[Pályázatok] Könyvtári szakmai támogatások

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Feb. 3., Cs, 09:30:16 CET


Témakör: Könyvtár

Cím: Könyvtári szakmai támogatások
Kiíró: Nemzeti Kulturális Alapprogram
Határidő: 2005. 02. 28.
Pályázhat: Hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, 
szakmai
szervezetek, közkönyvtárak és TEMI könyvtárak, az Országos
Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató tagjai, könyvtárosképző
intézmények, országos szakmai szervezetek, az egyetemek központi
könyvtárai, a megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
(altémánként változó)
-------------------------
KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A programot 2005. évben meg kell kezdeni, és legkésőbb 2006. június 
30-ig
meg kell valósítani.
A pályázati adatlapon a program pontos kezdő és befejezési időpontját 
fel
kell tüntetni!
A kollégium kiemelten támogatja:
- a könyvtári szolgáltatások korszerűsítését,
- a kistelepülésen élők könyvtári ellátásának javítását,
- az emberek önálló tájékozódási képességének fejlesztését.
A kollégium kiemelt fontosságúnak tartja a különböző könyvtárak,
könyvtártípusok együttműködésével létrejövő projekteket, ezért a több
könyvtár összefogásával megvalósított pályázatok előnyben részesülnek.
Szakmai innováció szakmai erőforrások
1. Könyvtári innovációs projektek
Altéma kódszáma: 2139
A kollégium ösztönözi a szakma aktív részvételét a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma által meghirdetett könyvtári stratégiai terv
megvalósításában, illetve új szolgáltatások kidolgozásában a 
könyvtárosok
széleskörű szakmai tapasztalataira építve. Az innovációs projekt egy-egy
téma részletes kidolgozására, nem annak megvalósítására nyújt 
támogatást.
Témajavaslatok:
- a kistelepülési könyvtár-ellátás gyakorlati megvalósítása, 
szolgáltatások
a kistérségekben
- egyéni és csoportos tanulási lehetőségek a könyvtárakban
- a teljesítményértékelés gyakorlata a könyvtáros pályán
- a könyvtárak belső és külső kommunikációja
Pályázatot nyújthatnak be:
Hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai
szervezetek.
A pályázathoz csatolni kell:
a) a választott téma rövid indoklását, a kidolgozás szempontjait,
b) a pályázóval együttműködő könyvtárak és/vagy szervezetek 
nyilatkozatát
arról, hogy részt vesznek a program kidolgozásában.
A pályázat elszámolásához csatolni kell: nyomtatott vagy elektronikus
formában a projekt leírását (dokumentációját), a kidolgozott 
javaslatokat.
A pályázónak az alábbi szempontokról az altéma végén található 
mellékletben
rövid szöveges nyilatkozatot kell tennie. Ennek hiányában a pályázat
érvénytelen!
A pályázat elbírálásának szempontjai:
a) több könyvtár együttműködésével kidolgozott projekt
b) a téma újszerűsége, a szakma innovációs lehetősége
c) várható-e három éven belül a projekt megvalósítása
Támogatás kérhető:
- tiszteletdíjra és annak járulékaira,
- szakmai anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD),
- utazási költségre,
- szállásköltségre.
A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat 
el!
Tervezett keret: 5 millió Ft
2. Könyvtárszakmai kiadványok előkészítése
Altéma kódszáma: 2140
Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, 
könyvtártörténeti
kiadványok kéziratának elkészíttetésére, nyomtatott vagy elektronikus
formában. Előnyben részesülnek a különböző könyvtári szolgáltatásokat
elemző módszertani kiadványok.
Pályázatot nyújthatnak be:
Hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai
szervezetek.
A pályázathoz csatolni kell:
A munka egyik kidolgozott fejezetét két szakmai ajánló véleményével.
Támogatás kérhető:
- tiszteletdíjra és annak járulékaira,
- szükséges anyagköltségre (papír, CD, floppy)
A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat 
el!
3. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése
Altéma kódszáma: 2112
Pályázni lehet könyvtár-szakmai kiadványok, tanulmányok, 
könyvtártörténeti
kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő 
megjelentetésére.
Előnyben részesülnek a különböző könyvtári szolgáltatásokat elemző
módszertani kiadványok.
Pályázatot nyújthatnak be:
Hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai
szervezetek.
A pályázathoz csatolni kell:
A teljes kéziratot vagy a tartalomjegyzék és a tervezett terjedelem 
alapján
a kézirat legalább 75%-át, illetve az elektronikus kiadvány tartalmi,
strukturális leírását.
Támogatás kérhető:
Hagyományos kiadvány költségeire:
- szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő,
képszerkesztő) honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése,
- nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
- szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés),
- kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
- képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
- korrektúra,
- nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, 
hajtogatás,
körbevágás).
Elektronikus kiadvány költségeire:
- szerzői honorárium és annak járulékai (írói, képek/fotók),
- szerzői jogdíjak,
- fordítói, lektorálási honorárium és annak járulékai vagy számlás
kifizetése,
- képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
- kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
- kódolás (html-nyelvre),
- korrektúra,
- adathordozó anyagköltsége (floppy, CD, DVD),
- publikáció megjelentetése (szolgáltatás).
Tervezett keret a 2. és 3. altémára: 35 millió Ft
4. Szakmai programok
Altéma kódszáma: 2104
A kuratórium támogatja a könyvtári gyakorlatban időszerű szakmai 
programok
megszervezését és lebonyolítását.
A pályázathoz részletes programot kell csatolni. Előnyben részesülnek 
azok
a pályázatok, ahol több könyvtár összefogása érvényesül, illetve más
forrásokat is bevonnak.
4.1 Pályázatot nyújthatnak be a lakosság internet és elektronikus
szolgáltatások ismereteinek elsajátítására szervezett tanfolyamokra azok 
a
közkönyvtárak és TEMI könyvtárak, amelyek szerepelnek a nyilvános 
könyvtári
jegyzéken. Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik már évek óta
szerveznek ilyen képzéseket, így a lakosság igénye folyamatos.
A pályázathoz csatolni kell: a tanfolyam részletes tematikáját. Oktatói
díjként legfeljebb 3000 Ft/óra tervezhető.
4.2 A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő közkönyvtárak, valamint a
felsőoktatási könyvtárak pályázatot nyújthatnak be a munkanélküli
pályakezdő fiatalok, a felnőtt lakosság információkereső készségének
fejlesztésére, illetve a közhasznú információk igénybevételét (pl.
munkalehetőségek, átképzések) növelő programokra.
4.3 Országos, regionális és megyei rendezvények megszervezésének
támogatására pályázhatnak az országos szakmai szervezetek, az egyetemek
központi könyvtárai, a megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár. Előnyben részesülnek a szakmai innovációt, korszerű
szolgáltatásokat, eredményes együttműködéseket bemutató programok.
Támogatás kérhető az altéma egyes pontjainál:
- tiszteletdíjra és annak járulékaira,
- utazási költségre,
- dokumentációs költségre,
- rendezvény költségre (terembérlet, eszközhasználat, csoportos étkezés,
szállásköltség),
- propaganda költségre (meghívó, plakát, szóróanyag),
- tanfolyam költségekre (oktatási segédanyag, tanúsítvány).
Tervezett keret: 55 millió Ft
5. Tájékoztatás, információs rendszer
Altéma kódszáma: 2142
Pályázni lehet olyan könyvtári információs rendszer kiépítésére, amely a
könyvtárban történő eligazodást, tájékozódást szolgálja. Épületi és
térinformációk, feliratok, az egyes szolgáltatások igénybevételéhez
szükséges kifüggesztett ismertetők, információs táblák, közlemények (pl.
küldetésnyilatkozat, könyvtárhasználati szabályzat) készíthetők.
Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik egy egységes stílusban
megtervezett, rendszerbe foglalt információs tervet szeretnének
megvalósítani.
Pályázatot nyújthatnak be:az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer
szolgáltató tagjai
A pályázni lehet:
- megbízási díjra és annak járulékaira,
- dekorációs anyagok költségére,
- az adott témakörben igénybe vehető szolgáltatások díjára
- kisértékű információs tárgyi eszközökre (pl. információs, megállító
táblák, prospektustartók, tárlók)
Egy pályázó legfeljebb 400 ezer Ft támogatást igényelhet.
Tervezett keret: 35 millió Ft
6. Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés
Altéma kódszáma: 2105
Ebben a témakörben szereplő valamennyi pályázathoz csatolni kell a
fenntartó kötelezettség-vállalását az előírt önrészről és egy
nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a beszerzett eszközt a 
könyvtárban
helyezi el és üzemelteti. A pályázathoz minden eszközről mellékelni kell
termékismertetőt és árajánlatot. Az elszámolásban rezsiköltség nem
szerepelhet!
6.1 A könyvtár nyilvános szolgálati terében elhelyezett új bútorok,
kiegészítő berendezések beszerzésére pályázhatnak azok a nyilvános
könyvtári jegyzéken szereplő könyvtárak, illetve fenntartóik, amelyek 
2004.
évben jelentős épületbővítést, felújítást hajtottak végre, illetve 2005.
évben a könyvtár bővítése, felújítása  folyamatban van. A támogatás 
mértéke
a beszerzett berendezések vételárának 50%-a, de legfeljebb 1,8 millió Ft
lehet. Nem nyújtható be pályázat, azon könyvtárak javára, amelyek az 
elmúlt
3 évben erre a célra már támogatásban részesültek az NKA-tól. A Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár legfeljebb három tagkönyvtárára nyújthat be
pályázatot.
A pályázathoz csatolni kell a felújítást, bővítést igazoló dokumentumok
másolatait.
6.2 Projektorra, egy számítógépre, hangosító berendezésre (mikrofon,
hangszóró) pályázathatnak azok a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő
városi könyvtárak, amelyek ilyen eszközöket igénylő képzéseket,
rendezvényeket szerveznek. A támogatás mértéke az eszközök vételárának
50%-a, de legfeljebb 400 ezer Ft lehet.
6.3 Fénymásológép automatizáló berendezésre pályázhatnak azok a 
főiskolai
és szakkönyvtárak, akik havonta legalább 1000 oldal másolatot 
készítenek. A
támogatás a vételár 50%-a, de legfeljebb 300 ezer Ft lehet.
6.4 CD-DVD íróra, CD-DVD lejátszóra, szünetmentes áramforrásra, 
nyomtatóra
pályázhatnak a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő megyei könyvtárak,
valamint egyházi könyvtárak.  A támogatás - legfeljebb két eszközre 
lehet
pályázni - az eszközök árának 50%-a, de összesen maximum 350 ezer Ft 
lehet.
Az altéma összes pontjánál az elszámolás az önrésszel növelt összeggel
történik.
Tervezett keret: 55 millió Ft
7. Nemzetközi kapcsolatok
Altéma kódszáma: 2103
Hazai könyvtárak, könyvtárosképző intézmények pályázhatnak - mindkét fél
nyilatkozatával alátámasztott - nemzetközi együttműködésen alapuló
könyvtárszakmai program lebonyolítására. A támogatottnak kötelezettséget
kell vállalnia arra, hogy a közös program hazai könyvtárügyben
felhasználható szakmai tapasztalatait publikálja (szakmai cikk,
elektronikus dokumentum, internet), amely elengedhetetlen feltétele az
elszámolás elfogadásának.
Támogatás kérhető:
- tiszteletdíjra és annak járulékaira,
- utazási költségre,
- szállásköltségre,
- csoportos étkezésre,
- a szakmai program megvalósításához szükséges anyagköltségre (papír,
festékkazetta, floppy, CD, DVD).
A pályázathoz részletes programtervet kell csatolni!
A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat 
el!
Tervezett keret: 15 millió Ft
A pályázatok 2005. február 28-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag 
postai
úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl érkező pályázatok
érvénytelenek.
Általános tudnivalók
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján
lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és
benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt
melléklettel - vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi
minősítéséhez, szükséges betétlappal -  felszerelve fogadjuk el. A
feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi
jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá 
a
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem
rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi 
székhelyű
pályázónak.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan 
gazdálkodó
költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.
Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben 
valamennyi
pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi
dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt 
követelmények
szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti
Kulturális Alapprogramnál 2005. évben már volt támogatott pályázatuk és 
azt
követően jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció
ismételt becsatolása alól mentesülnek.
Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, 
hogy a
jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a
tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi
Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár 
Kötelespéldány
Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell
kérni, és a pályázathoz csatolni.
A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap 
letölthető
az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az 
NKA
Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.). Az 
adatlap
postai úton is igényelhető - bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték
mellékelésével - az NKA Igazgatóságától.
Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra,
állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem
használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. 
Amennyiben
a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés másként nem 
rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy - a pályázóval
történő megállapodás alapján - a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg
legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon
belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon 
belül a
pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem
támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó,
kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA
Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától 
számított
60 napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a 
fenti
anyagokat megsemmisítjük.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága
ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig 9-től 15 óráig; pénteken 9-től 
12
óráig.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról