[Pályázatok] Ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók magyarországi tanulmányainak támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Feb. 9., Sze, 11:32:12 CET


Témakör: Határon túli magyarok

Cím: Ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók magyarországi
tanulmányainak támogatása
Kiíró: Oktatási Minisztérium, Márton Áron Szakkollégium
Határidő: 2005. 05. 20., 2005. 08. 01.
Pályázhat: ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy
-------------------------
KMÖT - alapképzés 2005/2006
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok
Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi Bálint Intézettel
közösen pályázatot hirdet magyar állami ösztöndíjra, illetve rendszeres
tanulmányi támogatásra a 2005/2006-os tanévben magyarországi 
felsőoktatási
intézményekbe nappali tagozatos teljes és kiegészítő alapképzésre, 
levelező
tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre, valamint a Balassi
Bálint Intézetbe magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő
képzésre felvételt nyert ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű
hallgatók számára.
A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási 
Minisztériuma, a
Márton Áron Szakkollégium és a Balassi Bálint Intézet a Magyar 
Köztársaság
Oktatási Minisztériuma által működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj
Tanáccsal és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve
dolgozza ki, és a pályázatot a Beregszászi Agora Iroda lebonyolítói
közreműködésével hirdeti meg.
Általános tudnivalók:
- A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Kárpátaljai Magyar
Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi
értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.
- A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Kárpátaljai Magyar
Ösztöndíj Tanáccsal közösen határozza meg a pályázati elbírálás
szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt 
nyilvánosságra
hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás 
elválaszthatatlan
mellékletét képezi.
- Felsőfokú szakképzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban.
- A határon túli magyar hallgató abban az esetben kerülhet állami
finanszírozású képzésbe, ha elnyeri a Magyar Köztársaság állami
ösztöndíját. Magyarországi felsőoktatási intézménybe jelentkező, az 
Európai
Unió állampolgárságával nem rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben 
nem
részesül magyar állami ösztöndíjban, a felvételi eredményétől 
függetlenül
kizárólag költségtérítéses képzésben vehet részt. A költségtérítéses
képzésben tanulmányaikat megkezdők a későbbiek során nem részesülhetnek
magyar állami ösztöndíjban.
- A levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzés nem 
minősül
állami finanszírozású képzésnek, csak költségtérítéses formában kerül
meghirdetésre, amelyhez rendszeres tanulmányi támogatás pályázható.
- Az ösztöndíj vagy támogatás a pályázót kizárólag a pályázatában 
szereplő,
és a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt intézményben,
szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és 
nem
vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön 
jóváhagyása
nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon 
végzendő
tanulmányok időtartamára.
- Az ösztöndíjat vagy támogatást elnyerő hallgatóval a Magyar 
Köztársaság
Oktatási Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amely
tartalmazza az ösztöndíjas vagy támogatott jogait és kötelezettségeit. A
szerződések megkötését, az ösztöndíjazással vagy támogatással és
ösztöndíjasokkal vagy támogatottakkal kapcsolatos adminisztratív
feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a Márton Áron 
Szakkollégium
végzi (az előkészítő képzések esetében pedig a Balassi Bálint Intézet).
- Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül
csak egyre nyújthat be pályázatot, kivéve a Balassi Bálint Intézet
magyarországi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzését, mely a
nappali tagozatos teljes alapképzéssel egyidejűleg is megpályázható.
Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű 
személy,
aki a 2005/2006-os tanévben a megadott képzési formákban, a meghirdetett
szakok valamelyikére felvételt nyer valamely magyarországi felsőoktatási
intézménybe.
A pályázásból kizáró általános feltételek:
- Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaik utolsó két tanévét 
részben
vagy egészében Magyarországon végző személyek, azonban a pályázati 
kiírás
szempontjából nem minősül Magyarországon folytatott tanulmánynak a 2005.
január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsga. (Ez a kitétel nem
vonatkozik azokra, akik a levelező tagozatos kiegészítő alapképzésre és 
a
másoddiplomás képzésre pályáznak.)
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a felvételi eljárásban a
megpályázott szakon nem érik el az államilag finanszírozott ponthatárt.
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik nem államilag elismert
(akkreditált) intézménybe vagy alapképzés esetén olyan szakra nyernek
felvételt, amelyen nincs államilag finanszírozott képzés. (A levelező
tagozatos kiegészítő alapképzésre és a másoddiplomás képzésre pályázók
esetében költségtérítéses képzéssel is lehet pályázni. Az egyes
intézményekre és szakokra vonatkozó információkat lásd a Magyarországon
kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban vagy a
www.felvi.hu honlapon.)
- Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi 
bevándorlási
engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező
személyek.
- Nem részesülhetnek ösztöndíjban vagy támogatásban az adott képzési
szinten nemzetközi egyezményen alapuló vagy más magyar állami, illetve
közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.
- Nem pályázhatnak azok a személyek, akik a megpályázott szakon a
2005/2006-os tanévben nem első évfolyamos hallgatók lesznek, illetve
kiegészítő és másoddiplomás képzésben nem a képzés első évét fogják
megkezdeni.
- Nem pályázhatnak a magyarországi felsőoktatási intézménybe felvételi
eljárás nélkül, intézményen belüli vagy intézményközi átjelentkezéssel
bejutó személyek.
- Nem lehet ösztöndíjért olyan főiskolai szintű szakokkal (szakpárokkal)
pályázni, amelyekből a 2005/2006-os tanévben indítanak egyetemi szintű
képzést.
A pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
(A pályázásból kizáró általános feltételek mellett a pályázóknak meg 
kell
felelniük az egyes kategóriáknál meghatározott további feltételeknek.)
1. Nappali tagozatos teljes alapképzés - 20 fő (további 5 fő egyházi 
keret)
A pályázónak a 2005. évben ún. "normál" felvételi eljárásban (lásd a
Magyarországon kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 
21.
oldal) nappali tagozatra, állami finanszírozású képzésre kell 
jelentkeznie,
a költségtérítéses képzésre jelentkezők nem részesülhetnek ösztöndíjban. 
Az
ösztöndíjak odaítélésekor előnyben részesülnek a szülőföldjükhöz 
közel(ebb)
eső intézményekbe felvételt nyert hallgatók. Szakpárokra történő
jelentkezés esetén a nem ösztöndíjazott (társ)szak nem lehet az ukrán és 
az
orosz, ill. magyar nyelv és irodalom.
Nem pályázhatnak azok, akik magyarországi vagy szülőföldi felsőfokú
oklevéllel rendelkeznek, kivéve az egyházi képzésre jelentkezőket.
Meghirdetett szakcsoportok, keretszámok és a szakcsoporton belül 
pályázható
szakok:
A meghirdetett szakok egyetemi szintű képzések, kivéve a dőlt betűvel
szedett és "(F)" megjelöléssel ellátott szakok, melyek főiskolai 
szintűek!
Agrár szakcsoport (1 fő): erdőmérnöki, informatikus agrármérnök,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnök.
Bölcsész szakcsoport (4 fő): etika ember és társadalomismeret, 
informatikus
könyvtáros, kommunikáció, levéltár, művelődésszervező, művészettörténet,
néprajz, pedagógia, pszichológia, szociológia, vallástudomány, 
romológia,
humán szervező, esztétika, filozófia, régészet, fotóriporter- és
képszerkesztői (F), német nyelv és irodalom, latin nyelv és irodalom.
Egészségügyi szakcsoport (2 fő): állatorvosi, általános orvostudományi,
fogorvostudományi, gyógyszerész tudományi, védőnő.
Gazdasági szakcsoport (1 fő): nemzetközi kapcsolatok, pénzügyi,
politológus-közgazdász, szociálpolitikus-közgazdász,
szociológus-közgazdász, közgazdasági, gazdálkodási, idegenforgalmi és
szálloda (F), üzleti kommunikáció (F), gazdálkodási szakos közgazdász
tanári.
Gyógypedagógiai szakcsoport (1 fő): gyógypedagógia, értelmileg
akadályozottak pedagógiája (F), hallássérültek pedagógiája (F),
látássérültek pedagógiája (F), logopédia (F), szomatopedagógia (F),
tanulásban akadályozottak pedagógiája (F).
Informatikai szakcsoport (5 fő): gazdasági informatika, közgazdasági
programozó matematikus, műszaki informatikai, programtervező 
matematikus.
Jogi és szociális igazgatási szakcsoport (1 fő): politológia.
Műszaki szakcsoport (1 fő): egészségügyi mérnöki, energetikai,
építészmérnöki, építőmérnöki, földmérő és térinformatikai, 
mérnök -fizikus,
olaj- és gázmérnöki, vegyészmérnöki, villamosmérnöki, faipari mérnök,
gépészmérnöki, könnyűipari mérnök, biomérnöki, környezetmérnöki,
közlekedésmérnöki.
Szociális szakcsoport (1 fő): szociális munkás.
Természettudományos szakcsoport (3 fő): alkalmazott matematikus,
biofizikus, biológus, csillagász, fizikatanári, fizikus, informatikus
fizika, fizikus-mérnök, geofizikus, geológus, informatikus vegyész,
kémiatanári, klinikai kémikus, környezettudományi, matematikus (3. év 
után
biztosítási matematika), molekuláris biológus, technikatanári, vegyész,
meteorológus, térképész.
A meghirdetett szakcsoportok keretszámaitól a beérkezett pályázatok
függvényében a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács - a fent 
meghatározott
szakcsoportok bármelyike, illetve az egyházi keret javára - eltérhet.
Az egyházi keret teológiai vagy egyéb egyházi tevékenységhez kapcsolódó
képzés (hitoktató, hittanár stb.) ösztöndíjazására vonatkozik. A keret
felekezetek szerinti felosztására a magyar egyházaknak a Kárpátaljai 
Magyar
Ösztöndíj Tanácsba delegált képviselői tesznek javaslatot.
2. Művészeti tehetséggondozó ösztöndíj (nappali tagozatos teljes
alapképzés)
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma az egész magyarság
szempontjából is egyedülálló művészeti értékek megőrzését és a megfelelő
tehetséggondozást kívánja megvalósítani a művészetek területén 
kiemelkedő
képességű vagy kimagasló eredményeket elért határon túli magyar 
hallgatók
ösztöndíjazásával.
Azok a személyek pályázhatnak, akik kiemelkedő művészeti tehetséggel
rendelkeznek, és művészeti tevékenységüknek megfelelő, művészeti
szakcsoportba tartozó szakra magyarországi felsőoktatási intézménybe
nyertek felvételt (a művészeti szakcsoportba tartozó szakok listája a
Magyarországon kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban
található meg), továbbá megfelelnek az 1. pályázati kategóriánál 
(nappali
tagozatos teljes alapképzés) ismertetett egyéb feltételeknek.
A kategóriának nincs külön regionális keretszáma, a különböző régiókból
pályázó határon túli magyar hallgatók pályázatait külön eljárás 
keretében,
együttesen bírálja el a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának
Határon Túli Magyarok Főosztálya az általa felkért szakértők, a 
Kárpátaljai
Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács
bevonásával.
3. Nappali tagozatos kiegészítő alapképzés - 2 fő
Azok a magyarországi főiskolai diplomával rendelkező, korábban állami
finanszírozásban részt vevő személyek jelentkezhetnek, akiknek
szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért
egy magyarországi felsőoktatási intézményben kétéves kiegészítő
alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni (lásd a Magyarországon
kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 111-112. oldal). 
A
magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók 
előnyben
részesülnek
4. Levelező tagozatos kiegészítő alapképzés (rendszeres tanulmányi
támogatás) - 5 fő
Azok a szülőföldi vagy magyarországi főiskolai diplomával és állandó
szülőföldi munkahellyel rendelkező személyek jelentkezhetnek, akiknek
szülőföldjükön nincs lehetőség a kiegészítő képzés elvégzésére, és ezért
egy magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos 
kiegészítő
alapképzésben egyetemi diplomát kívánnak szerezni (lásd a Magyarországon
kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 112-113. oldal). 
A
magyarországi főiskolák kihelyezett tagozatain végzett hallgatók 
előnyben
részesülnek.
5. Levelező tagozatos másoddiplomás képzés (rendszeres tanulmányi
támogatás) - 3 fő
Azok a szülőföldi vagy magyarországi honosított felsőfokú diplomával és
állandó szülőföldi munkahellyel rendelkező személyek pályázhatnak, akik 
egy
magyarországi felsőoktatási intézményben levelező tagozatos, felsőfokú
oklevéllel rendelkezők számára meghirdetett képzésre nyernek felvételt. 
Az
elbírálásnál előnyt élveznek azok a szakok, amelyek az első diplomával
azonos szakcsoportba tartoznak (lásd a Magyarországon kiadott 2005. évi
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatót, 109-111. oldal).
Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2005. július 18-tól lehet
benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2005. 
augusztus
1., 17 óra.
(A pályázat benyújtásával a pályázónak nem kell megvárnia a hivatalos
értesítés kézhezvételét felvételi eredményéről, mivel a pályázati 
adatlapon
lehetősége lesz felhatalmazni az Országos Felsőoktatási Felvételi 
Irodát,
hogy felvételi eredményét soron kívül a pályázat lebonyolítását végző
Beregszászi Agora Iroda illetékes munkatársához továbbítsa.)
6. A Balassi Bálint Intézet magyarországi felsőoktatási tanulmányokra
előkészítő képzése - 15 fő
(A Balassi Bálint Intézet a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi
Hungarológiai Központ teljes körű jogutódja, amely ellátja az előkészítő
képzés működtetését.)
Azok a személyek pályázhatnak a meghatározott szakirányokra, akik
szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek 
érettségi
bizonyítványt. A pályázók a szülőföldjükön tesznek felvételi vizsgát az
Intézetbe. Az ösztöndíjat elnyert személyek az egyéves előkészítő képzés
után az eredetileg megjelölt szakirányban felvételi vizsgát tesznek, és
ennek sikeressége esetén egyetemi tanulmányaik alatt magyar állami
ösztöndíjban részesülnek.
A felvételi vizsgatárgyakról részletes információt a Beregszászi Agora
Irodában kaphatnak az érdeklődők.
Ezen pályázati kategóriákban a pályázatokat 2005. április 25-től lehet
benyújtani.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2005. május
20., 17 óra
A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
- Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot
szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve
valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
- Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum 
kérhető,
amely csatolandó a pályázathoz.
- A beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázókra a
Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács tesz javaslatot a Határon Túli 
Magyar
Ösztöndíj Tanácsnak. A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács ülését 
követően
a pályázati elbírálás eredményéről a Beregszászi Agora Irodánál lehet
érdeklődni. Az elbírálás során vélelmezett jogsértés vagy az elbírálási
szabályrendszer megsértése esetén a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács
javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz
nyújthat be panaszt. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével
szemben jogorvoslatnak nincs helye.
- A pályázatokról a döntést a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács és a
Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslata alapján a Magyar 
Köztársaság
Oktatási Minisztériuma a Márton Áron Szakkollégiummal és a Balassi 
Bálint
Intézettel közösen hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 
napon
belül, a döntés minden pályázóra nézve kötelező. A döntéssel szemben
fellebbezésnek nincs helye. A magyarországi felsőoktatási előkészítő
képzésre érkezett pályázatok értékelését a Balassi Bálint Intézet végzi.
- A támogatást elnyerő pályázóval a Magyar Köztársaság Oktatási
Minisztériuma által kijelölt szervezet szerződést köt, amelyben rögzíti 
az
ösztöndíjas vagy a támogatott jogait és kötelezettségeit. A megítélt
ösztöndíj vagy támogatás időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen
megszüntethető, illetve az ösztöndíjas vagy a támogatott az ösztöndíj 
vagy
a támogatás, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a
szerződésben foglalt feltételek mellett, amennyiben az ösztöndíjas vagy 
a
támogatott a pályázati felhívásban, a szerződésben vagy a vonatkozó
jogszabályban foglaltakat megszegi.
- A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas/támogatott hallgató
magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen
szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett
bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság az ösztöndíjban 
való
részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában
folyamatban lévő, a bevándorlási engedély, illetve magyar állampolgárság
megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles
kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése
esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak 
kamatokkal
megnövelt összegét.
- A pályázaton ösztöndíjat vagy támogatást nyert hallgatók névsora
nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, 
hogy
neve az ösztöndíj/támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön,
illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról 
szóló
2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási
Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium tájékoztatást küld a
pályázattal kapcsolatos adatokról a Határon Túli Magyarok Hivatala által
működtetett nyilvántartás részére.
A pályázatokat személyesen vagy - ajánlott küldeményként - postai úton
kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo), vul. Sztefanyika (Sztefanika u.) 12.
Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további 
részletes
felvilágosítást a pályázatról, a pályázati adatlapról (mely beszerezhető
lesz ugyanitt), valamint a szerződésről:
Beregszászi Agora Iroda
90200 Beregszász (Beregovo), vul. Sztefanyika (Sztefanika u.) 12.
Tel./Fax: +380-31-41-240-78
E-mail: info at agora.uz.ua
A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács a Beregszászi Agora Irodához 
határidő
után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy
olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázat
eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon 
belül
postai feladásra kerül.
A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 20 hrivnya 
összegű
pályázati díjat kell befizetni a Beregszászi Agora Irodában (a fenti 
címen)
igényelhető csekkszelvényen.
Felhívjuk a magyarországi felsőoktatási intézményekbe jelentkezők
figyelmét, hogy a magyarországi tanintézetekbe a jelentkezési lapok
benyújtásának végső határideje: 2005. február 15. A jelentkezési lapok a
magyarországi könyvesboltokban, valamint a www.felvi.hu honlapon
feltüntetett magyarországi postahivatalokban vásárolhatók meg. Idén a
felvételi eljárás során lehetőség nyílik arra, hogy a felsőoktatásba
igyekvők elektronikus úton nyújtsák be jelentkezésüket az Országos
Felsőoktatási Felvételi Iroda (OFI) honlapján (www.felvi.hu) keresztül. 
A
papíralapú és az "e-jelentkezés" részletes feltételeiről bővebb 
információ
a Magyarországon kiadott 2005. évi Felsőoktatási Felvételi 
Tájékoztatóban
illetve az OFI fent hivatkozott honlapján található.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által határon túli magyarok
számára meghirdetett további ösztöndíj-kategóriák (posztgraduális 
ösztöndíj
és támogatás, kutatói ösztöndíj, részidős képzésre nyújtott ösztöndíj,
szülőföldi ösztöndíj/támogatás stb.) a 2005-ös év folyamán a 
későbbiekben
kerülnek kiírásra.
Pályázni az Agora Irodákban 2005. március 21-től beszerezhető, és az
internetről (www.agorairoda.net) is letölthető pályázati adatlapon 
lehet.
Szükséges mellékletek, igazolások
Nappali tagozatos teljes alapképzésre, valamint a Balassi Bálint 
Intézetbe
magyarországi szülőföldi felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzésre
pályázók esetében:
Kötelezően csatolandó mellékletek:
- pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
- a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának egyszerű másolata 
(az
egyszerű másolat csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat
beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának 
bemutatja).
- az érettségi bizonyítvány(ok) (ide értve a Magyarországon 2005. január
1-jétől ún. kétszintű érettségi rendszerben letett vizsgák 
bizonyítványait
is) hitelesített, vagy egyszerű másolata (az érettségi bizonyítvány
egyszerű másolata csak abban az esetben fogadható el, ha a pályázat
beadásakor a pályázó az eredetit az Agora Iroda munkatársának bemutatja)
- kézzel írt önéletrajz
- min. 2 oldalas esszé a Magyarországon megszerzendő diploma tervezett
szülőföldi hasznosításáról
- 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
- a befizetett 20 hrivnya összegről kiállított csekkszelvény másolata
- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar
igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] 
másolata
vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek
hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt 
érdemlően
megállapítható.)
- a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani
Csatolható mellékletek:
- tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
- nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
A Balassi Bálint Intézetbe magyarországi és szülőföldi felsőoktatási
tanulmányokra előkészítő képzésre az érettségi bizonyítvány 
fénymásolata,
vagy a 2005-ben érettségizők esetében a középiskola igazolása a pályázat
benyújtásakor csatolandó, valamint az eredeti dokumentumok a 
benyújtáskor
bemutatandók, az egyéb mellékleteket és igazolásokat a felvételi vizsga
után kell benyújtani. A pályázati költségtérítést ennél a pályázati
kategóriánál is be kell fizetni, és az ezt igazoló csekkszelvény 
másolatát
csatolni kell a pályázathoz.
Nappali tagozatos kiegészítő alapképzésre, valamint levelező tagozatos
kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre pályázók esetében:
Kötelezően csatolandó mellékletek:
- pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap
- géppel írt szakmai önéletrajz
- a pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben
- a középiskolai érettségi bizonyítvány egyszerű másolata
- egyetemi/főiskolai oklevél, államvizsga-bizonyítvány és az index
(törzskönyvi kivonat) egyszerű másolata (szülőföldi oklevél esetén 
oklevél
betétlap ("dodatok do diplomu"))
-két szakmai ajánlólevél (Az ajánlásnak tartalmaznia kell: az ajánló 
nevét,
aláírását, tudományos fokozatát, vagy beosztását, munkahelyi
elérhetőségeit. Az ajánlásból ki kell, hogy derüljön, hogy az ajánló 
ismeri
a pályázó eddigi eredményeit és tevékenységét.) - az ajánlás kiegészítő
képzésre pályázók esetében nem kötelező.
- levelező tagozatos kiegészítő alap- és másoddiplomás képzésre pályázók
esetében állandó szülőföldi munkahely igazolása
- 2 db megcímzett és felbélyegzett válaszboríték
- a befizetett 20 hrivnya összegről kiállított csekkszelvény másolata
- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar
igazolvány 1-2. oldalának [az igazolvány számának és adatlapjának] 
másolata
vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek
hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt 
érdemlően
megállapítható.)
- a felvételről szóló igazolást a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani
Csatolható mellékletek:
- tanulmányi verseny(ek)en elért eredmény(ek) hiteles igazolása
- nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) egyszerű másolata
- szakmai (és közéleti) tevékenység igazolása
- tudományos publikációk (vagy a művészeti tevékenység) jegyzéke 20
oldalnál rövidebb publikációk esetében a publikációk, 20 oldalnál 
hosszabb
publikációk esetében a publikációk első oldalának fénymásolatával 
(Minden
publikáció esetében az alábbiakat kell a jegyzékben feltüntetni: cím, 
típus
(szakkönyv, egyetemi jegyzet stb.), részvétel jellege (egyedüli- vagy
társszerző), kiadó neve vagy folyóirat címe, kiadás dátuma, kiadás 
helye,
oldalszám.)További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról