[Pályázatok] A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése / HEFOP/2005/3.1.4

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Júl. 19., K, 10:56:09 CEST


Témakör: Gyermek és ifjúság

Cím: A kompetencia-alapú oktatás elterjesztése / HEFOP/2005/3.1.4
Kiíró: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Határidő: 2005. 10. 15.
Pályázhat: a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet alapján OM azonosítóval
rendelkező pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények (önkormányzati,
illetve egyesületi, egyházi, alapítványi, egyéb jogi személyiségű nonprofit
szervezet által fenntartott intézmények)
-------------------------
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító
Hatóság (HEFOP IH) pályázatot hirdet "A kompetencia-alapú oktatás
elterjesztése" címmel
1. A pályázati felhívás hivatkozási száma HEFOP/2005/3.1.4
2. A pályázati program célkitűzése
A tudás alapú társadalom és gazdaság létrejöttéhez elengedhetetlenül
szükséges az iskolarendszer fejlesztése, alkalmassá tétele a
kompetencia-alapú nevelés, -oktatás és -képzés biztosítására. Különösen
fontos a kisiskolás korban elsajátított alapkészségek, kulcskompetenciák
kialakítása, fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába
állás feltételei.
Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy az oktatási intézményrendszerben
megtörténjen az a paradigmaváltás, amely a pedagógiai kultúra teljes
megújulását feltételezi.
Iskoláinkban még napjainkban is a frontális osztálymunka jellemző, kevés
tanulói aktivitással, túl sok tanári irányítással és magyarázattal, a
hagyományos eszközrendszerrel és ilyen eljárásokra támaszkodva. Egyéni
különbségekhez szakszerűen alkalmazkodó, egyénre szabott fejlesztést
eredményesen megoldani képes pedagógiai gyakorlat nincs jól felkészült, a
kor színvonalán és eszközeivel tudást közvetíteni képes pedagógusok nélkül.
Szükséges, hogy a gyermekek életkoruknak és életritmusuknak megfelelő módon
jussanak ismeretekhez az eltéréseket figyelembe vevő pedagógiai módszerek
alkalmazásával. Ugyanakkor a hagyományos tanárszerep átértékelődéséből
fakadó feszültségeket is oldani kell: megfelelő képzések, felkészítés után
hozzá kell juttatni a pedagógusokat, intézményeket az újszerű
kompetencia-alapú oktatási programcsomagokban és kapcsolódó digitális
tartalmakban megjelenő teljes pedagógiai eszközrendszerhez. Meg kell
teremteni mindezek intézményi bevezetésének feltételrendszerét is. Az
intézményi szintű modernizáció szakmai és fenntartói támogatás nélkül a
fejlesztések hatékonysága, hosszú távú hatása és fenntarthatósága nem
biztosítható. Ezért elengedhetetlen az oktatásirányításban, fenntartói
szerepkörben, intézményvezetői beosztásban dolgozók, pedagógusok munkáját
segítő szakemberek egyidejű képzése is.
A HEFOP 3.1.1-es "Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a
kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira" című központi program
megvalósítói olyan moduláris egységekből építkező oktatási programokat,
eszköz- és eljárásrendszert fejlesztenek ki a pedagógiai szolgáltató
intézmények számára is, amely egyaránt lehetővé teszi a kompetencia alapú
programfejlesztés, ezen belül a digitális tartalomfejlesztés eredményeinek
óvodai és iskolai elterjesztését, alkalmazását, valamint az
oktatásirányításban, fenntartói szerepkörben, intézményvezetői beosztásban
dolgozók, pedagógusok munkáját segítő szakemberek felkészítését a
modernizációs folyamat támogatására. Ezzel párhuzamosan az intézmények
segítséget kapnak a képzéseken megszerzett új tartalmak és eljárások
bevezetéséhez szükséges háttér kialakításához.
3. Célcsoport
Közvetlen: szakmai szolgáltató intézmények szakemberei, valamint a velük
együttműködő közoktatási-nevelési intézmények fejlesztő csoportok:
intézményvezetők, fenntartók, szülői szervezetek képviselői, munkaközösség
vezetők, innovatív szaktanárok, tanítók, óvópedagógusok és
partnerintézmények képviselői.
Közvetett: tanulók, óvodások
4. Támogatott tevékenységek
A pályázati program keretében az alábbi tevékenységtípusokra lehet
pályázni:
- Felkészülés a képzésekre: a képzések bevezetéséhez szükséges személyi és
tárgyi feltételek megteremtése, képzők képzése.
- Képzések megszervezése és lebonyolítása, az intézményi fejlesztőcsoportok
számára. A 60 órányi, moduláris felépítésű képzés részletes leírását,
tartalmi specifikációját a pályázati kiírás D (szakmai) melléklete
tartalmazza.
- Implementáció: a tanultak felhasználása, az intézmények pedagógiai
programjába való beillesztése, a HEFOP 3.1.1 "Pedagógusok és oktatási
szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira"
című központi programban kifejlesztett új tartalmak és pedagógiai
eszközrendszer meghonosítása az intézményben.
- Hálózatépítési terv (képzési tervvel, ütemezéssel, indikátorokkal)
elkészítése és a hálózat kiépítése a fenntarthatóság érdekében
partnerintézményekkel és szakmai szervezetekkel együttműködve.
A támogatott tevékenységek részletezése a D (szakmai) mellékletben
található.
5. Beadható pályázatok száma
A pályázó a HEFOP/2005/3.1.4 hivatkozási számú pályázati felhívásra
egyszerre csak egy pályázatot adhat be.
6. A pályázat keretében odaítélhető támogatás összege
Jelen pályázati felhívásra beérkező pályázatok támogatására 2000 millió Ft
áll rendelkezésre, amelynek 75%-át (1500 millió Ft) az Európai Szociális
Alap, 25%-át (500 millió Ft) pedig a központi költségvetés biztosítja erre
a célra.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési
kötelezettség nélküli végleges juttatás).
7. A támogatás mértéke
A támogatások mértéke 100%, önerő biztosítása nem feltétel. A projekthez
igényelt támogatásnál figyelembe kell venni a rögzített minimum és
maximum-értékeket. Az elnyerhető támogatások az alábbiak szerint
alakulhatnak:
Minimális támogatás 60 millió Ft
Maximális támogatás 80 millió Ft
A támogatott pályázatok várható száma: 30-35.
8. A projektek időtartama
A projektek időtartama 24 hónap.
9. Földrajzi terület
A projekt során a tevékenység végrehajtása Magyarországon történik.
10. Kik pályázhatnak?
A pályázó szervezetek a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet alapján OM
azonosítóval rendelkező pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények
(önkormányzati, illetve egyesületi, egyházi, alapítványi, egyéb jogi
személyiségű nonprofit szervezet által fenntartott intézmények) lehetnek.
11. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk
A pályázati dokumentáció megjelenik az Irányító Hatóság honlapján, amelynek
címe:
http://www.hefop.hu
A Pályázati Útmutató a projekt adatlappal (kitöltő program) és
mellékleteivel együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a
pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati dokumentáció letölthető
az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság honlapjáról, amelynek címe:
http://www.omai.hu
Javasoljuk, hogy a dokumentáció letöltésekor a pályázók regisztrálják
magukat, hogy a pályázattal kapcsolatos eseményekről, rendezvényekről
értesítést tudjunk nekik küldeni.
A pályázóknak a pályázatokat lezárt csomagban tértivevényes küldeményként,
kizárólag postai úton kell az alábbi címre eljuttatniuk:
Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság
1055 Budapest, Bihari u 5.
Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon (pl. faxon, e-mail, futár vagy
kézbesítő szolgálat útján) érkeznek be, elutasításra kerülnek. Személyesen
nem áll módunkban a pályázatokat fogadni.
A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt)
egy eredeti és 3 másolati példányban kell beadni. A pályázatokat
elektronikus adathordozón (CD-lemez) is be kell nyújtani.
A pályázatok postára adásának végső határideje 2005. október 15. A határidő
után postára adott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. A
pályázatok benyújtásának határideje alatt a postán történő feladás idejét
értjük.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati kódszám megjelölésével
e-mailben, levélben vagy telefaxon lehet feltenni az alábbi címeken:
E-mailcím: hefop3.1.4 at omai.hu
Telefon: 1/301-3200
Fax: 1/301-3220
Telefonon csak technikai jellegű kérdésekre áll módunkban választ adni!
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program és EQUAL Irányító Hatósága
(HEFOP IH) fenntartja a pályázati dokumentáció megváltoztatásának jogát, és
ez a változtatás a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program és EQUAL Program Irányító
Hatósága (HEFOP IH) honlapján (http://www.hefop.hu) történt megjelentetést
követő hetedik napon lép életbe.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról