[Pályázatok] Műemléki és régészeti célok megvalósításának támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Jan. 4., K, 09:13:12 CET


Témakör: Ingatlan

Cím: Műemléki és régészeti célok megvalósításának támogatása
Kiíró: Nemzeti Kulturális Alapprogram
Határidő: 2005. 02. 07.
Pályázhat: jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságok,
magánszemélyek, örökségvédelem területén működő szervezet, régészeti
feltárásra jogosult intézmények, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai,
vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével
-------------------------
A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet műemléki és
régészeti célok megvalósításának támogatására.
Pályázni az alábbi témakörökre lehet:
1. A műemlékvédelem és régészet elméletét, történetét, gyakorlatát,
valamint megvalósulásának konkrét példáit tárgyaló kiadványok, 
szakkönyvek
megjelentetésére hagyományos formában vagy elektronikus illetve 
digitális
adathordozón
Altéma kódszáma: 2712
Pályázni lehet a 2005. április 1. és 2006. március 31. közötti 
időszakban
megjelenésre tervezett művekkel.
Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságok,
valamint magánszemélyek nyújthatnak be.
Nem nyújtható be pályázat érvényes működési engedéllyel rendelkező 
muzeális
intézmények kiadványaira, amelyek továbbra is a Múzeumi Szakmai 
Kollégium
hatáskörébe tartoznak.
A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat kiemelten értékeli:
- a pályázó bizonytottan rendelkezik saját erővel,
- a kiadvány új, jelentős eredményeket, módszereket, fontos példákat 
mutat
be,
- a kiadványt a szakemberek szélesebb körének és/vagy a tájékozott
érdeklődőknek szánják.
A pályázathoz csatolni kell:
- az elkészült kéziratot
- három nyomda árajánlatát
- digitális kiadványok esetén legalább két gyártási árajánlatot
- nyilatkozatot a saját erő meglétéről
A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén:
- szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy 
számlás
kifizetése,
- szerzői jogdíjak,
- fordítói, lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,
- szerkesztői honorárium és járulékai (főszerkesztő, olvasószerkesztő,
tervezőszerkesztő, képszerkesztő) vagy számlás kifizetése,
- nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
a. szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
b. grafikai munkák,
c. kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
d. képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
e. korrektúra
- nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, 
hajtogatás,
körbevágás, kötés, csomagolás)
Digitális megjelentetés esetén:
- szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy 
számlás
kifizetése
- szerzői jogdíjak
- fordítói, lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése
- szerkesztői honorárium és járulékai (főszerkesztő, olvasószerkesztő,
tervezőszerkesztő, képszerkesztő) vagy számlás kifizetése
- előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
a. szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
b. képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
c. korrektúra
- gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó
anyagköltsége /floppy, CD/ WEB lap összeállítása, tárhely biztosítása)
- borító előállítási és csomagolási költsége (nyomdai munka, 
papírköltség,
hajtogatás, körbevágás, csomagolás).
2. Országos és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciák, 
rendezvények,
szakmai továbbképzések megrendezésére, a rendezvény dokumentálására
Altéma kódszáma: 2708
Pályázni lehet a 2005. április 1. és 2006. március 31. között 
megvalósuló
rendezvényekre.
Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet nyújthat be.
A kollégium előnyben részesíti a saját erővel rendelkező pályázókat.
Pályázni a tervezett rendezvény pontos időpontjának, helyének
megnevezésével lehet, a pályázathoz csatolni kell a befogadó szerv
nyilatkozatát.
Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:
- szállás és utazási költség
- terembér vagy kiállítási helyszín bérleti díja
- szállítás
- installáció
- tiszteletdíj és járulékai (előadói, tolmács, fordítói)
- hangosítás (audiovizuális eszközök bérlése)
- dokumentálás költsége
3. Hazai és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciákon, 
rendezvényeken
és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására
Altéma kódszáma: 2704
Pályázni lehet a 2005. április 1. és 2006. március 31. között 
megvalósuló
rendezvényeken való részvételre.
Pályázatot az örökségvédelem területén működő szervezet vagy 
magánszemély
nyújthat be.
A kollégium előnyben részesíti az előadással vagy prezentációval 
rendelkező
pályázókat.
Pályázni a rendezvény időpontjának, helyének és programjának 
megnevezésével
lehet, külföldi rendezvényeken való részvétel esetén a pályázathoz 
csatolni
kell a hivatalos meghívólevelet, vagy a kitöltött és elküldött 
jelentkezési
lap másolatát.
Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:
- részvételi díj
- utazási és szállásköltség
4. Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására
Altéma kódszáma: 2731
Pályázni lehet a 2005. április 1. és 2006. december 31. közötti 
időszakban
megvalósuló programokra.
Pályázhatnak a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján régészeti 
feltárásra
jogosult intézmények.
Támogatás igényelhető a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
nyilvántartásában
szereplő régészeti lelőhelyek feltárására, illetve régészeti 
bemutatóhelyek
állagmegóvására, helyreállítására, kialakítására.
A megpályázható támogatás összege maximálisan 5 millió Ft. A megítélt
támogatás 50%-a a szerződés megkötését követően kerül átutalásra, 50%-a 
a
pályázati cél megvalósítását követően, a pénzügyi elszámolás és szakmai
beszámoló elfogadását követően kerül kifizetésre.
A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg
30%-ának megfelelő saját erővel.
A pályázat a régészeti lelőhelyek feltárására és állagmegóvására 
vonatkozó
betétlappal együtt érvényes!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!
A pályázathoz csatolni kell:
- a tervezett munka rövid leírását, az érintett objektum bemutatását
(leírás, jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített
költségtervezet, lebonyolítás terve - legfeljebb 5 A/4-es oldalon)
- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot
- ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos vagy 
vagyonkezelő
írásos hozzájárulását
- helyszínrajzot, a tervezett munkálatok helyszínének, feltárás esetén a
már feltárt terület megjelölésével
- a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyét (feltárási engedélyt,
állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedélyt) - az engedélyek
jogerőre emelkedését a nyertes pályázónak legkésőbb a támogatási 
szerződés
megkötéséig igazolnia kell
- építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt
- munkanemenkénti tételes költségvetést
- a 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot
- a feltárt és/vagy helyreállított régészeti lelőhely utógondozására
készített kezelési tervet, és a vagyonkezelő karbantartásra vonatkozó
nyilatkozatát
- a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki 
átutalási
bizonylat másolatát.
5. Veszélyeztetett helyzetű műemlékek állagmegóvásának, részleges vagy
teljes helyreállításának, valamint műemlékek szerves részét képező
képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására
Altéma kódszáma: 2732
Pályázni lehet a 2005. május 1. és 2006. december 31. közötti időszakban
megvalósuló programokra. Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal
hivatalos műemléki nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai,
vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.
Támogatás igényelhető építőipari és restaurálási költségekre, műszaki
ellenőr díjazására, tervezői művezetésre.
A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg
30%-ának megfelelő saját erővel.
A támogatás feltétele, hogy a munka, vagy a jól körülhatárolható 
munkarész
teljes bekerülési összege az önrésszel együtt se haladja meg a 20 millió
Ft-ot.
Pályázat nyújtható be 2006. évi további támogatásra, a támogatott munkák
következő, jól körülhatárolt munkarészére. Erre korlátozott keret áll
rendelkezésre.
A finanszírozásra utólag (maximum 2 részletben) a megítélt támogatási
összeg és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás
elfogadását, valamint a szakértői vélemény csatolását követően kerül 
sor.
Az elbírálás során előnyben részesülnek a rendeltetés nélküli, holt
műemlékek munkái.
A pályázat a műemlékek állagmegóvására, helyreállítására vonatkozó
betétlappal együtt érvényes!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet.
A pályázathoz csatolni kell:
- a tervezett munka rövid leírását, az érintett objektum bemutatását
(leírás, a jelen állapotot ábrázoló fotódokumentáció, összesített
költségtervezet, lebonyolítás terve - legfeljebb 5 A/4-es oldalon)
- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot
- ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos írásos
hozzájárulását
- az építési/restaurálási engedélyt - az engedélyek jogerőre emelkedését 
a
nyertes pályázónak legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig 
igazolnia
kell
- építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt (nagyobb 
terjedelem
esetén a műleírást és a jellemző tervlapokat)
- munkanemenkénti tételes költségvetést
- a 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot
- a helyreállított műemlék utógondozására készített kezelési tervet, és 
a
vagyonkezelő karbantartásra vonatkozó nyilatkozatát
- a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki 
átutalási
bizonylat másolatát.
A 4. és 5. témakör esetében
a pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 1%-át + 25% áfát 
tartozik
befizetni
a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága
10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára a pályázati
adatlaphoz tartozó csekken.
Az adatlapok internetes letöltése esetén a pályázati adatlap sorszámáért
forduljon a kollégium titkárához:
Nagy Józsefné
Tel.: 351-5461/108
E-mail: erika.nagy at nka.hu
A evezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegű igény esetén 
sem
lehet kevesebb
5000 Ft + 25% áfa összegnél, azaz 6250 forintnál.
Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatába 
kérjük
feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás
esetén a közlemény rovat végéről
a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot
tüntesse fel.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál 
alacsonyabb
mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A nevezési díjat a támogatásban nem részesülő pályázó sem igényelheti
vissza.
A 4. és 5. témakör esetében:
a Pályázati tájékoztató 12. pontja a következőképpen módosul:
A támogatás állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra (a 13. 
pontban
foglalt kivétellel), alaptőke emelésre nem használható fel, illetve
harmadik fél javára nem ruházható át.
A 4. és 5. témakör esetében:
a beruházás/felújítás támogatására igényelt összeget a Pályázati 
adatlapon
a költségvetés részletezése során a Nagyértékű (50 000 Ft feletti) 
tárgyi
eszközök beszerzése
alatt kérjük feltüntetni!
A pályázatok 2005. február 7-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag 
postai
úton az NKA Igazgatóságának címére (H - 1388 Budapest, Pf. 82). A 
határidőn
túl érkező pályázatok érvénytelenek.
Általános tudnivalók
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján
lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és
benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt
melléklettel - vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi
minősítéséhez, szükséges betétlappal - felszerelve fogadjuk el. A
feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi
jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá 
a
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem
rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi 
székhelyű
pályázónak.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan 
gazdálkodó
költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.
Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben 
valamennyi
pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi
dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt 
követelmények
szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti
Kulturális Alapprogramnál 2005. évben már volt támogatott pályázatuk és 
azt
követően jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció
ismételt becsatolása alól mentesülnek.
Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, 
hogy a
jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a
tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi
Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár 
Kötelespéldány
Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell
kérni, és a pályázathoz csatolni.
A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap 
letölthető
az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA
Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.). Az 
adatlap
postai úton is igényelhető - bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték
mellékelésével - az NKA Igazgatóságától.
Az Alapprogramból nyújtott támogatás állandó fenntartási és üzemeltetési
kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél
részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a
támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és 
üzemeltetési
kiadásokra a pályázó vagy - a pályázóval történő megállapodás alapján - 
a
lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el
átalányként a támogatás terhére.
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon
belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon 
belül a
pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem
támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó,
kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA
Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 
60
napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a fenti
anyagokat megsemmisítjük.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága
ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől - csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 
óráig.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról