[Pályázatok] Gyermek- és ifjúsági szervezetek internetes hozzáférésének támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Már. 10., Cs, 09:13:48 CET


Témakör: Gyermek és ifjúság

Cím: Gyermek- és ifjúsági szervezetek internetes hozzáférésének 
támogatása
Kiíró: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium,
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, Mobilitás
Határidő: 2005. 04. 15.
Pályázhat: Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházak
ifjúsági szerveződései.
-------------------------
Gyermek- és ifjúsági szervezetek internetes hozzáférésének támogatására
A pályázat kódja: IFJ-GY-05-B
1. A pályázat célja
1.1. A pályázat célja a gyermek- és ifjúsági szervezetek Internet
elérhetőségének biztosítása.
1.2. A támogatás tárgya:
Maximálisan egy éves időtartamra szóló internet-elérés finanszírozása. 
Az
internetes elérés típusát (modemes, ISDN, ADSL, bérelt vonal, kábelnet
stb.) nyertes pályázat esetén a pályázó szervezet választhatja meg.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása
2.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 10 000 000 
Ft,
azaz tízmillió forint.
2.2. A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú mellékletében
meghatározott XXIV., Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium fejezet 9/4/3/1 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram fejezeti
kezelésű előirányzata biztosítja.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája
3.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítása a Mobilitás Pályázati Útmutató szerint egy összegben,
előfinanszírozás formájában történik.
3.2. A pályázott támogatás mértéke legalább 30 000 Ft, azaz harmincezer
forint és legfeljebb 150 000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint.
4. Pályázatot nyújthatnak be
4.1. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált szervezetek, 
amelyek
megfelelnek a 4.3. pontban meghatározott feltételeknek.
A pályázó a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon regisztrálhatja magát a
Mobilitás Pályázati Útmutatóban meghatározottak szerint.
4.2 Internet-elérhetőséggel nem rendelkező Pályázók pályázatukat postai
úton is benyújthatják. Pályázni jogosultak azon szervezetek, amelyek
megfelelnek a 4.3. pontban meghatározott feltételeknek.
4.3 Azon belföldi székhelyű
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok),
- alapítványok,
- egyházak,
- egyházak ifjúsági szerveződései (kötelezettségvállalón szervezeten
keresztül),
amelyek gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg (Nyertes pályázat
esetén szerződéskötéskor a pályázó szervezetnek az alapszabályát és/vagy
alapító okiratát illetve az ezzel egyenértékű dokumentumát csatolnia
kell!).
5. Pályázatkezelő
Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1145 Budapest, Amerikai út 96.
www.mobilitas.hu
6. Pályázati díj
Interneten keresztül történő pályázat benyújtása esetén a Pályázók
regisztrációs díj befizetésére kötelesek a Mobilitás Pályázati Útmutató
rendelkezéseinek megfelelően.
Papír alapú pályázat benyújtása esetén a pályázati díj 3000 Ft, amelyet 
a
7.1. pontban felsorolt irodáktól igényelhető sárga postai csekken vagy
átutalással a 10032000-01425413-00000000 számlaszámra lehet befizetni a
MOBILITÁS javára (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a pályázat
kategóriáját: IFJ-GY-05-B).
7. A pályázati csomag
7.1. A postai úton benyújtott pályázati csomag - amely magában foglalja 
a
pályázati felhívást, az adatlapot, a programűrlapot, és a Mobilitás
Pályázati Útmutatót - letölthető a honlapról, ingyenesen átvehető vagy
telefonon igényelhető
- a Mobilitás Pályázati Igazgatóságánál (1145 Budapest, Amerikai út 96.
tel.: 1/ 273-4250, 1/ 273-4253);
- a Mobilitás Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodáiban
(Közép-magyarországi RISZI 1054 Budapest, Városház u. 7., tel.: 
1/485-6800;
Közép-dunántúli RISZI 8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10., tel.: 
88/581-570;
Nyugat-dunántúli RISZI 9022 Győr, Árpád u. 44., tel.: 96/518-685;
Dél-dunántúli RISZI 7621 Pécs, Mária u. 9., tel.: 72/520-532; 
Dél-alföldi
RISZI 6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 2., tel.: 62/540-788; Észak-alföldi 
RISZI
4024 Debrecen, Piac u. 26/a., tel.: 52/531-053; Észak-magyarországi 
RISZI
3530 Miskolc, Mindszent tér 1., tel.: 46/506-348).
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető
- az információs vonalon: (40) 444-555 (9-16 óra között);
- a palyazat at mobilitas.hu e-mail címen;
8. A pályázat benyújtása
8.1. A pályázat beadási határideje: 2005. április 15.
8.2. A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a 
pályázók
kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek,
továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és
elszámolásának kötelező általános feltételeit és az érvénytelen
pályázatokkal kapcsolatos szabályokat a Mobilitás Pályázati Útmutató
tartalmazza. A beadási határidőt követően hiánypótlásra van lehetőség a
Mobilitás Pályázati Útmutatóban meghatározott eljárás szerint. Az 
útmutató
letölthető a www.mobilitas.hu honlapról.
8.3. Postai úton benyújtott pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni:
Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1145 Budapest, Amerikai út 96.
A pályázatot személyesen kizárólag a Mobilitás Pályázati Igazgatóságánál
(1145 Budapest, Amerikai út 96.) legkésőbb a beadási határidő napján 
16.00
óráig lehet leadni.
A postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell 
két
példányban (egy eredeti és egy másolati példányban) a hiánytalanul
kitöltött pályázati adatlapot és programűrlapot, valamint a 
programűrlapban
megjelölt mellékleteket.
A pályázatot KÉT elkülönített (egy eredeti és egy másolati) példányban, 
de
EGY borítékban kell benyújtani.
8.4. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási 
határidő
előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a
www.mobilitas.hu honlapon ad tájékoztatást.
8.5. A beadási határidőt követően hiánypótlásra van lehetőség a 
Mobilitás
Pályázati Útmutatóban meghatározott eljárás szerint.
9. A pályázat érvényességének speciális feltételei
- egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be;
- a támogatási összeg csak a pályázati felhívás megjelenése és a 2006.
február 28-a közötti időszakban  használható fel;
- a pályázó szervezetnek biztosítania kell, hogy az elnyert internet
előfizetést a közösség tagjai "korlátozás nélkül" használhassák;
- nyertes pályázat esetében a program megvalósulásáról készült beszámoló
mellékleteként csatolni kell az Internet előfizetési szerződést;
- a Gyermek Ifjúsági Alapprogram Tanácsa egy projektet csak egyszer 
támogat
- ideértve a Regionális Ifjúsági Tanácsok által kiírt bármely pályázati
kategóriát is.
10. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a szervezetek, amelyek
- a támogatásból a meglévő internet elérhetőségük fejlesztését (modemes
elérés esetén ISDN, ADSL, bérelt vonal, kábelnet stb. elérésre váltását)
kívánják megvalósítani. (Új elérést kialakítása esetén bármely típus
választható, az ISDN, ADSL, bérelt vonal, kábelnet stb. elérési mód
választása a pályázat elbírálása során nem jelent hátrányt!)
- székhelye a 7/2003 (I.14.) Korm. rendeletben felsorolt hátrányos 
helyzetű
települések valamelyike.
11. A pályázatok elbírálásának határideje
11.1. Az érvényes pályázatokról a Gyermek-, Ifjúsági Alapprogram Tanácsa
2005. május 31-ig dönt. A nyertes pályázatok listáját a Mobilitás a
www.mobilitas.hu honlapon, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium a www.icsszem.hu honlapon a döntést követő
15. napig közzéteszi. A pályázókat a Pályázatkezelő értesíti a 
döntésről,
és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt a szerződéskötés
feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a Pályázatkezelő köt szerződést 
a
döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül.
11.2. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően,
amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a
beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta 
felhasználni,
úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon
meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
A Pályázati Tanácsadó Napokról további információ a www.mobilitas.hu
oldalon található.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról