[Pályázatok] A drogfogyasztás visszaszorítása a fővárosban

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Május. 27., Cs, 10:55:06 CEST


Cím: A drogfogyasztás visszaszorítása a fővárosban
Kiíró: Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő: 2004. 07. 15.
Pályázhat: állami, önkormányzati, egyházi vagy civil szférában működő
fővárosi szervezet
-------------------------
Budapest Főváros Önkormányzatának a fővárosi drogfogyasztás
visszaszorítására irányuló cselekvési tervének végrehajtása érdekében Dr.
Demszky Gábor Főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat képviseletében
pályázatot ír ki budapesti szervezetek számára ilyen érdekű munkájuk
támogatására.
A pályázat célja a fővárosi drog-problematika visszaszorítása, a
drogkereslet csökkentése az érintett szakterületek alap- és szakellátásához
kapcsolódó aktív szervezeteinek segítésével. A Fővárosi Önkormányzat a
drogfogyasztás megelőzését, valamint a drogfogyasztók gyógykezelését, az
ártalomcsökkentést, a reszocializációt és rehabilitációt szolgáló
programokat kívánja rövid és hosszútávon támogatni. Egyúttal továbbra is
segíteni kívánja a szakterületek saját rövid és hosszú távú szakmai
koncepcióinak, az ágazatok közötti ilyen irányú együttműködés elveinek és
lehetőségeinek kidolgozását, illetve továbbfejlesztését.
A drogfogyasztás visszaszorítására irányuló 2004. évi program a Fővárosi
Önkormányzat a rendelkezésére álló forrásból 15,226 millió Ft keretösszeget
juttat a részletes pályázati kiírásban foglalt programok fővárosi
célcsoportjainak ellátására pályázó szervezetek segítésére. A támogatást
nyílt pályázat útján lehet elnyerni a fővároshoz kötődő célprogramokra.
ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Minden pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pályázati útmutatóban
megjelölt dokumentumokat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. július 15. napja.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az általános és részletes pályázati
feltételeket, valamint a pályázati űrlapot és az ahhoz tartozó útmutatót!
A pályázat kiírt célprogramjain belül megjelölt keretösszegekből teljes
vagy résztámogatás nyerhető a célprogramban meghatározottaknak és a pályázó
munkacsoport kapacitásának megfelelően.
A részvétel feltétele: a pályázó olyan állami, önkormányzati, egyházi vagy
civil szférában működő fővárosi szervezet lehet, mely jogosult a pályázati
céltevékenység ellátására. Pályázhat minden nyilvántartásba vett,
bankszámlával rendelkező alapítvány és más társadalmi szervezet, egyház,
közhasznú társaság, amelynek alapszabályában vagy alapító okiratában
rögzített céljai között szerepel a célprogramok valamelyikébe illeszkedő
célok elősegítése vagy amelynek tevékenységi körébe ilyen feladatok
nevesítetten beletartoznak.
Pályázatot nem nyújthatnak be politikai pártok, mozgalmak, szövetségek,
szakszervezetek, magánszemélyek, gazdasági társaságok.
Csak azon pályázókat tudjuk támogatni, melyek a pályázott összeg
segítségével, illetve saját és egyéb forrásokból (igazolási
kötelezettségeket lásd a pályázati adatlap és útmutató megfelelő
pontjaiban) a pályázatban megjelölt célok ellátására egyértelműen képesek
illetve alkalmasak.
A pályázónak részletesen ismertetnie kell, hogy amennyiben nem a program
teljes költségére nyújt be pályázatot, akkor a fennmaradó összeg milyen
forrásból származik. Csak olyan pályázat fogadható el, mely a hiányzó
résszel már igazoltan rendelkezik!
A pályázattal elnyert összeg nem használható fel politikai, vallási,
szakszervezeti célú tevékenységre, állóeszköz beszerzésre. Visszamenőleges
támogatást az Önkormányzat nem nyújt.
A pályázatok kiértékelési szempontjai:
A/ Alapkritériumok
- hatékony, szakszerű, tapasztalt szervezet
- igazolt helyi szükséglet kielégítés
- a működőképesség bizonyítása fővárosi szinten igazolhatóan a kitűzött
problémamegoldó kapacitás bemutatásával, a működőképesség alakulása
helyzet-, feladat-specifikus mutatók alapján (pl.: kliensek  számának
alakulása, a szolgáltatás hatékonyságának, szakszerűségének alakulása)
- szektorközi kapcsolatépítés, együttműködés
B/ Minőségi kritériumok
- világos, könnyen áttekinthető, céljaiban és azok végrehajtási tervében
realisztikus pályázat
- jövőterv
- a pályázatba bevontak szakmai kvalitásai
- szervezeti stabilitás
- szervezeti kapacitások
- elkötelezettség
- pénzügyi felelősségérzet
- szektorközi együttműködés hatékonysága, köre
- jó referenciák
Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik létjogosultságukat, hasonló vagy
azonos program megvalósítására való képességüket illetve önfenntartó
képességük iránti törekvéseiket már bizonyították. A pályázatok
elbírálásánál kiemelten kell figyelembe venni a pályázati tervek
szakszerűségét, átláthatóságát, folytathatóságuk esélyeit, az eredményesség
szakmai és pénzügyi önmonitorozási és kiértékelési terveinek meglétét, a
célok kivitelezhetőségének szakmai és pénzügyi realitását, a várható
költség-haszon arányok figyelembevételét, valamint azokat a terveket,
melyek megvalósításához a pályázott támogatás 25%-ánál többet nem szükséges
tartós dologi beruházásokra fordítani. Továbbá előnyben részesülnek azok a
pályázatok, amelyek szektor-, szakma-, intézményközi együttműködési
készséget tanúsítanak, több közcélú szervezet összefogására épülnek,
valamint amelyek végrehajtási tervei önkéntesek közreműködésére is
számíthatnak.
A 2004. évi, a drogfogyasztás visszaszorítására irányuló fővárosi
önkormányzati pályázat során támogatást nyert szervezetek által benyújtott
programtervek értékelésénél figyelemben fog részesülni a tavalyi pályázati
támogatás felhasználásának hatékonysága. Amennyiben a szervezet a tavaly
támogatást nyert program további folytatólagos megvalósítására szóló
pályázati tervet nyújt be, a vonatkozó közszolgáltatási szerződés 8.
pontjával összhangban a Fővárosi Önkormányzat vállalja, hogy pénzügyi
lehetőségeire, valamint a fenti szerződés 7. pontja alapján készített
szakmai és pénzügyi beszámolókra figyelemmel, megvizsgálja a szervezet
támogatásának további módozatait
Részletes pályázati kiírás
Támogatás az általános pályázati feltételek teljesülése esetén az alábbi
témakörökben, illetve célprogramokban pályázható:
1. Reszocializációs programok (keretösszeg 7 millió Ft)
Cél: Olyan komplex reszocializációs programok pályázhatnak, melyek drogban
érintett fiatalok részére képzési programokat nyújt, védett munkahelyeket
hoznak létre, illetve olyan fiatalok számára biztosít oktatást, akik
drogfogyasztásuk kapcsán a megszokott iskolarendszerbe nem képesek
beilleszkedni. Cél, hogy a társadalomba való visszailleszkedésüknek esélye
javuljon.
Pályázni lehet: fenti célokat kielégítő tevékenységek támogatására,
fővárosi önkormányzati szervezet esetén működési kiadások, más szervezet
esetén támogatás formájában.
Pályázhatnak: Az általános feltételekben foglaltak szerint
2. Újszerű, modell-értékű tevékenységek, kísérletek támogatása (keretösszeg
3 millió Ft)
Cél: Fontos, hogy főváros pályáztatási rendszere rugalmasan tudjon reagálni
a környezet (drog-szcéna) változásaira, új követelményeknek tudjon
megfelelni, illetve a korábban csak kisebb jelentőségű, esetleg fel sem
ismert problémák kezelésében megoldásában is hatékonyan, tevőlegesen
közreműködhessen. A 2004. évi célok között magas küszöbű szolgáltatást
nyújtó szervezetek támogatása; a családterápiás módszerek kiterjesztése a
drog-prevencióban, a rehabilitációban; illetve a 18 éven aluli korcsoportot
megcélzó tevékenységek támogatása szerepel.
Pályázni lehet a fenti célokat kielégítő tevékenységek támogatására,
fővárosi önkormányzati szervezet esetén működési kiadások, más szervezet
esetén támogatás formájában.
Pályázhatnak  multidiszciplináris szakmai csoportok vagy ezek munkáját
koordináló szervezetek; magas küszöbű szolgáltatást nyújtó civil
szervezetek; olyan szakmai szervezeteket, melyek multidiszciplináris
megközelítést alkalmaznak a szenvedélybetegek kezelésében,
rehabilitációjában; a kezelésben a 18 éven aluliak korcsoportját megcélzó
szakmai, illetve civil szervezetek
3. (keretösszeg: 2 millió Ft)
Cél: A pályázat a Fővárosban prevenció, drogbeteg ellátás, rehabilitáció
területén dolgozók részére szakmai továbbképzések szervezésére nyújt
lehetőséget.
Pályázni lehet: A fenti célokat kielégítő tevékenységek támogatására,
fővárosi önkormányzati szervezet esetén működési kiadások, más szervezet
esetén támogatás formájában.
Pályázhatnak: Az általános feltételekben foglaltak szerint.
4. (keretösszeg: 3,226 millió Ft)
Cél: Pályázat a veszélyeztetett fiatalok között folytatott megkereső
tevékenység fejlesztésére.
Pályázni lehet: A fenti célokat kielégítő tevékenységek támogatására,
fővárosi önkormányzati szervezet esetén működési kiadások, más szervezet
esetén támogatás formájában.
Pályázhatnak: Az általános feltételekben foglaltak szerint.
Elbírálás:
A pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés bírálja el. A pályázatok beérkezését
követően azokat hattagú bizottság értékeli és tesz javaslatot a Fővárosi
Közgyűlésnek. A pályázatok az egyes célprogramokon belül rangsorolást
nyernek és a rendelkezésre álló keretösszeg által megengedett forrás
kimerítéséig a rangsorolásnak megfelelően nyerhetnek támogatást.
A bizottságot
- A Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága két delegáltja
- Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet delegáltja
- Az Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium kábítószerügyekért felelős
helyettes államtitkársága
- A Magyar Narkológiai Társaság delegáltja alkotja
- A bizottság személyi összetétele titkos. Tagjai minden pályázatot
bizalmasan kezelnek. A pályázati folyamat titkos. Valamennyi időben és
megfelelő formában benyújtott pályázat értékelésre kerül. A bizottság
valamennyi benyújtott pályázatról rövid összefoglaló értékelést ír, melyet
a Fővárosi Közgyűlésnek átad.
A pályázat érvénytelen, ha:
- a benyújtási határidőn túl érkezik
- a formai követelmények be nem tartása miatt (Pl.: összeférhetetlenség,
dokumentumhiány stb. Részletesen olvassa el a pályázati útmutatóban leírt
követelményeket!)
Kiértesítés:
A döntéstől számított 30 napon belül. Fellebbezésre nincs mód. Pályázati
anyagok megőrzése, illetve visszaküldése nem áll módunkban.
Szerződéskötés, a támogatás folyósítása
A nyertes pályázókkal a Fővárosi Önkormányzat 30 napon belül szerződést köt
a pályázatban foglalt cél(ok) megvalósítására, illetve a támogatás
összegének folyósítására.
Az általános és részletes pályázati feltételek, a pályázati adatlap és
útmutató díjmentesen hozzáférhetők a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri
Hivatala Ügyfélszolgálati Irodájában  ( Bp., V. ker., Károly krt. 28.)
hétfőn és szerdán 8:00-tól 18:00-ig, kedden és csütörtökön 8:00-tól
16:30-ig, pénteken 8-tól 14 óráig.
A pályázatok beérkezési határideje 2004. július 15. napja.
A pályázatot postán vagy személyesen a fenti címre kell eljuttatni.
- A pályázatokról információnyerhető 9-14 óráig munkanapokon a (06-1)
327-1266-os telefonszámon.
- A pályázattal elnyert támogatások szerződésmegkötése után kerülnek
bankszámlán keresztül folyósításra.
PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELLENŐRZŐ LISTA
Kérjük a pályázati anyagot gondosan olvassa végig (1/ általános pályázati
követelmények és részletes pályázati kiírás 2/pályázati útmutató és
pályázati űrlap) mielőtt részletes pályázatát megírná..
Pályázati útmutató
Tartalmi és formai követelmények:
I. egyszerűsített változat
Azok a pályázók, akik az elmúlt évben, azaz 2003. évi fővárosi
drogfogyasztás visszaszorítását célzó pályázaton támogatást nyertek,
valamint a kisösszegű pályázatot benyújtó szervezetek (legfeljebb 100 000
Ft  támogatást igénylő pályázatok) képviselőinek a pályázat egyszerűsített
változatát kell beadniuk 6 (azaz hat) fénymásolható formájú és minőségű
példányban, amely a következőkből áll:
- A pályázati adatlap
- A szöveges pályázat: a pályázati terv írógéppel vagy számítógéppel írt
legfeljebb 4 (azaz négy) oldalas leírása (1 gépelt oldal = 30 sor/oldal x
60 karakter / sor = 1800 karakter / oldal).
- A szervezet működési engedélye, bejegyzési végzése, alapító okirata,
amennyiben a támogatott működéshez szükséges ÁNTSZ engedély, annak másolata
(1 db a 6-ból hiteles fénymásolatban)
- Esetleges támogatók ajánlólevelei

- Nyilatkozatok, referencia anyag

- 1 db. megcímzett válaszboríték
- A pályázat költségvetése az adatlapnak megfelelően és a kért
költségvetési információk, illetve igazolások:
- a saját forrás banki igazolása
- a külső források meglétének igazolása
- a másutt pályázott források igazolása
II. teljes pályázati anyag
Egyéb támogatási igények esetén a teljes pályázati anyag beadása szükséges
az összes, az adatlapban megjelölt szükséges melléklettel együtt, 6 (azaz
hat) fénymásolható formájú és minőségű példányban.. A pályázati terv leírása
ne haladja meg az írógéppel vagy számítógéppel írt 4 (azaz négy) oldalt (1
gépelt oldal = 30 sor/oldal x 60 karakter/sor = 1800 karakter/oldal ).
A beadott pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
- Pályázati adatlap
- Szöveges pályázat: a pályázati terv maximum 4 (azaz négy) gépelt oldalon
1. Szakmai háttér-információ
2. Specifikus célok
3. A specifikus célok lebontásában azok megvalósítási munkaterve
(módszertan, várható eredmények, monitorozási eljárások)
4. A specifikus célok megvalósításának ütemterve, szakmai és pénzügyi
indoklással
5. Részletes módszertan
a  4 (azaz négy) oldalon felül:
6.  Irodalmi referenciák
7.  Szervezeti háttéranyag, amely a 4 (azaz négy) oldalon felül "Appendix"
formájában csatolható.
- A pályázat költségvetése az adatlapnak megfelelően és a kért
költségvetési információk, illetve igazolások:
- a saját forrás banki igazolása
- a külső források meglétének igazolása
- a másutt pályázott források igazolása
- Információk a szervezetről:
- hivatalos igazolások a pályázati adatlapban kérteknek megfelelően
(szervezeti működési engedély, bejegyzési végzés, alapító okirat, illetve a
megfelelő céltevékenység ellátására jogosító dokumentumok, pl. amennyiben a
támogatott működéshez szükséges ÁNTSZ engedély, annak fénymásolata -1 db.
hiteles másolatot csatoljon-, a szervezet hivatalos képviselőjének a
pályázat beadásához való hozzájárulását igazoló aláírás az adatlap
fedőlapján).
 - szakmai és gazdasági referenciák
 - 1 db. megcímzett válaszboríték
A pályázat dokumentumait és azok mellékleteit a fenti sorrendben kérjük
összefűzni!
- Ügyeljen a bankszámával kapcsolatos információk helyességére.
- A költségvetés elkészítésénél törekedjen pontosságra. A beszerzéseknél
kérjen legalább két árajánlatot.
- Írja le a kiadások ütemét, annak okát és pontosan nevezze meg a várható
költségeket.
ELLENŐRZŐ LISTA
Ezzel tudja ellenőrizni, hogy minden megkívánt dokumentumot csatolt-e.
A teljes pályázatbeadásához a fentiekben megjelölt teljes pályázati anyag 6
(azaz hat) példányban (kivétel: válaszboríték, melyből egyet csatoljon)
való benyújtása szükséges fénymásolható formában és minőségben.
A pályázat beadásához a következő dokumentumok meglétét ellenőrizze:
1. Pályázati adatlap
2. Szöveges pályázat
3. Költségvetéshez szükséges igazolások
4. A szervezet működéséhez és - amennyiben működéshez szükséges - ÁNTSZ
illetve a pályázott céltevékenység végzéséhez szükséges okiratok
fénymásolata (1 db. hiteles fénymásolatban)
5. Támogatók ajánlólevele

6. Nyilatkozatok, referenciák

7. Megcímzett válaszboríték

Kisösszegű pályázatra (legfeljebb 300 000 Ft ) a pályázat egyszerűsített
változatát kell beadni 6 ( azaz hat ) fénymásolható formájú és minőségű
példányban, amely a következőkből áll:
1. Pályázati adatlap

2. Szöveges pályázati leírás maximum 4 (azaz négy) gépelt oldalon

3. A szervezet működési és  - amennyiben működéshez szükséges - ÁNTSZ
engedélyét igazoló dokumentumok (1 db. hiteles fénymásolatban)
4. Támogatók ajánló levelei

5. Nyilatkozatok, referencia anyag

6. Megcímzett válaszboríték
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról