[Pályázatok] NKA-könyvtári szakmai kollégium pályázati felhívása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Feb. 1., K, 14:13:33 CET


Témakör: Könyvtár

Cím: NKA-könyvtári szakmai kollégium pályázati felhívása
Kiíró: Nemzeti Kulturális Alapprogram
Határidő: 2005. 02. 28.
Pályázhat: Hazai könyvtárak, felsofokú könyvtárosképzo intézmények, 
szakmai szervezetek,
-------------------------

NKA-KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A kollégium kiemelten támogatja:

a könyvtári szolgáltatások korszerusítését,
a kistelepülésen élok könyvtári ellátásának javítását,
az emberek önálló tájékozódási képességének fejlesztését.
A kollégium kiemelt fontosságúnak tartja a különbözo könyvtárak, 
könyvtártípusok együttmuködésével létrejövo projekteket, ezért a több 
könyvtár összefogásával megvalósított pályázatok elonyben részesülnek.

Szakmai innováció szakmai eroforrások

1. Könyvtári innovációs projektek

A kollégium ösztönözi a szakma aktív részvételét a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma által meghirdetett könyvtári stratégiai terv 
megvalósításában, illetve új szolgáltatások kidolgozásában a 
könyvtárosok szélesköru szakmai tapasztalataira építve. Az innovációs 
projekt egy-egy téma részletes kidolgozására, nem annak megvalósítására 
nyújt támogatást.

Témajavaslatok:

a kistelepülési könyvtár-ellátás gyakorlati megvalósítása, 
szolgáltatások a kistérségekben
egyéni és csoportos tanulási lehetoségek a könyvtárakban
a teljesítményértékelés gyakorlata a könyvtáros pályán
a könyvtárak belso és külso kommunikációja
Pályázatot nyújthatnak be:

Hazai könyvtárak, felsofokú könyvtárosképzo intézmények, szakmai 
szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:

a) a választott téma rövid indoklását, a kidolgozás szempontjait,

b) a pályázóval együttmuködo könyvtárak és/vagy szervezetek 
nyilatkozatát arról, hogy részt vesznek a program kidolgozásában.

A pályázat elszámolásához csatolni kell: nyomtatott vagy elektronikus 
formában a projekt leírását (dokumentációját), a kidolgozott 
javaslatokat. A pályázónak az alábbi szempontokról az altéma végén 
található mellékletben rövid szöveges nyilatkozatot kell tennie. Ennek 
hiányában a pályázat érvénytelen!

A pályázat elbírálásának szempontjai:

a) több könyvtár együttmuködésével kidolgozott projekt
b) a téma újszerusége, a szakma innovációs lehetosége
c) várható-e három éven belül a projekt megvalósítása

Támogatás kérheto:

tiszteletdíjra és annak járulékaira,
szakmai anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD),
utazási költségre,
szállásköltségre.
A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat 
el!

Tervezett keret: 5 millió Ft

2. Könyvtárszakmai kiadványok elokészítése

Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, 
könyvtártörténeti kiadványok kéziratának elkészíttetésére, nyomtatott 
vagy elektronikus formában. Elonyben részesülnek a különbözo könyvtári 
szolgáltatásokat elemzo módszertani kiadványok.

Pályázatot nyújthatnak be:

Hazai könyvtárak, felsofokú könyvtárosképzo intézmények, szakmai 
szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:
A munka egyik kidolgozott fejezetét két szakmai ajánló véleményével.

Támogatás kérheto:
tiszteletdíjra és annak járulékaira,
szükséges anyagköltségre (papír, CD, floppy)
A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat 
el!

3. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése

Pályázni lehet könyvtár-szakmai kiadványok, tanulmányok, 
könyvtártörténeti kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában 
történo megjelentetésére. Elonyben részesülnek a különbözo könyvtári 
szolgáltatásokat elemzo módszertani kiadványok.

Pályázatot nyújthatnak be:

Hazai könyvtárak, felsofokú könyvtárosképzo intézmények, szakmai 
szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:
A teljes kéziratot vagy a tartalomjegyzék és a tervezett terjedelem 
alapján a kézirat legalább 75 %-át, illetve az elektronikus kiadvány 
tartalmi, strukturális leírását.

Támogatás kérheto:
Hagyományos kiadvány költségeire:

szerkesztoi (foszerkeszto, olvasószerkeszto, tervezoszerkeszto, 
képszerkeszto) honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése,
nyomdai elokészítési munkák az alábbi jogcímekre:
szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés),
kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
korrektúra,
nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, 
hajtogatás, körbevágás).
Elektronikus kiadvány költségeire:

szerzoi honorárium és annak járulékai (írói, képek/fotók),
szerzoi jogdíjak,
fordítói, lektorálási honorárium és annak járulékai vagy számlás 
kifizetése,
képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
kódolás (html-nyelvre),
korrektúra,
adathordozó anyagköltsége (floppy, CD, DVD),
publikáció megjelentetése (szolgáltatás).
Tervezett keret a 2. és 3. altémára: 35 millió Ft

4. Szakmai programok

A kuratórium támogatja a könyvtári gyakorlatban idoszeru szakmai 
programok megszervezését és lebonyolítását.

A pályázathoz részletes programot kell csatolni. Elonyben részesülnek 
azok a pályázatok, ahol több könyvtár összefogása érvényesül, illetve 
más forrásokat is bevonnak.

4.1 Pályázatot nyújthatnak be a lakosság Internet és elektronikus 
szolgáltatások ismereteinek elsajátítására szervezett tanfolyamokra azok 
a közkönyvtárak és TEMI könyvtárak, amelyek szerepelnek a nyilvános 
könyvtári jegyzéken. Elonyben részesülnek azok a pályázók, akik már évek 
óta szerveznek ilyen képzéseket, így a lakosság igénye folyamatos.

A pályázathoz csatolni kell: a tanfolyam részletes tematikáját. Oktatói 
díjként legfeljebb 3000 Ft/óra tervezheto.

4.2 A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplo közkönyvtárak, valamint a 
felsooktatási könyvtárak pályázatot nyújthatnak be a munkanélküli 
pályakezdo fiatalok, a felnott lakosság információkereso készségének 
fejlesztésére, illetve a közhasznú információk igénybevételét (pld 
munkalehetoségek, átképzések) növelo programokra.

4.3 Országos, regionális és megyei rendezvények megszervezésének 
támogatására pályázhatnak az országos szakmai szervezetek, az egyetemek 
központi könyvtárai, a megyei könyvtárak és a Fovárosi Szabó Ervin 
Könyvtár. Elonyben részesülnek a szakmai innovációt, korszeru 
szolgáltatásokat, eredményes együttmuködéseket bemutató programok.

Támogatás kérheto az altéma egyes pontjainál:

tiszteletdíjra és annak járulékaira,
utazási költségre,
dokumentációs költségre,
rendezvény költségre (terembérlet, eszközhasználat, csoportos étkezés, 
szállásköltség),
propaganda költségre (meghívó, plakát, szóróanyag),
tanfolyam költségekre (oktatási segédanyag, tanúsítvány).
Tervezett keret: 55 millió Ft

5. Tájékoztatás, információs rendszer

Pályázni lehet olyan könyvtári információs rendszer kiépítésére, amely a 
könyvtárban történo eligazodást, tájékozódást szolgálja. Épületi és 
térinformációk, feliratok, az egyes szolgáltatások igénybevételéhez 
szükséges kifüggesztett ismertetok, információs táblák, közlemények 
(pld. küldetésnyilatkozat, könyvtárhasználati szabályzat) készíthetok.

Elonyben részesülnek azok a pályázók, akik egy egységes stílusban 
megtervezett, rendszerbe foglalt információs tervet szeretnének 
megvalósítani.

Pályázatot nyújthatnak be: az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 
szolgáltató tagjai

A pályázni lehet:

megbízási díjra és annak járulékaira,
dekorációs anyagok költségére,
az adott témakörben igénybe veheto szolgáltatások díjára
kisértéku információs tárgyi eszközökre (pld. információs, megállító 
táblák, prospektustartók, tárlók)
Egy pályázó legfeljebb 400 ezer Ft támogatást igényelhet.

Tervezett keret: 35 millió Ft

6. Szakmai eszközfejlesztés, korszerusítés

Ebben a témakörben szereplo valamennyi pályázathoz csatolni kell a 
fenntartó kötelezettségvállalását az eloírt önrészrol és egy 
nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a beszerzett eszközt a 
könyvtárban helyezi el és üzemelteti. A pályázathoz minden eszközrol 
mellékelni kell termékismertetot és árajánlatot. Az elszámolásban 
rezsiköltség nem szerepelhet!

6.1 A könyvtár nyilvános szolgálati terében elhelyezett új bútorok, 
kiegészíto berendezések beszerzésére pályázhatnak azok a nyilvános 
könyvtári jegyzéken szereplo könyvtárak, illetve fenntartóik, amelyek 
2004. évben jelentos épületbovítést, felújítást hajtottak végre, illetve 
2005.évben a könyvtár bovítése, felújítása folyamatban van. A támogatás 
mértéke a beszerzett berendezések vételárának 50 %-a, de legfeljebb 1,8 
millió Ft lehet. Nem nyújtható be pályázat, azon könyvtárak javára, 
amelyek az elmúlt 3 évben erre a célra már támogatásban részesültek az 
NKA-tól. A Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár legfeljebb három tagkönyvtárára 
nyújthat be pályázatot.

A pályázathoz csatolni kell a felújítást, bovítést igazoló dokumentumok 
másolatait.

6.2 Projektorra, egy számítógépre, hangosító berendezésre (mikrofon, 
hangszóró) pályázathatnak azok a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplo 
városi könyvtárak, amelyek ilyen eszközöket igénylo képzéseket, 
rendezvényeket szerveznek. A támogatás mértéke az eszközök vételárának 
50 % -a, de legfeljebb 400 ezer Ft lehet.

6.3 Fénymásológép automatizáló berendezésre pályázhatnak azok a 
foiskolai és szakkönyvtárak, akik havonta legalább 1000 oldal másolatot 
készítenek. A támogatás a vételár 50 %-a, de legfeljebb 300 ezer Ft 
lehet.

6.4 CD-DVD íróra, CD-DVD lejátszóra, szünetmentes áramforrásra, 
nyomtatóra pályázhatnak a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplo megyei 
könyvtárak, valamint egyházi könyvtárak. A támogatás - legfeljebb két 
eszközre lehet pályázni - az eszközök árának 50 %-a, de összesen maximum 
350 ezer Ft lehet.

Az altéma összes pontjánál az elszámolás az önrésszel növelt összeggel 
történik.

Tervezett keret: 55 millió Ft

7. Nemzetközi kapcsolatok

Hazai könyvtárak, könyvtárosképzo intézmények pályázhatnak - mindkét fél 
nyilatkozatával alátámasztott - nemzetközi együttmuködésen alapuló 
könyvtárszakmai program lebonyolítására. A támogatottnak kötelezettséget 
kell vállalnia arra, hogy a közös program hazai könyvtárügyben 
felhasználható szakmai tapasztalatait publikálja (szakmai cikk, 
elektronikus dokumentum, Internet), amely elengedhetetlen feltétele az 
elszámolás elfogadásának.

Támogatás kérheto:

tiszteletdíjra és annak járulékaira,
utazási költségre,
szállásköltségre,
csoportos étkezésre,
a szakmai program megvalósításához szükséges anyagköltségre (papír, 
festékkazetta, floppy, CD, DVD).
A pályázathoz részletes programtervet kell csatolni!

A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat 
el!

Tervezett keret: 15 millió Ft

További információ: http://www.nka.huTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról