[Pályázatok] A sajátos igényű - fogyatékossággal élő - emberek művészeti életéért

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Feb. 3., Cs, 09:29:43 CET


Témakör: Szociális munka

Cím: A sajátos igényű - fogyatékossággal élő - emberek művészeti 
életéért
Kiíró: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, Nemzeti Kulturális 
Alapprogram,
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Határidő: 2005. 02. 28.
Pályázhat: hazai és határon túli gazdasági társaságok, jogi 
személyiséggel
rendelkező állami, önkormányzati intézmények, nonprofit szervezetek
-------------------------
"A SAJÁTOS IGÉNYŰ - FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ - EMBEREK MŰVÉSZETI ÉLETÉÉRT"
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Fogyatékosok Esélye
Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alapprogram közös pályázatot 
hirdet a
sajátos igényű (fogyatékossággal és/vagy egészségkárosodással élő) 
emberek
kulturális, művészeti életben való aktív részvétele érdekében. E 
pályázat
szempontjából a sajátos igényű (fogyatékossággal élő) állampolgárok az
Egészségügyi Világszervezet meghatározásának megfelelően azok az 
emberek,
akiket egészségük károsodása mindennapi életvitelükben erősen korlátoz.
A pályázat célja: Elősegíteni, hogy a sajátos igényű embereknek - 
egyenlő
esélyük, társadalmi befogadásuk érdekében - javuljanak a kulturális,
művészeti, művészetterápiás programokhoz való hozzáférési esélyeik,
valamint támogatni a társadalmi befogadásukat segítő szemléletformálást.
Pályázók köre: Pályázhatnak hazai és határon túli gazdasági társaságok,
jogi személyiséggel rendelkező állami, önkormányzati intézmények, 
nonprofit
szervezetek. Előnyt élveznek a sajátos igényű emberek érdekében tevékeny
vagy ilyen szervezettel együttműködő pályázók. Magánszemélyek nem
pályázhatnak.
Pályázni a 2005. január 1. és 2005. június 30. között - alkotótáborok,
továbbá kiadványok és médiaprogramok esetén 2005. szeptember 30-ig -
megvalósuló programokra lehet.
A pályázat tárgya:
1. A sajátos igényű emberek számára a kulturális életben való 
részvételt,
az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító programok (rendezvények,
produkciók), az ezeken való részvétel, illetve az ehhez szükséges 
eszközök,
(például a kommunikációs akadálymentesítés eszközei) biztosításának
támogatása.
Altéma kódszáma: 7408
Ezen célok érdekében megvalósítható tevékenységek lehetnek egyebek 
között:
- személyi segítővel, kísérővel történő egyéni vagy maximum - kísérőkkel
együtt - 8 fős kiscsoportos kulturális esemény-látogatások szervezése;
- művészeti produkciók elérhetősége, élvezhetővé tétele a sajátos igényű
látogatók számára (például indukciós hurok, feliratozás, piktogram
alkalmazása);
- tájékozódást, közlekedést, részvételt segítő technikai eszközök,
szimbólumok, kiadványok biztosítása;
- egyéb, a fenti célt segítő, modellértékű programok
2. A sajátos igényű - gyermek és felnőtt - alkotóművészek integrált
művészkörökben, alkotóműhelyekben, alkotótáborokban való részvételét 
segítő
programok támogatása.
Altéma kódszáma: 7432
Ezen célok érdekében megvalósítható tevékenységek lehetnek egyebek 
között:
- alkotóműhelyek elérhetősége, élvezhetővé tétele a sajátos igényű
résztvevők és személyi segítőik számára;
- a sajátos igényű művészek alkotómunkáját segítő eszközök, szakmai 
anyagok
bérlése, megvásárlása;
- utazás, szállítás biztosítása
3. Sajátos igényű emberek művészetterápiás foglalkozásai, művészi
alkotókörei, alkotótáborai és azok dokumentálásának, produkcióinak,
bemutatkozási lehetőségeinek támogatása.
Altéma kódszáma: 7416
Ezen célok érdekében megvalósítható tevékenységek lehetnek egyebek 
között:
- speciális művészeti alkotótevékenységet folytató szakmai műhelyek
programjai;
- alkotókörök, alkotótáborok;
- művészetterápiás foglalkozások;
- a művészetterápiás foglalkozásokhoz szükséges képzések;
- sajátos igényű emberek, alkotóközösségeik bemutatkozási lehetőségei.
A kollégium a három altémában munkabért, épületfenntartási, beruházási,
felújítási és üzemeltetési költségeket nem támogat.
Támogatás igényelhető: tiszteletdíjra és járulékaira, illetve számlás
tiszteletdíjra, a terápiás és egyenlő esélyű hozzáférést biztosító 
eszközök
bérlésére és beszerzésére, hang és fénytechnika bérlésére, szakmai
anyagköltségre, utazási, szállás és szállítási költségre, díszlet kellék 
és
jelmezköltségre, propagandára, installációra, nyomdai előkészítésre és
nyomdaköltségre.
4. A sajátos igényű emberek társadalmi el- és befogadását elősegítő
kiadványok és médiaprogramok (tv, rádió, internet, köztéri megjelenés),
illetve a fenti célokat szolgáló, a többségi társadalmat megszólító 
egyéb
kulturális programok támogatása
Altéma kódszáma: 7433
A kollégium a negyedik altémában munkabért, épületfenntartási, 
beruházási,
felújítási és üzemeltetési költségeket nem támogat.
Támogatás igényelhető: tiszteletdíjra és járulékaira, illetve számlás
tiszteletdíjra, hang és fénytechnika bérlésére, szakmai anyagköltségre,
szállítási költségre, díszlet kellék és jelmezköltségre, propagandára,
installációra, nyomdai előkészítésre és nyomdaköltségre.
Mind a négy altémában a pályázathoz az adatlapon kívül csatolni kell:
- a pályázó szervezet tevékenységének összefoglalóját (max. 1 oldal);
- a program megvalósításának ütemtervét és pénzügyi tervét;
- a pályázatért felelős személy(ek) szakmai életrajzát;
- nyilatkozatot a rendelkezésre álló önrészről.
A fenti célokra rendelkezésre álló összeg: 35 millió Ft.
Egy pályázó egy altémában csak egy programmal pályázhat. A kollégium
előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik önrésszel rendelkeznek.
A pályázatok 2005. február 28-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag 
postai
úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl érkező pályázatok
érvénytelenek.
Általános tudnivalók
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján
lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és
benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt
melléklettel - vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi
minősítéséhez, szükséges betétlappal -  felszerelve fogadjuk el. A
feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi
jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá 
a
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem
rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi 
székhelyű
pályázónak.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan 
gazdálkodó
költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.
Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben 
valamennyi
pályázónak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi
dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt 
követelmények
szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti
Kulturális Alapprogramnál 2005. évben már volt támogatott pályázatuk és 
azt
követően jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció
ismételt becsatolása alól mentesülnek.
Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, 
hogy a
jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a
tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi
Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár 
Kötelespéldány
Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell
kérni, és a pályázathoz csatolni.
A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap 
letölthető
az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az 
NKA
Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az 
adatlap
postai úton is igényelhető - bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték
mellékelésével - az NKA Igazgatóságától.
Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra,
állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem
használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. 
Amennyiben
a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés másként nem 
rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy - a pályázóval
történő megállapodás alapján - a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg
legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon
belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon 
belül a
pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem
támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó,
kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA
Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától 
számított
60 napon belül. A határidő eltelte után - külön értesítés nélkül - a 
fenti
anyagokat megsemmisítjük.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága
ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig 9-től 15 óráig; pénteken 9-től 
12
óráig.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról