[Pályázatok] A szociális szolgáltatások 2005. évi fejlesztése

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Ápr. 13., Sze, 09:37:14 CEST


Témakör: Szociális munka

Cím: A szociális szolgáltatások 2005. évi fejlesztése
Kiíró: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
Határidő: 2005. 04. 30., 2005. 05. 30., 2005. 10. 31.
Pályázhat: bármely természetes és jogi személy, aki részt vállal a
szociális feladatok ellátásában. Így pályázhat valamennyi önkormányzat,
állami, önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást végző nem állami
szervezet (egyház, közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület, egyéni és
társas vállalkozás, Bt., Kht.)
-------------------------
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
(ICSSZEM) pályázatot hirdet "a szociális szolgáltatások 2005. évi
fejlesztése" címmel.
A pályázat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározott feladatok
teljesítését és a szociális szolgáltatásokat igénybevevők részére nyújtott
ellátások feltételeinek javítását segíti 300 millió Ft keretösszeggel, ami
teljes mértékben felosztásra kerül a támogatottak között.
A pályázati keretösszeg forrása a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény XXIV. ICSSZEM Fejezet 9. 8.
"Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével"
megnevezésű előirányzati sora.
A pályázat célja:
- Az Szt.-ben meghatározott feladatok szektor-semleges biztosítása
érdekében az önkormányzati, a nem állami és egyházi fenntartók támogatása,
segítségnyújtás a szakmai programok megvalósításában.
- Korszerű szociális szolgáltatási struktúra kialakítása, amelyben a
megújult szakmai alapelvek és eredmények figyelembevételével működő
ellátások valósulnak meg, amelyek segítik a társadalmi befogadás
stratégiájának megvalósítását.
- Olyan szociális szolgáltatások létrehozásának támogatása, amelyek a
partnerség, integráció, a hosszú távú ütemezett tervezés alapelveinek
figyelembevételével működnek.
I. A pályázat általános feltételrendszere és eljárási rendje
1. A támogatásban részesíthetők köre
A pályázaton támogatást igényelhet bármely természetes és jogi személy, aki
részt vállal a szociális feladatok ellátásában. Így pályázhat valamennyi
önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást végző
nem állami szervezet (egyház, közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület,
egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kht.), amennyiben a pályázott
szolgáltatás megvalósításával vállalja a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben és annak végrehajtási
rendeleteiben foglalt feltételek teljesítését.
Az elnyerhető támogatási összeg a szakmai programok részletes
ismertetésénél szerepel.
2. A benyújtás határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. április 30., melyet ajánlott
küldeményként kell postára adni. Kivételt képez a II. 4. pontban található
alprogram, melynek beadási határideje 2005. május 30.
A benyújtási határidő módosítására nincs lehetőség. A határidő után postára
adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
Ez alól kivételt képez a "3. Alapszolgáltatásban működő gépjárművek
cseréje" c. szakmai program. E program esetében a pályázatokat 2005.
október 31-ig folyamatosan lehet benyújtani. Az október 31-ig beérkező
igényeket a módszertani intézmények megyénként összesítik és továbbítják
NCSSZI-be. A gépjárműcserék támogatásának elbírálása 2005 november hó
folyamán várható, az elnyert támogatás átutalása a költségvetési év zárása
előtt, az e célra előirányzott tartalék-keretből történik.
Pályázatot kizárólag postai úton, 4 példányban, csak a pályázati adatlapon
lehet benyújtani a szükséges mellékletekkel ellátva. A pályázati felhívás
és a pályázat benyújtásához szükséges "Adatlap" letölthető az NCSSZI
honlapjáról (www.ncsszi.hu)
Egy pályázó több szakmai programra is benyújthat pályázatot. Minden egyes
szakmai programot külön-külön adatlapon kell benyújtani a szükséges
mellékletekkel együtt.
A pályázat benyújtásának helye a pályázó szervezet címe szerinti megyei,
fővárosi önkormányzat által kijelölt módszertani feladatokat ellátó
szociális intézmény, melynek címjegyzéke a pályázati felhívás mellékletében
található.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás, információ is ezen intézmények
kijelölt munkatársától kérhető.
3. Regisztrációs díj
A pályázat regisztrációs díja pályázatonként 5000 Ft, melynek befizetéséről
szóló igazolást a pályázati adatlaphoz csatolni kell. A regisztrációs díjat
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet számlájára kell befizetni.
Számlaszám: MÁK 10032000-00283841-00000000. Hivatkozásként a következőt
kérjük beírni: szociális pályázat regisztrációs díja.
4. A pályázat elbírálásának és a támogatás igénybevételének eljárási rendje
A befogadott pályázatok a kidolgozott szakmai programok tartalmi és formai
követelményeknek való megfelelése alapján kerülnek elbírálásra.
A pártatlanság, az esélyegyenlőség és a szakmai nyilvánosság követelményeit
betartva a pályázatok elbírálását külső szakértők bevonásával létrehozott
szakértői bizottság végzi. A pályázati feltételek teljesítése nem jelent
jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű költségvetési támogatás
igénybevételére. A támogatás igénybevétele szempontjából a pályázatot
támogatási kérelemnek kell tekinteni.
A pályázatok a benyújtás határidejét követő 45 napon belül feldolgozásra,
előszűrésre és a szakértői bizottság által döntési javaslatra kerülnek. A
döntést követően a tájékoztatást 10 munkanapon belül a pályázók levélben
kapják meg az NCSSZI-től.
A támogatásban részesített pályázók listája, a támogatásuk célja, a
támogatási összeg, továbbá a támogatott program megvalósítási helye a
Szociális Közlönyben, az ICSSZEM és az NCSSZI honlapján közzétételre kerül.
A pályázatot elutasító döntést indokolni kell, a döntés ellen
jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázat elfogadásáról szóló értesítés a minisztérium részéről
szerződéskötési ajánlatnak minősül.
A támogatásból kizáró okok:
- ha a pályázó a korábban nyújtott, a minisztérium, illetve jogelődjei
által támogatott programokkal az előírt határidőre nem számolt el,
- ha a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés
alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
- ezt megelőzően támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat
közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
- a pályázó szervezetnek 60 napon túl fennálló köztartozása van,
- a pályázó az önrész biztosításáról a szükséges döntést nem mellékeli,
- jogi személy pályázó esetén, ha csőd-, felszámolási, illetve
végelszámolási eljárás alatt áll, valamint
- természetes személy pályázó esetében, ha végrehajtási eljárás alatt áll a
pályázat benyújtásakor.
Azon szervezetek, akik áfa visszaigénylési joggal rendelkeznek, a
támogatási összeg nem tartalmazhatja a visszaigényelhető áfa összegét.
A támogatás egyszer megállapított, vissza nem térítendő forrás-kiegészítés.
A támogatás célirányos felhasználása érdekében az NCSSZI a döntéstől
számított 30 munkanapon belül - amely határidő egy alkalommal 30 nappal
meghosszabbítható - támogatási szerződést köt a kedvezményezett pályázóval,
és a támogatás felhasználását, a program megvalósítását a szerződésben
rögzített módon ellenőrzi, pénzügyi és szakmai beszámolókon keresztül.
A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás vagy a
feladat megvalósításának elmaradása esetén a támogatási összeget vissza
kell fizetni.
Ezen felül megfizetendő a támogatási összeg jegybanki kamata vagy a
jegybanki kamatának kétszerese, attól függően, hogy a program nem
szerződésszerű teljesítése felróható-e a támogatottnak.
A támogatási összeg átutalása a minisztérium szabályzatának, valamint a
program jellegének és költségeinek megfelelően egy vagy több ütemben
történik.
Az arányos teljesítést a minisztérium (vagy az általa megbízott szervezet)
ellenőrzi és az utalásokat a részmegvalósításra vonatkozó részelszámolás
és/vagy ellenőrzés függvényében teljesíti.
5. Saját erő
A megvalósítani kívánt program teljes költségének 10%-át saját erőből kell
biztosítania a támogatottnak. A saját erő kizárólag készpénzt jelent,
melynek meglétét a pályázónak hitelt érdemlően igazolni kell (bankszámla
kivonat).
Nem tekinthető saját erőnek a pályázó által már működtetett szociális
ellátásokra jóváhagyott (állami normatívaként és fenntartói
hozzájárulásként biztosított) működési költség sem.
A II. 1. c), 1. d), valamint a 4. pontokban megjelölt alprogramokhoz önerő
biztosítása nem szükséges.
6. Egyéb feltételek
A támogatott szervezet a támogatás igénybe vételével kötelezettséget vállal
a támogatott cél szerint működő program, ellátás meghatározott ideig való
működtetésére. Az ellátási és egyéb kötelezettségek részletei:
- II. 1. a), 1. b), 2., 3. alpontok esetében a megvalósítást követően a
támogatott kötelezettséget vállal a programban meghatározott szolgáltatás 5
évig történő működtetésére.
- A többi alprogram esetében a pályázót a programban meghatározott vállalt
határidő kötelezi a működtetésre.
- Amennyiben a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, a pályázót
visszafizetési kötelezettség terheli.
A támogatási összeget 2006. március 31-ig fel kell használni, a
felhasználásról szóló pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítésének
határideje 2006. április 30.
A program megvalósításáról készítendő szakmai és pénzügyi beszámolót az
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter felügyelete
alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 2/2005.
(III. 4.) ICSSZEM rendelet 3. sz. mellékleteként szereplő "Segédlet a
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítéséhez" című melléklet
alapján kell elkészíteni.
Abban az esetben, ha a támogatási igény meghaladja a pályázat támogatási
keret összegeit (alprogramonként), a szakértői bizottság adott témában
rangsorol, mely során figyelembe veszi a területen megjelenő
szükségleteket, ellátási hiányosságokat, a komplexitást és a szakmai
program teljességre való törekedését, valamint a fenntarthatóságot.
Abban az esetben, ha a támogatási igény kerete nem kerül teljes mértékben
felhasználásra (alprogramonként), a fel nem használt támogatási keret
összeg átcsoportosítható más pályázati alprogramba vagy meghívásos pályázat
kiírására kerül sor.
A támogatott program következő adatai nyilvánosságra hozhatók: támogatott
szervezet neve, támogatás célja és tárgya, megvalósítás helye, támogatási
összeg.
A pályázattal szembeni általános követelmények:
1. Formai követelmények:
- A határidőt követően postára adott fejlesztési programok nem kerülnek
elbírálásra.
- Kizárólag postai úton, 4 példányban, a felhívás mellékletében
meghatározott "Adatlap"-on lehet pályázatot benyújtani, a szükséges
mellékletekkel együtt.
- A pályázat benyújtásának helye kizárólag a mellékletben felsorolt megyei
módszertani intézmény lehet.
Hiánypótlás
Lehetősége van a pályázónak a hiányzó dokumentumok pótlására a benyújtási
határidőt követő 8 napon belül. Abban az esetben, ha a módszertani
intézmény észleli a hiányt a benyújtási határidőt követő 8 napon belül
írásbeli hiánypótlási felhívást tehet. A pályázó hiánypótlási felhívás
kézbesítésétől számított 8 napon belül pótolhatja a hiányzó dokumentumokat,
adatokat meg. A határidő elmulasztása jogvesztőnek minősül.
A kötelezettségvállaló - megfelelő határnap tűzésével - a pályázat
elbírálásához szükséges, hiánypótlásnak nem minősülő kiegészítő adatok
benyújtását kérheti a pályázótól.
1.1. További szempontok:
- a 4 példányban történő, adatlapon szereplő aláírások, pecsétek és
hitelesítések megléte,
- a programban megjelölt támogatási igény részletezett és összegzett
formájának számszaki megfelelősége,
- a megvalósítani kívánt program teljes költsége, önereje, támogatási
igénye, esetleges külső forrása megjelenítésre kerüljön,
- az egyes programoknál szereplő, igényelhető támogatás összegét nem lehet
túllépni.
1.2. Dokumentumok, amiket a pályázathoz csatolni kell 1 példányban:
- már működő szolgáltatás esetén a működési engedély (határozatlan vagy
ideiglenes) másolata,
- önkormányzati pályázó esetén a képviselő-testület, illetve a megyei
közgyűlés döntése a program támogatásáról és a saját erő vállalásáról
(indokolt esetben a polgármester, illetve a közgyűlés elnökének
nyilatkozata is elfogadható, de támogatás elnyerése esetén a
szerződéskötéshez a testület döntése szükséges),
- nem állami szervezet pályázatához a fenntartó képviselőjének nyilatkozata
a program támogatásáról, illetve a saját forrás biztosításáról,
- együttműködő partnerek közötti kapcsolatrendszert megállapodásban kell
rögzíteni, melyben az együttműködést képviselő szervezet egyértelmű
megjelölése szükséges,
- saját erőt igazoló dokumentum (bankszámlakivonat, önkormányzati intézet
esetén a képviselő-testület döntésére vonatkozó határozat),
- épület átalakítás, felújítás esetén az elvégzendő munkák vázlatos terve
és a várható költségek részletes ismertetése (tervdokumentációt és
részletes költségvetést csak a döntést követően kell becsatolni)
- egyéni vállalkozó esetén amennyiben az EVÁ-ra bejelentkezés történt,
annak igazolását,
- önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek esetében a cégbírósági
bejegyzés másolatát,
- közhasznúságról szóló igazolás,
- hiteles aláírási címpéldány,
- nyilatkozat a köztartozásról.
2. Tartalmi követelmények:
- a szakmai program feleljen meg a pályázatban megjelölt program
célkitűzéseinek, a kiírási feltételeknek,
- a pályázati program indokoltsága, szakmai tartalma kidolgozott és
részletezett legyen, összhangban a szakmai jogszabályi követelményekkel,
- a program szociális szükségletekre gyakorolt várható hatása átgondolt és
bemutatott legyen, az ellátással érintett célcsoport részletes
bemutatásával,
- a megvalósítás költségigénye, ütemezése reális és összehangolt legyen a
szakmai célkitűzéssel,
- együttműködés esetén a partnerek vállalásai külön-külön is jelenjenek meg
a költségtervben,
- a program működtetésének pénzügyi feltételei alátámasztottak legyenek
(kiadás-bevétel egyenlege),
- tartalmazza a program hasznosulására, hatékonyságára vonatkozó elemzést.
3. A pályázat elbírálásának kiemelt szempontjai:
- bemutatja, hogy a szakmai program a szolgáltatástervezési koncepció mely
elemének, célkitűzésének megvalósítását segíti elő,
- új szolgáltatás létesítése esetén a kötelezően előírt szakmai és tárgyi
feltételek megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak,
- olyan település, térség programja, ahol jelenleg hiányzik a kötelező
szolgáltatás,
- olyan szolgáltatás megszervezésére vállalkoznak, ami az adott
településen/térségben mutatkozó szükségletek alapján az ellátási hiányt
csökkenti,
- a programmal térségi igények kielégítését szolgálják,
- hosszú távú ütemezett tervezést tartalmaz a program,
- egészségügyi, szociális, foglalkoztatási terület összehangolt
együttműködésével valósítják meg a programot,
- a megvalósításban az önkormányzat és a civil szervezet együtt vállal
szerepet,
- vállalják a minisztériummal, a módszertanokkal való együttműködést,
képzésben és/vagy továbbképzésben való részvételt, a program szakmai
tapasztalatainak átadását, adaptálását illetve más helyen történő
kipróbálását, szakmai protokollok kidolgozását,
- a szakmai program kidolgozásakor figyelembe veszi az esélyegyenlőségről,
az akadálymentesítésről, a foglalkoztatásról szóló jogszabályban megjelenő
szempontokat, rendelkezéseket,
- olyan programot nyújtanak be, melynek célja az ideiglenes működési
engedéllyel rendelkező intézmények végleges működési engedélyének
megszerzése,
- a program a magányosan élő idős és/vagy beteg személyek bűncselekmény
áldozatává válásának megakadályozását is szolgálja,
- munkanélküli és fogyatékos személyeket is alkalmaznak a szolgáltatásban,
- olyan területen szerveznek szolgáltatást, ahol a fogyatékos személyek
létszáma az átlagot jóval meghaladó és nincsenek részükre a speciális
szolgáltatások megszervezve,
- az ellátás kialakítása előtt a team részére szervezetfejlesztést
végeznek.
II. Pályázható szakmai programok
A pályázati felhívásban meghatározott célok megvalósulása érdekében az
alábbi szakmai programok támogatására nyílik lehetőség:
1. Lakóotthonok kialakítása és korszerűsítése
A lakóotthon a fogyatékos, autista személyek, a pszichiátriai betegek,
valamint a szenvedélybetegek korszerű elhelyezési lehetőségeit teremti meg,
elősegítve a nagy létszámú intézmények átalakítását.
A lakóotthonok kialakítása és korszerűsítése keretében pályázható
programok:
a) fogyatékos, autista személyek részére ápoló-gondozó otthoni és
rehabilitációs, pszichiátriai és szenvedélybetegek részére rehabilitációs
jellegű lakóotthon létrehozása, az ehhez szükséges épület kialakítása,
b) már meglévő, működő lakóotthon és közvetlen környezetének átalakítása
(akadálymentesítése),
c) 2003. évben az ICSSZEM jogelődje pályázatán támogatásban részesült új
típusú (modell értékű) 3-4 személy és segítői együttélésével megvalósult
intézmények működésének támogatása,
d) 2003. évben az ICSSZEM jogelődje pályázatán támogatásban részesült új
típusú, pszichiátriai betegeket ellátó intézményekben speciális részleg
működésének támogatása.
1/a. program: Új lakóotthon létrehozása
A lakóotthon
- már működő ápoló-gondozó otthonhoz, valamint rehabilitációs intézethez
kapcsolódóan (annak férőhelybővítése nélkül a zsúfoltság csökkentésével)
vagy
- önálló szervezeti formában oldja meg
a fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek életkorának,
egészségi állapotának és önellátásának megfelelő korszerű ellátást.
Támogatást igényelhetnek azok a tartós bentlakást nyújtó állami vagy
önkormányzati fenntartású intézmények, egyházi és nem állami szervezetek,
amelyek vállalják a lakóotthon létrehozását az ápolást-gondozást nyújtó
vagy a rehabilitációs intézmény környezetében, illetve az ép közösségbe
integráltan.
A támogatás feltétele, hogy a pályázó a gondozás feltételeinek javítását is
magában foglaló szakmai koncepciót készítsen el, amely a lakóotthonba
elhelyezett ellátottak rehabilitációs programját is tartalmazza, illetve
magában foglalja a nagy létszámú intézmény belső modernizációját is.
Az igényelhető támogatás mértéke maximum 20 millió Ft.
1/b.) program: Már meglévő lakóotthon átalakítása, akadálymentesítése
A program célja, hogy elősegítse az akadálymentes közlekedés és
megközelítés kialakítását, különösen a mozgáskorlátozott és súlyos állapotú
személyek által igénybe vehető környezetet érintően. A már működő
lakóotthonok körében biztosítani szükséges a környezet olyan mértékű
átalakítását, amely lehetővé teszi, hogy a lakóotthonban lakó súlyos
fogyatékosok külső segítség igénybevétele nélkül és/vagy támogató szolgálat
segítségével képesek legyenek az önálló életvitelre.
Támogatás igényelhető:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendeletben foglalt feltételek megteremtésére,
- a fogyatékos személyek korszerű elhelyezését biztosító feltételek
kialakítására, a súlyos fogyatékosok ellátásának speciális feltételeire,
- a lakóotthon akadálymentesítésére, ha az épület nem felel meg az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31.
§-ában foglalt előírásoknak, nem biztosítja a mozgásukban korlátozott
személyek részére a biztonságos és akadálymentes megközelíthetőséget,
- a lakóotthon közvetlen környezetében akadálymentes utak, parkoló helyek
építésére.
Az igényelhető támogatás mértéke maximum 5 millió Ft.
1/c) program: Új típusú lakóotthon működtetése
2003. évben az ICSSZEM jogelődje pályázat keretében új típusú, családi
jellegű lakóotthon létesítésének támogatását biztosította. A kis létszámú,
segítővel való együttélést megvalósító intézmény működéséhez normatív
állami hozzájárulás a költségvetési törvény alapján nem biztosítható. A
működőképesség fenntartása érdekében egyszeri működési jellegű támogatás
megállapítására e pályázat keretében nyílik lehetőség.
A program során 6 lakóotthon 32 ellátottjának éves működési kiadása kerül
támogatásra 820 600 Ft/ellátott alapulvételével.
1/d) program: Speciális részleg
2003. évben az ICSSZEM jogelődje pályázat keretében új típusú,
pszichiátriai betegeket ellátó intézményekben speciális részleg
létesítésének támogatását biztosította.
A program azon speciális terápiás eljárásokra, eszközökre, módszerekre
irányult, melyek a pszichiátriai, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek
ápoló-gondozó otthonaiban élő, az intézmény általános szolgáltatásaiba
nehezen illeszthető ellátottak egyénre szóló, korszerű gondozását
szolgálják.
A speciális részleg kialakítása az alábbi ellátotti célcsoport számára jött
létre:
- intézményi keretek között gondozható, de speciális egyéni ellátást
igénylő személyek részére - így különösen akik súlyos pszichés vagy
disszociális tüneteket, magatartászavart mutatnak - ide nem értve az
időskorúakat.
Ezen speciális gondozási módszer nem haladhatja meg a szociális
szolgáltatások kompetenciáját, illetve nem válthatja fel az egészségügyi
szolgáltatáshoz való elérés biztosítását.
A program során 5 intézményben a speciális szolgáltatás éves működési
kiadása kerül támogatásra 400 000 Ft/ellátott alapulvételével. A működési
költség az ellátottak után járó normatív állami támogatást egészíti ki.
2. Idősek otthonaiban demens betegek ellátási feltételeinek javítása
A program azon terápiás eljárásokra, eszközökre, módszerekre irányul,
melyek a demencia kórképben szenvedő ellátottak egyénre szóló, korszerű
gondozását szolgálják, preventív hatásúak.
A program célja: a demens részleg tárgyi feltételeinek megteremtése,
javítása, kisebb mérvű átalakítások kivitelezése, helyiségek berendezése,
illetve eszközök beszerzése, továbbá programok, módszerek adaptálása melyek
hatékonyan beépülnek az intézményi gondozásba, s az eddigi munkavégzés
szakszerűségét növelik, javítják a demens betegek életvitelét.
A pályázat lehetőséget nyújt a demens részlegbe bekerülők szűrő jellegű
vizsgálatához és az állapotfelméréséhez szükséges finanszírozási háttér
megteremtéséhez, erre a pályázott összeg 10%-a fordítható. A program
bemutatásának ki kell térnie a demens ellátottak egészségügyi
szakellátásának konzultációs megoldására is.
Támogatásban részesülhet az az ápolást-gondozást nyújtó idősek otthona,
amely programját a következő szempontok figyelembe vételével készíti el:
- külön biztonságos részleg kialakítása vagy teljesen elkülönült épület
(max. 20 fős gondozási egységként, 2-3 ágyas lakószobákban), amelyen belül
szabad mozgástér biztosítható. A berendezésnek a járulékos veszélyektől
védenie kell a lakókat. A részlegben külön ki kell alakítani a közösségi
együttlétre szolgáló helyiségeket (étkező, társalgó, csoportszoba),
valamint a kiszolgáló helyiségeket,
- a program célcsoportja olyan idős emberekből áll, akiknél a demencia
diagnózisát a DSM IV. szerint a szakorvos megállapította,
- az állapotuknak megfelelő speciális ellátásuk az általános ellátást
nyújtó részlegben nem megoldható,
- betegségük következtében önálló életvitelre nem képesek, az idős ember
térbeli, időbeli és saját helyzetére vonatkozó tájékozódó képessége
jelentősen megromlott,
- veszélyeztető helyzetbe kerülhetnek, önmaga és környezete számára
magatartása veszélyeztetővé válhat,
- az intenzív ápolás-gondozás szükséges, fokozott felügyeletre szorulnak,
- a demens részlegbe a legalább közepes mértékű hanyatlást mutató, olyan
ellátott kerülhet, aki a kognitív deficit mellett a szociális készségek
jelentős mértékű leépülését is mutatja, és ennek nyomán biztonságos keretek
között intenzív gondozást igényel. Ennek felmérésére az intézménynek
megfelelő állapotfelmérő programmal kell rendelkeznie.
- szükséges a programban annak meghatározása, hogy az életminőség javítását
a demens lakóknál az intézmény milyen eszközökkel kívánja elérni, és a
hatékonyságot hogyan monitorozza, továbbá meg kell határozni a demens
részlegbe történő be- és kikerülés feltételeit is,
- a pályázatban szükséges részletezni a demens idősek részére kialakított
szociális készségfejlesztő- és megőrző programokat.
Pályázni lehet:
- tárgyi feltételek kialakítására, kisebb költségigényű épület
átalakításra,
- eszközbeszerzésre,
- a szakmai program működtetése érdekében szupervízió biztosítására.
Az igényelhető támogatás mértéke maximum 5 M Ft.
3. Alapszolgáltatásban működő gépjárművek cseréje
Támogatás nyújtható
- falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat,
- támogató szolgálat,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztosításához szükséges gépjárművek cseréjéhez.
A programra kizárólag a felsorolt szolgáltatást már működtető fenntartók
pályázhatnak.
A pályázathoz csatolni kell:
- a szolgáltatás működési engedélyét,
- a gépjármű szervizkönyvét másolatban,
- a gépjármű műszaki állapotáról szóló szervizvéleményt,
- a gépjármű értékbecslését.
Az új gépjármű vásárlásakor a régi gépjármű eladásából származó bevételt is
fel kell használni, azonban ez nem számíthat bele a pályázó önrészébe! Az
önrész mértéke a vásárolni kívánt gépjármű árának a régi gépjármű
eladásából származó bevétellel csökkentett összegének minimum 20%-a (a
minisztériumi támogatás összege pedig ugyanezen módon kiszámolt összeg
maximum 80%-a lehet).
Az egy pályázó által igényelhető összeg maximum 5 M Ft.
4. Szenvedélybetegek közösségi ellátása
A program célja: olyan gondozási módszer kialakítása és működtetése, mely a
szenvedélybetegek körében a családban, saját lakókörnyezetben való maradást
irányozzák elő, beleértve a megkeresést, az ellátórendszer felé való
motiválást, pszichoszociális tanácsadást, ártalomcsökkentést, illetve
gondozást.
A közösségi gondozási módszer alkalmazásához szükséges
- a szakdolgozók megfelelő felkészültsége, illetve annak elősegítése,
- a rehabilitációs eljárások, készségfejlesztés, pszicho-edukáció,
pszichoszociális tanácsadás ismerete,
- a munka világába való visszatérés, illetve az ott maradás elősegítésének
ismerete,
- az egészségügyi-szociális ellátás szakmai együttműködése,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megvalósított program
időközi szakmai ellenőrzését biztosítja, szakmai konzultációt az új ellátás
szakszerű biztosítása érdekében igénybe vesz.
A pályázati programban szükséges részletesen bemutatni:
- az együttműködés szervezeti megoldását, a szakmai kapcsolatok
kialakításának és biztosításának garanciáit,
- az egy évre (a működés idejére) szóló esetmegbeszélések ütemtervét,
- az ellátás kialakítása előtt a team részére megkezdett
szervezetfejlesztést,
- a program befejezése után a tapasztalatok átadását, konferencia
szervezését.
Támogatás adható:
- azon szervezetek számára, akik újonnan kialakítandó szenvedélybetegek
közösségi ellátására, az ellátás működtetésének feltételeire, illetve az
együttműködés költségeire pályáznak,
- már működő alap-, illetve szakellátást biztosító intézményeknek
(gondozási központok, családsegítő központok, nappali intézmények, RÉV
szolgálatok), akik vállalják a szenvedélybetegek közösségi ellátását,
- már működő szociális ellátást biztosító, szenvedélybetegeket ellátó
szervezet számára, akik megkereső programok, önsegítő csoportok
kialakításának támogatását, szakmai szervetek hálózatépítésének
működtetését vállalják fel,
- szociális ellátást biztosító, szenvedélybetegeket ellátó szervezet
számára, akik az egészségügyi és szociális ellátás együttműködésével
hatékonyságnövelő programokat kívánnak működtetni.
A pályázaton elnyerhető támogatás legfeljebb 4 M Ft.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról