[Pályázatok] Információs társadalom nyújtotta eszközök kábítószer-fogyasztás megelőzésében való felhasználásának, valamint a kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó intézmények komplex programjainak támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Már. 18., P, 10:01:35 CET


Témakör: Szenvedélybetegek

Cím: Információs társadalom nyújtotta eszközök kábítószer-fogyasztás
megelőzésében való felhasználásának, valamint a kábítószer-fogyasztókkal 
és
kábítószer-prevencióval foglalkozó intézmények komplex programjainak
támogatása
Kiíró: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium,
Mobilitás
Határidő: 2005. 04. 05.
Pályázhat: Gazdasági társaságok, civil szervezetek, önkormányzatok,
intézmények, egyházak.
-------------------------
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
pályázatot hirdet az információs társadalom nyújtotta eszközök
kábítószer-fogyasztás megelőzésében való felhasználásának, valamint a
kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó 
intézmények
komplex programjainak támogatására
A pályázat kódja: KAB-PR-05
1. A pályázat célja, jogcíme
1.1. A pályázat célja az információs társadalom nyújtotta eszközök
kábítószer-fogyasztás megelőzésében való felhasználásának, valamint
interaktív, komplex programoknak a támogatása, amelyek a személyes,
szociális és környezeti változások révén ösztönöznek az egészségesebb
életkörülmények és életvitel megteremtésére, kapcsolódnak a
kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez, vagy a kábítószer-használattal 
szemben
pozitív mintát nyújtanak. A pályázat azon programokhoz nyújt támogatást,
amelyek az egészséges, drogmentes életstílus kialakítása érdekében
valósítandók meg, valamint azokhoz, amelyek fejleszteni hivatottak az
interneten keresztül történő tanácsadási és felvilágosítási
szolgáltatásokat (chat, fórum stb.), illeszkedve a "Nemzeti Stratégia a
kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban megfogalmazott
célokhoz.
Ebben a kategóriában nem támogathatók az iskolák pedagógiai programjára,
illetve az iskolai drogstratégiára épülő programok (ICSSZEM-OM 
pályázat),
valamint az előbbiekben fel nem sorolt tartalmú szünidei táborok.
1.2 A pályázat keretében támogatás nyújtható dologi kiadások fedezetére
(pl. étkezési költség, részvételi díj, a programhoz szükséges 
fogyóeszköz
beszerzésének költsége, a program megvalósításához szervesen kapcsolódó
rezsi költségek, tiszteletdíj, honorárium költsége), a programhoz 
szervesen
kapcsolódó működési költségekre.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása
2.1 A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 37 600 000 
Ft,
azaz harminchétmillió-hatszázezer forint.
2.2 A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú mellékletében
meghatározott XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium fejezet 9/3/2 Kábítószer-megelőzési program fejezeti 
kezelésű
előirányzata biztosítja.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
3.1 A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítása a Mobilitás Pályázati Útmutató szerint egy összegben,
előfinanszírozás formájában történik.
3.2 A pályázott támogatás mértéke maximum a program bruttó 
összköltségének
90%-a lehet, legalább
100 000 Ft, azaz egyszázezer forint, legfeljebb 3 000 000 Ft, azaz
hárommillió forint.
4. Pályázatot nyújthatnak be
4.1. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált szervezetek,
intézmények, amelyek megfelelnek a 4.2. pontban meghatározott
feltételeknek. A pályázó a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon
regisztrálhatja magát a Mobilitás Pályázati Útmutatóban meghatározottak
szerint.
4.2. Belföldi székhelyű
- gazdasági társaságok;
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek);
- köztestületek;
- alapítványok;
- közalapítványok, közhasznú szervezetek;
- önkormányzatok és intézményeik;
- egyházak;
- egyházi fenntartású intézmények;
- oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi intézmények.
5. Pályázatkezelő
Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1145 Budapest, Amerikai út 96.
www.mobilitas.hu
6. A pályázat benyújtása
6.1. A pályázat beadási határideje: 2005. április 5.
6.2. Az internetes pályázati rendszerben történő évenkénti egyszeri
regisztráció díja 5000 Ft. A regisztrációs eljárással kapcsolatos 
általános
feltételeket a Mobilitás Pályázati Útmutató tartalmazza.
6.3. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pályázók a
www.mobilitas.hu/palyazat honlapon elérhető programűrlap kitöltésével
nyújthatnak be pályázatot. A kitöltéshez szükséges információkat a 
honlapon
elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.
6.4. A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a 
pályázók
kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek,
továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és
elszámoltatásának kötelező általános feltételeit az ifjúsági, 
családügyi,
szociális és esélyegyenlőségi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló ICSSZEM rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) és a Mobilitás Pályázati Útmutató tartalmazza. A
nem szerződésszerű elszámolást a Minisztérium nem fogadja el, és ebben 
az
esetben a támogatási összeg visszavonásra kerül. Az érvénytelen
pályázatokkal kapcsolatos szabályokat a Mobilitás Pályázati Útmutató
tartalmazza. A beadási határidőt követően hiánypótlásra van lehetőség a
Mobilitás Pályázati Útmutatóban meghatározott eljárás szerint. A 
Rendelet
és a Mobilitás Pályázati Útmutató  letölthető a 
www.mobilitas.hu/palyazat
honlapról.
6.5. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető
- az információs vonalon: (40) 444-555 (9-16 óra között);
- a palyazat at mobilitas.hu e-mail címen és a www.mobilitas.hu/palyazat
honlapon;
- a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodákban (Közép-magyarországi RISZI
1052 Budapest, Városház u. 7., tel.: 1/269-0907; Közép-dunántúli RISZI 
8200
Veszprém, Kossuth L. u. 10., tel.: 88/581-570; Nyugat-dunántúli RISZI 
9022
Győr, Árpád u. 44., tel.: 96/518-685; Dél-dunántúli RISZI 7621 Pécs, 
Mária
u. 9., tel.: 72/520-532; Dél-alföldi RISZI 6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 2.,
tel.: 62/540-788; Észak-alföldi RISZI 4024 Debrecen, Piac u. 26/a, tel.:
52/531-053; Észak-magyarországi RISZI 3530 Miskolc, Mindszent tér 1., 
tel.:
46/506-348).
6.6. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási 
határidő
lejárta előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a
www.icsszem.hu és a www.mobilitas.hu honlapokon ad tájékoztatást.
7. A pályázat érvényességének speciális feltételei
(A speciális feltételekről a pályázónak az internetes pályázati űrlapon
kell nyilatkoznia!)
- több pályázó által közösen benyújtott pályázat esetén meg kell 
jelölni,
hogy a köztük létrejött megállapodás alapján melyikük jogosult a 
pályázati
eljárásban a képviseletre (nyertes pályázat esetén a köztük létrejött
megállapodást a szerződéskötéskor szükséges becsatolni);
- a program megvalósításához szükséges legalább 10% önrész biztosítása;
- egy pályázó a kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be;
- prevenciós program megvalósítása esetén: a pályázat benyújtását
megelőzően minimum egy éve működik a szervezet, és tevékenységét a
drogprevenció/egészségfejlesztés területén végzi, melyet a pályázat
benyújtásakor igazol;
- a program 2005. július 1. és 2006. május 31. között valósul meg.
8. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a programok, amelyek
- több szervezet szakmaközi együttműködésével valósulnak meg;
- szülőket, illetve az ifjúsággal foglalkozó szakembereket is bevonják a
programba.
8.1 A pályázat elbírálásának és a támogatás igénybevételének eljárási
rendjét a Mobilitás Pályázati Útmutatója tartalmazza.
9. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
9.1. A pályázatok értékelését szakértői bizottság az alábbi
szempontrendszer szerint végzi, mely szempontrendszer részét képezik a 
8.
pontban felsorolt előírások is.
Értékelési szempontrendszer
1. Relevancia, szakmai megalapozottság
- Mennyire felel meg a pályázat a javasolt célcsoportok szükségleteinek?
- Mennyire felel meg a pályázat a "Nemzeti Stratégia a 
kábítószer-probléma
visszaszorítására" című dokumentum céljainak, és egy vagy több
prioritásának?
- Mennyire kidolgozott  a program tematikája?
- Mennyire valószínű, hogy a programnak érzékelhető hatása lesz
célcsoportjaira?
- Mennyire felel meg az egészségfejlesztés értékrendszerének a program?
2. Módszertan, szakmai megalapozottság
- Mennyire következetes összességében a program megtervezése?
- Képvisel-e pozitív értékeket a program és azt hatékonyan át tudja-e 
adni?

- Milyen mértékben tartalmaz a pályázat objektíven alátámasztható 
mutatókat
a program eredményeire vonatkozóan?
3. Fenntarthatóság
- Milyen mértékben fenntarthatóak a pályázat eredményei:
- pénzügyileg (Hogyan finanszírozzák a tevékenységeket a támogatás 
után?)
- intézményileg (A program végére rendelkezésre állnak-e majd azok a
struktúrák, amelyek lehetővé teszik a tevékenységek folytatását?)
4. Költségvetés és költséghatékonyság
- Mennyire szükségesek a javasolt kiadások a program megvalósításához?
- A pályázatban tervezett kiadások mennyire felelnek meg a gazdaságosság 
és
költséghatékonyság követelményének?
5. Irányítási kapacitás és szakértelem
- Mennyire kielégítő a programot megvalósító személyek szakmai
felkészültsége?
- Mekkora tapasztalattal rendelkezik a pályázó korábbi programok
megvalósításában?
- Mennyire kielégítő a pályázó jelenlegi menedzsment kapacitása? (ide 
értve
a munkatársakat, felszereléseket és a program költségvetésének 
kezelését)?
- Mennyire segíti elő a kapcsolatépítést, közösségfejlesztést a program?
6. Prioritási szempontok értékelése
- A pályázat több szervezet szakmaközi együttműködésével valósul-e meg?
- Tartalmaz-e a pályázat szülőket, illetve az ifjúsággal foglalkozó
szakembereket is bevonó programokat?
9.2. Az érvényes pályázatokról az, ifjúsági, családügyi, szociális és
esélyegyenlőségi miniszter 2005. május 22-ig dönt. A nyertes pályázatok
listáját a Mobilitás a www.mobilitas.hu honlapon, az Ifjúsági, 
Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium a www.icsszem.hu honlapon a
döntést követő 15. napig közzéteszi. A pályázókat a Pályázatkezelő 
értesíti
a döntésről és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt a
szerződéskötés feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a Pályázatkezelő 
köt
szerződést az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi 
miniszter
nevében a Rendeletben foglaltak szerint.
9.3. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően,
amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a
beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta 
felhasználni,
úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon
meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
9.4. A támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai
beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és
elkészítésének szempontjait a Mobilitás Pályázati Útmutatója 
tartalmazza.
9.5 A támogatott pályázókkal történő szerződéskötés feltételeit és a
pályázó kötelezettségvállalásait a Mobilitás Pályázati Útmutató
tartalmazza.
9.6 A Mobilitás Pályázati Útmutató szabályozza az eljárást amennyiben a
támogatási igény meghaladja a pályázati támogatási keretet, illetve ha a
keret nem kerül teljes mértékben felhasználásra.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról