[Pályázatok] Professzionális vírusirtó szoftver-hozzáférés biztosítása nonprofit szervezetek számára / P25/7

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Dec. 21., Sze, 10:37:06 CET


Témakör: Egyéb

Cím: Professzionális vírusirtó szoftver-hozzáférés biztosítása nonprofit
szervezetek számára / P25/7
Kiíró: Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, Panda Software Hungary Kft.
Határidő: 2006. 01. 30.
Pályázhat: fogyatékossággal élő emberek érdekvédelmi szervezetei, valamint
minden 2003. január 1-nél régebben alapított civil és egyházi fenntartású
nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok, stb.), melyek a
fogyatékos személyek számára nyújtanak szolgáltatás(oka)t, illetve
életminőségük javításával kapcsolatos tevékenységet folytatnak
-------------------------
A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a Panda Software Hungary pályázatot
hirdet P25/7
Professzionális vírusirtó szoftver-hozzáférés biztosítása nonprofit
szervezetek számára címmel.
A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a Panda Software Hungary (a
továbbiakban: kiírók) hozzá kívánnak járulni a számítógép- és
internethasználó fogyatékos személyek információbiztonságának növeléséhez,
a fogyatékossággal élők érdekében tevékenykedő nonprofit szervezetek
informatikai infrastruktúrájának erősítéséhez.
Ennek érdekében a kiírók - hálózati biztonsági alkalmazások telepítése
révén - támogatni kívánják a fogyatékkal élő személyek számára
szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek internet-használatának és
elektronikus levelezésének védelmét, elősegítendő a fogyatékos személyek
számára a munkaerő-piachoz és egyéb (köz)szolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférést.
A PÁLYÁZATI PROGRAM TÁMOGATÁSA:
A pályázat nyertesei jogosultak a Panda Software Hungary hálózati
vírusvédelmi szoftvereinek 90%-os kedvezménnyel történő megvásárlására.
A nyertes pályázók a Panda Software Hungary-val kötnek szerződést. A termék
eljuttatásáról a nyertes pályázókhoz a Panda Software Hungary gondoskodik.
A termék árának 10%-nyi része (pályázó önrésze) közvetlenül a Panda
Software Hungary vagy az általa kijelölt szállító számára kerül
kifizetésre.
A PÁLYÁZÓK KÖRE:
Pályázatot adhatnak be fogyatékossággal élő emberek érdekvédelmi
szervezetei, valamint minden 2003. január 1-jénél régebben alapított civil
és egyházi fenntartású nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok
stb.), melyek a fogyatékos személyek számára nyújtanak szolgáltatás(oka)t,
illetve életminőségük javításával kapcsolatos tevékenységet folytatnak.
Nem pályázhatnak gazdasági társaságok és közjogi státuszú (állami vagy
önkormányzati alapítású, fenntartású) szervezetek, intézmények.
Nem pályázhatnak azon intézmények, szervezetek, amelyeknek esedékessé vált
és meg nem fizetett köztartozása van; valamint korábban megítélt
támogatásáról szóló beszámolót a Közalapítvány visszautasította, vagy
lejárt esedékességű, elszámolatlan, illetve visszafizetetlen kintlévőségük
van a Közalapítvány korábbi támogatásából.
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázaton való részvétel technikai feltétele, hogy a pályázó szervezet
- rendelkezzen megfelelő (minimum 5 számítógépből álló) belső informatikai
hálózattal (a szükséges technikai minimumfeltételekről a mellékelt
útmutatóból tájékozódhat)
- rendelkezzen megfelelő operációs rendszerrel (a szükséges technikai
minimumfeltételekről a mellékelt útmutatóból tájékozódhat)
- rendelkezzen olyan üzemeltetővel, aki a termék telepítését el tudja
végezni (ellenkező esetben a Panda Software Hungary munkatársai díjazás
ellenében ezt elvégzik, de ez nem képezi a pályázat részét);
- rendelkezzen a 10% önrésszel.
FORRÁSOK:
Pályázati keretösszeg: 2 millió Ft.
Támogatás: a szoftvertermék 90%-os kedvezményes áron megvásárolható (kb. 18
000 Ft)
Pályázók saját forrása: a termék forgalmi árának 10%-a (kb. 2000 Ft)
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2006. január 30. (postai felülbélyegzés
alapján)
PÁLYÁZAT REGISZTRÁCIÓS DÍJA: 1000 Ft.
A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázat 1000 Ft-os regisztrációs
díjának befizetése (a Közalapítvány MÁK 10032000-00282613-00000000
számlaszámára). A díj befizetését igazoló szelvényt (csekk feladóvevényének
vagy banki átutalási megbízás bizonylatának másolatát) a pályázati űrlap
megfelelő helyére kell beragasztani.
A pályázatra vonatkozó általános információk:
Pályázni kizárólag a részletes pályázati feltételeket és tudnivalókat is
tartalmazó pályázati dosszié kitöltésével lehet, amely 2005. december 7-től
igényelhető a Közalapítvány Titkárságán, telefonon, e-mailen, valamint
letölthető a Közalapítvány honlapjáról (http://www.foka.hu).
A pályázati dosszié tartalma:
- Pályázati felhívás (3 oldal);
- Pályázati űrlap (9 oldal);
- Pályázati űrlap kitöltési útmutatója (3 oldal);
- Értékelési táblázat;
- Mellékletek:
1. Tájékoztató a Panda Software Hungary hálózati vírusirtó szoftvereiről és
a kapcsolódó szolgáltatásokról;
2. Útmutató a szoftver használatához szükséges technikai
minimumfeltételekről.
A pályázatokat a Pályázati felhíváshoz csatolt Pályázati Űrlapon kell
benyújtani. A formanyomtatvány formátumát és a kitöltésre vonatkozó
utasításokat szigorúan be kell tartani.
A pályázatokat egy aláírt eredeti, egy másolati és egy elektronikus
példányban kell benyújtani. A pályázati dokumentumokat számítógéppel kérjük
kitölteni!
Az eredeti és a másolati példányt kötve vagy fűzve, folyamatos
oldalszámozással ellátva, a digitális adathordozóra (floppy, CD) mentett
példánnyal együtt tértivevényes küldeményben a Közalapítvány postacímére
(1243 Bp., Pf. 630) kell megküldeni. A másolati példánynak is tartalmaznia
kell minden mellékletet. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat
kódszámát (P25/7).
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a Közalapítvány postafiókja
"csomagként" feladott küldeményt nem tud fogadni!
A formailag nem megfelelően benyújtott pályázatok szakmai értékelés nélkül
elutasításra kerülnek! Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után
nincs lehetőség!
Formai okokból kizárásra kerül
- határidőn túl beadott pályázat - postai felülbélyegzés alapján;
- nem a pályázatnak megfelelő adatlapon beadott pályázat;
- nem az előírt példányszámban beadott pályázat;
- hiányosan kitöltött pályázat;
- olvashatatlan pályázat;
- nem az útmutatónak megfelelően kitöltött pályázat.
A szakmai értékelés szempontjai:
- a pályázó szervezet tevékenysége, szolgáltatásainak száma, jellege;
- a szervezet szolgáltatásait igénybe vevők száma;
- a pályázó tevékenységének területi kiterjedtsége (helyi, kistérségi,
megyei, országos);
- hányféle fogyatékossági típus számára nyújt szolgáltatást a szervezet;
- a pályázó szervezet közhasznú, ill. kiemelten közhasznú jogállása;
- a szervezet számítógépparkjának mérete, az ügyfelek által is használható
számítógépek száma;
- számítógépet és internetet használók száma;
- mire használják az ügyfelek a számítógépet (internetezés, levelezés,
álláskeresés stb.)
A támogatás felhasználását, a pályázatban vállaltak megvalósítását a
Közalapítvány és a Panda Software Hungary ellenőrzi.
KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK
1. A rendszergazda nyilatkozata a számítógépes hálózat alkalmasságáról,
valamint a program telepítésének és üzemeltetésének vállalásáról (a
megadott formátum kitöltésével);
2. a pályázó szervezet, intézmény létesítő okiratának másolata*;
3. engedélyköteles tevékenységet végző szervezet, intézmény esetében a
működési engedély másolata*;
4. közhasznú, kiemelten közhasznú szervezetek esetében a jogállást igazoló
okirat másolata*;
*Pályázó hivatalos képviselője aláírásával hitelesíttetve
ELÉRHETŐSÉGEINK:
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
Budapest, Dózsa György út 144.
Levelezési cím: 1243 Bp., Pf. 630
Tel.: (1) 239-5295, Tel./Fax: (1) 239-5954
Honlap: http://www.foka.hu
E-mail: titkarsag at foka.huTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról