[Pályázatok] Könyvtári Szakmai Kollégium pályázata

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2006. Feb. 3., P, 11:52:57 CET


Témakör: Könyvtár

Cím: Könyvtári Szakmai Kollégium pályázata
Kiíró: Nemzeti Kulturális Alapprogram
Határidő: 2006. 02. 28.
Pályázhat: - nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő könyvtárak, amelyekben
legalább egy fő rendelkezik minőségmenedzsment akkreditált tanfolyammal
vagy ezirányú felsőfokú szakmai ismeretekkel;
- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer azon szolgáltató könyvtárai,
akiknek érvényes szolgáltatási szerződésük van az adott önkormányzatokkal;
- hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai
szervezetek;
- közkönyvtárak és TEMI könyvtárak, amelyek szerepelnek a nyilvános
könyvtári jegyzéken;
- megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár;
- országos szakmai szervezetek - tagszervezeteik nem - és az ODR
szolgáltató könyvtárak;
- nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő TEMI könyvtárak, a városi
könyvtárak és - az ODR országos szakkönyvtárai kivételével - az országos
szakkönyvtárak;
-  kistelepülési önkormányzatok, amelyek az 1997. évi CXL. törvénynek
megfelelő könyvtárellátási szerződést kötöttek vagy a szerződés megkötés
2006. június 30-ig megtörténik nyilvános szolgáltató könyvtárral, így nem
rendelkeznek önálló jogi személyiségű könyvtári intézménnyel;
- ODR szolgáltató könyvtárak;
- megyei könyvtárak, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár;
- nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő 3 ezer lakos feletti községi,
illetve országos szakkönyvtárak;
- hazai könyvtárak, könyvtárosképző intézmények országos szakmai
szervezetek
-------------------------
A programot 2006. évben meg kell kezdeni, és legkésőbb 2007. szeptember
1-jéig meg kell valósítani.
A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejezési időpontját
fel kell tüntetni!
A kollégium ösztönözi a szakma aktív részvételét a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma által meghirdetett könyvtári stratégiai terv
megvalósításában, illetve új szolgáltatások kidolgozásában a könyvtárosok
széleskörű szakmai tapasztalataira építve.
A kollégium kiemelten támogatja:
- a könyvtári szolgáltatások korszerűsítését,
- a minőségbiztosítás bevezetését a könyvtárakban,
- az emberek önálló tájékozódási képességének fejlesztését,
- az egészségkárosodottak könyvtári ellátásának javítását.
A kollégium alapvető fontosságúnak tartja a különböző könyvtárak,
könyvtártípusok együttműködésével létrejövő projekteket, ezért a több
könyvtár összefogásával megvalósított pályázatok előnyben részesülnek.
Szakmai innováció - szakmai erőforrások
1. Könyvtári minőségbiztosítási projektek
Altéma kódszáma: 2139
A pályázat a minőségbiztosítás egy-egy szakterületének saját könyvtárra
történő kidolgozásához, bevezetéséhez nyújt támogatást, de legalább 3
könyvtár vagy szakmai szervezet együttműködése szükséges a pályázat
beadásához.
Témajavaslatok:
- a teljesítménymutatók alkalmazásának bevezetése
- a könyvtár belső és külső kommunikációja
-  minőségügyi dokumentáció, Minőségi Kézikönyv elkészítése
Pályázatot nyújthatnak be:
Azok a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő könyvtárak, amelyekben
legalább egy fő rendelkezik minőségmenedzsment akkreditált tanfolyammal
vagy ezirányú felsőfokú szakmai ismeretekkel. Azok a könyvtárak, amelyek a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 2003-2005 között azonos
témában kiírt pályázaton támogatást kaptak, legalább két új könyvtár
bevonásával pályázhatnak.
A pályázathoz csatolni kell:
a) a választott téma rövid indoklását, a kidolgozás szempontjait,
b) a pályázóval együttműködő könyvtárak és/vagy szervezetek nyilatkozatát
arról, hogy részt vesznek a program kidolgozásában.
A pályázat elszámolásához csatolni kell: nyomtatott vagy elektronikus
formában a projekt leírását (dokumentációját), a kidolgozott javaslatokat.
Támogatás kérhető:
- megbízási díjra és annak járulékaira,
- szakmai anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD),
- utazási költségre,
- szállásköltségre, csoportos étkezésre.
A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el!
Tervezett keret: 15 millió Ft
2. Kistelepülések könyvtári ellátásának korszerűsítési projektje
Altéma kódszáma: 2143
A kistelepülési szolgáltatóhelyek könyvtári célú szakmai munkáinak
elvégzésére - állományellenőrzés, selejtezés, dokumentumok számítógépes
adatbázisban történő feldolgozása - pályázhatnak a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer azon szolgáltató könyvtárai, akiknek érvényes
szolgáltatási szerződésük van az adott önkormányzatokkal.
Támogatás kérhető:
- megbízási díjra és annak járulékaira,
- szakmai anyagköltségre (vonalkód, raktári jelzet címkéje, papír,
festékkazetta, CD, DVD),
- utazási költségre,
- szállásköltségre,
- csoportos étkezésre,
- számítástechnikai eszközökre (számítógép, vagy annak bővítése, monitor,
nyomtató, szkenner, vonalkódolvasó).
Egy pályázó 1-4 szolgáltatóhely esetén 1 millió Ft-ra, 4 szolgáltatóhely
felett 1,5 millió Ft-ra pályázhat. A támogatás összegének legfeljebb 35%-a
használható nagyértékű eszközbeszerzésre.
A pályázathoz csatolni kell az önkormányzat és a szolgáltató könyvtár által
megkötött érvényes könyvtárellátási szerződést, valamint annak a szakmai
munkának a tervét adatokkal alátámasztva, amelyet a pályázó a támogatásból
meg kíván valósítani.
Tervezett keret: 48 millió Ft
3. Könyvtárszakmai kiadványok előkészítése
Altéma kódszáma: 2140
Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti
kiadványok kéziratának elkészíttetésére, nyomtatott vagy elektronikus
formában. Előnyben részesülnek a könyvtári stratégiai célok megvalósulását
segítő, illetve a különböző könyvtári szolgáltatásokat elemző módszertani
kiadványok.
Pályázatot nyújthatnak be:
Hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai
szervezetek.
A pályázathoz csatolni kell:
A munka egyik kidolgozott fejezetét két szakmai ajánló véleményével.
Támogatás kérhető:
- tiszteletdíjra és annak járulékaira,
- szükséges anyagköltségre (papír, CD, floppy)
A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el!
4. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése
Altéma kódszáma: 2112
Pályázni lehet könyvtár-szakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti
kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő megjelentetésére.
Előnyben részesülnek a különböző könyvtári szolgáltatásokat elemző
módszertani kiadványok.
Pályázatot nyújthatnak be:
Hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai
szervezetek.
A pályázathoz csatolni kell:
A teljes kéziratot vagy a tartalomjegyzék és a tervezett terjedelem alapján
a kézirat legalább 75%-át, illetve az elektronikus kiadvány tartalmi,
strukturális leírását.
Támogatás kérhető:
Hagyományos kiadvány költségeire:
- szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő,
képszerkesztő) honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése,
- nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
- szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
- kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
- képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
- korrektúra,
- nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás,
körbevágás).
Elektronikus kiadvány költségeire:
- szerzői honorárium és annak járulékai (írói, képek/fotók),
- szerzői jogdíjak,
- fordítói, lektorálási honorárium és annak járulékai vagy számlás
kifizetése,
- képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
- kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
- kódolás (html-nyelvre),
- korrektúra,
- adathordozó anyagköltsége (floppy, CD, DVD),
- publikáció megjelentetése (szolgáltatás).
Tervezett keret a 2. és 3. altémára: 35 millió Ft
5. Szakmai programok
Altéma kódszáma: 2104
A kuratórium támogatja a könyvtári gyakorlatban időszerű szakmai programok
megszervezését és lebonyolítását.
A pályázathoz részletes programot kell csatolni. Előnyben részesülnek azok
a pályázatok, ahol több könyvtár összefogása érvényesül, illetve más
forrásokat is bevonnak.
5.1 Pályázatot nyújthatnak be a lakosság Internet és elektronikus
szolgáltatások ismereteinek elsajátítására szervezett tanfolyamokra azok a
közkönyvtárak és TEMI könyvtárak, amelyek szerepelnek a nyilvános könyvtári
jegyzéken. Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik a kistelepülésen élők
számára szerveznek kihelyezett tanfolyamokat. A pályázóknak legalább 6 fő
egyidejű beiskolázásához szükséges technikai feltételekkel rendelkezniük
kell, és legkevesebb 90 fő képzését vállalniuk kell a kért támogatásból.
A pályázathoz csatolni kell: a tanfolyam részletes tematikáját.
5.2 A siket és nagyothalló olvasók könyvtári ellátásának javítása érdekében
a kommunikációs jelbeszéd legalább alapszintű elsajátítására tanfolyam
szervezését támogatja a kollégium. A tanfolyam előadója csak speciális
szakképesítéssel rendelkező személy lehet.
Pályázatot nyújthatnak be a megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár azzal a kötelezettséggel, hogy a tanfolyamszervezést a megye,
illetve a főváros minden könyvtártípusára kiterjesztik.
5.3 Országos, regionális és megyei rendezvények megszervezésének
támogatására pályázhatnak az országos szakmai szervezetek - tagszervezeteik
nem - és az ODR szolgáltató könyvtárak. Előnyben részesülnek a szakmai
innovációt, korszerű szolgáltatásokat, eredményes együttműködéseket
bemutató programok, amelyek a lakosság tájékoztatását szolgálják.
Támogatás kérhető az altéma egyes pontjainál:
- tiszteletdíjra és annak járulékaira,
- utazási költségre,
- dokumentációs költségre,
- rendezvény költségre (terembérlet, eszközhasználat, csoportos étkezés,
szállásköltség),
- propaganda költségre (meghívó, plakát, szóróanyag, könyvtárnépszerűsítő
PR anyag),
- tanfolyam költségekre (oktatási segédanyag, tanúsítvány).
Tervezett keret: 60 millió Ft
6. Tájékoztatás, információs rendszer
Altéma kódszáma: 2142
Pályázni lehet olyan könyvtári információs rendszer kiépítésére, amely a
könyvtárban történő eligazodást, tájékozódást szolgálja. Épületi és
térinformációk, feliratok, az egyes szolgáltatások igénybevételéhez
szükséges kifüggesztett ismertetők, információs táblák, közlemények (pl.
küldetésnyilatkozat, könyvtárhasználati szabályzat) készíthetők.
Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik egy egységes stílusban
megtervezett, rendszerbe foglalt információs tervet szeretnének
megvalósítani.
Pályázatot nyújthatnak be:
A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő TEMI könyvtárak, a városi
könyvtárak és - az ODR országos szakkönyvtárai kivételével - az országos
szakkönyvtárak.
Támogatás kérhető:
- megbízási díjra és annak járulékaira,
- dekorációs anyagok költségére,
- az adott témakörben igénybe vehető szolgáltatások díjára,
- kisértékű információs tárgyi eszközökre (pl. információs, megállító
táblák, prospektustartók, tárlók).
Egy pályázó legfeljebb 250 ezer Ft támogatást igényelhet.
Tervezett keret: 35 millió Ft
7. Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés
Altéma kódszáma: 2105
Ebben a témakörben szereplő valamennyi pályázathoz csatolni kell a
fenntartó kötelezettségvállalását az előírt önrészről és egy nyilatkozatot,
amelyben vállalja, hogy a beszerzett eszközt a könyvtárban helyezi el és
üzemelteti. A pályázathoz minden eszközről mellékelni kell termékismertetőt
és árajánlatot. Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet!
7.1 A könyvtár nyilvános szolgálati terében elhelyezett új bútorok,
kiegészítő berendezések, technikai eszközök beszerzésére pályázhatnak azok
a kistelepülési önkormányzatok, amelyek az 1997. évi CXL. törvénynek
megfelelő könyvtárellátási szerződést kötöttek vagy a szerződés megkötés
2006. június 30-ig megtörténik nyilvános szolgáltató könyvtárral, így nem
rendelkeznek önálló jogi személyiségű könyvtári intézménnyel. A támogatás
mértéke a beszerzett berendezések vételárának 50%-a, de legfeljebb 800 ezer
Ft lehet. Nem nyújtható be pályázat azon könyvtári szolgáltatóhelyek
javára, amelyek az elmúlt 3 évben erre a célra már támogatásban részesültek
az NKA-tól vagy a NKÖM Közkincs programjából, illetve a Többcélú Kistérségi
Társulásoknak 2004-2005-ben kiírt pályázatokon.
A pályázathoz csatolni kell a szolgáltatási szerződést, illetve ennek
hiányában egy szándéknyilatkozatot, valamint egy tételes berendezési tervet
árajánlattal.
7.2 Könyvtárak bejárati ajtajának automatizált akadálymentesítésére,
gyengénlátók épületen belüli közlekedő sávjának kialakítására,
halláskárosodottak számára indukciós hurokerősítő betelepítésére
pályázhatnak az ODR szolgáltató könyvtárak. A támogatás mértéke a teljes
költség 75%-a, de legfeljebb 1,2 millió Ft.
7.3 Vonalkód nyomtató berendezésre és a hozzá szükséges számítógépre
pályázhatnak azok a megyei könyvtárak, valamint a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár, akik a térségükbe tartozó könyvtáraknak is vállalják a vonalkód
nyomtatás szolgáltatást. A támogatás a vételár 75%-a, de legfeljebb 500
ezer Ft lehet.
7.4 CD-DVD íróra, CD-DVD lejátszóra, szünetmentes áramforrásra, nyomtatóra,
számítógépre pályázhatnak a - nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő 3 ezer
lakos feletti községi, illetve országos szakkönyvtárak. - A támogatás az
eszközök árának 50%-a, de összesen maximum 250 ezer Ft lehet.
Az altéma összes pontjánál az elszámolás az önrésszel növelt összeggel
történik.
Tervezett keret: 55 millió Ft
8. Nemzetközi kapcsolatok
Altéma kódszáma: 2103
Hazai könyvtárak, könyvtárosképző intézmények országos szakmai szervezetek
pályázhatnak - mindkét fél nyilatkozatával alátámasztott - nemzetközi
együttműködésen alapuló könyvtárszakmai program lebonyolítására. A
támogatottnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a közös program
hazai könyvtárügyben felhasználható szakmai tapasztalatait publikálja
(szakmai cikk, elektronikus dokumentum, Internet), amely elengedhetetlen
feltétele az elszámolás elfogadásának.
Támogatás kérhető:
- tiszteletdíjra és annak járulékaira,
- utazási költségre,
- szállásköltségre,
- csoportos étkezésre,
- a szakmai program megvalósításához szükséges anyagköltségre (papír,
festékkazetta, floppy, CD, DVD).
A pályázathoz részletes programtervet kell csatolni!
A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el!
Tervezett keret: 20 millió Ft
A pályázatok 2006. február 28-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai
úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl érkező pályázatok
érvénytelenek.
Általános tudnivalók
A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. évre kiadott pályázati adatlapján
lehet.
Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az
adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel
felszerelve fogadjuk el.
A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető
az NKA honlapjáról (http://www.nka.hu), vagy kitölthető az NKA honlapján,
továbbá személyesen beszerezhető vagy postai úton igényelhető - bélyeggel
ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével - az NKA Igazgatóságától.
Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
- külföldi székhelyű pályázónak,
- magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése
esetén,
- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem
rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal,
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.
Jogi dokumentáció
- A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi
dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények
szerint.
- A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a
pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek már volt 2006-ban benyújtott
és támogatott pályázatuk, és ezt követően jogi dokumentációjukban jogi
és/vagy személyi változás nem történt
- Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon
intézmények, amelyek az NKA honlapja (http://www.nka.hu) pályázatok
menüpontjának megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól
mentesülő intézmények listája címsor alatt szerepelnek
Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozása van. Tartozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító
bizonyíthatja úgy, hogy
- saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
- adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA
Igazgatóságát.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató
együttesen ad részletes eligazítást.
Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt
kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két
naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az
igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.
Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektől való
eltérést a pályázónak indokolnia kell.
Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a
kulturális örökségvédelmi célú támogatás kivételével), törzstőke-, illetve
alaptőke-emelésre, valamint egyéb befektetési célra nem fordítható.
Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés másként nem
rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy
- a pályázóval történő megállapodás alapján - a lebonyolító, a támogatási
összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.
A pályázat elbírálása
Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból
egyaránt helyes. Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati
tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon
belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 10 napon belül a
pályázó értesítést kap.
A döntés felülbírálatára nincs lehetőség.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv,
fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA
Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60
napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti
anyagokat megsemmisítjük.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága
ügyfélszolgálatától kérhető
(telefon: 327-4444; 327-4445)
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől - csütörtökig 8.30 -16 óráig; pénteken 8.30-13
óráigTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról