat regionális hatáskörrel tervezik nyújtani.
Pályázni kizárólag az intézmény kialakításra lehet, az intézmény működési
költségei nem támogathatók.
A pályázathoz kötelezően csatolni kell:
- szükségletelemzést az ellátás kialakításának indokoltságára,
- a hajléktalanellátás regionális módszertani intézményének véleményét a
tervezett fejlesztésről,
- a beruházás tervdokumentációját,
- a beruházás árajánlatát.
A támogatás megítélése esetén a támogatási szerződés megkötésének feltétele
az engedélyezési eljárás lefolytatása, engedélyköteles beruházás esetén a
jogerős építési engedély megléte.
Támogatási időszak: 2007. november 1-jétől 2008. október 31.
Támogatási keret: 30 000 000 Ft
Igényelhető támogatás maximum: 30 000 000 Ft
5. Tárgyi feltételek javítása eszközbeszerzéssel az átmeneti szállásnyújtó
intézményekben
Pályázat nyújtható be az átmeneti szállásnyújtó intézmények (éjjeli
menedékhelyek, átmeneti szállások) tárgyi felszereltségének javítására.
A tárgyi felszereltség javításába tartozhat a számítástechnikai eszközök
beszerzése, internet előfizetés támogatása is, amely az ellátottaknak
nyújtott szolgáltatás és a szociális munka színvonalának emeléséhez
szükséges.
A pályázatban igényelt támogatáson belül számítástechnikai eszközökre
intézményenként legfeljebb 200 000 Ft, internet előfizetésre
intézményenként legfeljebb 100 000 Ft fordítható. Számítástechnikai eszköz
vásárlása csak azon intézményekben támogatható, melyek az előző évben
ugyanezen programpontban nem részesültek közalapítványi támogatásban.
Használt eszköz vásárlására támogatás nem nyújtható.
Támogatási időszak: 2007. november 1-jétől 2008. október 31.
Támogatási keret: 28 000 000 Ft
Igényelhető támogatás maximum: 2 000 000 Ft
6. 2007. év során működési engedélyt szerző, de normatív finanszírozással
nem rendelkező nem állami fenntartású szolgáltatások működésének támogatása
Pályázat nyújtható be olyan intézmények működési költségeinek támogatására,
melyek működési engedéllyel rendelkeznek, de állami normatívában 2007-ben
nem részesülnek.
A pályázatnak tartalmaznia kell annak kifejtését, hogy az intézmény miért
nem részesül állami normatívában.
Támogatási időszak: 2007. január 1-jétől 2007. december 31.
Támogatási keret: 20 000 000 Ft
Igényelhető támogatás maximum: a működési engedély megszerzésétől 2007.
december 31-ig a normatíva arányos része.
7. Mentálhigiénés és fejlesztő programok, szupervízió
Pályázat nyújtható be az ellátottaknak szervezett mentálhigiénés és
fejlesztő programokra, valamint szupervízió költségeinek fedezésére az
intézmény munkatársainak részére. Mentálhigiénés program esetében a
pályázathoz csatolni szükséges a program ütemezését és tematikáját.
Támogatási időszak: 2007. november 1-jétől 2008. október 31.
Támogatási keret: 10 000 000 Ft
Igényelhető támogatás maximum: szupervízió esetében 400 000 Ft, fejlesztő
programok esetében 1 000 000 Ft
8. Regionális módszertani feladatok ellátása
Pályázat nyújtható be a regionális módszertani intézmények működési
költségeinek támogatására. Pályázatot kizárólag az az intézmény nyújthat
be, amely a feladat ellátására szakminiszteri kinevezéssel rendelkezik.
Támogatási időszak: 2007. január 1-jétől december 31.
Támogatási keret: 4 200 000 Ft
Igényelhető támogatás maximum: 700 000 Ft
III. AZ INTÉZMÉNYES ELLÁTÁSBÓL VALÓ KIKERÜLÉST TÁMOGATÓ PROGRAMOK
9. Hajléktalan személyek beilleszkedésének támogatása
Pályázat nyújtható be önellátásra képes, de lakhatással nem rendelkező vagy
átmeneti intézményben élő hajléktalan emberek intézményen kívüli
lakhatásának támogatására.
A pályázat keretében megítélhető támogatás formái:
- Lakhatási támogatás (lakásbérleti, albérleti díj; munkásszálló díja;
lakásbérlet, albérlet egy összegű tartós lekötése, kaució; számlákkal
igazolt közüzemi költség),
- A lakhatás megtartását segítő szociális munka költsége (megbízási díj,
munkabér és járulékai)
- A program bonyolításával összefüggő intézményi költségek (telefonköltség,
irodaszerek, postaköltség, utazási költség).
Beilleszkedési támogatás annak a hajléktalan személynek nyújtható, aki:
- Hajléktalanellátó intézménnyel igazolható módon gondozási kapcsolatban
áll, beleértve a támogatott lakhatási programban részt vevő személyeket is,
- Rendszeres munka, nyugdíj vagy nyugdíjszerű jövedelemmel rendelkezik,
- Együttköltöző házastársak, élettársak esetén együttes havi nettó
jövedelmük meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150%-át,
- Önálló életvitelre képes, vagy utógondozói segítséggel erre képessé
tehető,
- Vállalja a támogató intézménnyel való együttműködést és legalább 3 hónap
időtartamra a lakhatási programra gondozási szerződést köt (a lakhatási
program alatti gondozás a továbbiakban: utógondozás).
Azon személyek számára, akik a közalapítvány lakhatási programjában
korábban már részt vettek, a támogatást úgy kell megtervezni, hogy a
programban töltött idő a korábbi támogatással együtt ne haladja meg a 24
hónapot!
A támogatás egy személy esetében 12 havi lakhatási program alatt együttvéve
nem haladhatja meg a 300 000 Ft-ot, ennél rövidebb idejű támogatás esetén
havi átlagban a 25 000 Ft-ot. Az egy főre fordítható keretből havi átlagban
- lakhatási támogatásra legfeljebb 20 000 Ft,
- szociális munka személyi költségére legfeljebb 5000 Ft,
- az intézmény bonyolítási költségeire legfeljebb 1000 Ft fordítható.
A támogatás egyidejűleg több, azonos lakcímre költöző személynek is
megállapítható.
A támogatás folyósítása történhet egyenlő részletekben, továbbá fokozatosan
csökkenő részletekben is.
A támogatás folyósításának feltétele, hogy az utógondozó szociális munkás
igazolja, hogy az igénybevevő a szerződéses feltételeket betartja.
Szociális munka költsége az egyes támogatott személyek után, csak azokra a
hónapokra fizethető, melyekben a hajléktalan személy lakhatási támogatásban
részesül.
Nem nyújtható támogatás abban az esetben, ha az adott lakhatást biztosító
férőhely után a szervezet normatív támogatásban részesül.
Támogatási időszak: 2007. november 1-jétől 2008. október 31.
Támogatási keret: 30 000 000 Ft
Igényelhető támogatás maximum: támogatott személyenként 300 000 Ft
TÁJÉKOZTATÓ
A KÖVETKEZŐ PROGRAMOK A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS TERHÉRE, A KÉSŐBBIEKBEN
KERÜLNEK KIÍRÁSRA:
A Kincstári Vagyoni Igazgatóság által kezelésbe átadott ingatlanok
felújításának támogatása
Pályázat nyújtható be a Kincstári Vagyoni Igazgatóság által a közalapítvány
részére vagyonkezelésbe átadott ingatlanok felújítási költségeinek
támogatására. Az egyes ingatlanok felújítására csak azon szervezetek
pályázhatnak, melyek korábban sikeres pályázattal jogot szereztek az
ingatlan üzemeltetésére.
Támogatási keret: 50 000 000 Ft
"Biztos munka" program szociális munka költségeinek támogatása
Pályázat nyújtható be a közalapítvány "Biztos munka" programjában
támogatott hajléktalan személyekkel kapcsolatos szociális munka személyi
költségeinek támogatására.
Támogatási keret: 7 500 000 FtTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról