[Pályázatok] Határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel való kapcsolattartás és a Magyarországon élő nemzetiségek programjainak támogatására (Nyugat-dunántúli Régió)

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Már. 17., Cs, 09:36:28 CET


Témakör: Határon túli magyarok

Cím: Határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel való kapcsolattartás és 
a
Magyarországon élő nemzetiségek programjainak támogatására
(Nyugat-dunántúli Régió)
Kiíró: Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács, Mobilitás
Határidő: 2005. 04. 15.
Pályázhat: A Nyugat-dunántúli Régió területén működő intézmények, civil
szervezetek, önkormányzatok, diákönkormányzatok, hallgatói 
önkormányzatok,
egyházak, ifjúsági közösségek.
-------------------------
A Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács pályázatot hirdet Határon
túli magyar ifjúsági szervezetekkel való kapcsolattartás és a
Magyarországon élő nemzetiségek programjainak támogatására
A pályázat kódja: IFJ-GY-ND-05-A
1. A pályázat célja
A határon túli magyar fiatalokkal való kapcsolattartás és a 
Magyarországon
élő nemzetiségi fiatalok programjainak, szervezeteinek, 
kezdeményezéseinek,
testvérközösségek és testvérkapcsolatok létrehozásának működtetése,
támogatása
A.1. kategória: Határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel közös 
programok
(IFJ-GY-ND-05-A1). Azon civil szervezetek támogatása, amelyek határon 
túli
magyar fiatalokkal közösen, és azok részvételével valósítják meg
programjaikat.
A.2. kategória: Magyarországon élő nemzetiségi ifjúsági szervezetek
programjai (IFJ-GY-ND-05-A2).
2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása
2.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 7 226 750 
Ft,
azaz hétmillió-kettőszázhuszonhatezer-hétszázötven forint.
2.2. A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú mellékletében
meghatározott XXIV., Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium fejezet 9/4/3/1 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
3.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítása a MOBILITÁS Pályázati Útmutató szerint egy összegben,
utófinanszírozás formájában történik.
3.2. A pályázott támogatás mértéke legfeljebb a program bruttó
összköltségének 70%-a lehet, amely legfeljebb 500 000 Ft, azaz 
ötszázezer
forint.
4. Pályázatot nyújthatnak be
A Nyugat-dunántúli Régióból, a Nyugat-dunántúli Régió területén működő 
és
bejegyzésre kötelezettek esetében a régióban bejegyzett:
- oktatási, nevelési, közművelődési és szociális intézmények,
- helyi önkormányzatok,
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek),
- egyesületek,
- alapítványok, közalapítványok,
- közhasznú társaságok,
- diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok (pályázniuk csak jogi
személyiséggel rendelkező kötelezettségvállaló szervezet 
közreműködésével
lehet),
- egyházak,
- ifjúsági közösségek (pályázniuk csak jogi személyiséggel rendelkező
kötelezettségvállaló szervezet közreműködésével lehet),
amelyek:
- gyermek- és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- gyermek- és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;
vagy
- gyermek- és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták 
fel;
vagy
- más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban a
gyermek- és ifjúsági ügyet kiemelt célként jelenítik meg.
5. A pályázat benyújtása
5.1. A pályázat beadási határideje papíron és elektronikusan egyaránt:
2005. április 15. Internetes pályázatoknál  2005. április 15., 16.00 óra
5.2. Elektronikus és papír alapú pályázatok beadásával kapcsolatos
tudnivalók:
5.2.1. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pályázók a
www.mobilitas.hu/palyazat honlapon elérhető programűrlap kitöltésével
nyújthatnak be pályázatot. A kitöltéshez szükséges információkat a 
honlapon
elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.
5.2.2. A papír alapú pályázatot személyesen kizárólag a Mobilitás
Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodában legkésőbb a
beadási határidő napján 16.00 óráig lehet leadni.
5.3. A postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatnak tartalmaznia
kell:
-  két példányban (egy eredeti és egy másolati példányban) a 
hiánytalanul
kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati adatlapot és programűrlapot
-  a programűrlapban megjelölt mellékleteket
- a pályázati díj befizetését igazoló postai feladóvevény vagy az 
átutalási
megbízás terhelési értesítőjének másolatát.
A pályázatot KÉT elkülönített (egy eredeti és egy másolati) példányban, 
de
EGY borítékban kell benyújtani.
5.4. A regisztrációs dokumentumot (nyilatkozatot) és a regisztrációs díj
befizetését igazoló dokumentum másolatát az alábbi címre kérjük 
beküldeni:
Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1590 Budapest, Postafiók 102
5.5. A beadási határidőt követően hiánypótlásra van lehetőség a 
Mobilitás
Pályázati Útmutatóban meghatározott eljárás szerint.
5.6. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási 
határidő
előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a
www.icsszem.hu és a www.mobilitas.hu honlapokon ad tájékoztatást.
A papír alapú pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni:
Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
9022 Győr, Árpád út 44.
6. A pályázati csomag
A pályázati csomag - amely magában foglalja a pályázati felhívást, az
adatlapot, a programűrlapot és a Pályázati Útmutatót -, letölthető a
- www.mobilitas.hu honlapról
és ingyenesen átvehető vagy telefonon, e-mailen igényelhető a
- Mobilitás Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodában
(9022 Győr Árpád út 44., Tel: 96/518-685; 96/518-686,
ndriszi at mobilitas.hu).
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
- Mobilitás Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
(9022 Győr Árpád út 44., Tel: 96/518-685; 96/518-686, ingyenes zöldszám:
80/200-541  ndriszi at mobilitas.hu).
7. Pályázati díj, regisztrációs díj
7.1. Interneten keresztül történő pályázat benyújtása esetén a Pályázók
egyszeri regisztrációs díj, 5000 Ft, ötezer forint befizetésére 
kötelesek a
Mobilitás Pályázati Útmutató rendelkezéseinek megfelelően. Internetes
pályázatbeadás esetén a regisztrációs díj befizetésekor, átutalásakor
kérjük, az internetes pályázatkezelő rendszer által a pályázó részére
biztosított partnerazonosítót tüntessék fel a megjegyzés rovatban.
7.2.  A papíralapú, postai úton benyújtott pályázat esetén a pályázati 
díj
pályázatonként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet a pályázati 
adatlaphoz
mellékelt, illetve a 6.1. pontban szereplő irodától igényelhető sárga
postai csekken vagy átutalással a 10032000-01425413-00000000 
számlaszámra
lehet befizetni a Mobilitás javára. Kérjük, befizetéskor a megjegyzés
rovatba írják be a pályázat kódját: IFJ-GY-ND-05-A! A rózsaszín postai
csekken, postacímre történő befizetést nem tudjuk elfogadni!
8. Pályázati feltételek
A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a pályázók
kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek,
továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és
elszámolásának kötelező általános feltételeit és az érvénytelen
pályázatokkal kapcsolatos szabályokat a Mobilitás Pályázati Útmutató
tartalmazza. Az útmutató letölthető a www.mobilitas.hu honlapról.
- A pénzügyi elszámolásban kizárólag Magyarországon kiállított számlák
szerepelhetnek.
9. A pályázat érvényességének speciális feltételei
- Nem pályázhatnak: azok a szervezetek, amelyek az államháztartás
alrendszereiből, így különösen a Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztériumból, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramtól és a 
Regionális
Ifjúsági Tanácstól juttatott valamely támogatással összefüggésben a
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeiket határidőre nem vagy 
csak
részben teljesítették (elszámolás stb.), továbbá az elnyert összeget nem 
a
támogatási célra használták fel.
- A program 2005. április 15. és december 31-e között valósuljon meg.
- Ugyanazzal a pályázati programmal csak egy kategóriában lehet 
pályázni.
- Egy pályázó szervezet egy kategóriában csak egy pályázatot nyújthat 
be.
- A pályázatnak tartalmaznia kell a következő mellékleteket:
részletes programterv;
a program részletes költségvetése és annak szöveges indoklása;
a pályázat költségvetésében feltüntetett önrész és/vagy a más forrásból
származó bevétel hitelt érdemlő igazolása;
a pályázó szervezet részletes bemutatkozása.
10. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek:
- Minimum 50 fős részvételt irányoznak elő;
- Összhangban állnak azon törekvéssel, hogy a régiók Európája a 
közösségek
Európája legyen;
- A program külön bemutatja, hogy az ifjúsági korosztály milyen 
speciális
igényét elégíti ki;
- 30%-nál nagyobb önrész bevonásával valósulnak meg;
- a kidolgozásban, előkészítésben, megvalósításban a fiatalok tevékenyen
részt vállalnak;
- pénzügyileg megalapozottak a források több oldalról biztosítottak;
- rendezvényei szakmailag megalapozottak (tényszerű, sokoldalú);
- rendelkeznek egy, a témában elismert, a pályázati programot ismerő
szakember írásbeli ajánlásával;
- komplex projektek, programsorozatok, rendszeresen megvalósuló 
programok;
- több szervezet együttműködésével valósulnak meg.
11. A pályázatok elbírálásának határideje
11.1. Az érvényes pályázatokról a Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági
Tanács 2005. május 19-ig dönt. A nyertes pályázatok listáját a Mobilitás 
a
www.mobilitas.hu honlapon, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium a www.icsszem.hu honlapon a döntést követő
15. napig közzéteszi. A pályázókat a Pályázatkezelő ajánlott 
küldeményben
is értesíti a döntésről és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt 
a
szerződéskötés feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a Pályázatkezelő 
köt
szerződést az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi 
miniszter
nevében a döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül.
11.2. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően,
amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a
beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta 
felhasználni,
úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon
meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
12. Pályázatkezelő
Mobilitás Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
9022 Győr, Árpád út 44.
www.mobilitas.huTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról