[Pályázatok] Pályázat a drogbetegek egészségügyi ellátásának javítására

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Nov. 3., Sze, 09:33:59 CET


Témakör: Szenvedélybetegek

Cím: Pályázat a drogbetegek egészségügyi ellátásának javítására
Kiíró: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Határidő: 2004. 11. 18.
Pályázhat: egészségügyi szolgáltató, fenntartó és egyéb szervezet
-------------------------
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
pályázati felhívása a drogbetegek egészségügyi ellátásának javítására
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium nyilvános pályázatot
hirdet a drogbetegek egészségügyi ellátásának javítására, a drogbetegeket
ellátó egészségügyi ellátórendszer területi hiányosságainak mérséklésére,
valamint a magasabb szintű ellátáshoz szükséges tárgyi eszközök és
infrastrukturális fejlesztések támogatására.
A tárca a pályázati cél megvalósítására 40 millió Ft-ot biztosít.
1. A pályázat célja:
A drogbetegeket ellátó egészségügyi ellátórendszer területi
egyenlőtlenségeinek mérséklése, a könnyebb kezelési hozzáférhetőség
megteremtése új drogambulanciák létesítésével, valamint a már meglévő
ambuláns hálózat fejlesztése.
Pályázni lehet:
- Új drogambulancia létesítésére, a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben
meghatározott szakmai minimumfeltételek (infrastrukturális és tárgyi
feltételek) kialakítására  Budapesten és azon megyékben, ahol jelenleg
nincs működő drogambulancia (Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna).
- A már meglévő ambuláns hálózat infrastrukturális és tárgyi
fejlesztéseire.
2. Pályázhat:
Minden olyan egészségügyi szolgáltató, fenntartó (pl. önkormányzat) és
egyéb szervezet, ahol a fenti célok megvalósulnak és biztosított az
intézmény további működése.
3. Pályázati követelmények:
A pályázat tartalmi, formai követelményei az alábbiak:
- kitöltött adatlap,
- rövid szakmai program, amely bemutatja az intézmény feladatát,
struktúráját, a meglevő helyzetet, a támogatás kérésének indoklását, a
támogatás elnyerésétől várható eredményt,
- a támogatási igény előzetes költségvetési terve számításokkal,
árajánlattal (adatlapon a megfelelő módon),
- a pályázó nyilatkozata az egység tulajdonviszonyáról,
- kötelező nyilatkozatok (adatlap melléklete),
- nyilatkozat arról, hogy az elnyert támogatásból történő beszerzések után
a Pályázó az áfát nem igényli vissza,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a tárcától esetlegesen korábban kapott
támogatással elszámolt, illetve folyamatban lévő támogatásáról mikor számol
be,
- már működő egészségügyi szolgáltató esetén az egészségügyi ellátásra
vonatkozó érvényes és hatályos OEP szerződés másolata,
- a pályázó nyilatkozata a szükséges saját forrás meglétéről,
- banki igazolás a szükséges önrész elkülönítéséről. Önkormányzati
intézmények kiválthatják a banki igazolást a saját forrás biztosításáról
szóló önkormányzati határozat becsatolásával, amennyiben az önrészt az
önkormányzat vállalja,
- pályázati díj befizetését igazoló csekk, vagy átutalási megbízás
terhelési értesítője.
4. A beadható pályázatok száma:
Egy intézmény, illetve szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
5. Az elnyerhető támogatás összege: maximum 10 millió Ft.
6. A pályázattal elnyerhető támogatás felhasználására vonatkozó előírások,
korlátozások:
- a pályázattal elnyerhető támogatás egyszeri jellegű és kizárólag a
feladat ellátását szolgáló tárgyi feltételek megteremtéséhez igényelhető, a
támogatás összege működési kiadásokra nem fordítható,
- a pályázati program megvalósításának határideje: 2005. május 31.,
- a pályázatban igényelhető támogatás forrás-kiegészítésként működik. A
pályázattal elnyert összeg a pályázati cél teljes megvalósulásához
szükséges költségek legfeljebb 80%-a lehet. A saját forrást (20%) a
pályázónak kell biztosítania.
7. A pályázat benyújtásának határideje, módja, helye egyéb követelmény:
- a pályázat benyújtásának határideje a pályázati kiírás közlönyben történő
megjelenését követő 30. nap,
- a pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani!,
- a pályázatokat 3 példányban kell az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium III. Főosztálya címére (1051 Budapest, Arany János u. 6-8.)
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat címének megjelölését,
- a határidő módosítására, valamint hiánypótlásra nincs lehetőség. A
határidő lejártát követően feladott, illetőleg kézben vagy hiányosan
érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
- a pályázati adatlap letölthető az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium honlapjáról: www.eszcsm.hu.
8. A pályázat díja: 5.000 Ft
A pályázat benyújtásakor mellékelni kell a pályázati díjnak az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Gazdasági Igazgatósága
MÁK 10032000-01491838-00000000 számú számlájára történt befizetéséről szóló
készpénzfizetési szelvényt vagy átutalási megbízás terhelési értesítőjét.
Ezen kötelező feltüntetni "A drogbetegek egészségügyi ellátásának
javítására" pályázat megjelölést. Ennek hiányában a pályázat kizárásra
kerül.
A befizetett pályázati díj sikertelen pályázat esetén sem igényelhető
vissza.
9. A pályázat elbírálásának módja és ideje:
Az értékelés szempontjai és sorrendisége:
- az elbírálás során prioritást élveznek azok a pályázatok, amelyek új
drogambulancia kialakítását tűzték célul Budapesten, és azokban a
megyékben, ahol jelenleg nincs működő drogambulancia (Jász-Nagykun-Szolnok,
Tolna, Somogy),
- a betegellátás hozzáférésének elősegítése, az esélyegyenlőség
feltételeinek biztosítása,
- a formai követelmények maradéktalan teljesítése,
- a szakmai program tartalma,
- az önrész biztosítása, illetve meglétének igazolása.
A pályázatok a beérkezési határidőt követően 15 napon belül kerülnek
elbírálásra.
10. A pályázatok elbírálása
A támogatásról és mértékéről a Bíráló Bizottság tesz javaslatot, melynek
tagjai:
- Pszichiátriai Szakmai Kollégium,
- Magyar Orvosi Kamara,
- Magyar Pszichiátriai Társaság,
- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
- Gyermek Ifjúsági és Sportminisztérium,
- Országos Addiktológiai Intézet,
- Drogambulanciák Szakmai Szövetsége,
- Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által kijelölt
személyek.
11. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és ideje:
A pályázók a döntésről írásban kapnak értesítést legkésőbb az elbírálást
követő 10. napon.
A támogatást elnyert pályázók neve az Egészségügyi Közlönyben közzétételre
kerül.
12. Vegyes információk:
A pályázat nyerteseivel az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium támogatási szerződést köt, melyben rögzítik és szabályozzák a
támogatás felhasználásának, a program megvalósításának, ellenőrzésének
kérdéseit.
A bíráló bizottság javaslata alapján született miniszteri jóváhagyás nem
minősül közigazgatási határozatnak, így a pályázat elutasítása, illetve a
pályázat eredménye miatt semminemű jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Szakmai kérdésekben:
Müller Éva, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, III.
Főosztály
Telefon: 301-7943
Pénzügyi és finanszírozási kérdésekben:
Kőházy Krisztina, Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium III.
Főosztály
Telefon: 301-7942
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról