[Pályázatok] Nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi, alapítványi és egyéb magánlevéltárak 2005. évi költségvetési támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Ápr. 7., Cs, 08:59:52 CEST


Témakör: Könyvtár

Cím: Nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi, alapítványi és 
egyéb
magánlevéltárak 2005. évi költségvetési támogatása
Kiíró: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Határidő: 2005. 04. 30.
Pályázhat: nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi, alapítványi 
és
egyéb magánlevéltárak
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi,
alapítványi és egyéb magánlevéltárak 2005. évi költségvetési 
támogatására.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma - a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI.
törvény 34/C. §-a alapján - meghívásos pályázatot hirdet a nyilvános
magánlevéltárként bejegyzett egyházi, alapítványi és egyéb 
magánlevéltárak
részére, az őrizetükben lévő levéltári anyag szakszerű kezelését, 
valamint
kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek javítását 
szolgáló
költségvetési támogatásra.
Pályázni az alábbi szakmai programra és eszközcsoportokra lehet:
1. A levéltári szakmai tevékenység elősegítése
1.1. levéltári iratok rendezése, segédletek készítése, valamint
számítógépes adatbevitel és az ehhez kapcsolódó megbízási díjak 
költségei,
1.2. levéltári segédletek és forráskiadványok megjelentetésének 
költségei
(szerzői-, szerkesztői díjak és nyomdai költségek),
1.4. egyházközségek maradandó értékű iratainak levéltárba szállításával
kapcsolatos költségek,
1.5. maradandó értékű iratok vásárlása (beleértve a reprográfiai 
eljárással
készült dokumentumokat is),
1.6. levéltári kutatást, feldolgozást segítő kézikönyvek, szakkönyvek
vásárlása.
2. A levéltári anyag kutathatóságát elősegítő technikai feltételek 
javítása

2.1. kutatótermi berendezések (speciális asztal, szék stb.) és
világítástechnikai eszközök beszerzése,
2.2. számítógép és részegységeinek beszerzése,
2.3. számítógépes programfejlesztés, lemezvásárlás.
3. A raktározási feltételek javítása
3.1. biztonságtechnikai eszközök beszerzése és működésbe helyezése (pl.
tűzvédelmi- és betörésbiztonsági eszközök beszerzése),
3.2. raktárba árnyékolás-technikai eszközök beszerzése és felszerelése,
3.3. raktárba mikroklíma szabályozó-ellenőrző készülékek beszerzése és
felszerelése.
A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani, az abban megjelölt
mellékletekkel és példányszámban. A pályázati felhívást és a pályázati
űrlapot a Levéltári Osztály a nyilvános magánlevéltárak részére postán
megküldi, a minisztérium honlapján www.nkom.hu közzéteszi, illetve a
Kulturális Közlönyben megjelenteti. Nem részesülhet támogatásban az az
intézmény, amely a korábbi év(ek)ben az NKÖM-től és/vagy az NKA-tól 
kapott,
lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak 
megfelelően
használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai
hiányosságok miatt nem fogadta el.
A pályázat kizárólag postai úton adható be "A nyilvános magánlevéltárak
költségvetési támogatása" megjelöléssel az NKA Igazgatósága Fejezeti
Pályáztatási Csoport, 1410 Budapest Pf. 219.címre. A pályázattal
kapcsolatos részletesebb információ az NKÖM Levéltári Osztálya címén 
(1410
Budapest Pf. 219) és telefonszámán (413-2812) kérhető.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Jogi dokumentáció. (Alapító okirat vagy működési engedély hiteles
másolata. A hitelesítés 30 napon belüli, székhely szerint illetékes 
jegyző
által pecséttel, dátummal, aláírással ellátott dokumentum, vagy
alapítványoknál a szervezet nyilvántartásban szerepléséről 30 napnál nem
régebbi igazolás, illetve annak a bíróság által hitelesített másolata.)
2. Írásbeli nyilatkozat az államháztartás működési rendjéről szóló 
többször
módosított (217/1998/XII.30.) Kormányrendelet 83.§-a alapján, cégszerű
aláírással 2 példányban. (Nyilatkozat mellékelve.)
3. A pályázó bankszámláját vezető hitelintézet/ek 30 napnál nem régebbi
igazolása - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámla
vezetéséről, fizetőképességéről, hitelesített banki aláíró karton 
másolata.

4. Összesített költségvetési leírás (nyomtatvány mellékelve). Amennyiben
több szakmai program megvalósítására kéri a támogatást, feladatonként 
külön
költségvetést kell mellékelni. A nyomtatvány sokszorosítható.
5. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes 
leírása.
6. Az intézmény 2004. évi szakmai tevékenységének ismertetése 
(legfeljebb 2
oldal).
A hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, 
továbbá
a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság nem
értékeli. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs mód. 
A
szakmai javaslattevő bizottság (Levéltári Kollégium) a pályázat
elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtási határidejének
lejártát követő 45 munkanapon belül készíti el. A támogatás mértékéről a
bizottság (Levéltári Kollégium) - a Döntési Jegyzőkönyvben rögzített -
javaslata alapján 30 napon belül a miniszter dönt. A döntésről a 
pályázók
levélben értesítést kapnak. A kedvezményezettek névsora a döntést követő 
15
napon belül az NKÖM honlapján olvasható, amely a későbbiek során a
Kulturális Közlönyben is megjelenik.
Az NKÖM a nyertes pályázóval - a támogatás felhasználásának 
feltételeiről,
folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának
ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés következményeiről -
szerződésben állapodik meg. A pályázó az elnyert összeget kizárólag a
támogatott feladat megvalósítására fordíthatja, amelynek 
felhasználásáról
köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles elszámolást
készíteni és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott 
nevére
szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések,
banki terhelések, stb.) másolatának egyidejű csatolásával a szerződésben
foglalt határidőig az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoport
részére 1410 Budapest Pf. 219 címre megküldeni.
A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási összeg
rendeltetésszerű felhasználását és a beszámolót jogszabályban 
meghatározott
szervek ellenőrzik (1992. évi XXXVIII. tv. 13/A §, 121. §; 61/1999. (IV.
21.) Korm. rend. 2. § (1) f).
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. április 30.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról