[Pályázatok] Szerbia-montenegrói állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók magyarországi tanulmányainak támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Feb. 9., Sze, 11:32:30 CET


Témakör: Határon túli magyarok


Cím: Szerbia-montenegrói állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók
magyarországi tanulmányainak támogatása
Kiíró: Márton Áron Szakkollégium, Oktatási Minisztérium
Határidő: 2005. 05. 20., 2005. 08. 01.
Pályázhat: Szerbia és Montenegró Államközösség állampolgárságával
rendelkező, magyar nemzetiségű személy
-------------------------
VMÖT - alapképzés 2005/2006
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok
Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel
közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres
tanulmányi támogatásra a 2005/2006-os tanévben, a magyarországi
felsőoktatási intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő
alapképzésre, levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás
képzésre, valamint a Balassi Bálint Intézetbe magyarországi és 
szülőföldi
felsőfokú tanulmányokra előkészítő képzésre felvételt nyert Szerbia és
Montenegró Államközösség állampolgárságával rendelkező, magyar 
nemzetiségű
hallgatók számára.
A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási 
Minisztériuma, a
Márton Áron Szakkollégium és a Balassi Bálint Intézet a Magyar 
Köztársaság
Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj
Tanáccsal és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve 
dolgozza
ki, és a pályázatot a Szabadkai Agora Iroda lebonyolítói 
közreműködésével
hirdeti meg.
Általános tudnivalók:
- A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Vajdasági Magyar
Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi
értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
- A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Vajdasági Magyar 
Ösztöndíj
Tanáccsal közösen határozza meg a pályázati elbírálás 
szempontrendszerét,
és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az
elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás elválaszthatatlan mellékletét
képezi.
- Felsőfokú szakképzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban.
- A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet állami
finanszírozású képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság állami
ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező, az 
Európai
Unió állampolgárságával nem rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben 
nem
részesül magyar állami ösztöndíjban, a felvételi eredményétől 
függetlenül
kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses
képzésben tanulmányaikat megkezdők a későbbiek során nem részesülhetnek
magyar állami ösztöndíjban.
- A levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzés nem 
minősül
állami finanszírozású képzésnek, csak költségtérítéses formában kerül
meghirdetésre, amelyhez rendszeres tanulmányi támogatás pályázható.
- Az ösztöndíj vagy támogatás a hallgatót kizárólag a pályázatában
szereplő, és a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt
intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt 
illeti
meg, és nem vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának 
külön
jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más
szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
- Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerő hallgatóval a Magyar 
Köztársaság
Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amely
tartalmazza az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit. A
szerződések megkötését, az ösztöndíjazással vagy támogatással és az
ösztöndíjasokkal vagy támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív
feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron 
Szakkollégium
végzi el (az előkészítő képzések esetében pedig a Balassi Bálint 
Intézet).
- Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül
csak egyre nyújthat be pályázatot, kivéve a Balassi Bálint Intézet
felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzéseit, melyek a nappali
tagozatos teljes alapképzéssel egyidejűleg is megpályázhatóak.
Pályázhat minden olyan Szerbia és Montenegró Államközösség
állampolgárságával rendelkező, magyar nemzetiségű személy, aki a
2005/2006-os tanévben a megadott képzési formákban, a meghatározott 
szakok
valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási
intézménybe.
A pályázásból kizáró általános feltételek:
- Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat részben vagy egészében
Magyarországon végző személyek, azonban a pályázati kiírás szempontjából
nem minősül Magyarországon folytatott tanulmánynak a 2005. január 1. 
után
Magyarországon letett érettségi vizsga. (Ez a kitétel nem vonatkozik
azokra, akik a levelező tagozatos kiegészítő alapképzésre és a
másoddiplomás képzésre pályáznak.)
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a felvételi eljárásban a
megpályázott szakon nem érik el az államilag finanszírozott ponthatárt.
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert
(akkreditált) intézménybe vagy alapképzés esetén olyan szakra nyernek
felvételt, amelyen nincs államilag finanszírozott képzés. (A levelező
tagozatos kiegészítő alapképzésre és a másoddiplomás képzésre pályázók
esetében költségtérítéses képzéssel is lehet pályázni. Az egyes
intézményekre és szakokra vonatkozó információkat lásd a Magyarországon
kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a
www.felvi.hu honlapon.)
- Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi 
bevándorlási
engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező
személyek.
- Nem részesülhetnek ösztöndíjban vagy támogatásban az adott képzési
szinten nemzetközi egyezményen alapuló vagy más magyar állami, illetve
közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a
2005/2006-os tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek, illetve
kiegészítő és másoddiplomás képzésben nem a képzés első évét fogják
megkezdeni.
- Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi
eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel
bejutó személyek.
- Nem lehet ösztöndíjért olyan főiskolai szintű szakokkal (szakpárokkal)
pályázni, amelyekből a 2005/2006-os tanévben indítanak egyetemi szintű
képzést.
A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg 
kell
felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)
1. Nappali tagozatos teljes alapképzés - 20 fő
A pályázónak a 2005. évben ún. "normál" felvételi eljárásban (lásd a
Magyarországon kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 
21.
oldal) nappali tagozatra, állami finanszírozású képzésre kell 
jelentkeznie,
a költségtérítéses képzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban. 
Az
ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek a szülőföldjükhöz 
közel(ebb)
eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók. Szakpárokra történő
jelentkezés esetén a nem ösztöndíjazott (társ)szak nem lehet a szerb, 
ill.
magyar nyelv és irodalom.
Nem pályázhatnak azon hallgatók, akik magyarországi vagy szülőföldi
felsőfokú oklevéllel rendelkeznek.
Meghirdetett szakcsoportok, keretszámok és a szakcsoporton belül 
pályázható
szakok:
Művészeti és iparművészeti szakcsoport (1 fő): a felsorolt intézmények
bármelyik nappali tagozatos állami finanszírozású alapképzéses szakára
lehet jelentkezni.
Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) - Budapest
Magyar Iparművészeti Egyetem (MIE) - Budapest
Szegedi Tudományegyetem - Konzervatórium (SZTE-K) - Szeged
Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) - Budapest
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) - Budapest
Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) - Budapest
Pécsi Tudományegyetem - Művészeti Kar (PTE-MK) - Pécs
Állam- és jogtudományi szakcsoport (1 fő): jogász
Bölcsész szakcsoport (4 fő): angol, pszichológia, filozófia, 
kommunikáció,
esztétika (csak szakpárban), művelődésszervező (csak szakpárban), 
régészet,
szociológia, latin (csak szakpárban), művészettörténet (csak 
szakpárban),
német, informatikus könyvtáros (csak szakpárban), néprajz (csak
szakpárban), politológia, pedagógia (csak szakpárban), nemzetközi
kapcsolatok.
Szakpárban felvehető bármelyik szak a következő szakokon kívül: magyar,
szerb.
Természettudományi szakcsoport (6 fő): alkalmazott matematikus, 
alkalmazott
növénybiológus, biológus, fizikus, fizikus informatikus, fizikus mérnök,
geográfus, klinikai kémikus, környezettudományi, közgazdasági programozó
matematikus, matematikus, műszaki informatika, programtervező 
matematikus,
vegyész, fizika (csak szakpárban), matematika (csak szakpárban), kémia
(csak szakpárban), biológia (csak szakpárban), földrajz (csak 
szakpárban),
informatika tanári (csak szakpárban)
Orvosi szakcsoport (3 fő): általános orvos, fogorvos, gyógyszerész,
állatorvos
Egészségügyi szakcsoport (2 fő): általános szociális munkás, 
gyógytornász,
védőnő, dietetikus, egészségügyi szakoktató, orvosdiagnosztikai
laboratóriumi analitikus, gyógypedagógia
Műszaki szakcsoport (2 fő): földmérő- és térinformatika, építészmérnök,
energetika, gépészmérnök, ipari termék- és formatervező, műszaki 
menedzser,
közlekedésmérnök, biomérnök, környezetmérnök, vegyészmérnök,
villamosmérnök, műszaki informatikai, biztonságtechnika, gazdasági
agrármérnök, agrármérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, faipari
mérnök, folyamszabályozó mérnök, erdőmérnök, élelmiszermérnök, vadgazda
mérnök, természetvédelmi mérnök, építész, műszaki földtudományi, olaj- 
és
gázmérnöki, előkészítés-technikai
Egyéb (1 fő): idegenforgalom és szálloda, vendéglátóipar és szálloda, a
Semmelweis Egyetem - Testnevelés és Sporttudományi Kar (SE-TSK) - 
Budapest
egyetemi szakok: egészségtanár - testnevelő tanár, gyógytestnevelő 
tanár -
testnevelő tanár, rekreáció - testnevelő tanár
Azon szakcsoportok esetében, melyeknek keretszáma 2 vagy több fő, ha 
több
eltérő szakra van pályázó, 1 szakon belül max. 2 ösztöndíj osztható ki.
A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács kiemelten támogatja azon hallgatók
pályázatát (a szakcsoportokon belül), akik az alábbi szakokra nyernek
felvételt:
- tanári képesítést adó szakok,
- pedagógia, pszichológia,
- néprajz,
- kommunikáció,
- művelődésszervező,
- nemzetközi kapcsolatok.
2. Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos teljes
alapképzés)
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma az egész magyarság
szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő
tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén 
kiemelkedő
képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar 
hallgatók
ösztöndíjazásával.
Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel
rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, művészeti
szakcsoportba tartozó szakra magyarországi felsőoktatási intézménybe
nyertek felvételt (a művészeti szakcsoportba tartozó szakok listája a 
2005.
évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban található meg), továbbá
megfelelnek az 1. pályázati kategóriánál (nappali tagozatos teljes
alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.
A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból
pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás 
keretében,
együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának
Határon Túli Magyarok Főosztálya az általa felkért szakértők, a 
Vajdasági
Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács
bevonásával.
3. Nappali tagozatos kiegészítő alapképzés - 5 fő
Azok a magyarországi főiskolai diplomával rendelkező, korábban állami
finanszírozásban részt vevő személyek jelentkezhetnek, akiknek 
diplomáját
nem lehet egyenértékűsíteni, szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő
képzés elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási 
intézményben
kétéves kiegészítő alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni 
(lásd
a Magyarországon kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót,
111-112. oldal). A magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain 
végzett
hallgatók előnyben részesülnek.
4. Levelező tagozatos kiegészítő alapképzés (rendszeres tanulmányi
támogatás) - 2 fő
Azok a magyarországi főiskolai diplomával és állandó szülőföldi
munkahellyel rendelkező személyek jelentkezhetnek, akiknek diplomáját 
nem
lehet egyenértékűsíteni, szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő 
képzés
elvégzésére, és ezért egy magyarországi felsőoktatási intézményben 
levelező
tagozatos kiegészítő alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni
(lásd a Magyarországon kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi
Tájékoztatót, 112-113. oldal). A magyarországi főiskolák kihelyezett
tagozatain végzett hallgatók előnyben részesülnek.
5. Levelező tagozatos másoddiplomás képzés (rendszeres tanulmányi
támogatás) - 1 fő
Azok a hazai vagy magyarországi honosított felsőfokú diplomával és 
állandó
szülőföldi munkahellyel rendelkező személyek pályázhatnak, akik egy
magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos, felsőfokú
oklevéllel rendelkezők számára meghirdetett képzésre nyernek felvételt. 
Az
elbírálásnál előnyt élveznek azok a szakok, amelyek az első diplomával
azonos szakcsoportba tartoznak (lásd a Magyarországon kiadott 2005. évi
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 109-111. oldal).
Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2005. július 18-tól lehet
benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2005. 
augusztus
1., 17 óra
(A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos
értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati 
adatlapon
lehetősége lesz felhatalmazni az Országos Felsőoktatási Felvételi 
Irodát,
hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző
Szabadkai Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)
6. A Balassi Bálint Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra
előkészítő képzése (25 fő + további 5 fő szórványkeret)
(A Balassi Bálint Intézet a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi
Hungarológiai Központ teljes körű jogutódja, amely ellátja az előkészítő
képzés működtetését.)
Azok a személyek pályázhatnak a meghatározott szakirányokra, akik
szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek 
érettségi
bizonyítványt. A pályázók a szülőföldjükön tesznek felvételi vizsgát az
Intézetbe. Az ösztöndíjat elnyert személyek az egyéves előkészítő képzés
után az eredetileg megjelölt szakirányúban felvételi vizsgát tesznek, és
ennek sikeressége esetén egyetemi tanulmányaik alatt magyar állami
ösztöndíjban részesülnek. Az elkülönített 5 fős keretre kizárólag a
szórvány magyar lakta területekről érkező jelentkezők pályázhatnak.
Meghirdetett szakirányok és keretszámok:
Állam- és jogtudományi és bölcsész szakirány (8 fő)
Természettudományos szakirány (7 fő)
Orvosi és egészségügyi szakirány (8 fő)
Műszaki szakirány (7 fő)
Az egyes szakirányokon belül a nappali tagozatos teljes alapképzésnél
megadott szakokra, ill. az azokhoz meghatározott felvételi tantárgyakkal
lehet pályázni. Szakcsoportonként, ha több eltérő szakra van pályázó, 1
szakon belül max. 2 ösztöndíj osztható ki - ez alól kivételt jelentenek 
a
szórvány magyar lakta területekről érkező pályázatokra elkülönített 5 
fős
keret terhére javasolt pályázatok.
A felvételi vizsgatárgyakról részletes információt a Szabadkai Agora
Irodában kaphatnak az érdeklődők.
Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2005. április 25-től lehet
benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2005. május
20., 17 óra.
A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
- Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot
szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve
valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
- Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum 
kérhető,
amely csatolandó a pályázathoz.
- A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a
Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli Magyar
Ösztöndíj Tanácsnak. A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács ülését követően 
a
pályázati elbírálás eredményéről a Szabadkai Agora Irodánál lehet
érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási
szabályrendszer megsértése esetén a Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács
javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz
nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével
szemben jogorvoslatnak nincs helye.
- A pályázatokról a döntést a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács
javaslata alapján a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Márton 
Áron
Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel közösen hozza meg a
pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, a döntés minden
pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs 
helye. A
magyarországi és szülőföldi felsőoktatási előkészítő képzésre érkezett
pályázatok értékelését a Balassi Bálint Intézet végzi.
- Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerő pályázóval a Magyar Köztársaság
Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amelyben
rögzíti az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit. A
megítélt ösztöndíj vagy támogatás időlegesen felfüggeszthető vagy
véglegesen megszüntethető, illetve az ösztöndíjas vagy támogatott az
ösztöndíj vagy támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére 
kötelezhető
a szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben az ösztöndíjas 
vagy
támogatott a pályázati felhívásban, a szerződésben vagy a vonatkozó
jogszabályban foglaltakat megszegi.
- A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas/támogatott hallgató
magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen
szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett
bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban 
való
részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában
folyamatban lévő, a bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság
megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles
kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése
esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak 
kamatokkal
megnövelt összegét.
- A pályázaton ösztöndíjat vagy támogatást nyert hallgatók névsora
nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, 
hogy
neve az ösztöndíj/támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön,
illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról 
szóló
2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási
Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium tájékoztatást küld a
pályázattal kapcsolatos adatokról a Határon Túli Magyarok Hivatala által
működtetett nyilvántartás részére.
A pályázatokat személyesen vagy - ajánlott küldeményként - postai úton
kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Szabadkai Agora Iroda
24000 Szabadka, Korzó 10.
(bejárat a Branislav Nusic utca felől)
Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további 
részletes
felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető
lesz ugyanitt), valamint a szerződésről:
Szabadkai Agora Iroda
24000 Szabadka (Subotica)
Korzó 10.
(bejárat a Branislav Nusic utca felől)
Tel./Fax: +381-24-670-270;
E-mail: suagora at eunet.yu
 A Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács a Szabadkai Agora Irodához határidő
után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy
olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat
eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon 
belül
postai feladásra kerül.
A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 300 dinár összegű
pályázati díjat kell az alábbi folyószámlaszámra befizetni:
345-1706-19 ( D.O.O. Agora, za upis)
Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe jelentkezők
figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a jelentkezési lapok
benyújtásának végső határideje: 2004. február 15. A jelentkezési lapok a
magyarországi könyvesboltokban, valamint a www.felvi.hu honlapon
feltüntetett magyarországi postahivatalokban vásárolhatók meg. Idén a
felvételi eljárás során lehetőség nyílik arra, hogy a felsőoktatásba
igyekvők elektronikus úton nyújtsák be jelentkezésüket az Országos
Felsőoktatási Felvételi Iroda (OFI) honlapján (www.felvi.hu) keresztül. 
A
papíralapú és az "e-jelentkezés" részletes feltételeiről bővebb 
információ
a Magyarországon kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi 
Tájékoztatóban
illetve az OFI fent hivatkozott honlapján található.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által határon túli magyarok
számára meghirdetett további ösztöndíj-kategóriák (posztgraduális 
ösztöndíj
és támogatás, kutatói ösztöndíj, részidős képzésre nyújtott ösztöndíj,
szülőföldi ösztöndíj/támogatás stb.) a 2005-ös év folyamán a 
későbbiekben
kerülnek kiírásra.
Pályázni az Agora Irodákban 2005. március 21-től beszerezhető, és az
internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon 
lehet.
Szükséges mellékletek, igazolások
Nappali tagozatos teljes alapképzésre, valamint a Balassi Bálint 
Intézetbe
magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre pályázók
esetében:
Kötelezően csatolandó mellékletek:
- pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
- a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata
- az érettségi bizonyítvány(ok) (ide értve a Magyarországon 2005. január
1-jétől ún. kétszintű érettségi rendszerben letett vizsgák 
bizonyítványait
is) vagy annak/azoknak hiteles másolata, illetve egyszerű másolata (az
érettségi bizonyítvány/ok/ egyszerű másolata csak abban az esetben
fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az eredetit az Agora 
Iroda
munkatársának bemutatja)
- kézzel írt önéletrajz
- min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett
szülőföldi hasznosításáról
- 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
- a befizetett 300 dinár összegről kiállított csekkszelvény vagy a banki
átutalást bizonyító igazolás másolata
- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar
igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] 
másolata
vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek
hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt 
érdemlően
megállapítható.)
- a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani
Csatolható mellékletek:
- tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
- nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
A Balassi Bálint Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőoktatási
tanulmányokra előkészítő képzésre a szükséges mellékleteket és 
igazolásokat
a felvételi vizsga után kell benyújtani. A pályázati költségtérítést 
ennél
a pályázati kategóriánál is be kell fizetni, és az ezt igazoló
csekkszelvény másolatát csatolni kell a pályázathoz.
Nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre, valamint levelező tagozatos
kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre pályázók esetében:
Kötelezően csatolandó mellékletek:
- pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
- géppel írt szakmai önéletrajz
- a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
- a középiskolai érettségi bizonyítvány vagy annak hiteles másolata,
illetve egyszerű másolata (az érettségi bizonyítvány egyszerű másolata 
csak
abban az esetben fogadható el, ha a pályázat beadásakor a pályázó az
eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja)
- egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index
(törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata
- két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló
nevét, aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi
elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló 
ismeri
a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.) - kiegészítő képzésre
pályázók esetében nem kötelező.
- levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzés esetében
állandó szülőföldi munkahely igazolása
- 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
- a befizetett 300 dinár összegről kiállított csekkszelvény vagy a banki
átutalást bizonyító igazolás másolata
- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar
igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] 
másolata
vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek
hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt 
érdemlően
megállapítható.)
- a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani
Csatolható mellékletek:
- tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
- nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
- szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
- tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20
oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál 
hosszabb
publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával 
(Minden
publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, 
típus
(szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy
társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás 
helye,
oldalszám.)További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról