[Pályázatok] Befogadó munkahelyek a fogyatékos emberekkel kapcsolatos munkáltatói szemlélet kedvező irányú megváltoztatásáért

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Ápr. 27., Sze, 09:38:19 CEST


Témakör: Szociális munka

Cím: Befogadó munkahelyek a fogyatékos emberekkel kapcsolatos munkáltatói
szemlélet kedvező irányú megváltoztatásáért
Kiíró: Nemzeti Felnőttképzési Intézet
Határidő: 2005. 05. 21.
Pályázhat: a) azok a felnőttképzést folytató, akkreditált intézmények,
melyek gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a fogyatékos emberek képzése,
oktatása, illetve képzési anyag fejlesztése területén;
b) azok a nonprofit szervezetek (alapítványok, közalapítványok,
egyesületek, egyházi intézmények, vallási felekezetek, köztestületek, egyéb
társadalmi szervezetek), gazdasági társaságok, melyek a fogyatékos emberek
munkába helyezése terén több éves tapasztalattal bírnak
-------------------------
1. A PÁLYÁZAT INDOKA
A legutóbbi népszámlálás adatai szerint ma Magyarországon több mint 600 000
főre tehető a különböző fogyatékossággal élő emberek száma. Mintegy 62%-ra
becsült közülük a munkaképes korúak aránya, akik a foglalkoztatás és képzés
szempontjából kiemelt fontossággal bírnak. E körbe tartozók 10-12%-a van
jelen a munkapiacon az európai uniós 40-50%-os átlaggal szemben, mely
jelentős lemaradást jelez.
A munkapiaci adatok szerint jelenleg a munkáltatói oldal fogadókészsége
alacsonyabb, mint más munkanélküli csoportok esetében, lehetőségeik
beszűkültek mivel iskolai végzettségük sokszor alacsonyabb, nem
rendelkeznek megfelelő szakmai képzettséggel, illetve az érintett réteg
elhelyezkedési lehetőségeit tovább nehezíti az intézmények és a
tömegközlekedési eszközök akadálymentesítésének alacsony szintje.
A fogyatékos emberek munkapiaci integrációjában a hagyományos
foglalkoztatási formák mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a különféle
atipikus foglalkoztatási formák, kiemelten fontos a távmunkában rejlő
lehetőség kiaknázása.
Az Országos Felnőttképzési Tanács - a társadalmi elfogadottság növelése
érdekében - javaslatot tett a fogyatékos emberek foglalkoztatását elősegítő
tananyag kifejlesztésére és a potenciális munkáltatók társadalmi
érzékenyítését célzó tananyag kifejlesztésére és elterjesztésére, a
Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli
felnőttképzési célú keretének terhére.
2. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A fogyatékos emberek munkaerő-piaci befogadásának növelése, ezáltal
társadalmi integrációjuk elősegítése érdekében a potenciális munkáltatói
kör foglalkoztatásban való érdekeltségének felkeltése.
Ennek keretében pályázható:
a) A befogadó munkahelyek kialakítása, a fogyatékos emberek munkapiaci
jelenlétének növelése céljából olyan képzési anyagok és segédletek
kifejlesztése, illetve továbbfejlesztése és kipróbálása, külföldi jó
gyakorlatok hazai adaptálása és kipróbálása, amely a munkaadók számára
azokat a foglalkoztatási lehetőségeket és formákat mutatja be, amelyek
gazdasági versenyképességüket növelhetik, ugyanakkor a fogyatékossággal élő
munkavállalók számára nyílt piaci munkalehetőséget jelenthetnek.
Preferált tevékenységi körbe tartozik olyan képzési anyagok és segédletek
kifejlesztése, továbbfejlesztése és kipróbálása, külföldi jó gyakorlatok
hazai adaptálása és kipróbálása, amely az eddig kevésbé elterjedt
munkavégzési formák, az atipikus foglalkoztatási lehetőségek, az
elektronikus gazdaságban való részvétel módjainak bemutatására irányul.
Pályázó a tervezett képzést legalább 5 alkalommal nyújtja a bevonni kívánt
munkaadók különböző csoportjai számára, az egyes képzési alkalmak során
legalább 20 munkaadó bevonásával.
b) A befogadó munkahelyek kialakítása, a fogyatékos emberek munkapiaci
jelenlétének növelése céljából olyan tudatformáló rendezvény sorozat,
aktivitás sor megtervezése és megvalósítása, mely a potenciális munkaadók
számára azt prezentálja, hogy miért érdemes fogyatékos munkavállalókat
integrált körülmények között alkalmazni.
A tervezett rendezvény, aktivitás sorozat legalább 3 elemből áll, melyekkel
a munkáltatók különféle csoportjait célozzák meg.
A kezdeményezés a) és b) komponense egymástól függetlenül is pályázható.
A képzési program és segédlet kipróbálása, valamint a tudatformáló
rendezvénysorozat megvalósítása maximum 6 hónapig tarthat és legkésőbb
2005. november 30-ig be kell fejeződnie.
3. A PÁLYÁZAT KERETÖSSZEGE
A Program megvalósítására a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
az Országos Felnőttképzési Tanács (OFkT) javaslata alapján összesen 67 550
000 forintot biztosít a következő felosztásban: a pályázat a) komponensére
50 000 000 Ft, a b) komponensre 17 550 000 Ft áll a pályázók
rendelkezésére.
4. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
A pályázatot a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium támogatása
alapján a Nemzeti Felnőttképzési Intézet írja ki és bonyolítja le.
5. A PÁLYÁZÓK KÖRE
Pályázatot nyújthatnak be a kezdeményezés mindkét komponense esetében:
a) azok a felnőttképzést folytató, akkreditált intézmények, melyek
gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a fogyatékos emberek képzése,
oktatása, illetve képzési anyag fejlesztése területén;
b) azok a nonprofit szervezetek (alapítványok, közalapítványok,
egyesületek, egyházi intézmények, vallási felekezetek, köztestületek, egyéb
társadalmi szervezetek), gazdasági társaságok, melyek a fogyatékos emberek
munkába helyezése terén több éves tapasztalattal bírnak.
A fentiekben meghatározott szervezetre fenn kell álljanak a következő
feltételek is:
5.1. legalább egy éve működik;
5.2. nem áll csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt és a
pályázat tárgyát képező Programra még nem nyert támogatást;
5.3. a pályázat benyújtásának időpontjában nincsen esedékessé vált és meg
nem fizetett köztartozása;
5.4. eleget tett adó- és járulékfizetési kötelezettségeinek,
5.5. a munkaügyi kapcsolatai rendezettek, a munkaügyi ellenőrzés törvényben
rögzített kritériumrendszernek megfelelnek, az abban foglalt munkajogi
szabályokat betartják, a munkaügyi kapcsolatok ellenőrzéséhez
hozzájárulnak, az ellenőrző szerv részére valamennyi dokumentumba lehetővé
teszik a betekintést,
5.6. a hatályos jogszabályokban meghatározott foglalkoztatástól eltérő,
"fekete foglalkoztatás" miatt nem volt megbüntetve.
6. A TÁMOGATÁS FORMÁJA
A pályázható összeg vissza nem térítendő támogatás, amelyet kizárólag a
pályázatban nevesített Program megvalósítása érdekében felmerült
költségekre lehet fordítani. A támogatás az előzetesen felszámított
forgalmi adóra az áfa-törvény rendelkezési szerint biztosít fedezetet.
7. AZ IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
7.1. A megpályázható összeg minimuma az a) komponens esetében 5 000 000 Ft
(ötmillió forint), az elnyerhető támogatás maximális összege 15 000 000 Ft
(tizenötmillió forint) lehet.
A b) komponens esetében a megpályázható összeg minimuma 1 000 000 Ft,
(egymillió forint), az elnyerhető támogatás maximális összege 5 000 000 Ft
(ötmillió forint) lehet.
7.2. A pályázható, illetve elnyerhető támogatás a 2. pontban foglalt célok
megvalósítása teljes értékének 100%-a lehet, de előnyben részesül az a
pályázó, aki - a kért támogatási összegen felül - saját erővel is
hozzájárul a programhoz.
7.3. Jelen pályázati kiírás alapján támogatás nyerhető a 2. pontban
meghatározott képzési anyag és segédlet kifejlesztése, továbbfejlesztése és
kipróbálása, valamint a tudatformáló rendezvénysorozat megvalósításához
szükséges költségek (személyi és működési célú) fedezésére.
Jelen pályázati program megvalósításával összefüggésben felmerülő
beruházási vagy felújítási jellegű költség nem támogatható!
7.4. Az elnyert támogatásból amennyiben az áfa nem igényelhető vissza, az a
támogatási összeg terhére elszámolható. (áfa visszaigénylésre jogosultak
esetében az önrész mértékéig nem számolható el a forgalmi adó.)
Az áfa-nyilatkozat megtétele szükséges.
8. A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS MÓDJA
A támogatás folyósítása utólagos elszámolással történik a Támogatási
szerződésben meghatározott módon. Részteljesítés elszámolása külön
megállapodás alapján lehetséges. A programban a pályázó, jogi személyiséget
illetően közalapítvány, társadalmi szervezet számára 40%-os mértékig előleg
nyújtható, a pályázathoz mellékelt részletes szakmai és pénzügyi tervek
alapján.
9. A PÁLYÁZAT RÉSZEI
9.1. Érvényesnek csak az a pályázat tekinthető, amely a jelen kiírásban
foglalt részekből áll, a kiírás szerinti tartalmi és formai előírások
alapján készült, és tartalmazza a Pályázati mellékletben megadott
nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat.
9.2. A pályázat kötelező részei
a) Pályázati előlap - az 1. számú pályázati melléklet formátuma szerint
b) Pályázati adatlap - a 2. számú pályázati melléklet formátuma szerint
c) A pályázat tartalmának részletes kifejtése - a jelen kiírás 10. pontja
szerint.
d) Mellékletek - a 3-9. számú pályázati mellékletek formátumai szerint
e) Egyéb dokumentumok, igazolások - a Pályázati dokumentáció 11.8-11.13.
pontjainak megfelelően
10. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
A megvalósítandó fejlesztés szöveges bemutatásának részletesen kifejtve a
következőket kell tartalmaznia:
Tartalmi vonatkozásban
- a pályázó szervezet eddigi tevékenységének rövid bemutatását (max. 1
oldal),
- a megpályázott fejlesztési, illetve tudatformáló tevékenység tartalmának
és végrehajtásának bemutatását (max. 3 oldal),
- a megpályázott tevékenység megvalósításával elérni kívánt eredmények
meghatározását és bemutatását (eredmény indikátorok, amennyiben lehetséges
természetes mértékegységgel kifejezhető eredmény indikátorok bemutatása),
- a megpályázott tevékenység megvalósításával elérni kívánt hatások,
következmények meghatározását és bemutatását (következmény indikátorok,
amennyiben lehetséges természetes mértékegységgel kifejezhető következmény
indikátorok bemutatása),
- a projekt fenntarthatóságának bemutatását,
- a projekthez szükséges és rendelkezésre álló személyi állomány és
infrastruktúra bemutatását.
Pénzügyi vonatkozásban
- a projekt létrehozásához és megvalósításához kapcsolódó költségek
tételes, a projekt megvalósításának munkafolyamataihoz, azt időbeliségében
leíró tervéhez igazodó, szöveges bemutatását,
- a projekt megvalósításának tételes, főbb költségtípusokra bontott,
részletes pénzügyi tervét. (9. sz. melléklet)
11. A PÁLYÁZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI
A pályázat kötelező mellékleteként a pályázónak csatolnia kell az alábbi
dokumentumokat, a Pályázati dokumentáció Mellékletében megadott
formátumokban és sorrendben:
11.1. A beadandó pályázati dokumentáció első oldalát a 1. sz. melléklet
szerinti Pályázati előlap szerint kell elkészíteni.
11.2. Pályázati adatlap (2. sz. melléklet formátuma)
11.3. A projekt bemutatását, amely tartalmazza a 10. pontban leírtakat
11.4. Áfa nyilatkozat (3. sz. melléklet formátuma)
11.5. Nyilatkozat arról, hogy Pályázónak nincs lejárt esedékességű
köztartozása (4. sz. melléklet formátuma)
11.6. Nyilatkozat csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárásról (5. sz.
melléklet formátuma)
11.7. Nyilatkozat az előírt kötelezettségek vállalásáról, rendezett
munkaügyi kapcsolatokról (6. sz. melléklet formátuma)
11.8. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati támogatás segítségével elkészült
szakmai anyagokat a pályázó korlátozás nélkül, mindenki számára elérhetővé
teszi. (7. sz. melléklet formátuma)
11.9. Nyilatkozat az 1999. évi XCV. Törvény alapján (8. sz. melléklet)
11.10. A Pályázó hatályos jogi alapdokumentumainak - az aláírási
címpéldányában vagy kinevezési okmányában megjelölt személy (képviselő)
által - hitelesített példányát, az alábbi eltérésekkel:
társas vállalkozás (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt
felelősségű társaság, részvénytársaság, egyéb jogi személyiség nélküli
társaság, polgári jogi társaság, egyesülés, közös vállalat, szövetkezet,
gazdasági munkaközösség), közhasznú társaság és egyéni cég esetén 30 napnál
nem régebbi cégkivont másolatát;
egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata és a
tevékenységének kezdetét igazoló dokumentum másolatát;
nonprofit szervezet (alapítvány, közalapítvány, egyesület, egyházi
intézmény, vallási felekezet, köztestület, egyéb társadalmi szervezet)
esetén az illetékes megyei/fővárosi bíróság bejegyzést tanúsító végzésének
másolatát;
költségvetési intézmény esetében az alapító okirat másolatát.
11.11. Az intézmény képviseletében eljáró személy aláírási címpéldányának
másolatát.
11.12. A felnőttképzési intézmény akkreditációjáról az Fktv. 12. § (2)
bekezdése alapján a FAT által kiállított tanúsítvány másolatát. (Minden
akkreditált intézménynek csatolnia kell.)
11.13. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 30 napnál nem régebbi,
eredeti vagy közjegyző által hitelesített igazolása arról, hogy irányában a
pályázónak nincs lejárt esedékességű adó- és járulék-tartozása.
11.14. Képzővel kötött szándéknyilatkozat (azok a pályázók csatolják,
akikre vonatkozik).
Minden pályázati kérelemhez csatolni kell a 11. pontban felsorolt összes
mellékletet, melyeknek megadott formátumán változtatni nem lehet.
12. A TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK KIZÁRÓ INDOKAI
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
12.1. az adott pályázat kiírását megelőző két éven belül az alaprész,
illetve jogelődje terhére kiírt pályázatban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott;
12.2. az adott pályázat kiírását megelőző két éven belül elnyert pályázat
alapján kötött szerződést - önhibájából - maradéktalanul nem teljesítette;
12.3. a Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprészével, illetve
jogelődjével szemben a tárgyévet megelőző időszakra lejárt kötelezettsége
van;
12.4. akinek lejárt határidejű köztartozása van;
12.5. aki csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll,
12.6. akinek munkaügyi kapcsolati nem rendezettek,
12.7. aki a hatályos jogszabályokban meghatározott foglalkoztatástól
eltérő, "fekete foglalkoztatás" miatt bírságban részesült.
13. A BÍRÁLAT SZEMPONTJÁBÓL ELŐNYT JELENT
A bírálat szempontjából előnyt jelent:
- Az atipikus foglalkoztatást, kiemelten a távmunka elterjesztésére
irányuló képzési anyag fejlesztést és oktatási tevékenységet népszerűsítő
pályamunka.
- A képzési anyag széles körű elérhetősége, terjesztési megoldásainak
részletes bemutatása.
- Kapcsolódás az MPA forrásaiból támogatott munkahelyteremtő és megtartó
programokhoz; azoknak a munkaadóknak a bevonása a projektekbe, akik az
említett támogatások igénybevételével fogyatékos embereket foglalkoztatnak.
- Önrész vállalása a Program megvalósításában.
14. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI
14.1. a) A pályázatot nyomtatott formában 1 eredeti és azzal mindenben
megegyező 5 másolati példányban kell benyújtani. A másolati példányok első
oldalának jobb felső sarkában a "MÁSOLAT" szót fel kell tüntetni.
b) A mellékletek sorrendjének meg kell egyeznie a jelen kiírás
mellékletében foglalt dokumentumok sorrendjével.
14.2 A pályázathoz CD-t kell mellékelni, amely tartalmazza
a) a kitöltött Adatlapot Excel formátumban,
b) a pályázati felhívás 10. pontjában kért dokumentumokat RichText és/vagy
Word formátumban.
A CD-t csak a pályázat eredeti példányához kell csatolni.
14.3. Az eredeti pályázat mindegyik oldalát (beleértve a mellékleteket is)
a pályázó intézmény aláírási címpéldányon feltüntetett vezetőjének
(képviselőjének) szignálnia kell.
Amennyiben a másolati példányokon a szignálás nem jól látható (elmosódott,
halvány stb.), akkor azokat alá kell írni.
14.4. A Pályázati kérelem minden példányát, példányonként összefűzve
(tűzve, ragasztva vagy spirálozva) kell benyújtani.
a) A Pályázati kérelem példányait (egy eredeti és 5 másolat) -
példányonként - lezárt borítékban kell benyújtani, feltüntetve a pályázó
nevét, címét, megjelölve a borítékon, hogy a benne lévő példány "eredeti"
vagy "másolat". A hat borítékon a "a befogadó munkahelyekért, a fogyatékos
emberekkel kapcsolatos munkáltatói szemlélet kedvező irányú
megváltoztatásért" feliratot kell feltüntetni.
b) A pályázatot ("eredeti és másolatok") egy lezárt csomagban kell feladni,
a csomagon a pályázat nevének feltüntetésével, kizárólag postai úton,
tértivevénnyel, legkésőbb 2005. május 21-én éjfélig (postabélyegző dátuma)
az NFI alábbi címére:
Nemzeti Felnőttképzési Intézet
1106 Budapest, Fehér út 10.
15. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERE
15.1. A pályázatok bontását és formai megfelelésének ellenőrzését a Kiíró
(NFI) végzi.
A késve benyújtott pályázati kérelmek nem kerülnek értékelésre.
Az NFI egyszeri alkalommal, konkrét határidő megjelölésével hiánypótlásra
lehetőséget ad.
15.2. Az NFI a pályázati kérelmek tartalmi értékelésével - az FMM által
jóváhagyott tagokból álló - Bíráló Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság)
bíz meg. A Bizottság szakértők véleményének figyelembevételével értékeli a
pályázatokat, és javaslatot tesz a támogatások odaítélésére. A Bizottságnak
joga van az igényelttől eltérő, csökkentett támogatási összeget javasolnia,
illetve a döntéshozónak megállapítania.
15.3. a) A Bizottság szakmai - támogató vagy elutasító - javaslatát az NFI
terjeszti a döntéshozó, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
elé.
b) A miniszter dönt a támogatásról, annak összegéről.
c) A pályázat eredményét az NFI megjelenteti az Intézet honlapján, és a
döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban, postai úton
értesít.
15.4. A nyertes pályázókkal (Kedvezményezettek) az NFI a - jelen
dokumentáció mellékletében megadott minta szerint - Támogatási szerződést
köt.
15.5 A támogatás kifizetésének, felhasználásának és elszámolásának
szabályait az NFI által elkészített Támogatási szerződés és annak
mellékletei rögzítik.
15.6. Amennyiben az NFI által megküldött Támogatási szerződés 30 napon
belül a Kedvezményezett által aláírva nem érkezik vissza a Támogatóhoz, úgy
a támogatói döntés érvényét veszíti.
16. A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
16.1. A teljes Pályázati Dokumentáció az NFI honlapjáról tölthető le:
www.nfi.gov.hu .
16.2. A benyújtott pályázatok értékelésében és a döntésben résztvevők a
pályázati eljárás lezárásáig a tudomásukra jutott információkat bizalmasan
kezelik, arról harmadik félnek tájékoztatást nem adnak.
16.3. Az NFI a pályázó által hibásan közölt levelezési cím miatti téves
postázásért és a postai úton történő kézbesítés hibáiért felelősséget nem
vállal.
16.4 A pályázatokat az NFI nem küldi vissza. A másolati példányokat
megsemmisíti, amennyiben a pályázók az Intézetből saját költségükre a
pályázat eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15
munkanapon belül azokat nem szállítják el.
16.5. A nyertes pályázókkal kötendő szerződésminta és pénzügyi elszámolási
minta az NFI honlapján megtekinthető!
17. A PÁLYÁZAT BONYOLÍTÓJA
Nemzeti Felnőttképzési Intézet
Kapcsolattartó munkatárs:
Várhelyi Iván
programmenedzser
Telefon: 06/1 433-1767
Fax: 06/1 432-0269
E-mail: varhelyi.ivan at nfi.gov.hu
Honlap: www.nfi.gov.huTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról