[Pályázatok] Közös európai és/vagy magyar örökséghez kapcsolódó kulturális utak

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Júl. 13., Sze, 20:30:29 CEST


Témakör: Egyéb

Cím: Közös európai és/vagy magyar örökséghez kapcsolódó kulturális utak
Kiíró: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: - belföldi jogi személyek,
- belföldi székhelyű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
- egyéni vállalkozók  kizárólag pénzügyi befogadó intézmény bevonásával
pályázhatnak,
- non-profit szervezetek (alapítványok, egyéb társadalmi szervezetek stb.)
- önkormányzatok és társulásaik,
- valamint egyházak és egyházi jogi személyek.
-------------------------
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet a közös
európai és/vagy magyar örökséghez kapcsolódó kulturális utak támogatására
2005-ben kiemelt téma: Duna és Tisza,
Azonosító szám: 2.1.-02.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az Európa Tanács "Európai
kulturális utak" kezdeményezéséhez kapcsolódóan pályázatot hirdet a XXIII.
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2004. (II. 20.)
NKÖM rendelet alapján a hazai kulturális utak létesítésének és
fejlesztésének támogatására.
A kulturális útvonalak létesítésének célja az önmagukban vonzerőt nem
jelentő kulturális értékek összekötésével turisztikai vonzerő kialakítása,
ezáltal a turisztikai kínálat bővítése. A fejlesztés révén a helyszínek
látogatószáma nő. A látogatóforgalom növekedése ösztönzi a kulturális
örökség védelmét szolgáló befektetéseket, ezáltal a gazdaságilag elmaradott
területek felzárkóztatását, és új munkahelyek megteremtését segíti elő.
A kulturális útvonalak létesítésével egy közös témához kapcsolódó,
különböző helyszínen található kulturális értékeket, látványosságokat,
idegenforgalmi szolgáltatásokat, programokat fog össze a pályázó egységes
megjelenésű kulturális turisztikai termékké fejlesztve azokat.
I. A támogatás célja
A támogatás célja regionális, országos illetve már létező európai
kulturális útvonalakhoz (pl. az Európa Tanács által kezdeményezett európai
vallási, művelődéstörténeti-, művészeti-, történelmi-, gazdasági- és
kereskedelmi utakhoz,) kapcsolódó kulturális turisztikai programok
kialakítása.
Az idei pályázatban az eddigieken túl a Duna és a Tisza köré csoportosuló
témákban várunk projektötleteket, melynek keretében Magyarország folyóihoz
kapcsolódó kulturális utakat kívánunk támogatni.
További cél az útvonalak létrehozásához és működtetéséhez szükséges állandó
együttműködési hálózat kialakítása, amelyet egy felelős személy/szervezet
koordinál, felelősséget érezve a kulturális örökség védelme és
látogatóbarát bemutatása iránt.
Az NKÖM jelen pályázat keretében új kulturális út létrehozását, illetve a
már működő kulturális útvonal fejlesztésére irányuló együttműködési
hálózatokhoz való kapcsolódást és marketingtevékenységet támogatja.
A pályázat továbbá olyan kulturális útvonalak létrehozásához nyújt
forráslehetőséget, amelyeken a turista egyénileg és csoportosan is, de nem
csak szervezett utazás keretében látogatja meg az útvonal állomásait.
Tájékozódását a projekt keretében létesített, a program arculatának
megfelelő, eligazító információs marketing eszközök (kiadványok, jelzések),
illetve az egyes állomásokon részletes információs táblák segítik. Az
útvonal állomásain a központi témához kapcsolódó garantált - a
marketingkommunikációs eszközök által megadott időpontban és feltételek
mellett garantáltan elérhető - programok, attrakciók várják a turistát.
II. A pályázók köre
1) Támogatásért pályázatot nyújthatnak be:
a) belföldi jogi személyek,
b) belföldi székhelyű, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c) egyéni vállalkozók  kizárólag pénzügyi befogadó intézmény bevonásával
pályázhatnak,
d) non-profit szervezetek (alapítványok, egyéb társadalmi szervezetek
(egyesületek, szövetségek, kivéve: párt, munkavállalói érdekképviseleti
szerv, biztosító egyesület. (Törvényi hivatkozás: Az egyesülési jogról
szóló 1989. évi II. tv.; a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
tv.)) stb.)
e) önkormányzatok és társulásaik,
f) valamint egyházak és egyházi jogi személyek.
2) Nem nyújtható támogatás:
a) olyan pályázó részére, amely a pályázati felhívásban meghatározott
mértékű saját forrással nem rendelkezik,
b) csőd-, vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt álló
szervezeteknek, adósságrendezés alatt álló önkormányzatoknak;
c) annak a pályázónak, aki a pályázat kiírását megelőző 5 évben az
államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a támogatási
szerződésben megjelölt céloktól részben vagy egészben eltérő célra
használta fel, vagy a lejárt elszámolási határidejű támogatással nem
számolt el,
d) annak a pályázónak, aki az igényében valótlan vagy megtévesztő adatokat
szolgáltatott,
e) annak a személynek vagy szervezetnek a részére, akinek, vagy amelynek
lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó vagy adók módjára behajtható
köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett;
f) annak a személynek vagy szervezetnek a részére, akit, vagy amelyet a
támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az
államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási
engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére
kötelezett;
g) annak a gazdálkodó szervezetnek a részére, amelynek a saját tőkéje, a
törzstőke (alaptőke) a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá csökkent;
h) annak a pályázónak, amely a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja
megvalósítani, amely nem per- és igénymentes, illetőleg bérelt ingatlan
esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a
támogatással megvalósuló szolgáltatás lehetőségét.
i) annak a szervezetnek a részére amely az elmúlt 5 évben az Európai Unió
Közösségi Kezdeményezései (pl. Phare CBC, INTERREG) révén a fejlesztendő
kulturális útvonal témájában támogatásban részesült vagy más ország által
kezdeményezett programokban vett részt.
III. Pályázati feltételek, tartalmi követelmények
1) A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
A közreműködő szolgáltatók, illetve a helyi/kistérségi/regionális
idegenforgalmi szervezetek és önkormányzatok együttműködésén alapuló
kulturális út kialakításáért, piacra viteléért és hosszú távú
működtetéséért felelős szervezet létrehozása, illetve ilyen szervezet által
végzendő:
a) előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: kutatás, tervezés,
projektkészítés;
b) magyarországi kulturális út integrálása európai együttműködési
hálózatba: tervezés, projektkészítés, kapcsolatépítés (ennek részeként
konferencia szervezése);
c) a piacra-vitelt elősegítő marketingtevékenység, marketing terv,
marketing kommunikációs eszközök készítése, kivitelezése.
A pályázat benyújtható:
a)+c) pontokban megadott tevékenységek együttes támogatására;
a)+b)+c) pontokban megadott tevékenységek együttes támogatására;
2) A támogatás odaítélésének előfeltétele:
a) a pályázó (a létrejövő együttműködés) vállalja a létrejövő a komplex
kulturális turisztikai kínálat kialakítását, piacra-vitelét, és piacon
tartását legalább 5 éven keresztül,
b) a téma - a pályázat alátámasztó munkarészei alapján - belföldi és
külföldi turisták érdeklődésére is számot tart,
c) a támogatás elsősorban a hazai települések kulturális turisztikai
fejlesztését szolgálja, de lehetőség van a határon túli magyar örökségek
bemutatására is, amennyiben a támogatandó tevékenység minimum 80%-ban
érinti a hazai értékeket,
d) a projekt a pályázó által ütemezetten fejleszthető elemeket tartalmaz,
e) az attrakciók garantáltan hozzáférhetőek,
f) a pályázó a támogatásban részesített tárgyi eszközök legalább 5 évi
turisztikai hasznosítását vállalja,
g) a pályázó hozzájárul a Pályázati űrlap 2. sz. mellékleteként
feltüntetett, a pályázat részeként benyújtandó nyilatkozatban foglaltakhoz,
h) támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem
lehet igényelni.
3) A pályázat tartalma:
a) a pályázati űrlap és annak kötelező mellékletei, továbbá
b) a pályázó és a programgazdák, szolgáltatók közötti együttműködési
megállapodásra vonatkozó elvi szándéknyilatkozat,
c) a kulturális út által érintett települések, helyszínek (épület, templom,
múzeum, emlékhely stb.), valamint a kulturális úthoz kapcsolódó programok
külön listában való felsorolása és ismertetése,
d) a projekt részletes leírása tartalmazza a turisztikai szolgáltatások
valamennyi elemét (közlekedés, szállás, étkezés, programok, stb.),
e) a kulturális út piacra vitelét elősegítő marketing terv koncepciója,
f) a pályázó igazolja, hogy rendelkezik a fejlesztés megvalósításának
helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonjogával, illetve (amennyiben nem ő a
tulajdonos) a tulajdonosnak a fejlesztéshez való hozzájárulásával;
IV. A pályázattal elnyerhető támogatás
1) A támogatás forrása
A támogatás keretösszege a NKÖM 34/1/2/1 Kulturális turizmus fejezeti
kezelésű előirányzat terhére 20 millió Ft.
2) A támogatás formája
A támogatás formája a pályázó működési támogatásának nem minősülő
visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban
vissza nem térítendő támogatás)
3) A támogatás mértéke
A projekt összköltségének legfeljebb 75%-a, maximum 2 millió forint. Saját
forrás az összköltség 25%-a, mellyel el kell számolni.
4) A támogatás számításának módja
Az elszámolható költségek között csak olyan költségek számolhatók el,
amelyek elengedhetetlenül szükségesek a projekt megvalósításához,
megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon
általánosan elfogadott mértéket. A költségeket (támogatás összeg + saját
forrás) számlákkal kell azonosítani és igazolni.
5) Elszámolható költségek
Többek között a következő, fenti feltételeknek megfelelő költségek
számolhatók el:
a) immateriális javak (licenc, know-how) beszerzése (a tárgyi eszköz
bekerülési értékének max. 25%-ig);
b) a marketing eszköz elkészítéséhez kapcsolódóan igénybe vett
szolgáltatások (közreműködő külső szövegírók, fordítók, grafikusok díja,
fordítás, lektorálás, nyomtatás) költsége;
c) anyagjellegű (csak abban a esetben, ha tárgyi eszközök bekerülési
értékét képezik) és személyi jellegű ráfordítások;
d) vissza nem igényelhető áfa.
6) El nem számolható költségek
a) szinten tartás költségei;
b) fogyasztási cikkek és készletek beszerzése;
c) saját munkatársak bér- és járulékköltsége;
d) általános költségek (rezsi);
e) reprezentációs költségek;
f) ingatlanvásárlás;
g) üzletrész- és részvényvásárlás;
h) a pályázat előkészítésével kapcsolatos tevékenységek költségei
(tervezés, pályázat készítés díja, közjegyzői díj stb.);
i) jelzálog, bankgarancia költségei;
j) visszaigényelhető áfa.
A költségeknek megfelelően részletezettnek kell lenni ahhoz, hogy az
elszámolható költségeket meg lehessen különböztetni a nem elszámolható
költségektől. A pályázónak a tervezési és kivitelezési költségeket külön
kell csoportosítania, a pályázathoz mellékelt részletes költségvetésben.
7) A megvalósítás határideje
A támogatási szerződésben vállalt tevékenységek, fejlesztések
megvalósításáról való beszámolás határideje 2006. április 30. A MEGADOTT
HATÁRIDŐ MEG NEM HOSSZABÍTHATÓ!
8) Az elbírálás menete
A pályázatot elbírálók indokolt esetben a támogatást a kértnél alacsonyabb
mértékkel is megállapíthatják. A döntés kiterjedhet csökkentett támogatás
esetén az elhagyható elemek konkrét felsorolására is. Ebben az esetben a
bírálók meghatározzák, hogy a csökkentett támogatással az eredeti pályázati
célt kell-e megvalósítania a pályázónak, vagy a támogatás csökkentésének
arányában a pályázati cél tartalmát is csökkentheti-e.
Célszerű a fejlesztés elkülöníthető szakaszait feltüntetni a pályázatban.
Ha a pályázó a csökkentett mértékű támogatás mellett is képes és kész az
eredeti beruházás megvalósítására, erről köteles írásban nyilatkozni,
csatolva beadványához az igényelt és az elnyert támogatási összeg
különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel)
és annak igazolását.
9) A szükséges saját forrás mértéke:
A teljes megvalósítás elszámolható költségeinek legalább 25%-a, amelybe az
államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be. A saját
forrás számításának alapja a projekt áfa nélküli költsége, ha azonban a
pályázónak jogszabály alapján áfa-visszaigénylési joga van, akkor az áfát
is tartalmazó költség.
10) A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítása utólagosan, a teljesítés igazolása mellett, a
támogatási döntés kedvezményezettje által benyújtott számlákon, egyéb
bizonylatokon és a kifizetést igazoló dokumentumokon (elsősorban banki
átutaláson) alapuló elszámolás alapján történik. A támogatások folyósítása
teljesítés- és forrásarányosan történik: minden számla alapján a projekt
összköltségére megállapított támogatási arány szerinti támogatás
folyósítható.
V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
1) A pályázat 2005. július 4-étől magyar nyelven, kizárólag a pályázati
űrlappal együtt nyújtható be. A pályázati űrlap a NKÖM Ügyfélszolgálat
irodáján személyesen átvehető vagy a NKÖM honlapjáról (http://www.nkom.hu)
letölthető. Az Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1077 Budapest, Wesselényi utca
20-22.,
nyitvatartási ideje: hétfőtől csütörtökig: 9.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig,
pénteken 9.00-12.00 óráig.
2) A pályázat kizárólag postai úton - ajánlott küldeményként - adható be a
következő címre:
NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoport
1410 Budapest
Pf.: 219
Kérjük, hogy a borítékra írja rá a pályázati felhívás címét.
3) A pályázati űrlapot és a mellékleteket 10 elkülönített példányban, de
egy csomagban - az eredeti példányt megkülönböztető jelzéssel ellátva -
kérjük postázni
4) A pályázat benyújtásának határideje: beérkezés 2005. szeptember 5.
Hiánypótlásra lehetőség nincs! A szükséges dokumentumok nélkül vagy
hiányosan benyújtott pályázatokat, illetve határidő után érkezett
pályázatokat a bíráló bizottság nem tudja figyelembe venni.
VI. Az elbírálás szempontrendszere
1) A projekt szakmai értékelése (max. 55 pont)
a) Az útvonal központi kulturális témájának kidolgozottsága, a fejlesztés
indokoltsága az adott területen (1-10 pont)
b) A műemléki illetve világörökségi helyszínek támogatottsága több mint 50%
(1-10 pont)
c) Az egyes kulturális és turisztikai szolgáltató termékelemek színvonala,
azok kapcsolódása a központi témához (1-10 pont)
d) Interaktív, ifjúsági és családbarát, élménytöbbletet nyújtó, újszerű
fejlesztés (1-5 pont)
e) Az együttműködési hálózat jellege és kiterjedése (1-5 pont)
f) Kapcsolat európai együttműködési hálózattal (1-5 pont)
g) Marketing terv színvonala (1-5 pont)
h) Marketing kommunikációs eszközök színvonala, projekthez illeszkedése
(1-5 pont)
2) A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapozottsága (max. 25 pont)
a) Részletesen kidolgozott költségvetés, az egyes költségtételek és
nagyságrendjük indokoltsága (1-10 pont)
b) Költség-hatékony megvalósítás (1-10 pont)
c) A pályázó a megvalósításra jelentős saját forrást biztosít (1-5 pont)
3) A pályázó felkészültsége a projekt megvalósítására és hosszú távú
működtetésére (max. 10 pont)
a) A pályázó pénzügyi háttere, stabilitása, a saját erő/idegen forrás,
illetve a saját tőke/projektérték arány (1-5 pont)
b) A pályázó szakmai felkészültsége, a projekt megvalósítására való
alkalmasságát alátámasztó tapasztalatainak referenciái (1-5 pont)
4) Horizontális feltételek biztosítása (max. 10 pont)
a) a fejlesztés környezeti hatása, a fejlesztés eredményének gazdasági és
környezeti fenntarthatósága (1-5 pont)
b) esélyegyenlőség érvényesülése (1-5 pont)
Nem támogathatóak azok a pályázatok:
a) amelyek a fenti szempontok alapján történő értékelés során nem érnek el
65 pontot, vagy
b) amelyek szakmai pontszáma nem éri el a 40 pontot, vagy
c) amelyek esetében a pályázó felkészültsége nem éri el a 7 pontot
Az elbírálás során előnyben részesülnek:
a) azok a pályázatok, amelyek a hivatalos műemléki nyilvántartásban
szereplő ingatlan(ok)ra vagy világörökségi helyszín(ek)re, továbbá a
kulturális út tematikájába illeszkedő múzeum(ok)ra irányulnak,
b) a hátrányos helyzetű kistérségek (A hátrányos helyzetű kistérségek
besorolását a tárcaközi együttműködések eredményeként létrejött "Élhetőbb
faluért program" alapján vesszük figyelembe. A hátrányos helyzetű
kistérségek listáját a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.)
településeit érintő kulturális útvonalak és projektek;
c) a fiatalok kortárs kulturális tevékenységét elősegítő projektek;
d) a "civil-civil", valamint "civil-vállalkozói" szféra együttműködésén
alapuló projektek.
A szakértői bizottság a pályázat benyújtásának határidejét követő 45
munkanapon belül készíti el a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát.
A pályázatok alapján nyújtandó támogatásokról a szakértői bizottság
javaslata alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát vezető
miniszter 30 napon belül dönt. Az eredményről a döntést követő 15
munkanapon belül a pályázó értesítést kap.
A támogatást elnyert pályázóval az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási
Csoport szerződést köt.
VII. Egyéb tudnivalók
1) A kiíró a támogatás odaítélésének és a szerződéskötés feltételeként
biztosítékadási (jelzálogjog, bankgarancia) kötelezettséget nem ír elő.
2) A támogatási szerződés teljesítését, a forrás megfelelő felhasználását a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az általa megbízott
szervezetek, valamint az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal jogosult ellenőrizni.
3) Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben
a) az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított
217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet,
b) a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési
fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő
felhasználásának szabályairól szóló 3/2004. (II.20.) NKÖM rendelet
előírásait kell alkalmazni.
4) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a költségvetési forrásra való
tekintettel az elnyert támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell eljárni.
5) A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, illetőleg az
útmutató mellékletét képező nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy
sikeres pályázat esetén nevét, címét, az elnyert támogatás összegét, a
pályázat tárgyát és a megvalósítás helyszínét az útmutatóban meghatározott
módon nyilvánosságra hozzák.
6) A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a NKÖM Ügyfélszolgálatán,
illetve pénzügyi és technikai kérdésekben az NKA Igazgatósága Fejezeti
Pályáztatási Csoportnál, Szántai Irén csoportvezetőnél (Tel: 1-484-7379),
szakmai kérdésekben a NKÖM Kulturális Turizmus Osztályon Szabó Ildikó
főosztályvezető-helyettesnél (Tel: 1-484-7234) kérhető.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról