[Pályázatok] Gyermek és ifjúsági szervezetek által kiadott nyomtatott és elektronikus médiatermékek valamint egyéb kiadványaik támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Már. 10., Cs, 09:13:28 CET


Témakör: Gyermek és ifjúság

Cím: Gyermek és ifjúsági szervezetek által kiadott nyomtatott és
elektronikus médiatermékek valamint egyéb kiadványaik támogatása
Kiíró: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium,
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, Mobilitás
Határidő: 2005. 04. 29.
Pályázhat: Társadalmi szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházak
ifjúsági szerveződései.
-------------------------
Gyermek és ifjúsági szervezetek által kiadott nyomtatott és elektronikus
médiatermékek valamint egyéb kiadványaik támogatása
A pályázat kódja: IFJ-GY-05-C
 1. A pályázat célja és jogcíme
1.1. A célja olyan nyomtatott és elektronikus médiatermékek 
megjelenésének,
előállításának támogatása, amelyek elősegítik a gyermek és ifjúsági
szervezetek híreinek belső és/vagy külső áramlását, segítséget nyújtanak 
a
szervezetek tevékenységének, szolgáltatásainak és programjainak
megismeréséhez, illetve melyek segítik a gyermek és ifjúsági szervezetek
működését és tájékoztatást adhatnak tevékenységükről.
1.2. A pályázat keretében támogatás nyújtható a médiatermék 
előállításával
kapcsolatos dologi kiadások biztosításához.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása
2.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 20 000 000 
Ft,
azaz húszmillió forint.
2.2. A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú mellékletében
meghatározott XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium fejezet 9/4/3/1 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram fejezeti
kezelésű előirányzata biztosítja.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
3.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítása a Mobilitás Pályázati Útmutató szerint egy összegben,
előfinanszírozás formájában történik.
3.2. A pályázott támogatás mértéke legfeljebb a program bruttó
összköltségének 80%-a lehet, amely legalább 100 000 Ft, azaz egyszázezer
forint és legfeljebb 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
4. Pályázatot nyújthatnak be
4.1. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált szervezetek, 
amelyek
megfelelnek a 4.2. pontban meghatározott feltételeknek.
A pályázó a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon regisztrálhatja magát a
Mobilitás Pályázati Útmutatóban meghatározottak szerint.
4.2. Azon belföldi székhelyű
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok),
- alapítványok,
- egyházak,
- egyházak ifjúsági szerveződései, (kötelezettségvállaló szervezeten
keresztül)
amelyek:
a) gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg (Nyertes pályázat esetén
szerződéskötéskor a pályázó szervezetnek az alapszabályát és/vagy 
alapító
okiratát illetve az ezzel egyenértékű dokumentumát csatolnia kell!);
b) legalább két tervezési statisztikai régióban legalább hat
tag/alapszervezet működik vagy legalább két tervezési statisztikai 
régióra
kiterjedően fejtenek ki gyermek és ifjúsági célú tevékenységet. Az egy
településre kiterjedő gyermek és ifjúsági célú tevékenységet végző 
pályázók
esetében a megvalósítandó pályázati program résztvevőinek/készítőinek
legalább kettő tervezési-statisztikai régió legalább összesen hat
településéről kell érkezniük. (Ebben az esetben a pályázat 
érvényességének
feltétele az együttműködő szervezetek adatainak megadása a 
programűrlapon.
Nyertes pályázat esetén szerződéskötéskor az együttműködési 
nyilatkozatokat
csatolni kell!)
5. Pályázatkezelő
Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1145 Budapest, Amerikai út 96.
www.mobilitas.hu
6. Pályázati díj
Jelen pályázat esetében pályázati díj nincs. (Interneten keresztül 
történő
pályázat benyújtása esetén a Pályázók regisztrációs díj befizetésére
kötelesek a Mobilitás Pályázati Útmutató rendelkezéseinek megfelelően.)
7. A pályázat benyújtása
7.1. A pályázat beadási határideje: 2005. április 29.
7.2. A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a 
pályázók
kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek,
továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és
elszámolásának kötelező általános feltételeit és az érvénytelen
pályázatokkal kapcsolatos szabályokat a Mobilitás Pályázati Útmutató
tartalmazza. A beadási határidőt követően hiánypótlásra van lehetőség a
Mobilitás Pályázati Útmutatóban meghatározott eljárás szerint. Az 
útmutató
letölthető a www.mobilitas.hu honlapról.
7.3. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási 
határidő
előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a
www.mobilitas.hu honlapon ad tájékoztatást.
7.4. A beadási határidőt követően hiánypótlásra van lehetőség a 
Mobilitás
Pályázati Útmutatóban meghatározott eljárás szerint.
7.5. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető
- az információs vonalon: (40) 444-555 (9-16 óra között);
- a palyazat at mobilitas.hu e-mail címen és a honlapon;
- a Mobilitás Pályázati Igazgatóságán (1/273-4250, 1/273-4253);
- a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodákban (Közép-magyarországi RISZI
1052 Budapest, Városház u. 7. tel.: 1/485-6800; Közép-dunántúli RISZI 
8200
Veszprém, Kossuth L. u. 10., tel.: 88/581-570; Nyugat-dunántúli RISZI 
9022
Győr, Árpád u. 44., tel.: 96/518-685; Dél-dunántúli RISZI 7621 Pécs, 
Mária
u. 9., tel.: 72/520-532; Dél-alföldi RISZI 6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 2.,
tel.: 62/540-788; Észak-alföldi RISZI 4024 Debrecen, Piac u. 26/a., 
tel.:
52/531-053; Észak-magyarországi RISZI 3530 Miskolc, Mindszent tér 1., 
tel.:
46/506-348).
8. A pályázat érvényességének speciális feltételei
- egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be;
- a pályázati program kezdete nem lehet korábbi, mint a pályázati 
felhívás
megjelenése
- a pályázati program megvalósításának végső határideje: 2006. február 
28.;

- a támogatási összeg nem fordítható 50 000 Ft összeget meghaladó értékű
tárgyi eszköz vásárlására;
- a program megvalósításhoz szükséges legalább 20%-os önrész biztosítása 
és
a költségvetési táblázatban történő feltüntetése
- a Gyermek Ifjúsági Alapprogram Tanácsa egy projektet csak egyszer 
támogat
- ideértve a Regionális Ifjúsági Tanácsok által kiírt bármely pályázati
kategóriát is.
9. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a programok, amelyek
- esetében az elkészíteni szándékozott nyomtatott médiatermék 
rendszeresen,
állandó helyet biztosít a célcsoport véleményének;
- a pályázati felhívás céljaival összhangban minél több szervezet
együttműködésében valósulnak meg, s így minél szélesebb körű informálást 
és
tájékoztatást biztosítanak;
- ép és fogyatékkal élő gyermekek és/vagy fiatalok közös szervezésében 
vagy
részvételével valósulnak meg, segítve integrációjukat;
- a 7/2003 (I.14.) Korm. rendeletben felsorolt hátrányos helyzetű
településeken élő gyermekek és/vagy fiatalok részvételével valósulnak 
meg;
- esetében a pályázók vállalják "előfizetői" kör felállítását és a
nyomtatott médiatermék önfenntartására való törekvést;
- pénzügyileg megalapozott pályázatok, és a forrásokat többoldalúan
biztosítják;
- gyermekek és/vagy fiatalok elgondolása alapján készülnek, valamint a
projekt megvalósítása is általuk történik.
10. A pályázatok elbírálásának határideje
10.1. Az érvényes pályázatokról a Gyermek-, Ifjúsági Alapprogram Tanácsa
2005. június 15-ig dönt. A nyertes pályázatok listáját a Mobilitás a
www.mobilitas.hu honlapon, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium a www.icsszem.hu honlapon a döntést követő
15. napig közzéteszi. A pályázókat a Pályázatkezelő értesíti a 
döntésről,
és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt a szerződéskötés
feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a Pályázatkezelő köt szerződést 
a
döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül.
10.2. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően,
amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a
beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta 
felhasználni,
úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon
meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
A Pályázati Tanácsadó Napokkal kapcsolatban további információ a
www.mobilitas.hu oldalon található.
A Pályázati Tanácsadó Napokról bővebb információ a www.mobilitas.hu 
oldalon
olvasható.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról