[Pályázatok] Civil szervezetek foglalkoztatási kapacitásának tartós növelése / OFA/2006/CSZFKN/6125

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2006. Feb. 3., P, 11:50:19 CET


Témakör: Egyéb

Cím: Civil szervezetek foglalkoztatási kapacitásának tartós növelése /
OFA/2006/CSZFKN/6125
Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Határidő: 2006. 02. 24.
Pályázhat: Olyan Magyarországon bejegyzett, humánszolgáltató civil
szervezetek, illetve közhasznú társaságok (utóbbiak tulajdonosi
szerkezetében az állami, önkormányzati képviselet nem haladhatja meg a
25%-ot), melyek ezen pályázat beadási határidejéig, főpályázóként nem
nyertesei egyetlen operatív, illetve közösségi kezdeményezés (Equal,
Interreg) programnak sem, jogerős bírósági nyilvántartásba vételük 2002.
december 31. napja előtt történt és már foglalkoztatnak minimum 1
alkalmazottat, legkevesebb 12 hónapja.
-------------------------
1. A pályázati felhívás hivatkozási száma és címe: OFA/2006/CSZFKN/6125
Civil szervezetek foglalkoztatási kapacitásának tartós növelése
2. A program pénzügyi forrásai:
Az OFA-nak a "Civil szervezetek foglalkoztatási kapacitásának tartós
növelése" című program keretében összesen 475 millió forint áll
rendelkezésére. A támogatás a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztériumtól, a Munkaerőpiaci Alapból származik.
Az OFA a támogatási keretből 423 000 000 forintot a nyertes szervezetek új
munkatársainak foglalkoztatási támogatására, 52 000 000 forintot a nyertes
szervezeteket segítő mentor hálózat működtetésére használ fel.
3. A program célkitűzései:
Fő cél
A humánszolgáltató nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásainak
megerősítése, a szervezetek felkészítése közfeladatok ellátására és az EU-s
források lehívására, fiatal, érettségivel rendelkező, szakképzet, illetve
diplomás regisztrált álláskeresők alkalmazásával.
Részletes célok
A fiatal érettségivel rendelkező szakképzett álláskeresők és diplomás
regisztrált álláskeresők elhelyezkedésének elősegítése érdekében a
munkáltatói háttér biztosítása a nonprofit szektorban.
4. A program várt eredményei:
140-200 szervezettel bővül az EU-s forrásokra pályázó szervezetek köre,
140-200 szervezettel bővül közszolgáltatás-ellátásában részt vevő
szervezetek köre,
140-200 szakképzett vagy diplomás álláskereső jut munkahelyhez, képzettsége
új szakirányt kap
5. A pályázó szervezetekre vonatkozó feltételek:
A pályázó szervezet belföldi székhelyű humánszolgáltató civil szervezet,
illetve közhasznú társaság lehet (utóbbi tulajdonosi szerkezetében az
állami, önkormányzati képviselet nem haladhatja meg a 25%-ot).
Civil szervezetnek minősül a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi
L.tv értelmében az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján
létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve
a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a
biztosító egyesületet, valamint az egyházat), és a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).
A pályázat kiírója azokat a pályázókat tekinti humánszolgáltató
szervezeteknek, amelyek kulturális, oktatási, felnőttképzési, szociális,
foglalkoztatási és érdekvédelmi szolgáltatásokat nyújtanak, család-gyermek-
és ifjúságvédelem, idősgondozás, hajléktalan-ellátás,
szenvedélybeteg-ellátás területén tevékenykednek, és tevékenységük
általában a hátrányos helyzetű csoportokra irányul.
Jogerős cégbírósági bejegyzése, bírósági nyilvántartásba vétele, illetőleg
bírósági bejegyzése 2002. december 31-ig megtörtént.
Minimum egy alkalmazottat legkevesebb 12 hónapja foglalkoztat.
Pályázat beadási határidejéig, főpályázóként nem nyertesei egyetlen
operatív, illetve közösségi kezdeményezés (Equal, Interreg) programnak sem,
A pályázat benyújtásának időpontjában nincs 60 napon túli állami és
önkormányzati adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék vagy
illeték-tartozása, vagy a köztartozás rendezésére szerződés keretében
megállapodást kötött a részletfizetésre.
A pályázó szervezet megszűnés, csőd-, végelszámolási, felszámolási eljárás
vagy bírósági végrehajtás alatt nem áll.
6. A benyújtható projektek
A támogatható költségek:
Az új, fiatal, érettségivel rendelkező szakképzett vagy diplomás
munkatárs(ak) munkaviszonyban történő alkalmazásának személyi költségei.
A támogatás mértéke
Az új munkatárs(ak) személyi költségeinek támogatása, 12 hónapon keresztül,
maximum 3 millió Ft/szervezet mértékben.
Az egy fő munkatárs részére igényelhető támogatás:
diplomás munkatárs(ak) napi 8 órás foglalkoztatása esetében: maximum a
diplomás minimálbér 150%-a,
érettségivel rendelkező szakképzett munkatárs(ak), napi 8 órás
foglalkoztatása esetében: maximum a minimálbér 150%-a,
Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a támogatás mértékének alapja a
részmunkaidőnek a teljes munkaidőhöz viszonyított arányában megállapított
bér összege.
A támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 3 millió Ft/szervezet
értéket.
Kapcsolódó támogatások/források
A nyertes szervezet - új munkatársa hatékony foglalkoztatásának elősegítése
érdekében - képzési támogatásban is részesülhet. A képzési támogatás - az
OFA által kiállított igazolás birtokában - a megyei munkaügyi központoknál
igényelhető.
A támogatás a Foglalkoztatási törvényben meghatározott feltételek mellett
munkaviszonyban állók képzési támogatásaként vehető igénybe.
A képzés egyéb feltételeiről a székhely szerint illetékes megyei munkaügyi
központok adnak további információ.
A nyertes civil szervezetek működési költségét a Nemzeti Civil Alapprogram
támogatja, az NCA illetékes Kollégiuma által kiírt működési pályázaton. A
működési költség támogatásához szükséges forrásra külön pályázatot kell
benyújtani az NCA-hoz. Az NCA pályázathoz csatolni kell Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) tárgyévi igazolásának eredeti példányát
arról, hogy a pályázó jelen programban részt vesz.
(A nyertes közhasznú társaságok működési költségét nem támogatja az NCA.)
A támogatás egyéb feltételeiről a 06/80/204-453-as telefonszámon, az
nca at icsszem.hu e-mailcímen, illetve a http://www.nca.hu lehet
érdeklődni/további információt kapni.
Az anyagi támogatás mellett, egy tapasztalt mentori/szakértői hálózat
segíti, mind a nyertes szervezet, mind az ott dolgozó egyén (új munkatárs)
szükséges fejlesztését, melynek célja, hogy a projektek eredményeként,
minden nyertes szervezet elérje azt a fejlettségi szintet, hogy
pályázhasson a lehívható EU-s források egyikére és/vagy sikerrel vegyen
részt állami, önkormányzati közszolgáltatás ellátásban.
A mentori/szakértői hálózatban résztvevőkről meghívásos pályáztatás
lebonyolítását követően dönt az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Kuratóriuma. (Azonosító: OFA/2006/CSZFKN/mentor)
A projekt szakaszai
A projekt maximum 3 szakaszból állhat:
Projekt szakasz: Előkészítő szakasz (nem kötelező)
Időtartam: maximum 2 hónap
Megvalósítandó feladatok:
- Az új munkatárs kiválasztása
- Kapcsolatfelvétel a mentor hálózattal
Projekt szakasz: Projektmegvalósítás, támogatás szakasza (kötelező)
Időtartam: 12 hónap
Megvalósítandó feladatok:
- Az új munkatárs alkalmazása és a megyei munkaügyi központok által
felajánlott képzésbe helyezése (amennyiben vonatkozik)
- Mentor/szakértői hálózattal való együttműködés
Projekt szakasz: Továbbfoglalkoztatási szakasz (kötelező) támogatás nélküli
szakasz
Időtartam: 6 hónap
Megvalósítandó feladatok:
- A munkavállalók továbbfoglalkoztatása.
- Együttműködés a mentor hálózattal
A projektidőszak alatt, az új munkatárs munkaviszonya nem szüntethető meg
felmondással vagy közös megegyezéssel.
A munkaviszony egyéb okból történő megszűnése esetén a munkaadó köteles
foglalkoztatási és továbbfoglalkoztatási kötelezettségének a kieső
munkavállaló pótlásának útján eleget tenni.
Projektidőszak összesen: maximum 20 hónap
7. A program célterülete:
Magyarország.
8. A projektek megvalósításának időtartama:
A projektek megvalósításának kezdő időpontja legkésőbb: 2006. április.
A támogatási szakasznak mindenképpen be kell fejeződnie legkésőbb 2007.
június 30-ig.
A továbbfoglalkoztatás (6 hónap) időszakában az új munkatárs(ak)
utókövetését a mentor/szakértői hálózat végzi.
9. További információk a támogatásról:
Amennyiben az igényelt támogatás összege magasabb, mint az igényelhető
maximális támogatási összeg, a pályázat elutasításra kerül.
Az OFA bírálat nélkül elutasíthatja azokat a pályázatokat, amelyek esetében
a pályázati dokumentáció nincs vagy hiányosan van kitöltve, a kötelezően
csatolandó mellékletek (lásd útmutató) hiányoznak, illetőleg a pályázati
felhívásban rögzített feltételeknek nem felelnek meg..
A pályázati program megvalósítását és pénzügyi vonatkozásait az OFA
programvezetője, az OFA ellenőrei ellenőrzik.
A támogatás folyósítására kizárólag a Támogatási szerződés megkötésének
időpontja után, mindkét fél által történt aláírását követően, kerülhet sor.
Az OFA a támogatást részletekben utalja ki, előfinanszírozással. A
támogatási részletek utalásáról bővebb információt a pályázati útmutató
tartalmaz.
Az OFA fenntartja a jogot arra, hogy az egyes támogatási programok esetében
az adott program sajátosságainak figyelembevételével ettől eltérjen.
10. Az elbírálás:
A benyújtott pályázat a beérkezés után regisztrálásra kerül. A regisztrált
pályázat ezután formai szűrésen esik át. Ha a Pályázati dokumentáció
megfelelően ki van töltve és a pályázati anyaghoz a kötelező mellékleteket
a pályázó csatolta, a pályázatot külső szakértő értékeli. A szakértő
értékelésének segítségével a Kuratórium dönt a támogatások odaítéléséről. A
döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
11. A pályázatbeadás rendje:
A pályázatok benyújtási határideje
A pályázatokat 3 példányban kell elkészíteni (egy aláírt eredeti, két
másolt -nyomtatot- valamint 1 db elektronikus adathordozóra másolt
példány). Ezek közül egy másolt példányt, a pályázati határidő lejárta
előtt, a területileg illetékes Megyei Munkaügyi Központnak kell benyújtani
véleményezésre. A munkaügyi központ átvételi igazolását az OFA-hoz
benyújtott példányokhoz kell csatolni.
A további két példányt zárt borítékban, ajánlott postai küldemény
formájában vagy személyesen kell eljuttatni hivatali időben (H-Cs
8:00-16:30-ig P. 8:00-14:00-ig) az OFA-hoz.
A postabélyegző, illetve a feladóvevény dátuma nem lehet későbbi a
pályázati határidő utolsó napjánál. Ha a pályázat 2006. február 24. után
kerül feladásra, vagy személyes átadásra, azt elbírálás nélkül
visszaküldjük/visszaadjuk a Pályázónak.
A Pályázati dokumentáció
A pályázatokat az OFA/2006/CSZFKN/6125 Pályázati dokumentáció kitöltésével
lehet benyújtani. A pályázónak szigorúan tartania kell magát a Pályázati
dokumentáció formátumához és utasításaihoz.
A Pályázati dokumentáció a programnak megfelelő azonosítóra hivatkozva
(OFA/2006/CSZFKN/6125) postai úton igényelhető, vagy személyesen vehető át
az OFA Közalapítványi Irodájában (1037 Budapest, III. Bokor utca 9-11.). A
Pályázati dokumentáció floppyra másolva is kérhető vagy letölthető az OFA
internet honlapjáról (http://www.ofa.hu).
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázati díj 5000 Ft, azaz ötezer forint. A befizetésére szolgáló csekk
a Pályázati dokumentációval együtt igényelhető az OFA-tól. A pályázati díj
kiegyenlíthető az OFA Magyar Államkincstár Budapesti Igazgatóságánál
vezetett 10032000-00280910-00000000 számlára történő átutalással is. A
befizetést igazoló szelvényt vagy az átutalást igazoló bankszámlakivonat
másolatát a beadott Pályázati dokumentációhoz mellékelni kell.
A Pályázati dokumentációt gondosan és a lehető legpontosabban kell
kitölteni, hogy az értékelés minél könnyebb legyen. A pályázatban meg kell
adni minden fontos információt, különös tekintettel arra, hogy a pályázó
hogyan kívánja megvalósítani a projekt célkitűzéseit, hogy milyen
előnyökkel jár majd a projekt megvalósulása, valamint hogy milyen módon
illeszkedik a projektjavaslat a program célkitűzéseihez.
A pályázatokat A4-es papírra szövegszerkesztővel, Times New Roman 12 vagy
Arial 11 betűtípussal és másfeles sorközzel kell megírni (a dokumentum
lehet két oldalas is). Az eredeti és a másolati példányokat is FŰZVE vagy
KÖTVE, oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva kell beadni. Közvetlen
a borító mögé csatolni kell a kitöltött és a szervezet képviselője által
aláírt Ellenőrzési Listát. A nem összefűzött, illetve nem bekötött
pályázatok nem fogadhatók el.
Az eredeti példányt a borító lapján nagy "E" betűvel jelezze.
Törekedjen tömör, lényegre törő megfogalmazásra, kerülje az
általánosságokat!
A pályázók a Pályázati dokumentációban megadott ellenőrzőlista segítségével
győződhetnek meg arról, hogy a Pályázati dokumentációt helyesen töltötték
ki, és hogy ahhoz minden mellékletet és dokumentumot csatoltak.
Postacím
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1301 Budapest Pf. 84
Személyes kézbesítési cím
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1037 Budapest, Bokor u. 9-11.
Futárpostai kézbesítési cím
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
1037 Budapest, Bokor u. 9-11.
Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon (pl. faxon vagy e-mail útján)
érkeznek be, szintén elutasításra kerülnek. A pályázatot tartalmazó
borítékon tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát
OFA/2006/CSZFKN/6125), a pályázó teljes nevét és címét.
Igazoló postai vényt az OFA-hoz benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Várható időrend :
A pályázatok benyújtása OFA-hoz: legkésőbb: 2006. február 24-ig
Formai bírálat, bontási ülés 2006.február 25.-március 2.
A pályázatok elbírálása: 2006. március 3.-2006. március 19-ig.
Kuratóriumi döntés a nyertes pályázatokról: 2006. március-április
Szerződéskötés, projektindítás: 2006. április
Egyéb információ az 555-2903-as telefonszámon Balázs Anita programvezető ad
Általános tudnivalók
a) A pályázatot kizárólag az OFA által rendszeresített, a programtípusnak
megfelelő pályázati dokumentáció formájában lehet benyújtani.
b) Határidőn belül érkezett pályázatnak számít az, amelyet a pályázat
benyújtási határidejének utolsó napján adtak fel postán, vagy adnak át
személyesen a Közalapítványi Irodában. A határidőn túl érkezett pályázat
érvénytelen.
c) Az OFA Kuratóriumának döntését - támogatás, elutasítás és érvénytelenség
esetén egyaránt - a Közalapítványi Iroda a határozathozataltól számított
legkésőbb 10 munkanapon belül írásban - indoklás nélkül - a pályázó
tudomására hozza.
d) Az OFA Kuratóriuma a formai hibás pályázatokat bírálat nélkül
elutasítja. A pályázó hiánypótlásra kizárólag abban az esetben jogosult, ha
valamely kötelezően csatolandó mellékletet önhibáján kívül nem tud a
benyújtott pályázathoz csatolni, és ezt a tényt bizonyítja. A hiánypótlás
jogos voltának elbírálása az OFA döntési jogkörébe tartozik.
e) Az OFA a pályázatok tartalmát, az abban szereplő adatokat bizalmasan
kezeli, tartalmukról felvilágosítást kívülállónak - a pályázat
elbírálásában résztvevő személyek kivételével - nem ad. E pályázat keretén
belül nem minősülnek kívülállónak a Nemzeti Civil Alapprogram,
pályázatkezelésében részt vevő szervezetek, amennyiben ehhez a programhoz
kapcsolódóan működési forrást biztosítanak, és a megyei munkaügyi központ,
amennyiben ehhez a programhoz kapcsolódóan képzést biztosít.
f) A pályázatok támogatásáról, vagy a támogatási kérelem elutasításáról
szóló döntést, a Közalapítványi Iroda előterjesztése alapján az OFA
Kuratóriuma jogosult meghozni, az OFA szakértői véleményének
figyelembevételével az OFA Szervezeti és Működési Szabályzata szerint.
g) A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.
h) Az OFA Kuratóriumának döntésétől számított 30 napon belül a
Közalapítványi Iroda kiküldi a nyertes pályázónak a támogatási szerződés
tervezetét.
i) A támogatásról szóló döntés a támogatási szerződés tervezetének
kiküldésétől számított 90 napig érvényes, amennyiben a támogatási szerződés
aláírására a Támogatott hibájából e 90 nap alatt nem kerül sor, úgy a
támogatásról szóló döntés érvényét veszti.
j) A pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázatok egy
példányát a pályázó szükség esetén átveheti a Közalapítványi Irodában a
döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő egy hónapon belül, a
továbbiakban a Közalapítványi Iroda ezeket a pályázatokat nem őrzi meg, és
nem küldi vissza.
k) A támogatás kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére,
a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a
Közalapítvány az internetes honlapján közzéteszi.
l) A Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet
nevében aláíró személy köteles a programmal összefüggő, általa észlelt
szabálytalanságokat felfedni, megkeresés esetén a kért információt,
dokumentumokat az OFA rendelkezésére bocsátani. E kötelezettség nem
teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén az OFA jogosult a
szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról