[Pályázatok] Nonprofit szervezetek HEFOP és EQUAL pályázati hitelkamatainak és banki költségeinek támogatása / MPAkamat/2006

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2006. Jún. 23., P, 10:04:14 CEST


Témakör: Egyéb

Cím: Nonprofit szervezetek HEFOP és EQUAL pályázati hitelkamatainak és
banki költségeinek támogatása / MPAkamat/2006
Kiíró: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: Kizárólag a HEFOP 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.5, 4.2 intézkedések
keretében vagy az EQUAL program kertében projektet végrehajtó
- társadalmi szervezetek (a pártok kivételével),
- alapítványok,
- közhasznú társaságok,
- egyházak,
- egyházi fenntartású intézmények,
- közalapítványok.
-------------------------
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatási programot hirdet nonprofit
szervezetek HEFOP és EQUAL pályázati projektjeivel összefüggő
hitelkamatainak és banki kezelési költségeinek támogatására
1. A támogatási program hivatkozási száma
MPAkamat/2006
2. A támogatási program célkitűzése
Olyan nonprofit szervezetek banki hitelével összefüggő, egyszeri kezelési
költségeinek és kamatainak támogatása, amelyek nyertes HEFOP projektet
hajtanak végre az 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.5, 4.2 intézkedések keretében,
illetve nyertes EQUAL projektet hajtanak végre és a projekt megvalósítása
érdekében érvényes banki hitelszerződéssel rendelkeznek.
3. A rendelkezésre álló keretösszeg
A hitelkamat és banki kezelési költség támogatására rendelkezésre álló
keretösszeg 200 000 000 Ft, azaz kettőszázmillió forint, mely tartalmazza a
pályázatkezelés költségeit, forrása a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási
alaprésze 2006. évi központi kerete.
A támogatási program célcsoportja, pályázói kör meghatározása
Kizárólag a HEFOP 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.5, 4.2 intézkedések keretében vagy
az EQUAL program kertében projektet végrehajtó
- társadalmi szervezetek (a pártok kivételével),
- alapítványok,
- közhasznú társaságok,
- egyházak,
- egyházi fenntartású intézmények,
- közalapítványok.
4. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.
5. Az igényelhető támogatás összege
Az érintett HEFOP és EQUAL projektek sikeres megvalósítása érdekében
felvett banki hitel összegéből a támogatásnál figyelembe vehető összeg
(továbbiakban: támogatható hitelösszeg) nem haladhatja meg a HEFOP
projektek teljes támogatási összegének 20%-át, illetve az EQUAL program
keretében támogatott projektek esetében a teljes támogatási összeg 10%-át.
Az EQUAL program esetében a támogatható hitelösszeg az alábbiak szerint
számítandó: az igénylés benyújtható mind az előkészítő, mind a végrehajtási
szakaszra vonatkozó támogatási szerződéssel összefüggő hitelfelvétel
támogatásra, de a két szerződés támogatási összege össze is számítható.
Ebben az esetben azonban csak egyetlen alkalommal nyújtható be az igénylés.

A nyújtható támogatás összege a program végrehajtása érdekében felvett
hitel kamata és egyszeri kezelési költsége, amelynek együttes értéke nem
haladhatja meg a támogatható hitelösszeg 9%-át.
A projekt végrehajtása érdekében felvett hitel kamataként maximum évi 12%
vehető figyelembe.
6. A támogatás időtartama
A támogatás időtartama legfeljebb 6 hónap, a támogatás kezdő napja
legkorábban a hitelfelvétel napja lehet. (A hitelfelvétel napjaként a hitel
megnyílásának időpontja értendő.)
7. Támogatási feltételek
Igénylést nyújthatnak be a 2. pontban meghatározott szervezetek, amelyek:
7.1. az igénylőnek hatályos támogatási szerződéssel kell rendelkeznie a
HEFOP 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.5, 4.2, vagy az EQUAL program keretében,
7.2. nyertes HEFOP vagy nyertes EQUAL projekt megvalósítása kapcsán már
legalább egy PEJ elszámolásukat benyújtották, és a benyújtott PEJ
elszámolásuk szerződésszerű teljesítést is tartalmaz,
7.3. a HEFOP és EQUAL projektek még nem kerültek lezárásra,
7.4. az igénylőnek hatályos - a HEFOP vagy EQUAL program keretében kötött
támogatási szerződésben vállalt feladatainak megvalósítása érdekében kötött
- hitelszerződéssel kell rendelkeznie,
7.5. az igénylő megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 15.§-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének,
7.6. az igénylő szervezet nem kapott támogatást a jelen megállapodásban
ismertetett program keretében az igénylést megelőzően,
7.7. egy igénylő egy HEFOP vagy EQUAL projekt egy-egy szakaszához
kapcsolódóan egy igénylést nyújthat be jelen pályázati kiírás keretében.
8. Az igénylés benyújtásának határideje
A támogatás igénylő adatlapokat a keret kimerüléséig folyamatosan lehet
benyújtani 2006. december 31-ig.
9. Igénylés benyújtásának díja
Nincs.
10. A támogatás benyújtásával kapcsolatos információk
A felhívás és a támogatási igénybejelentő adatlap, valamint a támogatási
szerződésminta mellékleteivel együttesen képezik a támogatás igénylésének
dokumentációját és tartalmazzák a támogatás odaítélésének összes
feltételét.
A támogatással kapcsolatos dokumentáció megjelenik a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium http://www.fmm.gov.hu, az FMM Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program és EQUAL Program Irányító Hatóság http://www.hefop.hu,
valamint http://www.equalhungary.hu honlapjain, valamint linkkel
letölthetőek a Közreműködő Szervezetek honlapjairól:
A támogatási igénybejelentő adatlapot annak mellékleteivel együtt lezárt
borítékban, tértivevényes küldeményként, postai úton kell az alábbi címre
eljuttatni:
Név: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
1243 Budapest, Pf. 580
Személyesen nem áll módunkban pályázatot fogadni.
A támogatási igénybejelentő adatlapot egy eredeti és egy másolati
példányban, a hitelszerződést két másolati példányban, az aláírási
jogosultságot igazoló okiratot egy másolati példányban, az aláírási
címpéldányt egy másolati példányban kérjük benyújtani.
A támogatással kapcsolatos kérdéseket e-mailben, levélben vagy telefaxon
lehet feltenni az alábbi címeken:
E-mail: kamattamogatas at fmm.gov.hu
Cím: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
HEFOP IH
1243 Budapest, Pf. 580
Faxszám: (06 01) 354-3911
A támogatási igény benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség.
11. A támogatási igények elbírálása
A beérkezett pályázatokról - a rendelkezésre álló támogatási keret
kimerüléséig, az igénylések beérkezésének időrendi sorrendjében - a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív
Program és EQUAL Program Irányító Hatóság főigazgatója dönt, amely döntés
ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázó szervezet a döntésről a pályázat beérkezését követő 15 munkanapon
belül értesítést kap.
12. További információk
A pályázaton nyertes szervezetekkel az Irányító Hatóság támogatási
szerződést köt. A megítélt támogatást a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
a támogatási szerződés megkötését követő 15 munkanapon belül,
előfinanszírozás keretében, egy összegben utalja át.
A ténylegesen felmerült kezelési és kamatköltségekről a támogatási
szerződésben rögzített időszakot, de legkésőbb a 6. hónap lejártát követő
15. munkanapon a Támogatott szervezetnek elszámolást kell benyújtania a
támogatónak, és az esetlegesen megmaradt különbözetet a támogató számlájára
vissza kell fizetnie a támogató felszólításának kézhezvételétől számított
15 munkanapon belül.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról