[Pályázatok] Új és folyamatban lévő beruházások, projektek támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Ápr. 28., Cs, 13:34:40 CEST


Témakör: Határon túli magyarok

Cím: Új és folyamatban lévő beruházások, projektek támogatása
Kiíró: Illyés Közalapítvány
Határidő: 2005. 05. 31.
Pályázhat: A pályázaton jogi személyiséggel rendelkező határon túli magyar
szervezetek (egyházak, alapítványok, civil szervezetek stb.) vehetnek
részt.
-------------------------
Az Illyés Közalapítvány Kuratóriumának pályázati kiírása a 2005. évre
(központi-stratégiai keret)
Az Illyés Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglalt célok
elérése érdekében pályázatot hirdet a határainkon túl élő magyar közösségek
önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, hitéleti,
kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, tudományos, művészeti,
tájékoztatási és szakmai önszerveződésének előmozdítására irányuló
projektumok, programok támogatására.
Új és folyamatban lévő beruházások, projektek támogatása
A PROGRAM CÉLJA:
A határainkon túli magyar közösségek önazonossága megőrzésének,
fejlődésének és megerősödésének, hitéleti, kulturális-közművelődési,
anyanyelvi oktatási, tudományos, művészeti, tájékoztatási és szakmai
önszerveződésének előmozdítására szolgáló ingatlanok felújítására,
bővítésére, továbbá megvételére, kialakítására vonatkozó kezdeményezések
támogatása.
A támogatás elnyerésének feltételei:
- A pályázaton jogi személyiséggel rendelkező határon túli magyar
szervezetek (egyházak, alapítványok, civil szervezetek stb.) vehetnek
részt.
- A pályázó köteles a benyújtott pályázattal kapcsolatban részletesen
ismertetni a megvalósítandó projekt későbbi hasznosulásának tervét.
- Felújításra, bővítésre vonatkozóan támogatás csak a pályázó saját
tulajdonában álló ingatlanra vonatkozhat. Felújítás, bővítés esetén a
pályázónak a pályázatához csatolnia kell az ingatlan egy hónapnál nem
régebbi tulajdoni lapját és annak hitelesített fordítását; ingatlanvétel
esetén az ingatlanra vonatkozó ingatlanbecslői véleményt, ennek
hitelesített fordítását és az eladói szándéknyilatkozatot a vételár
megjelölésével. Nem nyújtható be pályázat állami tulajdonú ingatlanok,
állami intézmények felújítására, bővítésére!
- Felújítás, bővítés, építkezés esetén a támogatás folyósításának feltétele
a tervdokumentáció, árajánlatok valamint a kivitelezővel kötött (elő-)
szerződés benyújtása.
- Ingatlanvétel esetén be kell nyújtani a megvásárolni kívánt ingatlan egy
hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját és annak hitelesített fordítását.
- A támogatott ingatlanra a nyertes jogi személy a második támogatási
részlet folyósítását megelőzően az Illyés Közalapítvány javára jelzálogot
köteles bejegyeztetni.
- A pályázó köteles részletesen leírni pályázatában, hogy a teljes körű
beruházás megvalósítását, illetve a működési költséget miből kívánja
biztosítani. A pályázati adatlap mellékleteként egy példányban csatolni
kell a pályázat tárgyaként szolgáló ingatlan jelenlegi állapotát bemutató
színes, kül- és beltéri fényképfelvételeket is.
- A pályázati adatlap mellékleteként csatolni kell a pályázó szervezeti
formájának megfelelően a pályázni kívánt programmal kapcsolatos döntés(ek)
jegyzőkönyvi hitelesített másolatát.
- Az elbírálás során előnyben részesül több érdekelt szervezet egyeztetett
közös pályázata.
- A pályázati programon belül a megpályázható összeg felső határa 5 000 000
Ft.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 46 000 000 Ft
A pályázatok beérkezési határideje: 2005. május 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2005. július 31.
VALAMENNYI PROGRAMRA VONATKOZIK:
- A pályázatok egységes rendszerben történő elbírálásának érdekében a
Kuratórium csak pályázati kiírásra érkezett pályázatot bírál el.
- A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a megvalósításhoz minél
nagyobb önerőt igazoló kezdeményezések, a több érdekelt szervezet
egyeztetett közös pályázata, valamint a több határon túli régiót felölelő
programok.
- A közalapítvány nem támogat a működési költségekhez való hozzájárulást
célzó pályázatokat.
FONTOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK:
- A pályázni írásos formában, magyar nyelven, a Közalapítványi Iroda 2005.
évre kiadott pályázati adatlapján lehet. A támogatás alapjául szolgáló
pályázati űrlapok lekérhetőek az Illyés Közalapítvány internetes
honlapjáról, a www.ika.hu címen.
- A pályázati űrlapot számítógépen szükséges kitölteni, majd azt követően
kinyomtatva 2 példányban kell beküldeni a megadott határidőn belül. A
nyomtatott példányokon a három aláírásnak és a pecsétnek eredeti formában
kell megjelenni. A pályázatok gyors feldolgozásának érdekében kötelező a
pályázati űrlap elektronikus változatát floppy lemezen, CD-n és e-mailben
(illyes at ika.hu) csatolni.
- Csak a tartalmilag és formailag kifogástalan, a pályázati felhívásban
felsorolt összes mellékletet tartalmazó, aláírt pályázat fogadható be!
- Az újonnan pályázó szervezeteknek és intézményeknek csatolniuk kell a
jogi személyiséget igazoló alapító okirat és a bírósági bejegyző végzés,
valamint aláírási címpéldány hitelesített másolatát. Azok a szervezetek,
amelyek az előző évben a fenti dokumentumokat már eljuttatták a
Közalapítványi Irodához csak abban az esetben kötelesek újabb
dokumentumokat csatolni, ha azokban az elmúlt év során ezekben változás
történt. Amennyiben az említett dokumentumokban nem történt változás,
kérjük, hogy egy nyilatkozattal ezt erősítsék meg.
- Idegen nyelvű dokumentumok esetén be kell nyújtani a dokumentumok magyar
fordítását is. A magyarországi pályázónak igazolnia kell, hogy nincs
köztartozása az APEH, valamint a Vám- és Pénzügyőrség felé.
A pályázat érvénytelennek minősül és azt visszaküldjük a pályázónak,
amennyiben
- nem a pályázati űrlapon és előírt mellékletein nyújtotta be pályázatát;
- nem 2 eredeti példányban nyújtotta be pályázatát;
- a pályázatot nem a pályázati felhívásban megnevezett természetes vagy
jogi személy nyújtotta be;
- a pályázati űrlap és előírt mellékletei a pályázati felhívásban
meghirdetett beérkezési határidőig a Közalapítványi Irodába nem vagy
hiányosan érkezik be;
- a pályázati űrlapon nem szerepel a pályázó törvényes képviselőjének
cégszerű aláírása és a pályázó pecsétje, illetve ha az ceruzával van
kitöltve;
- a pályázati űrlapot és minden szükséges mellékletét nem az érvényes
felhívásban meghirdetett pályázati programra vagy módon nyújtották be és ez
egyértelműen megállapítható;
- a kuratórium a pályázót előzetesen kizárta a pályázati részvételből.
A támogatás nem használható fel
- pénzügyi befektetésre (pl. árfolyamnyereséghez illetve kamatképzéshez);
- a pályázó lebonyolítási díjára (rezsire);
- átírási költségre, illetékköltségre, hitelesítési díjra,
jelzálogbejegyzés költségeire;
- közjegyzői, ügyvédi költségre stb.
Közalapítvány fenntartja a jogot,
- hogy a pályázatok értékeléséhez további dokumentumokat és információkat
kérjen a pályázóktól,
- helyszíni szemlét tartson, illetve a támogatás folyósítását a pályázati
kiírás keretei között további feltételekhez kösse;
- a pályázati cél megvalósulása érdekében a támogatási szerződésben jogi
biztosítékokat kössön ki.
A pályázat eredményéről a Közalapítványi Iroda levélben értesíti a
pályázókat.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a kuratórium döntését nem köteles
indokolni, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs. A támogatásban nem
részesült pályázatokat nem küldjük vissza.
A pályázatok benyújtása postai úton az alábbi postacímre lehetséges:
Illyés Közalapítvány, 1241-Budapest, Postafiók 102
A pályázatok személyesen is leadhatók a Közalapítványi Irodában:
XIII. kerület Budapest, Fiastyúk u. 4-8. V. emelet.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról