[Pályázatok] Magyar állami ösztöndíj magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatára romániai hallgatók számára

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Nov. 4., Cs, 10:11:45 CET


Témakör: Határon túli magyarok
Ukrajnai, horvátországi, vajdasági, szlovákiai hallgatók számára is van hasonló pályázat.


Cím: Magyar állami ösztöndíj magyarországi felsőoktatási intézmények
nappali tagozatára romániai hallgatók számára
Kiíró: Márton Áron Szakkollégium, Oktatási Minisztérium
Határidő: 2004. 11. 19.
Pályázhat: román állampolgárságú magyar nemzetiségű személy
-------------------------
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok
Főosztálya a Márton Áron Szakkollégiummal közösen pályázatot hirdet magyar
állami ösztöndíjra magyarországi felsőoktatási intézmények nappali
tagozatára a 2004/2005-ös tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres
részképzésre vagy részképzős tanulmányútra vagy csoportos részképzésre.
A pályázati kiírás tartalmát a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a
Márton Áron Szakkollégium a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által
működtetett Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanáccsal és az Erdélyi Magyar
Ösztöndíj Tanáccsal együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot az Országos
Magyar Diákszövetség és az Agora Irodahálózat lebonyolítói közreműködésével
hirdeti meg.
Általános tudnivalók:
- A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és az Erdélyi Magyar
Ösztöndíj Tanács az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését
és utánpótlását kívánja támogatni.
- A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma és a Márton Áron
Szakkollégium az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanáccsal közösen dolgozza ki a
pályázat értékelésének szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási
határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az értékelési pontrendszer a
pályázati kiírás elválaszthatatlan mellékletét képezi.
- Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a pályázatában szereplő, és az Erdélyi
Magyar Ösztöndíj Tanács által is javasolt felsőoktatási intézményben,
szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem
vihető át a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának külön jóváhagyása
nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő
tanulmányok időtartamára.
- Egy pályázó egyidejűleg csak egy ösztöndíj-kategóriában nyújthat be
pályázatot.
Pályázhat minden olyan román állampolgárságú magyar nemzetiségű személy,
aki a 2004/2005-ös tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres
részképzésben vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely
magyarországi felsőoktatási intézményben.
A pályázásból kizáró általános feltételek:
- Nem pályázhatnak a magyar állampolgársággal, magyarországi bevándorlási
engedéllyel, vagy ezekre irányuló folyamatban lévő kérelemmel rendelkező
személyek.
- Nem részesülhetnek ösztöndíjban az adott időszakban, az adott képzésre
vonatkozó más nemzetközi egyezményen alapuló vagy magyar állami, illetve
közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülő személyek.
- Nem pályázhatnak ösztöndíjért a magiszteri képzésben részt vevő
hallgatók.
Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:
1. Teljes szemeszteres részképzés
Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán aktív, vagy az ösztöndíj céljából megszakított hallgatói
jogviszonnyal és legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés
megkezdésének időpontjában, és a megpályázott képzési idő alatt
magyarországi felsőoktatási intézményben egy szemeszter időtartamban teljes
szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni. A részképzésre
pályázó hallgató legutolsó 2 lezárt szemeszterének tanulmányi átlaga nem
lehet kisebb, mint 7,50.
Az ösztöndíj célja, hogy a magyarországi tanulmányok a lehető legnagyobb
mértékben elismertethetők legyenek a szülőföldön, ezért az elbírálásnál
előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az elismerésről a szülőföldi
felsőoktatási intézmény részéről igazolással rendelkeznek.
Az ösztöndíj időtartama a 2004/2005-ös tanév tavaszi szemesztere (5 hónap).
Elbírálásnál előnyben részesülnek azon hallgatók, akik korábban nem vettek
részt részképzésen.
2. Intézményközi megállapodás keretében megvalósuló teljes szemeszteres
részképzés
Azon személyek pályázhatnak, akik valamely szülőföldi intézmény és
magyarországi felsőoktatási intézmény között fennálló intézményközi
megállapodás keretében kívánnak az adott magyarországi felsőoktatási
intézményben teljes szemeszteres részképzésben tanulmányokat folytatni. Nem
részesülhetnek támogatásban azon személyek, akik az adott képzés
magyarországi felsőoktatási intézményben meghatározott részét a
2004/2005-ös tanévben kezdik meg.
Az ösztöndíj időtartama egy teljes szemeszter (5 hónap). Ezen típusú
részképzés szülőföldi elismerésének előmozdítása érdekében az elbírálásnál
azon pályázók részesülnek előnyben, akik már kaptak korábban erre a célra
ösztöndíjat.
3. Részképzős tanulmányút
Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi felsőoktatási intézményben
aktív (vagy az ösztöndíj céljából megszakított) hallgatói státusszal vagy
abszolutóriummal rendelkeznek, és a megpályázott képzési idő alatt
magyarországi felsőoktatási intézményben egy szemeszternél rövidebb idejű
tanulmányokban, és/vagy a szakdolgozat elkészítése vagy egyéb tudományos
kutatás céljából magyarországi intézményekben történő kutatómunkában
kívánnak részt venni. Az elbírálásnál előnyt élveznek az (intézményi
együttműködés keretében megvalósuló) 2-3 hetes gyakorlati képzésben
résztvevő, illetve a szakdolgozat, államvizsga-dolgozat megírásának
céljából részképzésre pályázó hallgatók.
A részképzős tanulmányútra pályázó hallgatóknak legalább 2 lezárt
szemeszterrel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában,
és a legutolsó lezárt két szemeszterük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb,
mint 7,50.
Az ösztöndíj időtartama: 2 hét - 4 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2005.
február 15. és 2005. június 15. között használható fel. Elbírálásnál
előnyben részesülnek azon hallgatók, akik szakdolgozat vagy
államvizsga-dolgozat megírása céljából pályáznak részképzésre.
4. Csoportos teljes szemeszteres részképzés
Azon személyek pályázhatnak, akik szülőföldi felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán aktív (vagy az ösztöndíj céljából megszakított) hallgatói
státusszal vagy abszolutóriummal, továbbá a részképzés megkezdésének
időpontjában legalább 2 lezárt szemeszterrel rendelkeznek, a legutolsó
lezárt két szemeszterük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 7,50, és a
megpályázott képzési idő alatt magyarországi felsőoktatási intézményben az
intézmények közötti együttműködés alapján csoportosan kívánnak teljes
szemeszteres részképzésben részt venni.
Az ösztöndíj időtartama: egy teljes szemeszter (5 hónap). Az ösztöndíj
célja, hogy a magyarországi tanulmányok a lehető legnagyobb mértékben
elismertethetők legyenek a szülőföldön, ezért az elbírálásnál előnyben
részesülnek azok a pályázók, akik az elismerésről a szülőföldi
felsőoktatási intézmény részéről igazolással rendelkeznek.
5. Csoportos részképzős tanulmányút
Azon személyek pályázhatnak, akik
- szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán aktív (vagy az
ösztöndíj céljából megszakított) hallgatói státusszal vagy abszolutóriummal
rendelkeznek,
- a részképzés megkezdésének időpontjában legalább 2 lezárt szemeszterrel
rendelkeznek, a legutolsó lezárt két szemeszterük tanulmányi átlaga nem
kisebb, mint 7,50 - a szülőföldi szín- és filmművészeti felsőoktatási
képzésben résztvevők kivételével,
- a szülőföldi szín- és filmművészeti felsőoktatási képzésben résztvevők
esetében legalább 1 lezárt szemeszterrel rendelkeznek a részképzés
megkezdésének időpontjában, a legutolsó lezárt szemeszterük tanulmányi
átlaga nem lehet kisebb, mint 7,50,
és a megpályázott képzési idő alatt magyarországi felsőoktatási
intézményben az intézmények közötti együttműködés alapján csoportosan
kívánnak részképzős tanulmányúton részt venni.
Az ösztöndíj időtartama: 1-4 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2005. február 15.
és 2005. június 15. között használható fel. Az ösztöndíj célja, hogy a
magyarországi tanulmányok a lehető legnagyobb mértékben elismertethetők
legyenek a szülőföldön, ezért az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a
pályázók, akik az elismerésről a szülőföldi felsőoktatási intézmény
részéről igazolással rendelkeznek.
A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:
- Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot
szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve
valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
- Az értékeléshez pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető,
amely csatolandó a pályázathoz.
- A pályázat értékelése során vélelmezett jogsértés vagy az értékelési
szabályrendszer megsértése esetén az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács
javaslata ellen a pályázó a Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanácshoz
fellebbezhet. A Határon Túli Magyar Ösztöndíj Tanács döntésével szemben
fellebbezésnek nincs helye.
- A pályázatokról a döntést az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács és a Határon
Túli Magyar Ösztöndíj Tanács javaslatának figyelembevételével a Magyar
Köztársaság Oktatási Minisztériuma a Márton Áron Szakkollégiummal közösen
hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 40 munkanapon belül, a
döntés minden pályázóra nézve kötelező.
- Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval a Márton Áron Szakkollégium szerződést
köt, amelyben rögzíti az ösztöndíjas támogatott jogait és kötelezettségeit.
A megítélt ösztöndíj időlegesen felfüggeszthető, vagy véglegesen
megszüntethető, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj vagy annak egy része
visszafizetésére kötelezhető a szerződésben foglalt feltételek mellett,
amennyiben a támogatott a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben
vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.
- A megkötésre kerülő ösztöndíjszerződés szerint az ösztöndíjas hallgató
köteles a tanulmányainak befejezését követően visszatérni szülőföldjére,
amennyiben ezt nem teljesíti, köteles visszafizetni a folyósított ösztöndíj
kamatokkal megnövelt összegét. Ez alól a kötelezettség alól kivételes
esetben, kellő indokok alapján az oktatási miniszter adhat mentesítést.
- A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az
ösztöndíj/támogatás elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön, illetve
tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001.
évi LXII. törvény 26. §-a alapján a Magyar Köztársaság Oktatási
Minisztériuma és a Márton Áron Szakkollégium tájékoztatást küld a
pályázattal kapcsolatos adatokról a Határon Túli Magyarok Hivatala által
működtetett nyilvántartás részére.
Az Erdélyi Magyar Ösztöndíj Tanács a határidő után beérkezett, ill. a
formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott
pályázatokat nem veszi figyelembe.
A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje:
2004. november 19. 17 óra.
A pályázatokat postai úton kizárólag az Országos Magyar Diákszövetség
Központi Irodájába és a Kolozsvári Agora Irodába lehet eljuttatni (pontos
cím lent), személyesen pedig az alábbi címeken lehet beadni:
Országos Magyar Diákszövetség
540096 Marosvásárhely
N. Grigorescu 17/A/19
0265-211084
office at omdsz.ro, tanugy at omdsz.ro
Brassói Magyar Diákszövetség
500031 Brassó,
str. Michael Weis 19
0742-034978
office at bmd.ro
Bukaresti Magyar Diákszövetség
010151 Bukarest
Str. Zalomit. nr. 6 Sector 1
bmdsz at xnet.ro
Jászvásári Magyar Diákszövetség
700392 Jászvásár
str. Parcului, 6/B1 E/24/A/2
0232-176097
Kolozsvári Magyar Diákszövetség
400089 Kolozsvár
str. Avram Iancu 21.
0264-595700
office at kmdsz.ro
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
540095 Marosvásárhely
str. N. Grigorescu 15/A căm. 3/1
0265-210311
mmdsz at mmdsz.ro
Nagyváradi Magyar Diákszövetség
410100 Nagyvárad
p-ta Unirii, 2-4.
0359-401146
tanugy at nmd.ro
Temesvári Magyar Diákszervezet
300577 Temesvár
str. Diana 9/A ap.10
0256-195545
tmd at tmd.dnttm.ro
Kolozsvári Agora Iroda
400009 Kolozsvár (Cluj-Napoca)
Jókai (Napoca) u. 2-4/55.
Tel./Fax: +40-264-430-907
E-mail: agora at cluj.astral.ro
Csíkszeredai Agora Iroda
530210 Csíkszereda (Miercurea-Ciuc)
Gál Sándor u. 9.
Tel./Fax: +40-266-317-440
E-mail: agora at lazarus.topnet.ro
Marosvásárhelyi Agora Iroda
540069 Marosvásárhely (TîrguMures) Targului (volt Sáros u.) 18.
Tel./Fax: +40-265-206-300
E-mail: agora.vasarhely at rdslink.ro
Pályázni az Agora Irodákban és az Országos Magyar Diákszövetségnél 2004.
november 1-jétől beszerezhető, és az internetről (www.agorairoda.net,
www.omdsz.ro) is letölthető pályázati adatlapon lehet.
Az érdeklődők az ösztöndíjpályázatról és a pályázati adatlapról (mely
beszerezhető lesz ugyanitt) a fenti címeken és telefonszámokon, az
ösztöndíjszerződésről az Agora Irodákban kaphatnak további részletes
felvilágosítást.
A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7
munkanapon belül postai feladásra kerül.
A pályázat lebonyolításának adminisztratív költségeire 70 000 lej összegű
pályázati díjat kell befizetni az alábbi folyószámlák valamelyikére
(Kérjük, hogy lehetőleg annak a lebonyolító szervezetnek a számlájára
fizesse be a pályázati díjat, amelyiknek az irodájába a pályázatát
eljuttatja.):
Fundatia Agora 2001 Alapítvány
Kolozsvár (Cluj-Napoca), Jókai (Napoca) u. 2-4/55.
RO15RNCB2200000196760001
BCR Sucursala Cluj
(a Román Kereskedelmi Bank kolozsvári fiókja)
Uniunea Organizatiilor Studentesti Maghiare din Romania (Országos Magyar
Diákszövetség)
Kolozsvár (Cluj-Napoca) Str. Avram Iancu Nr. 21
RO81RZBR0000060002869844
Raiffeisen BANK Sucursala Tg. Mureş
Szükséges mellékletek, igazolások:
- pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap;
- géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
- pályázati kérelem megindokolása (tartalmazza a részképzés idejére
vonatkozó tanulmányi tervet) max. 1 oldal terjedelemben;
- szakdolgozat/államvizsga-dolgozat írásának céljából pályázók esetében a
szülőföldi irányító tanár által jóváhagyott tanulmányi terv;
- a magyarországi irányító tanár és a fogadó intézmény által aláírt
fogadólevél;
- szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás, és lehetőség
szerint a szülőföldi intézmény hozzájárulásának igazolása (jóváhagyott
egyéni tanulmányi tervvel) - kivéve a már abszolvált, szakdolgozat megírása
vagy tudományos kutatás céljából, illetve intézményközi megállapodás
keretében részképzésre pályázók (esetükben az abszolutórium kiállításáról
szóló igazolás csatolandó); illetve a hallgatói jogviszonyukat a részképzés
idejére megszakító hallgatók (esetükben a tanulmányok megszakításáról szóló
hivatalos igazolás csatolandó);
- (amennyiben mód van rá) a szülőföldi felsőoktatási intézmény hivatalos
igazolása a részképzés elismertetésének lehetőségéről;
- két tanári ajánlás (csak adjunktus, előadótanár vagy professzor
részéről); az ajánláson jelenjen meg a tanár neve, az egyetem, ahol tanít,
címe, telefonszáma és aláírása; a tanár ajánlásából derüljön ki, hogy
ismeri a diák részképzésen végzendő tevékenységét;
- hiteles igazolás az utolsó lezárt tanulmányi év átlagáról (éves átlag);
- folyóiratokban közölt szakmai dolgozatok, tudományos konferencián,
szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a
megszerzett oklevélről készített fénymásolat (ennek hiányában a versenyen
való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó);
- magyar diákszervezeti tagság, valamint a diákszervezetben végzett aktív
tevékenység (tevékenységi beszámoló) igazolása az illető diákszervezet
elnökének aláírásával és a diákszervezet pecsétjével hitelesítve;
- nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata;
- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar
igazolvány 1-2. oldalának másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó
igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos
dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
- a pályázati díj befizetését igazoló számla másolata;
- 2 db saját részre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.
Csoportos részképzés vagy részképzős tanulmányút esetében szükséges
mellékletek, igazolások:
A pályázatot a csoportnak közösen kell benyújtania úgy, hogy a közösen
benyújtandó mellékletek mellett a pályázatban a csoport minden tagjának
külön-külön is a pályázati adatlapot ki kell töltenie és a szükséges
mellékleteket (lásd lent) csatolnia.
Csoport által közösen csatolandó mellékletek:
- a csoport tagjainak nevét tartalmazó összesítő ív, ezen külön feltüntetve
a csoport kapcsolat tartójának neve, címe és elérhetőségei;
- lehetőség szerint a szülőföldi intézmény írásos hozzájárulása csoport
részképzésen vagy részképzős tanulmányúton való részvételéhez (jóváhagyott
csoportos tanulmányi tervvel);
- a csoport fogadására vonatkozó, a magyarországi fogadó intézmény által
írt fogadólevél;
- a szülőföldi intézmény kettő tanárának (csak adjunktus, vagy annál
magasabb fokozattal rendelkező oktató részéről) ajánlása a csoportos
részképzéshez vagy részképzős tanulmányúthoz; az ajánláson jelenjen meg a
tanár neve, az egyetem, ahol tanít, címe, telefonszáma és aláírása,
valamint a csoport teljes névsora; a tanár ajánlásából derüljön ki, hogy
ismeri a diákok részképzésen végzendő tevékenységét;
- (amennyiben mód van rá) a szülőföldi felsőoktatási intézmény hivatalos
igazolása a részképzés elismertetésének lehetőségéről.
A csoport tagjai által egyenként csatolandó mellékletek:
- pontosan és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap (az adatlap
megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni, hogy csoportos ösztöndíjról van
szó);
- géppel írt strukturált szakmai önéletrajz;
- pályázati kérelem megindokolása max. 1 oldal terjedelemben;
- szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás - kivéve a
már abszolvált, szakdolgozat megírása vagy tudományos kutatás céljából
részképzésre pályázók (esetükben az abszolutórium kiállításáról szóló
igazolás csatolandó); illetve a hallgatói jogviszonyukat a részképzés
idejére megszakító hallgatók (esetükben a tanulmányok megszakításáról szóló
hivatalos igazolás csatolandó);
- hiteles igazolás az utolsó lezárt tanulmányi év átlagáról (éves átlag), a
szülőföldi szín- és filmművészeti képzésben résztvevők esetében az utolsó
tanulmányi félév átlagáról (féléves átlag);
- folyóiratokban közölt szakmai dolgozatok, tudományos konferencián,
szakmai versenyen bemutatott dolgozatok egy oldalas kivonatáról és a
megszerzett oklevélről készített fénymásolat (ennek hiányában a versenyen
való részvétel igazolására szolgáló egyéb hivatalos okirat csatolandó);
- magyar diákszervezeti tagság, valamint a diákszervezetben végzett aktív
tevékenység (tevékenységi beszámoló) igazolása az illető diákszervezet
elnökének aláírásával és a diákszervezet pecsétjével hitelesítve;
- nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata;
- a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar
igazolvány 1-2. oldalának vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés
másolata, illetve ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum,
amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.);
- a pályázati díj befizetését igazoló csekkszelvény másolata;
- 2 db saját részre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról