[Pályázatok] Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2006. Feb. 7., K, 09:39:13 CET


Témakör: Határon túli magyarok

Cím: Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor támogatása
Kiíró: Oktatási Minisztérium
Határidő: 2006. 02. 28.
Pályázhat: szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII.
törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási
profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok
stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók, vagy olyan, az
előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző 2 évben az
Oktatási Minisztérium vagy Márton Áron Szakkollégium által e tárgyban
folyósított támogatásaival mind szakmai, mind pénzügyi szempontból
kifogástalanul elszámoltak a Támogató felé
-------------------------
Pályázati felhívás "Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor" támogatására

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok
Irodája a Márton Áron Szakkollégium közreműködésével pályázatot hirdet a
szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. §
(1) bekezdésében felsorolt országok területén 2006-ban megrendezésre kerülő
"Szülőföldi anyanyelvi tematikus szaktábor" támogatására.
1. A pályázat célja: a felhívás tárgykörébe tartozó rendezvények
lebonyolítási költségeinek támogatása.
2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. §
(1) bekezdésében felsorolt országok területén működő, oktatási profilú
civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.),
oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók vagy olyan, az előzőekben
felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző 2 évben az Oktatási
Minisztérium (a továbbiakban: OM) vagy Márton Áron Szakkollégium (a
továbbiakban: MÁSZ) által e tárgyban folyósított támogatásaival mind
szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogató
felé.
3. Általános tudnivalók:
- A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos
államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében
a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások
fajtájáról, továbbá az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OM
megküldi a központi nyilvántartást vezető Határon Túli Magyarok Hivatala
részére.
- Pályázni csak a határon túli magyar tanulók anyanyelvi képességeinek
fejlesztésére szülőföldön rendezendő tábor költségeinek támogatására lehet,
kizárólag az erre a célra rendszeresített új pályázati adatlapon, amely
letölthető a http://www.om.hu honlapról. Más formában benyújtott pályázatok
érvénytelenek.
- A megvalósítandó programnak legalább 20 tanuló anyanyelvi képességeinek
fejlesztéséhez kell segítséget nyújtania.
- A nyertes pályázatra támogatásként adható legnagyobb összeg - a
táborozásban résztvevők létszámától függetlenül - 500 000 Ft.
- A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló
2005. évi CLIII. törvény alapján a XX. fejezet, 7/13/4. Határon túli magyar
értelmiségi és anyanyelvi programok nem feladatfinanszírozási körbe tartozó
előirányzat.
- A pályázatokról az OM e tárgyban előzetes kötelezettségvállalói jogkörrel
rendelkező politikai államtitkára dönt az OM Határon Túli Magyarok Irodája
és az MÁSZ képviselőikből álló Értékelési Bizottság javaslata alapján.
- Egy pályázó szervezet több táborra is kérhet támogatást.
- A nyertes pályázókkal a MÁSZ köt szerződést, és az abban foglalt
feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről, lehetőség szerint a
programot megelőzően előfinanszírozási rendszerben, vissza nem térítendő
támogatás formájában.
- A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja
a nyertes pályázó hivatalos értesítését követő naptári nap, véghatárideje a
programot követő 2. naptári hónap utolsó munkanapja, de legkésőbb 2007.
február 15.
- A nyertes pályázó a szerződés mellé köteles csatolni a létezését igazoló,
90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát 1
példányban, valamint a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt.
- A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv
módosítását.
- A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a
tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
- A támogatás folyósítására egy összegben, a szerződés mindkét fél által
történt aláírását követően kerül sor.
- Az adatlap kitöltésénél figyelembe kell venni, hogy kedvező elbírálás
esetén csak a pályázatban a következő tételekből előzetesen megjelölt
költségek fedezhetők: határon túli résztvevők étkezési és szállásköltségei,
útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek,
valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi kifizetések) az elnyert
támogatási összeg legfeljebb 15%-ának mértékéig.
- A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a költségvetés a kért
támogatáson kívüli forrásokat is tartalmaz.
- A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati
kiírásban meghatározott feltételeket.
- Nem pályázhatnak a Magyarország területén táboroztatók, az OM-mel vagy
MÁSZ-szal vitás elszámolásban álló szervezetek, valamint magyar
állampolgárok ellátásának támogatását kérelmezők.
- Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az
arról szóló elektromos vagy szóbeli értesítést követő 7. naptári napig, de
legkésőbb március 7-ig van lehetőség.
- További felvilágosítás az OM HTMI telefonszámain: 473-7586; 473-7512
4. A pályázatok benyújtása, határidő:
- A pályázatokat kizárólag az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok
Irodája új adatlapján lehet benyújtani, más formában benyújtott pályázatok
érvénytelenek.
- A pályázatokat három eredeti példányban kérjük benyújtani, mellékelve a
szervezet alapító okiratának másolatát, szükség esetén magyar nyelvű
fordítását.
- A kitöltött pályázati adatlapokat postai úton a MÁSZ-ba kell eljuttatni
(1037 Budapest, Kunigunda u. 35.), a pályázat személyesen is leadható
ugyanott.
- A határidőn túl beérkezett pályázatokat érvénytelennek tekintjük.
- A pályázat beérkezési határideje: 2006. február 28.
- A pályázat elbírálásának határideje: 2006. március 14.
5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
- A leadott program területi szükségessége, minősége, megvalósíthatóságának
realitása
- Költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források
stb.)
- Résztvevői létszám, rendezvény időtartama, azok költségarányai
- Interregionális együttműködés lehetősége
- A támogatandó rendezvényhez kapcsolódó szakmai előzmények
- Eddigi elszámolási és rendezvényszervezési tapasztalat
6. A pályázat elbírálásáról 2006. március 17-ig kizárólag e-mailen küldünk
értesítést, de az eredményt közzétesszük az OM, valamint a MÁSZ honlapján
is.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról