[Pályázatok] Szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő fejlesztések támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Már. 18., P, 09:59:47 CET


Témakör: Szenvedélybetegek

Cím: Szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő
fejlesztések támogatása
Kiíró: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium,
Mobilitás
Határidő: 2005. 04. 08.
Pályázhat: Gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyházak, 
intézmények,
önkormányzatok és intézményeik
-------------------------
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
pályázatot hirdet a szenvedélybetegek reszocializációját, 
reintegrációját
elősegítő fejlesztések támogatására
A pályázat kódja: KAB-RE-05-A/B/C
1. A pályázat célja, kategóriái és jogcíme
1.1. A pályázat célja a józan szenvedélybetegek reszocializációját,
reintegrációját, a munka világába való visszatérését elősegítő
fejlesztések, programok megvalósítása (relapszus prevenció).
1.2. Pályázati kategóriák
A) kategória: A reszocializációt, reintegrációt végző intézmények
infrastrukturális fejlesztése. Józan szenvedélybetegek utógondozó
központjának létrehozása, fejlesztése, bővítése, korszerűsítése (védett
szállások, félutas házak kialakítása).
B) kategória: Józan szenvedélybetegek foglalkoztatásának elősegítése,
munkahelyteremtés. Védett munkahely kialakítása (nem infrastrukturális
kialakítás!), már működő védett munkahely megtartása, foglalkoztatási
lehetőségek bővítése, folyamatos foglalkoztatás elérése.
C) kategória: Szenvedélybetegek tanulási lehetőségének megteremtése,
képzése, továbbképzése, átképzése (szakma/érettségi megszerzésének
elősegítése; a már megkezdett, de a szerhasználat miatt abbamaradt 
képzés
befejezése; álláskeresési technikák tanítása).
1.3 A pályázat keretében támogatás nyújtható
A) és B) kategóriában felhalmozási kiadásokra és a fejlesztéshez 
szükséges
dologi kiadásokra (pl. fogyóeszköz költsége). Használt eszköz 
vásárlásához
támogatás nem nyújtható!
B) kategóriában bér jellegű kiadásokra, dologi költségekre;
C) kategóriában dologi kiadásokra (pl. részvételi díj, szállásköltség,
utazási költség, a program megvalósításához szükséges fogyóeszköz
költsége).
2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása
2.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 56 400 000 
Ft,
azaz ötvenhatmillió-négyszázezer forint.
2.2. A pályázati keretösszeget Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú mellékletében
meghatározott XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium fejezet 9/3/1 Kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, 
társadalmi
károk csökkentése; elterelés fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
3.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítása a Mobilitás Pályázati Útmutató szerint egy összegben,
előfinanszírozás formájában történik.
3.2. A pályázott támogatás mértéke maximum a program bruttó 
összköltségének
90%-a lehet, amely az:
A) kategória esetén legfeljebb 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint;
B) kategória esetén védett munkahelyen való foglalkoztatás esetén 
legalább
a mindenkori minimálbér összege foglalkoztatottanként;
C) kategória esetén legalább 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint és
legfeljebb 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint.
A kategóriák közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok
mennyisége és minősége alapján történik.
4. Pályázatot nyújthatnak be
4.1. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált szervezetek,
intézmények, amelyek megfelelnek a 4.2. pontban meghatározott
feltételeknek. A pályázó a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon
regisztrálhatja magát a Mobilitás Pályázati Útmutatóban meghatározottak
szerint.
4.2. Belföldi székhelyű
- gazdasági társaságok;
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek);
- köztestületek;
- alapítványok;
- közalapítványok, közhasznú szervezetek;
- egyházak;
- egyházi fenntartású intézmények;
- szociális, egészségügyi, oktatási intézmények;
- önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények;
amelyeknek alapító okiratában, alapszabályában, működési szabályzatában
deklarált módon jelennek meg a pályázati felhívásban szereplő 
célkitűzések.
5. Pályázatkezelő
Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1145 Budapest, Amerikai út 96.
www.mobilitas.hu
6. A pályázat benyújtása
6.1. A pályázat beadási határideje 2005. április 8.
6.2. Az internetes pályázati rendszerben történő évenkénti egyszeri
regisztráció díja 5000 Ft. A regisztárciós eljárással kapcsolatos 
általános
feltételeket a Mobilitás Pályázati Útmutató tartalmazza.
6.3. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pályázók a
www.mobilitas.hu/palyazat honlapon elérhető programűrlap kitöltésével
nyújthatnak be pályázatot. A kitöltéshez szükséges információkat a 
honlapon
elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.
6.4. A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a 
pályázók
kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek,
továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és
elszámolásának kötelező általános feltételeit az ifjúsági, családügyi,
szociális és esélyegyenlőségi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló ICSSZEM rendelet
(továbbiakban: Rendelet) és a Mobilitás Pályázati Útmutató tartalmazza. 
Az
érvénytelen pályázatokkal kapcsolatos szabályokat a Mobilitás Pályázati
Útmutató tartalmazza. A beadási határidőt követően hiánypótlásra van
lehetőség a Mobilitás Pályázati Útmutatóban meghatározott eljárás 
szerint.
A Rendelet és a Mobilitás Pályázati Útmutató letölthető a
www.mobilitas.hu/palyazat honlapról.
6.5. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
- az információs vonalon: (40) 444-555 (9-16 óra között);
- a palyazat at mobilitas.hu e-mail címen és a www.mobilitas.hu/palyazat
honlapon;
- a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodákban (Közép-magyarországi RISZI
1052 Budapest, Városház u. 7., tel.: 1/269-0907; Közép-dunántúli RISZI 
8200
Veszprém, Kossuth L. u. 10., tel.: 88/581-570; Nyugat-dunántúli RISZI 
9022
Győr, Árpád u. 44., tel.: 96/518-685; Dél-dunántúli RISZI 7621 Pécs, 
Mária
u. 9., tel.: 72/520-532; Dél-alföldi RISZI 6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 2.,
tel.: 62/540-788; Észak-alföldi RISZI 4024 Debrecen, Piac u. 26/a, tel.:
52/531-053; Észak-magyarországi RISZI 3530 Miskolc, Mindszent tér 1., 
tel.:
46/506-348).
6.6. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási 
határidő
lejárta előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a
www.icsszem.hu és a www.mobilitas.hu honlapokon ad tájékoztatást.
7. A pályázat érvényességének speciális feltételei
(A speciális feltételekről a pályázónak az internetes pályázati űrlapon
kell nyilatkoznia!)
- egy pályázó egy kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be;
- a program 2005. június 1. és 2006. május 31. között megvalósul;
- a program megvalósításához szükséges legalább 10%-os önrész 
biztosítása.
A) és B) kategóriában, fejlesztés esetén
- a pályázó legalább a működési engedély megszerzését követő - ennek
hiányában a cégbírósági bejegyzést követő - 1 naptári éve működik, 
melyről
a pályázat benyújtásakor nyilatkozik (nyertes pályázat esetén ezt a 
tényt
igazoló hiteles dokumentumot a szerződéskötés előtt becsatolni 
szükséges).
B) kategóriában
- a pályázó legalább egy évig biztosítja a foglalkoztatást, legkevesebb
napi 4 órában, mely tényt a pályázat benyújtásakor nyilatkozattal 
vállalja
(nyertes pályázat esetén e nyilatkozat eredeti, hiteles példányát a
szerződéskötés előtt becsatolni szükséges).
C) kategóriában
- álláskeresési technikák tanítása esetén az oktatás területén legalább 
két
év szakmai tapasztalattal rendelkezik a képző szervezet, mely tényt a
pályázó szervezet nyilatkozatban igazolja.
8. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a programok, amelyek
- olyan régióban kezdik meg működésüket, ahol eddig még nem volt hasonló
tevékenység.
8.1  A pályázat elbírálásának és a támogatás igénybevételének eljárási
rendjét a Mobilitás Pályázati Útmutatója tartalmazza.
9. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
9.1. A pályázatok értékelését szakértői bizottság, az alábbi
szempontrendszer szerint végzi, mely szempontrendszer részét képezik a 
8.
pontban felsoroltak.
Értékelési szempontrendszer
1. Relevancia, szakmai megalapozottság
- Mennyire felel meg a pályázat a célcsoportok szükségleteinek?
- Mennyire felel meg a pályázat a "Nemzeti Stratégia a 
kábítószer-probléma
visszaszorítására" című dokumentum céljainak és prioritásainak?
- Mennyire valószínű, hogy a programnak érzékelhető hatása lesz
célcsoportjaira?
2. Módszertan, szakmai megalapozottság
- Mennyire következetes összességében a program megtervezése?
- Milyen a program, szolgáltatás létjogosultsága, újszerűsége?
- Milyen mértékben tartalmaz a pályázat objektíven alátámasztható 
mutatókat
a program eredményeire vonatkozóan?
3. Fenntarthatóság
- Milyen mértékben fenntarthatóak a pályázat eredményei pénzügyileg 
(hogyan
finanszírozzák a tevékenységeket a támogatás után)?
- Milyen mértékben fenntarthatóak a pályázat eredményei intézményileg (a
program végére rendelkezésre állnak-e majd azok a struktúrák, amelyek
lehetővé teszik a tevékenységek folytatását)?
4. Költségvetés és költséghatékonyság
- Mennyire szükségesek a tervezett kiadások a program megvalósításához?
- A pályázatban tervezett kiadások mennyire felelnek meg a gazdaságosság 
és
költséghatékonyság követelményének?
5. Irányítási kapacitás és szakértelem
- Mennyire kielégítő a pályázó szakmai felkészültsége?
- Mennyire kielégítő a pályázó jelenlegi menedzsmentje? (ide értve a
humánerőforrást, szervezeti struktúrát, szervezeti kultúrát,
felszereléseket és a program költségvetésének kezelését)
- Mekkora tapasztalattal rendelkezik a pályázó korábbi programok
megvalósításában?
- Együttműködik-e más intézménnyel?
6. Prioritási szempontok értékelése
- A pályázó olyan régióban kezdi meg működését, ahol eddig nem volt 
hasonló
tevékenység.
9.2. Az érvényes pályázatokról az ifjúsági, családügyi, szociális és
esélyegyenlőségi miniszter 2005. május 23-ig dönt. A nyertes pályázatok
listáját a Mobilitás a www.mobilitas.hu honlapon, az Ifjúsági, 
Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium a www.icsszem.hu honlapon a
döntést követő 15. napig közzéteszi. A pályázókat a Pályázatkezelő 
értesíti
a döntésről és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt a
szerződéskötés feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a Pályázatkezelő 
köt
szerződést az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi 
miniszter
nevében, a Rendeletben foglaltak szerint.
9.3. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően,
amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a
beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta 
felhasználni,
úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon
meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
9.4. A támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai
beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és
elkészítésének szempontjait a Mobilitás Pályázati Útmutatója 
tartalmazza.
9.5. A támogatott pályázókkal történő szerződéskötés feltételeit és a
pályázó kötelezettségvállalásait a Mobilitás Pályázati Útmutató
tartalmazza.
9.6. A Mobilitás Pályázati Útmutató szabályozza az eljárást amennyiben a
támogatási igény meghaladja a pályázati támogatási keretet, illetve ha a
keret nem kerül teljes mértékben felhasználásra.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról