[Pályázatok] A magyar nyelvi kultúra, zenei, vizuális önkifejezés témaköreiben rendezendő gyermek és ifjúsági események, hozzá kapcsolódó kiadványok támogatására (Közép-magyarországi Régió)

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Már. 17., Cs, 09:33:32 CET


Témakör: Gyermek és ifjúság

Cím: A magyar nyelvi kultúra, zenei, vizuális önkifejezés témaköreiben
rendezendő gyermek és ifjúsági események, hozzá kapcsolódó kiadványok
támogatására (Közép-magyarországi Régió)
Kiíró: Közép-Magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács, Mobilitás
Határidő: 2005. 04. 06.
Pályázhat: Közép-magyarországi Régióban működő intézmények, 
önkormányzatok,
civil szervezetek, egyházak ifjúsági tagozatai/bizottságai.
-------------------------
A Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács pályázatot hirdet a 
magyar
nyelvi kultúra, zenei, vizuális önkifejezés témaköreiben rendezendő
gyermek- és ifjúsági események, hozzá kapcsolódó kiadványok támogatására
A pályázat kódja: IFJ-GY-KM-05-A
1. A pályázat célja, jogcíme és kategóriái
1.1. Olyan tevékenységek, események (programok, eseménysorozatok,
kiadványok) támogatása, melyek egy ifjúsági csoport, egy település,
kistérség vagy régió gyermek- és fiatalkorú lakosságának lehetőségeit
bővítik. Ezen túl olyan ifjúsági csoportok, intézmények közötti
együttműködések támogatása, melyek során különböző lehetőségek között 
élő
fiatalok gyakorlatban mutathatják be ismereteiket, fejleszthetik
képességeiket (pl.: versenyek, alkotónapok stb.). Pályázni lehet továbbá
olyan regionális, vagy megyei szintű programokkal, melyek egy 
korosztály,
vagy speciális élethelyzetben lévő csoport problémáira kínálnak
megoldásokat, a fent leírt eszközök segítségével.
Iskolák esetében a tantervi követelményekben foglaltakra a támogatás nem
használható. Kizárólag belföldön megvalósuló programok megvalósítására
pályázhatnak!
2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása
2.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 6 000 000 
Ft,
azaz hatmillió forint.
2.2. A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú mellékletében
meghatározott XXIV., Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium fejezet 9/4/3/1 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
3.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítása a Mobilitás Pályázati Útmutató szerint egy összegben,
előfinanszírozás formájában történik.
3.2. A pályázott támogatás mértéke legfeljebb a program bruttó
összköltségének 90%-a lehet, amely legalább 100 000 Ft, azaz egyszázezer
forint és legfeljebb 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint.
4. Pályázatot nyújthatnak be
4.1. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált, illetve papír 
alapon
benyújtott pályázatok esetén azon szervezetek, intézmények, amelyek
megfelelnek a 4.2. pontban meghatározott feltételeknek, A pályázó a
www.mobilitas.hu/palyazat honlapon regisztrálhatja magát a Mobilitás
Pályázati Útmutatóban meghatározottak szerint, amennyiben pályázatát az
internetes pályázati rendszerben kívánja benyújtani.
4.2. A Közép-magyarországi Régióban működő
- oktatási, nevelési, közművelődési, szociális és egészségügyi 
intézmények;
- önkormányzatok;
valamint azon
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
- alapítványok;
- közalapítványok;
- közhasznú társaságok;
- egyházak ifjúsági tagozatai/bizottságai,
- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági szervezetek
pályázhatnak, amennyiben van befogadó szervezetük-
amelyek
a) gyermek- és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
b) gyermek- és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat 
biztosítanak;
vagy
c) a gyermek- és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták
fel létesítő okiratukban;
d) vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű 
dokumentumban
a gyermek- és ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg.
5. Pályázatkezelő
Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.
www.mobilitas.hu
6. Pályázati díj
6.1. A pályázati díj papír alapon benyújtott pályázatok esetén 5000 Ft,
azaz ötezer forint, amelyet a Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Irodától, illetve a Mobilitástól (1145 Budapest, Amerikai út
96. Tel.: 06-1/273-4200, 273-4250) igényelhető sárga postai csekken vagy
átutalással a 10032000-01425413-00000000 számlaszámra lehet befizetni a
Mobilitás javára. Kérjük, a megjegyzés rovatba írják be a pályázat 
kódját:
IFJ-GY-KM-05-A! A rózsaszín postai csekken, postacímre történő 
befizetést
nem tudjuk elfogadni, ezzel a pályázat érvénytelen!
6.2. A benyújtott elektronikus pályázat érvényességéhez minden 
pályázónak
legkésőbb a beadási határidőig postai úton a Mobilitás (1145 Budapest,
Amerikai út 96. Postacím: 1590 Budapest, Pf. 102) címére be kell 
küldenie
az internetes pályázati rendszer feltételeit elfogadó nyilatkozat egy
eredeti, aláírt példányát. Ehhez mellékelni kell az 5000 Ft-os
regisztrációs díj befizetését igazoló csekkszelvény vagy az átutalási
megbízás terhelési értesítőjének másolatát is. Kérjük, a megjegyzés 
rovatba
írják be a partnerazonosítót! (Elektronikusan benyújtott pályázatok 
esetén
a regisztrációs díjat 2005-re vonatkozólag csak egyszer kell megfizetni,
mely keretében több internetes pályázati kategóriára is lehet pályázni
pályázati díj újbóli befizetése nélkül!)
7. A pályázat benyújtása
7.1. A pályázat beadási határideje: 2005. április 6., 16.00 óra 
(internetes
és személyesen leadott pályázat esetén)
7.2. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pályázók a
www.mobilitas.hu/palyazat honlapon elérhető programűrlap kitöltésével
nyújthatnak be pályázatot. A kitöltéshez szükséges információkat a 
honlapon
elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.
7.3. A pályázati csomag - amely magában foglalja a pályázati felhívást, 
az
adatlapot, a programűrlapot és a Mobilitás Pályázati Útmutatót - 
letölthető
a postai úton pályázó szervezetek számára a www.mobilitas.hu/palyazat
honlapról, továbbá ingyenesen átvehető a Közép-magyarországi Regionális
Ifjúsági Szolgáltató Irodánál. A papír alapon benyújtott pályázatot
személyesen kizárólag a Mobilitás Közép-magyarországi Regionális 
Ifjúsági
Szolgáltató Irodában (1052 Budapest, Városház u. 7.) legkésőbb a beadási
határidő napján 16 óráig lehet leadni.
7.4. A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a 
pályázók
kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek,
továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és
elszámolásának kötelező általános feltételeit és az érvénytelen
pályázatokkal kapcsolatos szabályokat a Mobilitás Pályázati Útmutató
tartalmazza. A beadási határidőt követően hiánypótlásra van lehetőség a
Mobilitás Pályázati Útmutatóban meghatározott eljárás szerint. Az 
útmutató
letölthető a www.mobilitas.hu honlapról.
7.5. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető
- a kmriszi at mobilitas.hu e-mail címen és a www.mobilitas.hu/palyazat
honlapon;
- a Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodában 1052
Budapest, Városház u. 7. Tel.: 06-1/269-0907, 06-1/353-2622.
7.6. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási 
határidő
előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a
www.icsszem.hu és a www.mobilitas.hu honlapokon ad tájékoztatást.
8. A pályázat érvényességének speciális feltételei
(A speciális feltételekről a pályázónak a programűrlapon kell
nyilatkoznia!)
- a program 2005. március 1. és 2006. február 28. között valósul meg;
- egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
9. Pályázati feltételek
A papír alapon benyújtott pályázatoknak tartalmaznia kell:
- a hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati adatlapot és
programűrlapot;
- a programűrlapban megjelölt kötelező mellékleteket;
- a pályázati díj befizetését igazoló postai feladóvevény vagy az 
átutalási
megbízás terhelési értesítőjének másolatát.
A papír alapon benyújtott pályázatokat (személyesen vagy postai úton) 
KÉT
elkülönített (egy eredeti és egy másolati) példányban, de EGY borítékban
kell benyújtani;
Amennyiben a program megvalósításához kis értékű (max. 50 000 Ft/eszköz)
eszköz(öke)t kívánnak beszerezni, úgy az eszközök értékének legalább 
40%-át
kell önrészként felmutatni
A beadási határidőt követően egyszeri hiánypótlásra van lehetőség a
Mobilitás Pályázati Útmutatóban meghatározott eljárás szerint.
10. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a programok, amelyek
- fogyatékos és ép fiatalok integrált szabadidő-eltöltését célozzák;
- a 7/2003. (I. 14.) Korm. rendeletben felsorolt hátrányos helyzetű
településeken élő gyermekek és/vagy fiatalok részvételével valósulnak 
meg;
- programja a családon belüli erőszak és/vagy szexuális felvilágosítás
és/vagy drogprevenció és/vagy sport általi nevelés és/vagy nemzeti
emlékezet program kérdésköréhez kapcsolódó tematikával rendelkezik;
- a rendezvény tartalmaz olyan programelemet, amely elősegíti a
közösségépítést, a fiatalok aktivitását, környezeti nevelését;
- nagyobb arányú önrészt vállalnak;
- emberjogi nevelést középpontba állítják;
- szervezését leginkább a munkanélküli fiatalok és az iskolából kimaradt
személyek látják el.
11. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
11.1. A pályázatok értékelését szakértői bizottság az alábbi
szempontrendszer szerint végzi, mely szempontrendszer részét képezik a 
10.
pontban felsoroltak.
Értékelési szempontrendszer
1. Szakmai megalapozottság
Milyen létszámú fiatal vesz részt a programon?
Mennyire következetesek, célnak megfelelőek és gyakorlatiasak a javasolt
tevékenységek?
Mennyire nyújt élményt és értéket a célcsoportnak a pályázati program?
Mennyire következetes összességében a program megtervezése?
2. Egyéb szempontok
Mennyiben segítik a pályázó eddigi tapasztalatai a vállalt célok
megvalósítását?
Mennyire megalapozottak a költségvetés tervezett összegei, a 
költségnemek
belső aránya?
Mekkora az önrész aránya?
Hátrányos helyzetű településen élőket támogat-e a pályázat [7/2003. (I.
14.) Korm. r.]?
Milyen mértékben tartalmaz a pályázati kiírás által preferált
programelemeket?
Milyen mértékben vállalják az emberjogi nevelést?
Milyen mértékben vonják be a szervezésbe a munkanélküli és az iskolából
kimaradt fiatalokat?
Támogatja-e a pályázat a fogyatékosok integrált részvételét?
11.2. Az érvényes pályázatokról a Közép-magyarországi Regionális 
Ifjúsági
Tanács 2005. június 6-ig dönt. A nyertes pályázatok listáját a Mobilitás 
a
www.mobilitas.hu honlapon, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium a www.icsszem.hu honlapon a döntést követő
15. napig közzéteszi. A pályázókat a Pályázatkezelő értesíti a 
döntésről,
és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt a szerződéskötés
feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a Pályázatkezelő köt szerződést 
az
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter nevében a
döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül.
11.3. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően,
amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a
beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta 
felhasználni,
úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon
meg egy módosított pályázati felhívás keretében.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról