[Pályázatok] Ifjúsági (13-26 éves) programok támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Már. 17., Cs, 09:35:43 CET


Témakör: Gyermek és ifjúság

Cím: Ifjúsági (13-26 éves) programok támogatása
Kiíró: Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács, Mobilitás
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: Az Észak-alföldi Régióban bejegyzett civil szervezetek.
-------------------------
Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács pályázatot hirdet ifjúsági
(13-26 éves) programok támogatására
A pályázat kódja: IFJ-GY-ÉA-05-C-1/2
1. A pályázat célja
Olyan értékteremtő, értékközvetítő, kreatív, interaktív programok, 
illetve
programsorozatok támogatása a 13-26 éves korosztály számára, melyek a
fiatalok közösségeinek kezdeményezésére, s azok aktív közreműködésével
valósulnak meg és az ifjúsági közösségek fejlesztését, saját 
hagyományainak
megteremtését, ápolását, és azok folytatását szolgálják, bennük a
"megsokszorosító" (multiplikáló) hatás célként jelenik meg.
A) kategória: IFJ-GY-ÉA-05-C1: Ifjúsági programokra
2005-ben egyszeri alkalommal megrendezésre kerülő egy vagy többnapos
rendezvények, események megvalósulásának elősegítése.
B) kategória: IFJ-GY-ÉA-05-C2: Ifjúsági programsorozatokra
Ifjúsági csoportok, szervezetek 2005. évi folyamatos programszervező
tevékenységéhez szükséges anyagi háttér biztosítása, hozzájárulás
meghatározott időbeli rendszerességet mutató, az éves munkatervben 
szereplő
rendezvények költségeihez.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása
2.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 16 270 000 
Ft,
azaz tizenhatmillió-kettőszázhetvenezer forint.
2.2. A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú mellékletében
meghatározott XXIV., Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium fejezet 9/4/3/1 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram fejezeti
kezelésű előirányzata biztosítja.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
3.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítása a Mobilitás Pályázati Útmutató szerint egy összegben,
előfinanszírozás formájában történik.
3.2. A pályázott támogatás mértéke
A) kategória (IFJ-GY-ÉA-05-C1) esetében legfeljebb 300 000 Ft, azaz
háromszázezer forint
B) kategória (IFJ-GY-ÉA-05-C2) esetében legfeljebb 500 000 Ft, azaz
ötszázezer forint.
4. Pályázatot nyújthatnak be
4.1 Az internetes pályázati rendszerben regisztrált szervezetek, amelyek
megfelelnek a 4.3 pontban meghatározott feltételeknek.
4.2 Internet-elérhetőséggel nem rendelkező Pályázók pályázatukat postai
úton is benyújthatják. Pályázni jogosultak azon szervezetek, amelyek
megfelelnek a 4.3. pontban meghatározott feltételeknek.
4.3 Az Észak-alföldi Régióban bejegyzett:
- társadalmi szervezetek, kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági
szervezetek, szakszervezetek,
- közhasznú és kiemelkedően közhasznú ifjúsági célú alapítványok, kivéve
közalapítványok,
amelyek:
- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat 
biztosítanak;
vagy
- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták 
fel
létesítő okiratukban;
- vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű 
dokumentumban a
gyermek és ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg.
- egyházak,
- ifjúsági közösségek (pályázniuk csak jogi személyiséggel rendelkező
kötelezettségvállaló szervezet közreműködésével lehet).
5. Pályázatkezelő
Mobilitás Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
4024 Debrecen Piac u. 26/a.
www.mobilitas.hu
www.eszakalfold.info
6. Pályázati díj
6.1. Interneten keresztül történő pályázat benyújtása esetén a Pályázók
egyszeri regisztrációs díj, 5000 Ft, azaz ötezer forint befizetésére
kötelesek a Mobilitás Pályázati Útmutató rendelkezéseinek megfelelően.
Internetes pályázatbeadás esetén a regisztrációs díj befizetésekor,
átutalásakor kérjük, az internetes pályázatkezelő rendszer által a 
pályázó
részére biztosított partnerazonosítót tüntessék fel a megjegyzés 
rovatban.
A regisztrációs díj egyszeri befizetése lehetővé teszi a befizető 
szervezet
számára, hogy további pályázatokat nyújtson be bármelyik e-pályázaton
2005-ben.
6.2. A regisztrációs dokumentumot (nyilatkozatot) és a regisztrációs díj
befizetését igazoló dokumentum másolatát az alábbi címre kérjük 
beküldeni:
Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1590 Budapest, Postafiók 102.
6.3. A pályázati díj papíralapú pályázatok esetében pályázatonként 5000 
Ft,
azaz ötezer forint, amelyet a pályázati adatlaphoz mellékelt, illetve a
7.2. és 7.3. pontokban felsorolt irodáktól igényelhető sárga postai 
csekken
vagy átutalással a 10032000-01425413-00000000 számlaszámra lehet 
befizetni
a Mobilitás javára. A megjegyzés rovatba minden esetben fel kell 
tüntetni a
pályázat kódját: IFJ-GY-ÉA-05-C
A rózsaszín postai csekken, postacímre történő befizetést nem tudjuk
elfogadni, ezzel a pályázat érvénytelen!
7. A pályázati csomag
7.1. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pályázók a
www.mobilitas.hu/palyazat honlapon elérhető programűrlap kitöltésével
nyújthatnak be pályázatot. A kitöltéshez szükséges információkat a 
honlapon
elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.
7.2. Papíralapú pályázat esetén a pályázati csomag - amely magában 
foglalja
a pályázati felhívást, az adatlapot, a programűrlapot és a Pályázati
Útmutatót -, letölthető a
www.mobilitas.hu
www.eszakalfold.info honlapokról
Ingyenesen átvehető vagy telefonon igényelhető
az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodában
(4024 Debrecen, Piac u. 26/a. tel.:52/531-053, 054, 055, 530-025)
7.3. Pályázati csomag kérhető - a 7.2. pontban meghatározottak mellett -
továbbá
Debrecenben, Nyíregyházán és Szolnokon a megyei és városi önkormányzatok
ifjúsági referenseinél:
Hajdú-Bihar Megye Önkormányzati Hivatal (Debrecen, Piac u. 54.)
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztálya
(Debrecen, Kálvin tér 11.)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzati Hivatal (Nyíregyháza, Hősök 
tere
5.)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Nyíregyháza, 
Kossuth
tér 1.)
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzati Hivatal (Szolnok, Kossuth L. u.
2.)
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Szolnok, Kossuth tér 
9.)
Továbbá:
Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (Debrecen, Batthyány u. 
2/b.)
Mustárház (Nyíregyháza, Szent István u. 20)
Ifjúsági Iroda (Szolnok, Somogyi Béla u. 1.)
Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány (Debrecen, Simonyi u. 
14.)
Civil Ház (Szolnok, Baross Gábor u. 56.)
Civil Ház (Nyíregyháza, Damjanich u. 4-5.)
Hajdú-Bihar Megyei Civil Szolgáltató Központ (Debrecen, Egyetem tér 1.)
8. A pályázat benyújtása
8.1. A pályázat beadási határideje papíron és elektronikusan egyaránt:
2005. május 30-ig folyamatos.
Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács a
- 2005. április 4-ig beérkezett pályázatokról 2005. június 2-ig,
- 2005. május 30-ig beérkezettekről július 30-ig dönt.
8.2. A papíralapú pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:
Mobilitás
Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
4024 Debrecen, Piac u. 26/a.
A pályázatot személyesen kizárólag a fenti címen, legkésőbb a beadási
határidő napján 16.00 óráig lehet leadni.
8.3. A beadási határidőt követően mindkét esetben egyszeri hiánypótlásra
van lehetőség a Pályázati Útmutatóban meghatározott eljárás szerint.
8.4. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási 
határidő
előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a
www.mobilitas.hu www.icsszem.hu és a www.eszakalfold.info honlapokon ad
tájékoztatást.
9. Pályázati feltételek
9.1. A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a 
pályázók
kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek,
továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és
elszámolásának kötelező általános feltételeit és az érvénytelen
pályázatokkal kapcsolatos szabályokat a Mobilitás Pályázati Útmutató
tartalmazza. Az útmutató letölthető a www.mobilitas.hu honlapról.
9.2. E-pályázat esetén, postai úton kell benyújtani a Pályázatkezelő 
címére
2 példányban az űrlap azon mellékleteit, melyek elektronikusan nem
csatolhatók. (A nyilvántartásba vételről vagy bejegyzésről szóló 
bírósági
végzés másolata, közhasznú szervezetek esetében a közhasznúvá 
nyilvánítást
igazoló bírósági végzés másolata, együttműködési szándéknyilatkozatok, 2
szakmai támogató ajánlása).
9.3. Papíralapú pályázat esetén 3 példányban a hiánytalanul kitöltött és
aláírt pályázati adatlapot és programűrlapot, a programűrlapban 
megjelölt
kötelező mellékleteket; 1 példányban a pályázati díj befizetését igazoló
postai feladóvevény vagy a banki kivonat másolatát.
A pályázatot HÁROM elkülönített (egy eredeti és két másolati) 
példányban,
de EGY borítékban kell benyújtani.
10. A pályázati támogatás felhasználhatósága
- a támogatási összeg nem használható fel tartós tárgyi eszközök
beszerzésére,
- étkezés, vendéglátás a költségek legfeljebb 30% tehetik ki,
- egy pályázó csak egy alkategóriában nyújthat be pályázatot,
- a programnak 2005. december 31-ig meg kell valósulnia.
A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázati programok,
melyek:
- előtérbe helyezik a helyi, kistérségi, megyei, regionális 
együttműködést,

- demokratikus jogok és kulturális sokszínűség érvényesülését 
szolgálják,
- lehetőséget teremtenek határon túli fiatalok részvételére,
- közösségi kohéziót erősítik,
- hozzájárulnak a közösség, szervezet hosszú távú működéséhez.
11. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere
11.1 A pályázatok értékelését szakértői bizottság, az alábbi
szempontrendszer szerint végzi, mely szempontrendszer részét képezik a 
10.
pontban felsoroltak.
Megfelel-e a pályázat a kiírásnak?
A pályázó eddigi szakmai tevékenységének összhangja a projekt céljaival.
A projekt megalapozottsága (a fiatalok szerepe az előkészítésben, a
lebonyolításban,
az értékelésben).
A projekt várt eredményei/hatásai (közvetlen a célcsoportra, a helyi
közösségre (településre), a fiatalok személyes fejlődésére, a projekt
folytatása, továbbfejlesztése).
A módszerek megalapozottsága (hatékonyság, változatosság, életkori
sajátosságokhoz igazodás).
A projekt költséghatékonysága (a költségvetés megalapozottsága, 
realitása,
a szöveges indoklás kidolgozottsága).
A pályázat kidolgozottsága (szerkezete, átgondoltság, megfogalmazása,
külalakja).
11.2. Az érvényes pályázatokról az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági 
Tanács
folyamatosan, de legkésőbb 2005. július 30-ig, dönt. A nyertes 
pályázatok
listáját a Mobilitás a www.icsszem.hu, a www.mobilitas.hu, és a
www.eszakalfold.info honlapokon a döntést követő 15. napig közzéteszi. A
pályázókat a Pályázatkezelő ajánlott küldeményben is értesíti a 
döntésről,
és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt a szerződéskötés
feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a Pályázatkezelő köt szerződést 
az
ifjúsági, családügyi, szociális, és esélyegyenlőségi miniszter nevében a
döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül.
11.3. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően,
amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a
beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta 
felhasználni,
úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon
meg egy módosított pályázati felhívás keretében.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról