[Pályázatok] Román állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók magyarországi tanulmányainak támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Feb. 9., Sze, 11:32:49 CET


Témakör: Határon túli magyarok

Cím: Román állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók magyarországi
tanulmányainak támogatása
Kiíró: Oktatási Minisztérium, Márton Áron Szakkollégium
Határidő: 2005. 08. 01.
Pályázhat: román állampolgárságú magyar nemzetiségű személy
-------------------------
EMÖT - alapképzés 2005/2006
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok
Főosztálya és a Márton Áron Szakkollégium pályázatot hirdet magyar 
állami
ösztöndíjra, illetve rendszeres tanulmányi támogatásra a 2005/2006-os
tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos 
teljes
és kiegészítő alapképzésre, valamint levelező tagozatos kiegészítő alap- 
és
másoddiplomás képzésre felvételt nyert román állampolgárságú, magyar
nemzetiségű hallgatók számára.
A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma 
és
a Márton Áron Szakkollégium a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma
által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és az Erdélyi
Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a
Kolozsvári Agora Iroda lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.
Általános tudnivalók:
- A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és az Erdélyi Magyar
Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi
értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
- A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma az Erdélyi Magyar 
Ösztöndíj
Tanáccsal közösen határozza meg a pályázati elbírálás 
szempontrendszerét,
és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az
elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás elválaszthatatlan mellékletét
képezi.
- Felsőfokú szakképzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban 
vagy
támogatásban.
- A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet állami
finanszírozású képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság állami
ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező, az 
Európai
Unió állampolgárságával nem rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben 
nem
részesül magyar állami ösztöndíjban, a felvételi eredményétől 
függetlenül
kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses
képzésben tanulmányaikat megkezdők a későbbiek során nem részesülhetnek
magyar állami ösztöndíjban.
- A levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzés nem 
minősül
állami finanszírozású képzésnek, csak költségtérítéses formában kerül
meghirdetésre, amelyhez rendszeres tanulmányi támogatás pályázható.
- Az ösztöndíj vagy támogatás a pályázót kizárólag a pályázatában 
szereplő,
és az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben,
szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és 
nem
vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön 
jóváhagyása
nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon 
végzendő
tanulmányok időtartamára.
- Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerő hallgatóval a Magyar 
Köztársaság
Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amely
tartalmazza az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit. A
szerződések megkötését, az ösztöndíjazással vagy támogatással és az
ösztöndíjasokkal vagy támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív
feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron 
Szakkollégium
végzi.
- Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül
csak egyre nyújthat be pályázatot.
Pályázhat minden olyan román állampolgárságú magyar nemzetiségű személy,
aki a 2005/2006-os tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett
szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási
intézménybe.
A pályázásból kizáró általános feltételek:
- Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat - az utolsó tanévet 
kivéve
- nem szülőföldjükön (nem Romániában) végző személyek. (Ez a kitétel nem
vonatkozik azokra, akik a levelező tagozatos kiegészítő alapképzésre és 
a
másoddiplomás képzésre pályáznak.)
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a felvételi eljárásban a
megpályázott szakon nem érik el az államilag finanszírozott ponthatárt.
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert
(akkreditált) intézménybe vagy alapképzés esetén olyan szakra nyernek
felvételt, amelyen nincs államilag finanszírozott képzés. (A levelező
tagozatos kiegészítő alapképzésre és a másoddiplomás képzésre pályázók
esetében költségtérítéses képzéssel is lehet pályázni. Az egyes
intézményekre és szakokra vonatkozó információkat lásd a Magyarországon
kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a
www.felvi.hu honlapon.)
- Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi 
bevándorlási
engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező
személyek.
- Nem részesülhetnek ösztöndíjban vagy támogatásban az adott képzési
szinten nemzetközi egyezményen alapuló vagy más magyar állami, ill.
közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a
2005/2006-os tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek, illetve
kiegészítő és másoddiplomás képzésben nem a képzés első évét fogják
megkezdeni.
- Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi
eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel
bejutó személyek.
- Nem lehet ösztöndíjért olyan főiskolai szintű szakokkal (szakpárokkal)
pályázni, amelyekből a 2005/2006-os tanévben indítanak egyetemi szintű
képzést.
A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg 
kell
felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)
1. Nappali tagozatos teljes alapképzés - 10 fő (további 5 fő egyházi 
keret)
A pályázónak a 2005. évben ún. "normál" felvételi eljárásban (lásd a
Magyarországon kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 
21.
oldal) nappali tagozatra, állami finanszírozású képzésre kell 
jelentkeznie,
a költségtérítéses képzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban. 
Az
ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek a középiskolai
tanulmányaikat szülőföldjükön (Romániában) végző, illetve 
szülőföldjükhöz
közel(ebb) eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók. (A pályázati 
kiírás
szempontjából nem minősül Magyarországon folytatott tanulmánynak a 2005.
január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsga.) Szakpárokra 
történő
jelentkezés esetén a nem ösztöndíjazott (társ)szak nem lehet román 
nyelv,
ill. magyar nyelv és irodalom.
Nem pályázhatnak azok, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú
oklevéllel rendelkeznek.
Az ösztöndíjtanács az alábbi szakokra történő pályázást támogatja
kiemelten:
Latin, romológia, restaurátor-szilikát, papír-bőr, fa-bútor szakirány.
Továbbá pályázni lehet ösztöndíjra bármely olyan szakkal, amely a
szülőföldön nem tanulható, és a pályázati kiírás egyéb feltételeinek
megfelel. A szakokat az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács a szülőföldön 
való
hasznosíthatóság és elismertethetőség alapján minősíti, és ez alapján
javasolhatja a pályázat kizárását. Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács az
elbírálás során a kiemelten támogatott szakok listájának kiegészítését
javasolhatja.
Az egyházi keret teológiai vagy egyéb egyházi tevékenységhez kapcsolódó
képzés ösztöndíjazására vonatkozik. A keret felekezetek szerinti
felosztására a magyar egyházaknak az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanácsba
delegált képviselői tesznek javaslatot.
2. Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos teljes
alapképzés)
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma az egész magyarság
szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő
tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén 
kiemelkedő
képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar 
hallgatók
ösztöndíjazásával.
Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel
rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, művészeti
szakcsoportba tartozó szakra magyarországi felsőoktatási intézménybe
nyertek felvételt (a művészeti szakcsoportba tartozó szakok listája a
Magyarországon kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban
található meg), továbbá megfelelnek az 1. pályázati kategóriánál 
(nappali
tagozatos teljes alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.
(A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból
pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás 
keretében
együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának
Határon Túli Magyarok Főosztálya az általa felkért szakértők, az Erdélyi
Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács
bevonásával.)
3. Nappali tagozatos kiegészítő alapképzés - 3 fő
Azok a magyarországi főiskolai diplomával rendelkező, korábban állami
finanszírozásban részt vevő személyek jelentkezhetnek, akiknek 
diplomáját
nem lehet egyenértékűsíteni, szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő
képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási 
intézményben
kétéves kiegészítő alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni 
(lásd
a Magyarországon kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót
111-112. oldal). A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain 
végzett
hallgatók előnyben részesülnek
4. Levelező tagozatos kiegészítő alapképzés (rendszeres tanulmányi
támogatás) - 2 fő
Azok a magyarországi főiskolai diplomával és állandó szülőföldi
munkahellyel rendelkező személyek jelentkezhetnek, akiknek diplomáját 
nem
lehet egyenértékűsíteni, szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő 
képzés
elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási intézményben 
levelező
tagozatos kiegészítő alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni
(lásd a Magyarországon kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi
Tájékoztatót, 112-113. oldal). A magyarországi főiskolák kihelyezett
tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek.
5. Levelező tagozatos másoddiplomás képzés (rendszeres tanulmányi
támogatás) - 3 fő
Azok a hazai vagy magyarországi honosított felsőfokú diplomával és 
állandó
szülőföldi munkahellyel rendelkező személyek pályázhatnak, akik egy
magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos, felsőfokú
oklevéllel rendelkezők számára meghirdetett képzésre nyernek felvételt. 
Az
elbírálásnál előnyt élveznek azok a szakok, amelyek az első diplomával
azonos szakcsoportba tartoznak (lásd a Magyarországon kiadott 2005. évi
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 109-111. oldal).
A pályázatokat 2005. július 18-tól lehet benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2005. 
augusztus
1., 17 óra
(A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos
értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati 
adatlapon
lehetősége lesz felhatalmazni az Országos Felsőoktatási Felvételi 
Irodát,
hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző
Kolozsvári Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)
A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
- Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot
szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve
valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
- Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum 
kérhető,
amely csatolandó a pályázathoz.
- A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra az
Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar
Ösztöndíj Tanácsnak. Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően 
a
pályázati elbírálás eredményéről a Kolozsvári Agora Irodánál lehet
érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási
szabályrendszer megsértése esetén az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács
javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz
nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével
szemben jogorvoslatnak nincs helye.
- A pályázatokról a döntést és a döntés alapelveit az Erdélyi Magyar
Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának
figyelembe vételével a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a 
Márton
Áron Szakkollégiummal közösen hozza meg a pályázati határidő lejártát
követő 30 napon belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A
döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.
- Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerő pályázóval a Magyar Köztársaság
Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amelyben
rögzíti az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit. A
megítélt ösztöndíj vagy támogatás időlegesen felfüggeszthető vagy
véglegesen megszüntethető, illetve az ösztöndíjas vagy a támogatott az
ösztöndíj vagy a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére
kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben az
ösztöndíjas vagy a támogatott a pályázati felhívásban, a szerződésben 
vagy
a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
- A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas/támogatott hallgató
magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen
szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett
bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban 
való
részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában
folyamatban lévő, a bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság
megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles
kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése
esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak 
kamatokkal
megnövelt összegét.
- A pályázaton ösztöndíjat vagy támogatást nyert hallgatók névsora
nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, 
hogy
neve az ösztöndíj/támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön,
illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról 
szóló
2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási
Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium tájékoztatást küld a
pályázattal kapcsolatos adatokról a Határon Túli Magyarok Hivatala által
működtetett nyilvántartás részére.
A pályázatokat postai úton kizárólag a Kolozsvári Agora Irodába lehet
eljuttatni (pontos cím lent), személyesen pedig az alábbi címeken lehet
beadni:
Kolozsvári Agora Iroda
400009 Kolozsvár
(Cluj-Napoca)
Jókai (Napoca) u. 2-4/55.
Tel./Fax: +40-264-430-907
E-mail: agora at cluj.astral.ro
Csíkszeredai Agora Iroda
530210 Csíkszereda (Miercurea-Ciuc)
Gál Sándor u. 9.
Tel./Fax: +40-266-317-440
E-mail: agora at lazarus.topnet.ro
Marosvásárhelyi Agora Iroda
540069 Marosvásárhely
(TîrguMures)
Targului (volt Sáros u.) 18.
Tel./Fax: +40-265-206-300
E-mail: agora.vasarhely at rdslink.ro
Az érdeklődők a fenti címeken és telefonszámokon kaphatnak további
részletes felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely
beszerezhető lesz ugyanitt), valamint a szerződésről.
Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács a határidő után beérkezett, ill. a
formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott
pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat eredményéről szóló írásos
értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.
A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 70 000 lej 
összegű
pályázati díjat kell befizetni az alábbi folyószámlaszámra:
Fundatia Agora 2001 Alapítvány
Kolozsvár (Cluj-Napoca), Jókai (Napoca) u. 2-4/55.
RO15RNCB2200000196760001
BCR Sucursala Cluj
(a Román Kereskedelmi Bank kolozsvári fiókja)
Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe jelentkezők
figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a jelentkezési lapok
benyújtásának végső határideje: 2005. február 15. A jelentkezési lapok a
magyarországi könyvesboltokban, valamint a www.felvi.hu honlapon
feltüntetett magyarországi postahivatalokban vásárolhatók meg. Idén a
felvételi eljárás során lehetőség nyílik arra, hogy a felsőoktatásba
igyekvők elektronikus úton nyújtsák be jelentkezésüket az Országos
Felsőoktatási Felvételi Iroda (OFI) honlapján (www.felvi.hu) keresztül. 
A
papíralapú és az "e-jelentkezés" részletes feltételeiről bővebb 
információ
a Magyarországon kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi 
Tájékoztatóban,
illetve az OFI fent hivatkozott honlapján található.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által határon túli magyarok
számára meghirdetett további ösztöndíj-kategóriák (posztgraduális 
ösztöndíj
és támogatás, kutatói ösztöndíj, részidős képzésre nyújtott ösztöndíj,
szülőföldi ösztöndíj/támogatás stb.) a 2005-ös év folyamán a 
későbbiekben
kerülnek kiírásra.
Pályázni az Agora Irodákban 2005. március 21-től beszerezhető, és az
internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon 
lehet.
Szükséges mellékletek, igazolások
Nappali tagozatos teljes alapképzésre pályázók esetében:
Kötelezően csatolandó mellékletek:
- pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
- a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata
- az érettségi bizonyítvány(ok) (ide értve a Magyarországon 2005. január
1-jétől ún. kétszintű érettségi rendszerben letett vizsgák 
bizonyítványait
is) vagy annak/azoknak hiteles másolata, illetve egyszerű másolata (az
érettségi bizonyítvány egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható
el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda
munkatársának bemutatja).
- kézzel írt önéletrajz
- min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett
szülőföldi hasznosításáról
- 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
- a befizetett 70 000 lej összegről kiállított csekkszelvény vagy a 
banki
átutalást bizonyító igazolás másolata
- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar
igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] 
másolata
vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek
hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt 
érdemlően
megállapítható.)
- a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani
Csatolható mellékletek:
- tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
- nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
Nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre, valamint levelező tagozatos
kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre pályázók esetében:
Kötelezően csatolandó mellékletek:
- pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
- géppel írt szakmai önéletrajz
- a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
- a középiskolai érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
- egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index
(törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata (Magyarországon diplomát 
szerzett
másoddiplomás képzésre jelentkezők számára a diplomahonosításról szóló
igazolás másolatával)
- két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló
nevét, aláírását, tudományos fokozatát vagy beosztását, munkahelyi
elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló 
ismeri
a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.) - kiegészítő képzésre
pályázók esetében nem kötelező.
- levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzés esetében
állandó szülőföldi munkahely igazolása (a munkakönyv, vagy a 
munkaszerződés
fénymásolatával)
- 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
- a befizetett 70 000 lej összegről kiállított csekkszelvény vagy a 
banki
átutalást bizonyító igazolás másolata
- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar
igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] 
másolata
vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek
hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt 
érdemlően
megállapítható.)
- a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani
Csatolható mellékletek:
- tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
- nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
- szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
- tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20
oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál 
hosszabb
publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával 
(Minden
publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, 
típus
/szakkönyv, egyetemi jegyzet stb./, részvétel jellege /egyedüli vagy
társszerző/, kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás 
helye,
oldalszám.)További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról