[Pályázatok] Hajléktalanokért speciális utcai szociális szolgáltatás kialakítása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Feb. 18., P, 08:44:44 CET


Témakör: Szociális munka

Cím: Hajléktalanokért speciális utcai szociális szolgáltatás kialakítása
Kiíró: Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
Közalapítvány
Határidő: 2005. 02. 28.
Pályázhat: hajléktalan ellátással foglalkozó szervezetek
-------------------------
Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA speciális utcai szociális szolgáltatás
kialakítására
Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
Közalapítvány a Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából pályázatot
hirdet a Budapesten és Pest megyében élő hajléktalan személyek ellátását
segítő speciális utcai szociális szolgáltatás működtetésére szolgálati
személygépkocsik tulajdonba adására.
A pályázat célja:
A Kormány 1107/2004. (X. 26.) határozatának 4. a) pontja szerint, a
hajléktalan embereket segítő téli krízisellátások bővítése érdekében, a
speciális utcai szociális szolgáltatás országos rendszere kialakításának
támogatása. Ennek érdekében, jelen pályázat útján, Budapesten és Pest
megyében 4 db. Renault Kangoo személygépkocsi utcai szociális 
szolgálatot
működtető intézmény tulajdonába kerül.
A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be azok a hajléktalan ellátással foglalkozó
szervezetek, amelyek:
- Budapest vagy Pest megye területén legalább három éve utcai szociális
munkát végeznek, és
- 2005. január 31-ig utcai szociális szolgálat kialakítására működési
engedély iránti kérelmet nyújtottak be, valamint
- az autó működtetése során vállalják a közép-magyarországi regionális
diszpécserszolgálattal, illetve a jelenleg működő krízisautókkal való
együttműködést, és
- vállalják, hogy munkatársaik részt vesznek a közép-magyarországi
regionális diszpécserszolgálat, illetve a krízisautók által szervezett
speciális felkészítésen.
A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek a következő 
szervezetek:
1. Melyek feladataikat a Budapest területén működő szervezetek 2004.
november 04-én kelt Együttműködési Megállapodásának megfelelően látják 
el.
2. Melyek Budapest és Pest megye területén az Együttműködési 
Megállapodás
értelmében krízisautót üzemeltetnek.
Saját erő:
A pályázathoz saját erőt nem kell biztosítani.
A pályázat eljárási rendje
1. A pályázat benyújtási határideje:
2005. február 28. (hétfő) 24 óra
Pályázatot postai úton vagy személyesen 4 példányban a pályázati 
adatlapon
lehet benyújtani az alábbi mellékletekkel ellátva.
- a szervezet alapító okira,
- a szervezet bírósági bejegyzése,
- a szervezet képviselőjének nyilatkozata arról, hogy mióta működtetnek
utcai szociális munkát,
- utcai szociális szolgálat jogerős működési engedélye vagy a 
benyújtását
igazoló irat,
- tervezett speciális utcai gondozó szolgáltatás munkatársainak szakmai
önéletrajza,
- az intézmény képviselőjének nyilatkozata arról, hogy a speciális utcai
gondozó szolgáltatás működtetése során az utcai szociális szolgálat
együttműködik a közép-magyarországi regionális diszpécserszolgálattal,
illetve a jelenleg működő krízisautókkal.
2. A pályázat benyújtásának helye:
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
Közalapítvány
1134 Budapest, Dózsa Gy. út 152.
Pályázati tanácsadó: Kártyás Irén (tel.: 266-1901)
Tömösváryné dr. Glausius Judit (327-1102)
A pályázati részletes kiírás és adatlap a Közalapítvány titkárságán a 
1134
Bp., Dózsa Gy. út 152. sz. alatt átvehető, hétfőtől-péntekig de. 
10-12-ig,
és a pályázatok ugyanitt és ugyanebben az időben személyesen is
benyújthatók.
A pályázati felhívás és adatlap az interneten is megtalálható a Fővárosi
Önkormányzat www.budapest.hu és a Budapesti Módszertani Szociális 
Központ
és Intézményei www.bmszki.hu honlapjain.
3. Elbírálás
A pártatlanság, az esélyegyenlőség és a szakmai nyilvánosság 
követelményeit
betartva a pályázatok értékelését a Kuratórium által felkért, külső
szakértők bevonásával létrehozott szakértői bizottság végzi.
A Közalapítvány kuratóriuma 2005. március 10-ig dönt a pályázatok
elbírálásáról, amelyről valamennyi pályázót írásban értesít. A pályázat
eredménye a Fővárosi Közlönyben és az ICSSZEM hivatalos lapjában
közzétételre kerül, valamint megtalálható az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium www.icsszem.hu, a Fővárosi
Önkormányzat http://www.budapest.hu/, a Hajléktalanokért Közalapítvány
www.hajlektalanokert.hu és a Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei www.bmszki.hu honlapjain.
A személyautók köztulajdonba adásáról, a működtetés e pályázatban
meghatározott speciális feltételeiről, a speciális utcai szociális
szolgáltatás működtetésének ellenőrzéséről, valamint a program szakmai
beszámolásának szempontjairól az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért 
és
Hajléktalan Emberekért Közalapítvány támogatási szerződést köt a 
pályázat
nyerteseivel.
A pályázat tartalmi és formai követelményei
1. Formai követelmények
- a pályázat határidőre történő benyújtása,
- kizárólag pályázati adatlapon, a kötelezően megjelölt mellékletekkel
kiegészítve,
- pontosan kitöltött pályázati adatlap, 1 eredeti és 3 másolt 
példányban.
2. Tartalmi követelmények
- az utcai gondozó szolgálat korábbi tevékenységének, meglévő tárgyi és
személyi feltételeinek, kapcsolatrendszerének bemutatása kellőképpen
kidolgozott és részletezett legyen, összhangban a jelen pályázati cél
megvalósításával,
- a szakmai program feleljen meg a jelen pályázatban megjelölt speciális
szakmai feltételeknek, célkitűzéseknek, a kiírási feltételeknek.
- A szervezet rendelkezésére álló gépkocsi állománynak és a működésére
vonatkozó adatoknak a bemutatása.
3. A támogatásból kizáró okok
- a támogató valótan adatokat közölt a szervezetre, programra 
vonatkozóan,
- az elmúlt évben a fővárosi önkormányzati, minisztériumi pályázati 
program
megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a
támogatási szerződésben foglaltaktól.
4. Egyéb feltételek
A speciális utcai szociális szolgáltatás biztosításának kötelező ideje a
gépkocsi tulajdonba adásától számított 3 év.
A szolgáltatás biztonsága érdekében a gépkocsi tulajdonba adásával
egyidejűleg Casco biztosítást kell kötni.
A pályázati program speciális feltételrendszere
A speciális utcai szociális szolgáltatás működtetésének célja:
A szolgáltatás célja, hogy a téli időszakban, november 1. és március 31.
között közterületen tartózkodó, krízishelyzetbe, életét, testi és 
mentális
épségét veszélyeztető helyzetbe került hajléktalan emberhez a lehető
legrövidebb időn belül utcai szociális munkások érkezzenek, akik 
segíteni
tudnak a veszélyeztető helyzet megoldásában.
Rendkívüli helyzetben (amikor a közterületen krízishelyzetbe kerülő
emberekre vonatkozó bejelentések magas száma miatt a működő krízisautók
kapacitása kevés) a közép-magyarországi regionális diszpécser szolgálat
kérheti speciális utcai szociális szolgáltatást üzemeltető utcai gondozó
szolgálat segítségét a kritikus helyzetek megoldásában.
A speciális utcai szociális szolgáltatás ellátási területe Budapest és 
Pest
megye teljes területe.
A speciális utcai szociális szolgáltatás működési idejéről (ügyeleti
idejéről) közép-magyarországi regionális diszpécser szolgálat és
kedvezményezett utcai gondozó szolgálat együttműködési megállapodást 
köt; a
kedvezményezetteknek a jelenleg működő krízisautókkal együttműködve napi 
24
órás, a kritikus időszakokban többszörös lefedettséget kell biztosítani.
A speciális utcai szociális szolgáltatás feladata a közterületen, nem 
lakás
céljára szolgáló helyiségekben élő fedél nélküli emberekkel kapcsolatos
krízishelyzetek feloldása.
A regionális diszpécserszolgálat az adekvát és hatékony a krízisellátás
érdekében a hozzá beérkező információk, jelzések legpontosabb átadásával
jelzi a problémát és egyezteti a szükséges és lehetséges teendőket az 
utcai
szociális szolgálattal.
A bejelentéstől számított 1 órán belül a speciális utcai szociális
szolgáltatásnak a helyszínre kell érkeznie. Ha előre láthatóan 1 órán 
belül
a szolgáltatás nem tud a helyszínre érkezni, a lehetséges helyi
segítségnyújtást a diszpécser szolgálat szervezi meg.
A speciális utcai szociális szolgáltatás a kritikus helyzet elhárítása
érdekében megtett lépéseiről még a helyszínről, lehetőség szerint az 
ügyfél
adatainak bediktálásával tájékoztatja a diszpécser szolgálatot.
A speciális utcai szociális szolgáltatás számára a diszpécser szolgálat
biztosítja:
- mentőautó helyszínre küldését,
- az ügyfél éjjeli menedékhelyen történő elhelyezését,
- orvosi vizsgálatának megszervezését,
- fertőtlenítésének megszervezését,
- lábadozó férőhelyen való elhelyezésének megszervezését,
- egyéb ellátásához szükséges lépések megtételét.
A speciális utcai szociális szolgáltatás segítségnyújtása során legalább
két utcai szociális munkásnak kell a helyszínre érkeznie és a
krízishelyzetet kezelnie. Egyiküknek legalább 2 éves szakmai 
gyakorlattal
kell rendelkeznie az utcai szociális munka terén.
A speciális utcai szociális szolgáltatás biztosítja a kritikus 
helyzetben
lévő rászoruló szállítását és veszélyeztető körülmények elhárításához
szükséges eszközöket; gondoskodni kell a szállított ember biztonságos
elhelyezéséről az autóban, a gépkocsi fertőtleníthetőségéről, 
csereruházat
biztosításáról, alapvető gyógyszerekről, kötszerekről, elsősegély 
jellegű
élelmiszerről és meleg teáról, takarókról.
A krízishelyzet kezeléséről, megoldásáról, az esetlegesen felmerülő
problémákról dokumentációt kell készíteni.
A speciális utcai szociális szolgáltatás és diszpécser szolgálat
rendszeresen egyeztet az együttműködésükkel kapcsolatos kérdések, 
problémák
tisztázásának érekében. Ennek kereteit az Utcai Gondozó Szolgálatok 
Szakmai
Fóruma biztosítja. Az ügyfelekkel, esetkezeléssel kapcsolatos
egyeztetésekre az Utcai Gondozó Szolgálatok esetmegbeszélő csoportja
biztosít lehetőséget.
A speciális utcai szociális szolgáltatás működtetésének költségeit
(bérköltségek, szervizköltség, futási költség, adminisztrációs költség,
biztosítások stb.) a kedvezményezett szervezet biztosítja. A működtetés 
fő
forrása az utcai szociális szolgálat normatívája.
Az intézményi tulajdonba adott gépkocsival a fentieken túl, a
kedvezményezett utcai szociális szolgálatának szolgálati autójaként, az
utcai szociális szolgálat ellátási területén egész évben maradéktalanul
segíteni kell az utcai szociális munkát.
Az autó fenti céloknak meghatározott működtetését menetlevéllel igazolni
kell.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról