[Pályázatok] Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra / HEFOP/2005/3.1.3

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Júl. 19., K, 10:55:37 CEST


Témakör: Gyermek és ifjúság

Cím: Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra / HEFOP/2005/3.1.3
Kiíró: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Határidő: 2005. 10. 15.
Pályázhat: OM azonosítóval rendelkező intézmények lehetnek:
- Költségvetési szerv óvodája, általános iskolája, középiskolája
- Helyi önkormányzati szerv óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

- Nonprofit szervezet óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája
- Egyesület óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája
- Egyház óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája
- Alapítvány óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája
- Közhasznú társaság óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája
- Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet óvodája, általános iskolája,
középfokú iskolája
-------------------------
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Program Irányító
Hatóság (HEFOP IH) pályázatot hirdet "Felkészítés a kompetencia alapú
oktatásra" címmel
1. A pályázati felhívás hivatkozási száma HEFOP/2005/3.1.3
2. A pályázati program célkitűzése
Az egész életen át tartó tanulás közoktatásbeli megalapozása biztosítja a
tudás alapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. A célok
elérése érdekében szükséges a pedagógiai kultúra átalakulása. A ma jellemző
frontális és zömmel lexikális ismeretközlő eljárásokat fokozatosan fel kell
váltania az iskolarendszer egészére kiterjedő, kompetencia alapú nevelési,
oktatási módszertannak. A módszertani változást a digitális kultúra
oktatási eszközrendszerének alkalmazása kell, hogy kísérje. Különösen nagy
fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek és készségek,
továbbá kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás
és munkába állás feltételeiként szolgálnak. Az utóbbi évtized mérései
szerint a magyar diákok a fejlett országok többségében tanuló kortársaikhoz
képest gyengén teljesítenek az értő olvasás, a számolási, matematikai
készségek területén. Versenyhátrányban vannak az idegen nyelvismeretet
illetően, és a szociális kompetenciák fejlesztésére szolgáló oktatási
környezet valamint az életpálya építés iskolai feltételei sem optimálisak.
A digitális kultúra közoktatásban történő elterjedése ugyancsak
elengedhetetlen a versenyképes tudás, a munkaerő-piaci boldogulás
szempontjából. Mindez indokolja a pedagógusok és az intézményvezetés
felkészítésének szükségességét a kompetencia alapú oktatás elterjesztése
érdekében.
Fel kell készíteni tehát a pedagógusokat, intézményvezetőket az iskola
oktatási tartalmainak és módszertani kultúrájának fejlesztésére, a
fejlesztési eredmények és a korszerű digitális eszközök alkalmazására az
óvoda és az iskola életének minden területén.
Jelen pályázat azoknak az óvodáknak, alap- és középfokú oktatási
intézményeknek szól, amelyek vállalkoznak a HEFOP 3.1.1 "Pedagógusok és
oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás
feladataira" című központi programja által kifejlesztett kompetencia alapú
oktatási programcsomagok, módszertani eljárások, digitális tartalom
befogadására és a bevezetésükkel kapcsolatos feltételrendszer
megteremtésére, az új pedagógiai eszközök és eljárások elsajátítására, majd
tanórai alkalmazására. Intézményenként legalább 6 pedagógus (óvodák
esetében legalább 2 óvópedagógus) számára biztosítható a pályázati keretből
a modulárisan felépülő, két tanév alatt 120 órányi képzés, továbbá az
intézményvezetés számára biztosított a szervezetfejlesztés költsége,
beleértve a szükséges mértékű helyettesítési díjat is. Az innováció
folyamatában közvetlenül részt vevő intézmények lehetőséget kapnak
regionális szakmai hálózat kialakításában való részvételre, és a
pedagógusok ösztönzésére tantervük átalakítására, az adaptációban végzett
szakmai munkájukért. Az intézmények számára biztosítható a digitális
tananyagtartalmak, programok felhasználásához szükséges feltételrendszer,
valamint a programcsomagok és egyéb, a HEFOP 3.1.1-es "Pedagógusok és
oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás
feladataira" című központi program által kifejlesztett szolgáltatások
elérése is.
3. Célcsoport
Közvetlen: pedagógusok, intézményvezetők
Közvetett: tanulók, óvodások
4. Támogatott tevékenységek
A pályázati program keretében az alábbi tevékenységtípusokra lehet
pályázni:
Továbbképzés
Intézményenként legalább 6 pedagógus (óvodák esetében legalább 2
óvópedagógus) módszertani továbbképzésen való részvétele a HEFOP 3.1.1-es
"Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés
és oktatás feladataira" című központi program által kifejlesztett
kompetencia alapú, digitális oktatási tartalmakat használó nevelési,
oktatási programcsomagok bevezetése céljából, valamint digitális
taneszközök alkalmazására. A 120 órányi, moduláris felépítésű képzés
részletes leírását, tartalmi specifikációját a pályázati kiírás D (szakmai)
melléklete tartalmazza.
Az intézményvezetés/projektmenedzsment felkészítésen/képzésen való
részvétele a fenti tartalmak bevezetését elősegítő szervezetfejlesztő,
projekt-irányítási tematika szerint az eredmények fenntarthatóságának
biztosítása céljából.
Adaptáció
A megszerzett új eljárások, pedagógiai eszközrendszer adaptálása,
alkalmazása, a saját pedagógiai programba történő beillesztése és
intézményen belüli elterjesztése két kötelezően vállalt
(szövegértési-szövegalkotási, matematikai-logikai) és egy szabadon
választott kompetencia területen. A HEFOP 3.1.1-es "Pedagógusok és oktatási
szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira"
című központi program által biztosított jó gyakorlatok (best practice)
kompetenciaterületenkénti alkalmazása. Óvodák számára az óvodai
programcsomag alkalmazása szükséges.
Minden, a képzésbe vont pedagógus számára kötelező a vállalt
kompetencia-területhez illeszkedő fejlesztési téma kidolgozása (pl.
projekt-terv, tananyagfejlesztés, tanári segédlet, a fejlesztési
tevékenységhez kapcsolódó iskolán kívüli tevékenység) és gyakorlati
megvalósítása.
5. Beadható pályázatok száma
A pályázó a HEFOP/2005/3.1.3 hivatkozási számú pályázati felhívásra
egyszerre csak egy pályázatot adhat be.
Az a pályázó, akinek pályázata elutasításra került, annak lehetősége van,
hogy a pályázati kiírás időtartama alatt újra pályázhasson.
6. A pályázat keretében odaítélhető támogatás összege
Jelen pályázati felhívásra beérkező pályázatok támogatására 6000 millió Ft
áll rendelkezésre, amelynek 75%-át (4500 millió Ft) az Európai Szociális
Alap, 25%-át (1500 millió Ft) pedig a központi költségvetés biztosítja erre
a célra.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési
kötelezettség nélküli végleges juttatás).
7. A támogatás mértéke
A támogatások mértéke 100%, önerő biztosítása nem feltétel. A projekthez
igényelt támogatásnál figyelembe kell venni a rögzített minimum és maximum
értékeket. Az elnyerhető támogatások az alábbiak szerint alakulhatnak:
HEFOP/2005/3.1.3 pályázat
Minimális támogatás iskolák számára 15 millió Ft, óvodák számára 3 millió
Ft
Maximális támogatás iskolák számára 18 millió Ft, óvodák számára 4 millió
Ft
A támogatott pályázatok várható száma: 350-400
8. A projektek időtartama
A projektek időtartama 24 hónap.
9. Földrajzi terület
A projekt során a tevékenység végrehajtása Magyarországon történik.
10. Kik pályázhatnak?
A pályázó szervezetek a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet alapján OM
azonosítóval rendelkező intézmények lehetnek:
- Költségvetési szerv óvodája, általános iskolája, középiskolája
- Helyi önkormányzati szerv óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája

- Nonprofit szervezet óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája
- Egyesület óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája
- Egyház óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája
- Alapítvány óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája
- Közhasznú társaság óvodája, általános iskolája, középfokú iskolája
- Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet óvodája, általános iskolája,
középfokú iskolája
11. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk
A pályázati dokumentáció megjelenik az Irányító Hatóság honlapján, amelynek
címe:
http://www.hefop.hu
A Pályázati Útmutató a projekt adatlappal és mellékleteivel együtt képezik
a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes
feltételt. A pályázati dokumentáció letölthető az Oktatási Minisztérium
Alapkezelő Igazgatóság honlapjáról, amelynek címe: http://www.omai.hu
Javasoljuk, hogy a dokumentáció letöltésekor a pályázók regisztrálják
magukat, hogy a pályázattal kapcsolatos eseményekről, rendezvényekről
értesítést tudjunk nekik küldeni.
A pályázóknak a pályázatokat lezárt csomagban tértivevényes küldeményként,
kizárólag postai úton kell az alábbi címre eljuttatniuk:
Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság
1055 Budapest, Bihari u 5.
Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon (pl. faxon, e-mail, futár vagy
kézbesítő szolgálat útján) érkeznek be, elutasításra kerülnek. Személyesen
nem áll módunkban a pályázatokat fogadni.
A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt)
egy eredeti és 3 másolati példányban kell beadni. A pályázatokat
elektronikus adathordozón (CD-lemez) is be kell nyújtani.
Pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani az Oktatási Minisztérium
Alapkezelő Igazgatósághoz legkésőbb 2005. október 15-ig. A pályázatok
értékelése folyamatosan történik, a beérkezés sorrendjében. Az Irányító
Hatóság fenntartja a jogot, hogy a keret kimerülése esetén 30 napos türelmi
idővel lezárja a pályázatot. Erről sajtóhirdetés jelenik meg.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati kódszám megjelölésével
e-mailben, levélben vagy telefaxon lehet feltenni az alábbi címeken:
E-mailcím: hefop3.1.3 at omai.hu
Telefon: 1/301-3200
Fax: 1/301-3220
Telefonon csak technikai jellegű kérdésekre áll módunkban választ adni!
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program és EQUAL Irányító Hatósága
(HEFOP IH) fenntartja a pályázati dokumentáció megváltoztatásának jogát, és
ez a változtatás a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program és EQUAL Program Irányító
Hatósága (HEFOP IH) honlapján (http://www.hefop.hu) történt megjelentetést
követő hetedik napon lép életbe.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról